Hotărârea nr. 17/2020

Hotărârea nr. 017 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr.41, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr.41, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr.41, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.22592/14.02.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.22593/14.02.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Barbu Văcărescu nr.41, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 69 CA 5/4 din 05.09.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

]- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Barbu Văcărescu nr. 41, Sector 2, București - Reconforinare și supraetajare construcție existentă rezultând o construcție - Sp+P+2E+E3r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiu] București

Primăria Sector 2www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.92


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 1710/19.11.2019

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)


VIZAT pre neschimbare sfcrp.tar

, cu domiciliuL/sediul*2) str.


FFrIMÂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECTAR INTRARE. Nr IEȘIRE^.

Ziua ■■..O^tuna
București, cod poștal ........, telefon/fax......., e-mail ........., înregistrată la nr.                completată cu nr.

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


Sector 2, , în conformitate cu


AVIZ

Nr. 69 CA 5/4 din 05.09.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând o construcție -Sp+P+2E+E3r generat de imobilul din STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 41, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Barbu Văcărescu: suprafața terenului -260,0111 p este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 830/42”V” din 27.05.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „Lla" - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 830/42”V” din 27.05.2019. se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

Funcțiuni predominante; locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - II max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare — retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita dreaptă a terenului, cu o curte de lumină pc această limită, parțial pe limita stângă, apoi retras față de această limită cu min. 2,Om, conform planului anexat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = prin desființarea parțială a construcțiilor existente, clădirea astfel reconformată va fi retrasă cu min. 2,Om în proiecție pe verticală față de limita posterioară, conform planului anexat; Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabili.il maxim aprobat prin PUD;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Barbu Văcărescu conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație aPMB nr. 1774534/24.09.2019 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;

 • - P.O.T. existent=63,84%, P.O.T. propus=54,2%, C.U.T. = 1,57; H. maxim în planul fațadei=10,0m; Rh. aprobat=Sp+P+2E+3Er. Etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, cu panta de 45 de grade, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 05,09.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 830/42”V” din 27.05.2019 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanță seria

Anexa ha


ia H,C.L.S2 nrArhitect

Arh. urb. Alina j

r;/ 'V/'' '5'4

h. Flprtn MAUHEDON, prof. dr arh Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHEC1, prof.dr arh. BU. -

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizica; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  gg PERMISIUNI conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 ( prelungit valabilitate P.U.G. cu HCGMB nr. 232/2012, prelungit prin Legea nr. 303/27.11.2015.


  FUNCȚIUNI ADMISE


  Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat/ izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale, scoaruri publice.


  FUNCȚIUNI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


  Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati de manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste ora 22:00 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si producție.

  Este admisa amplasarea unor funcțiuni complementare locuirii numai pe baza unui P.U.D. aprobat după cum urmeaza: dispensare, crese, invatamant, culte, sport - întreținere.

  Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 de grade si suprafața nivelului mansardei sa fie maxim 60% din aria construita la sol a clădirii.


  | ARTERA DE CIRCULAȚIE DE CATEGORIA 1 - MAGISTRALA -

  profil existent si menținut str. Barbu Vacarescu  Terenul reglementat are deschidere la un profil stradal. Profilul existent dintre aliniamente in dreptul terenului reglementat are următoarea dimensiune:

  cca. de 27.00m, in cazul arterei de categoria 1


  ■ BILANȚ TERITORIAL ( EXISTENT / PROPUS )

  '■

  EXISTENT

  PROPUS

  S(mp)

  P(%)

  S(mp)

  P(%)

  OCUPAT DE CONSTRUCȚII

  166.00

  63.84%

  141

  54.2%

  PLATFORME CAROSABILE

  0

  0%

  6

  2.30%

  PLATFORME PIETONALE

  46.00

  17.70%

  44

  17.0%

  SPATII plantate

  48.00

  18.46%

  69

  26.50%

  vontlcaVaxpert nume:


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU «Reconformare si supraetajare a construcțiilor existente rezultând o construcție S+P+2E+3Er»


  Strada Barbu Vacarescu, Nr. 41, Sectorul 2, Municipiul București           /

  3. REGLEMENTARI URBANISTICĂ

  VIZAT

  spre neschimbare

  SECRETAR


  Scara grafica: 0   5   10             25                       50


  i LOCALIZARE: Municipiul București, Strada Barbu Vacarescu, Nr. 41, Sectorul 2

  I IDENTIFICARE: Număr cadastral 213541, intabulat in Carte Funciara nr. 213541

  , PROPRIETAR:

  SUPRAFAȚA TOTALA TEREN REGLAI


  II LIMITE

  CZZZ3


  ■ ZONIFICARE FUNCȚIONALA  ■ DRUMURI - CAI DE COMUNICATI&RU

  circulatii carosabile  D ACCESE PROPUSE IN AMPLASAMENT


  |> ACCESE PIETONALE


  | REGLEMENTARI URBANISTICE

  ------- ALINIERI ALE EDIFICABILULUI PROPUS

  ZONA PASTRATA DIN        V/7//A

  CONSTRUCȚIA EXISTENTA     i---------1


  ZONA EDIFICABILA

  EDIFICABIL PROPUS


  P-O-T.maXim

  C.U.T.maxim


  = 54.2% (propus)

  = 1,57 pentru P+2E+3Er

  ’maxim la comisa-"t


  AMENAJARI PROPUSE aferente terenului reglementat


  ■KZZZZ

  L.....


  PLATFORME PIETONALE


  SPATII PLANTATE / CAROSABILE CU DALE INIERB


  semnătură. cerința.


  Anexa nr.


  reterat/expertiza, nr, dota:

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  «Reconformare si supraetajare a construcțiilor existente rezultând o construcție S+P+2E+3Er»

  Adresa: Str. Barbu Vacarescu, nr. 41, sector 2, București

  2Z REGLEMENTARI URBANISTICE


  PLANȘA NR:


  U3ROMANIA Municipiul București Primăria Sector!


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT spre neschimbate SECRETAR

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U;----

Nr. 22593/14.02.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA BARBU VÂCÂRESCU NR. 41, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Barbu Văcărescu nr. 41, Sector 2, București avizat sub nr. 69 CA 5/4 din 05.09.2019, privind reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând regim de înălțime - Sp+P+2E+E3r a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Barbu Văcărescu nr. 41, Sector 2, București avizat sub nr. 69 CA 5/4 din 05.09.2019, privind reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând o construcție cu regim de înălțime - Sp+P+2E+E3r, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.