Hotărârea nr. 171/2020

Hotărârea nr. 171 - privind punerea în aplicare a  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015

privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 134785/25.06.202, înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 cu nr. 2728/25.06.2020, prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 78126/26.06.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de copducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 216/ 18.06.2020 privind scutirea, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 217/18.06.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/18.06.2020 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. c) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. (e) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în aplicarea dispozițiilor art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020.

 • \ (2) Se aprobă acordarea unor facilități la plata taxei datorate pentru

ocudarea domeniului public, în aplicarea dispozițiilor art. VI din Ordonanța de Urgență a Gu/ernului nr. 69/2020.

(3) Se aprobă anularea unor obligații accesorii, în aplicarea dispozițiilor art. XVII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020.

(4) Facilitățile fiscale menționate la alin. (1)—(3) se acordă conform „Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările fi completările ulterioare, precum fi pentru instituirea unor măsuri fiscale la nivelul sectorului 2 al Municipiului București” prevăzută în anexa ce cuprinde un număr de 15 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENERAL AL SECTORU LUI 2,

ELK\7^iȚA’ ' \

t /AJdJ/ ■‘a

r GfcN£RA£ y

Hotărârea nr. 171

București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 18 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 171/30.06.2020

PROCEDURA

PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR O.U.G. 69/2020

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRECUM ȘI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI FISCALE LA NIVELUL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. i.

PROCEDURĂ

privind punerea în aplicare a OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

CAPITOLUL I Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

 • 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare se reduce impozitul anual cu o cotă de 50% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-C0V-2, proprietarii sai utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • a. Proprietarii clădirilor menționate la pct. 1 au obligația ca până la data de 15 septembrie inclusiv, să depună la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 o cerere de acordare a reducerii însoțită de o declarație pe proprie răspundere.

 • b. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitate economică proprie, în declarația pe proprie răspundere vor menționa fie întreruperea totală a activității economice, fie întreruperea parțială a activității, situație în care vor anexa la cererea de acordare a reducerii o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • c. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru ________ ______________ desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada instituirii stării de urgență în declarația pe proprie răspundere vor preciza îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • i. Proprietarii au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altei forme de utilizare clădirii, stabilite conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență

 • ii. Cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică

 • d. Pentru încadrarea în situația prevăzută la Cap. I, pct. 1, lit.c, subpct. ii proprietarii care dețin clădiri rezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și data în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020

 • e. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea de acordare a reducerii vor anexa declarația pe proprie răspundere din care rezultă îndeplinirea cumulativă a condițiilor și declarațiile pe proprie răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • f. în cazul în care persoanele menționate la Cap. I, pct. 1 au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare se scutește la plata taxei pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-C0V-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • a. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la date 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 o cerere de acordare a scutirii însoțită de o declarație pe propria răspundere. în declarația pe proprie răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

 • b. în cazul în care persoanele menționate la Cap. I, pct. 2 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restiuirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. în cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile Cap. I, pct. 1, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației prevăzută la art. 462 alin (2) din legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

CAPITOLUL II Acordarea unor facilități la plata taxei datorate pentru ocuparea domeniului public

 • 1. De la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) și până la data de 31 august 2020, calculul respectiv plata taxei pentru ocuparea domeniului public datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participație existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporțional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

 • 2. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 se scutesc de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice utilizatorii suprafețelor care au fost obligați potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • 3. Pentru a beneficia de prevederile Cap. II pct. 2 utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, împreună cu documente justificative.

 • 4. Facilitatea prevăzută la Cap. II pct. 2 se acordă doar pentru contribuabilii care nu au debite restante către bugetul local al Sectorului 2 la data depunerii cererii.

 • 5. Se suspendă până la 31.12.2020 aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară prevăzute la pct. 3.13. și 3.11 din anexa nr. 2 ale HCGMB 244/2019 cu toate modificările și completările ulterioare pentru locurile publice pentru care autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 2 emit avize/autorizații.

 • 6. Pentru a beneficia de prevederile Cap. II pct. 5 utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 o cerere de acordare a scutirii

 • 7. Facilitatea prevăzută la Cap. II pct. 5 se acordă doar pentru contribuabilii care nu au debite restante către bugetul local al Sectorului 2 la data depunerii cererii.

CAPITOLUL III Anularea unor obligații accesorii

 • 1. Prezentul capitol se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale Municipiului București ori instituții publice.

 • 2. în sensul prezentului capitol, prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

 • a. Obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv

 • b. Diferențele de obligații fiscale principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații fiscale principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020), ca urmare a unei inspecții fiscale;

 • c. Obligații fiscale principale aferente perioadelor fiscale de pînă la la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • d. Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența Direcției Venituri Buget Local Sector 2 în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale stabilite de alte organe decât Direcția Venituri Buget Local Sector 2, aferente perioadelor fiscale de pînă la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare Direcției Venituri Buget Local Sector 2 în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv

 • 3. Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020, inclusiv:

 • a. Obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii la data de 31 martie 2020 inclusiv

 • b. Obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020.

 • 4. Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată se află în oricare dintre situațiile prevăzute la pct. 3, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • 5. Pentru obligațiile prevăzute la pct. 3 lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului adminstrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului adminsitrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31 martie 2020

 • 6. Accesorile aferente obligațiilor fiscale principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a. Toate obligațiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b. Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare inclusiv, toate obligațiile fiscale principale și accesorii administrate de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv

 • c. Debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

 • d. Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c) dar nu mai târziu de data de 15 decembrie2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

 • 7. Accesoriile aferente diferențelor de obligații fiscale principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scandențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a. Declarația rectificativă este depusă începând cu data de 01 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;

 • b. Toate obligațiile fiscale principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice moddalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv

 • c. Sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la cap II pct. 6 lit b)-d)

Anularea accesoriiilor aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această data

 • 8. Accesorile aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această data se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la Cap. II, pc. 6 lit. b)-d)

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

 • 8. Accesoriile aferente obligațiilor fiscale principale administrate de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) (14 mai 2020) se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a. Toate diferentele de obligații fiscale principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 ain. (1) din aceeași lege

 • b. Cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii

 • 9. în sensul prezentului capitol prin inspecție fiscală se înțelege acea inspecție pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pînă la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020)

 • 10. Prin derogare de la art. 105 alin (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în situația inspecțiilor fiscale ce au început după data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020), în scopul acordării anulării accesoriilor, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 ia în considerare declarațiile rectificative depuse de debitor în cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a OUG 69/2020

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante

 • 11. Debitorii care inteționează să beneficieze de anularea obligațiilor fiscale accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica Direcția Venituri Buget Local Sector 2 cu privire la intenția lor până cel mai tîrziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzute la pct. 6 lit. d).

 • 12. După primirea notificării, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor fiscale ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale. în cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare

 • 13. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului

 • 14. Direcția Venituri Buget Local Sector 2 are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile fiscale ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate

 • 15. Pentru debitorii care au notificat Direcția Venituri Buget Local Sector 2

 • a. Accesoriile care pot face obiectul anulării se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 emite decizie de amânare la plată a accesoriilor.

 • b. Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată

 • c. Obligațiile accesorii amânate la plată nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor

 • 16. Prevederile pct. 15 sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii

 • 17. Decizia de amânare la plată a accesoriilor își pierde valablitatea în oricare dintre următoarele situații

 • a. La data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor după caz

 • b. La data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor

 • 18. Pentru debitorii care nu au notificat Direcția Venituri Buget Local Sector 2 accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol și care au fost stinse după data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare

Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de Direcția Venituri Buget Local Sector 2

 • 19. Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020), de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării

 • 20. Măsurile prevăzute la pct. 19 sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, potrivit legii, între data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) și data de 15 decembrie 2020.

Cererea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante

 • 21. Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cerere de anulare a accesoriilor.

 • 22. Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol în oricare din situațiile prevăzute, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată

 • 23. Debitorii care la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) și data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor în condițiile respectăriile prevederilor OUG 69/2020

 • 24. Debitorii care la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) și data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare a accesoriilor, depuse până la 15 decembrie 2020 inclusiv, de anularea accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. în acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020) achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. în situația în care eșalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligații de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea de plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca în baza cererii de anulare a accesoriilor, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 să emită decizia de anulare a accesoriilor, precum și decizia de finalizare a eșalonării la plată.

Menținerea valabilității facilității fiscale reprezentând anularea accesoriilor

 • 25. Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzute de prezentul capitol își menține valabilitatea și în următoarele cazuri:

 • a. în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ

 • b. în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală Direcția Venituri Buget Local Sector 2 constată existența unor obligații fiscale ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală

Posibilitateade contestare

 • 26. împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului capitol se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 27. Deciziile se emit de către DVBL în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Nr. Reg./Data/

DECIZIE

de amânare la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. .../.........privind instituirea unor

facilități fiscale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, având în vedere Notificarea nr.........................Din data de............................, înregistrată la DVBL

sub nr..........................Din data de......................, luând în considerare că sunt

îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HC.L. nr...../..........., se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de...............lei,

reprezentând:

Nr.

Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........

Nr. Reg./Data /

DECIZIE

de pierdere a valabilității amânării la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. .../.........privind instituirea unor

facilități fiscale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București și procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HOL nr......./........, vă

comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare lap lată a majorărilor de întârziere nr.......................Din data de.................., și-a pierdut

valabilitatea, începând cu data de....................................

Suma rămasă de plată este în cuantum de.................

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:.........................................................................................

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

Mențiuni privind audierea contribuabilului

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........

Elaborat

Nr. Reg./Data/

DECIZIE

de anulare a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........se...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. .../.........privind instituirea unor

facilități fiscale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HC.L. nr...../..........., și având în

vedere cererea dumneavoastră de anulare a majorărilor de întârziere nr.....din data

de....................., ănregistrată la DVBL sub nr..............Din data de......................, se

emite următoarea decizie:

Se acordă anularea majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de...............lei,

reprezentând:

Nr.

Denumirea obligației de plată

Suma

Crt.

(lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........

Nr. Reg./Data/

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. .../.........privind instituirea unor

facilități fiscale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, având în vedere cererea dumneavoastră de anulare a majorărilor de întârziere nr.....din data de

....................., înregistrată la DVBL sub nr..............Din data de......................, luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HC.L. nr...../...........se respinge

cererea de anulare a majorărilor de întârziere.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a majorărilor de întîrziere.........................................................................................

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

Mențiuni privind audierea contribuabilului împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........

VîZAT I spre neschimbate □secretar ’ i

Elaborat

Nr. Reg./Data/

DECIZIE

de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr..../.........privind instituirea unor

facilități fiscale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, având în vedere Notificarea nr.........................Din data de............................, înregistrată la DVBL

sub nr..........................Din data de......................, luând în considerare că sunt

îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HC.L. nr...../..........., se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de...............lei,

reprezentând:

Nr.

Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........