Hotărârea nr. 172/2020

Hotărârea nr. 172 - pentru organizarea  activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002  privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale Poliției Locale Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru organizarea activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale Poliției Locale Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru organizarea activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale Poliției Locale Sector 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 78826/29.06.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 13092/23.06.2020 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 14312/24.06.2020 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

/ Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 421/2002 privind privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 286/2003 privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea nr. 421/2002;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 310/31.10.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. f) și l) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă organizarea activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, de către Poliția Locală Sector 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2, servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei, procedurile de identificare, înștiințare/somare, efectuarea procedurilor de publicitate și elaborarea documentației aferente emiterii dispozițiilor Primarului Sectorului 2 al Municipiului București prin

care se declară vehiculele ca fiind fără stăpân sau abandonate, se realizează la nivelul Poliției Locale Sector 2, cu excepția cazurilor aflate în curs de soluționare la Administrația Domeniului Public Sector 2 și care se finalizează la nivelul acestui senhciu.

Art.3. Se aprobă completarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 310/31.10.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

La art. 18.2.2. - Atribuții - se introduce lit. ”n” cu următorul conținut: s                                                                                                                                                 »

”n) Serviciul Circulație din cadrul Direcției Ordine Publică al Poliției Locale Sector 2 asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor abandonate și fără stăpân sau abandonate pe terenuri ce aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea emiterii dispozițiilor Primarului Sectorului 2 al Municipiului București prin care se declară vehiculele ca fiind fără stăpân sau abandonate, respectiv:

 • 1. centralizează autosesizările, sesizările scrise/telefonice privind existenta unor vehicule fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut, precum și cu privire la vehicule aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

 • 2. transmite echipajelor de control datele din sesizare pentru a efectua, în teren verificarea aspectelor sesizate;

 • 3. identifică datele proprietarului/deținătorului legal / inspecția tehnică a vehiculului în baza de date și încheie Pocesul Verbal de Constatare, conform normelor legale aplicabile;

 • 4. asigură realizarea tuturor formalităților de înștiințare/somare/publicitate cu respectarea termenelor și a condițiilor prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate și fără stăpân sau abandonate pe terenuri ce aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ -teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și în normele de aplicare ale acesteia;

 • 5. asigură întocmirea și transmiterea documentației necesare emiterii de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului București a Dipozițiilor prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat și răspunde de corectitudinea verificărilor și a informațiilor transmise;

 • 6. Colaborează / asigură sprijin Administrației Domeniului Public Sector 2 pentru identificarea în teren a autovehiculelor fără stăpân sau abandonate, în vederea ridicării acestora, în condițiile legii. ”

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 310/31.10.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

 • Art.5. Procedurile legale privind ridicarea vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, respectiv depozitarea acestora, procedurile de restituire, după caz, elaborarea documentației aferente emiterii Dispozițiilor Primarului Sectorului 2 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor fără stăpân sau abandonate și valorificarea/ casarea acestora, se vor exercita de către Administrația Domeniului Public Sector 2.

 • Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București. Directorul General a Politiei Locale Sector 2 si Directorul General al Administrației Domeniului Public 5                                                              5                                                                                                             5

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 • Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.