Hotărârea nr. 168/2020

Hotărârea nr. 168 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Locotenent Ionescu Baican nr. 1, Sector 2, București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro . Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 70858/12.06.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 70860/12.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 CA 1/11 din 03.03.2020 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, modificat cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privlgd reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau .revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al itMppi'cipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector^ nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. LOCOTENENT IONESCU BAICAN NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI - SUPRAETAJAREA CU DOUĂ NIVELURI A CLĂDIRII CI ȘI CU 3 NIVELURI A CLĂDIRII C2, REZULTÂND LOCUINȚĂ - Sp+P+1E+E2r+E3r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2. părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa nr. 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art.5. Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


"Ă'c


CUSSr 3006


www.ps2.ro - Strada Chiristigiifor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONAREjTEBți-WRTU spre neschimbare

SECRETAR


Nr. 67694/12.06.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu! București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate dc *1)


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR


iNTAARE N|.

lESlRE          .            _

,. '1?)                 Anul

Ziu» ........ Luna.......Anui.........


CU


domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal ........, Sector 3, Str. 1                                   .      ...    ,

telefon/fax......., c-inail........., înregistrată la nr.____ ____completată cu nr.                            în conformitate cu prevederile


Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ


Nr. 8 CA 1/11 din 03.03.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) SUPRAETAJAREA CU DOUĂ NIVELURI A CLĂDIRII CI ȘI CU 3 NIVELURI A CLĂDIRII C2, REZULTÂND LOCUINȚĂ - Sp+P+1E+E2r+E3r generat de imobilul din STR. LOCOTENENT IONESCU BAICAN NR. I, N.C. 206318, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. lonescu Baican și Șoseaua lancului, format din teren și construcții în suprafață de totală 130,0mp(143,0mp din măsurători), identificat cu număr cadastral 206318 (conform extras de carte funciară) este proprietate privata persoane fizice, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 218/27’T 127.05.2019, prelungit.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. ,,M3” - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, în care POT maxim =60%, CUT admis=max, 2,5 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până Ia 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa ia 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucra este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale ^clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolai;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = supraetajarea construcției existentă formată din Corp CI și Corp C2 rezultând un imobil cu destinația locuință amplasat pe limita dreaptă și parțial pe limita stângă de proprietate, apoi retras față de această limită, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil, acordurilor notariale, precum și avizelor prezentate la dosar.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară (P+1E), apoi etajele 2 și 3 vor fi retrase față de limita posterioară cu min. 2,Om, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat; Etajarea se va retrage față de limita posterioare________________ ______________________________

 • - circulații ți accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Lt. lonescu Baican conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1746287/19.06.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbare, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentat.

 • - P.O.T. existent și menținut=63,6%, CUT=2,5; RJi,= Sp+P+1E+E2r+E3r; H. cornișă=l l,0m; H. maxini=12,65m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin.


 • (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                     .   .                                               r/i.

 • 2) Adresa solicitantului:                                                    t .; .;

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef \ de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifîcându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  Plan urbanlstî&izAT de eJ


  Supraetajare cu doua niveluri clădire C1 si cu trei niveluri clădire C2, rezultând imobil Sp+P+1E+E2r+E3r str. Lt.lonescu Baican nr.1 sector 2 BUCUREȘTI  ’ MUNICIPIUL BUCUREȘTI ,   ....
  CIRCULAȚIE CAROSABILĂ


  CIRCULAȚIE PIETONALĂ

  |    |  FOND CONSTRUIT ACTUALIZAT

  |     |   EDIFICABIL PROPUS

  SPAȚIU VERDE PROPUS


  |      | Documentatii cadastrale avizate

  |       | Construcții introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

  RETRAGERI MINIME FAȚĂ DE VECINĂTĂȚI:

  • - alipit 14,30 m pe latura din dreapta

  • - retras 3,58 m fata de latura din stanga

  • - alipit pe latura posterioară( P+1E), retras 2,00 m pt. E2, E3;

  • - retras 1,14 m fata de strada Lt.lonescu Baican, aliniat cu imobilul din dreapta


  Expozi,iei'n,JAsec'or ’•Romănia


  EXISTENT

  PROPUS

  S TEREN- 143 mp

  S construi t=91 mp

  S desfasurat—147 mp Rh— Sp+P, P+1E

  S construit— 91 mp

  S desfasurat—358,3 mp

  S spatii verzi— 28 mp—20%

  S parcaj 2 locuri— 25 mp

  S alei acces = 3 mp Rh- Sp+P+1E+E2r+E3r

  POT max— 60% POT existent- 63,6 %

  POT = 63,6 %

  CUT max-2,5 CUT existent = 1,02

  CUT-2,5

  H max =9 m

  II coama = 12,65 m H comisa—11,00 m
  Parcări/ circulații/ accese: parcela are asigurat acces carosabil din strada Lt.lonescu Baican.

  Staționarea autovehicolelor (parcare/garare) se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulației publice. Se vor respecta prevederile HCGMB nr.66 / 06.04.2006 privind locurile de parcare.


  I-----1   ALINIERE

  |-----1   ALINIAMENT

  0     ACCES PIETONAL

  ►     ACCES CAROSABIL

  proiectant

  DIRECTOR

  Arh.

  ȘEF PROIECT

  Arh.

  PROIECTANT

  Arh.

  Arh.

  DATA:

  MAI 2019

  DENUMIREA PROIECTULUI

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  CONTRACT

  002/2019

  FAZA

  <RU.D

  CONȚINUTUL PLANȘEI

  REGLEMENTARI URBANISTICE

  NR.PLANȘĂ

  A 06

  SCARA 1/500  ROMANIA

  Municipiul București Primăria Sector 2

  www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


  DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

  Nr. 70860/12.06.2020                                                           r


VIZAT spre neschipjbare

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI---

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA LOCOTENENT IONESCU BAICAN NR. 1, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 8 CA 1/11 din 03.03.2020, privind supraetajare construcție existentă rezultând locuință cu regim de înălțime Sp+P+3E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 8 CA 1/11 din 03.03.2020, privind SUPRAETAJAREA CU DOUĂ NIVELURI A CLĂDIRII CI ȘI CU 3 NIVELURI A CLĂDIRII C2, REZULTÂND LOCUINȚĂ - Sp+P+1E+E2r+E3r, s-au depus la dosar acordurile notariale stânga - dreapta. De asemenea, a fost notificat vecinul din spate și a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu. S-au cerut lămuriri și s-au depus observații din partea vecinului din spate la care s-a răspuns. Nu au mai fost observații ulterioare.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.