Hotărârea nr. 169/2020

Hotărârea nr. 169 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Constanța nr. 9, Sector 2, (extindere cu concesiune – Str. Constanța nr. 1-3), Sector 2, București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Toi: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Constanța nr. 9, Sector 2, (extindere cu concesiune - Str. Constanța nr. 1-3), Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Constanța nr. 9, Sector 2, (extindere cu concesiune - Str. Constanța nr. 1-3), Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 72266/16.06.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 72267/16.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Constanța nr. 9, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 4 CA 1/6 din 03.03.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea,, Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. CONSTANȚA NR. 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI - EXTINDEREA CLĂDIRII - P+1E EXISTENTE (str. Constanța nr. 9), CU UN CORP PARTER amplasat pe terenul aflat în proprietate și pe terenul adiacent, (extindere aproximativ 42,0mp din care circa 18,0mp extindere pe terenul ce urmează a se concesiona din terenul din str. Constanța nr. 1-3, NC. 238237), în conformitate cu anexele nr. 1 și nr. 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa nr. 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 3(trei) ani.

Art.5. Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a" DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND GOD.UL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENgS^Âtfe&hfiRULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptata dd Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 53931/02.06.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Ârhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

VIZAT spre neschimbare SECRETAR


INTRARE Nr         ..............

IEȘIRE

Ziua 22.. Luna ..tâ...........Anul

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                   , cu domiciliul?sediul*2) Str.                     .     .    . .    . Sector

2, București, cod poștal ........, telefon/fax ......., e-mail .......... înregistrată la nr. "' completată cu nr.                            ți

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

 • ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 4 CA i/0 din 03.03.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) EXTINDEREA CLĂDIRII - P+1E EXISTENTE (str. Constanța nr. 9), CU UN CORP PARTER amplasat pe terenul aflat în proprietate și pe terenul adiacent, generat de imobilul din STR. CONSTANȚA NR. 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI (extindere aproximativ 42,0mp din care circa 18,0mp extindere pe terenul ce urmează a se concesiona din terenul din str. Constanța nr. 1-3, NC. 238237). Suprafața ce urmează as se concesiona în vederea extinderii se va determina cadastral.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren în suprafață totală de 240,Omp este proprietate privată persoană fizică și secțiune din terenul în suprafață totală de 681,Omp (NC 238237), teren ce urmează a se concesiona pentru extinderea construcției existente, conform reglementărilor în vigoare și conform certificatului de urbanism nr. 1268/167 ”C” din 08.08.2019, imobil delimitat de următoarele repere urbane: str. Constanța și Strada Pâncota.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P,O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1268/167 ”C” din 08.08.2019.

Funcțiuni predominante: locuințe si dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite mansardarea construcțiilor existente cu suplimentarea suprafeței desfășurate;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = extindere către stradă cu un corp parter(7,2mx5,8m), retras cu min. 3,Om față de limita stânși dreaptă de proprietate, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = construcția se va alipi la clădirea existentă și se va extinde către limita față conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Constanța, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr.

1798515/05.12.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbare conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se voi respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată semnat de specialist atestat RUR - ing.

P.O.T.= 45%, CUT=0,9, II. P+lE=7,0m, II. P=4,0m, R.H. = P+1E - P.

Notă: Pentru accesul la drumul public se va constitui o servitute de trecere pe terenul aflat în proprietatea PMB conform prevederilor legale.

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 835/49 ”D” din 27.05.2019, emis de Primăria Sectorului 2 șj,se taxează cu 14,0 lei conform chitanță seria DF nr. 1885/19.12.2019 si nr. 47801/22.04.2620“   Ț——— —         ---- z

Anexa nr.____

izrffnect;,\scf, ^ȚAlîștrftfjȚĂTU


Af]


la H.C.L.S2 nr. /-Vo6

Șef Serviciu, ing. M/ria,DÂRABAN


Comisia Tehnică de AntenZJrea Teritoriului și Urbanismul Sectorului 2: prof. dr.arh, florio KtÂCHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. MihauVOCHECI, prof.dr.arh.

Mircea Silviu CH1RA, confHe/arh. Georgică M1TRACUE, conîîdr.arhj Cătălin SÂR.BU                                                                 (/

întocmit: ing Alevthidra Larălfr 4ex.

Edific 1/ Revizia I 'K Iz :------- Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                     .   .                                               r/i.

 • 2) Adresa solicitantului:                                                    t .; .;

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef \ de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifîcându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STRADA CONSTANTA Nr9 SI NR 1-3

VIZAT

rpi'G neschimbate


EXISTENT

____0 107.46


0.00

28.29


Suprafața parcela


125

147.4


32.91

38.80


'      379.86    100.00    379.86      100.001


Beneficiar:

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURII Scara:

Titlu proiect: EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTA P*1E (Str. Constanta Nr.9) CU UN CORP PARTER, AMPLASAT PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATE

SI PE TERENUL ADIACENT, CE URMEAZA A FI CONCESIONAT ( Str. Constanta Nr. 1-3)

Adresa: Str. Constanta Nr. 9 / Str. Constanta Nr. 1-3

SEF PROIECT

Arh.urb.E

*    1 1:500

PROIECTAT

DESENAT

Arh.urb.l                              ' Da,a:

_________ Iun

Arh.urb.l                                 2019

Titlu planșa:

PLAN REGLEMENTARI FUNCȚIONALEROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


liso 90011www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D Nr. 72267/16.06.2020


VIZAT spre neschimbare u. SECRETAR


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CONSTANȚA NR. 9 (EXTINDERE CU CONCESIUNE - STR. CONSTANTA NR. 1-3), SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. _Str. Constanța nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr. 4 CA 1/6 din 03.03.2020, privind - EXTINDEREA CLĂDIRII - P+1E EXISTENTE (str. Constanța nr. 9), CU UN CORP PARTER amplasat pe terenul aflat în proprietate și pe terenul adiacent, (extindere aproximativ 42,0mp din care circa 18,0mp extindere pe terenul ce urmează a se concesiona din terenul din str. Constanța nr. 1-3, NC. 238237), a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Constanța nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr. 4 CA 1/6 din 03.03.2020, privind - EXTINDEREA CLĂDIRII - P+1E EXISTENTE (str. Constanța nr. 9), CU UN CORP PARTER amplasat pe terenul aflat în proprietate și pe terenul adiacent, (extindere aproximativ 42,0mp din care circa 18,0mp extindere pe terenul ce urmează a se concesiona din terenul din str. Constanța nr. 1-3, NC. 238237)), s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.