Hotărârea nr. 167/2020

Hotărârea nr. 167 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Toi: *(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 73255/17.06.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;                 _________________________________

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 73256/17.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Viitorului nr. 134, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 11 CA 1/14 din 03.03.2020 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, modificat cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. VIITORULUI NR. 134, SECTOR 2, BUCUREȘTI - ANSAMBLU IMOBILIAR FORMAT DIN CORP A -S+P+2E+3ER-4ER CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (SPAȚIU ADMINISTRATIV, BIROURI ȘI LOCUIRE COLECTIVĂ) ȘI CORP B - S+P+1E+2E+3ER, în conformitate cu anexele nr. I și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa nr. 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 5 (cinci) ani.

Art.5. Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERALAL SECTORULUI 2,

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost acldft/dă'dp (farlșiltld Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederiiffr’art. 140 din Ordonan/a de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62 82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIOKARE 1 MiSraDmT

Nr. 59948/12.06.2020                                   V I4.MI

românia                       । spre nescnimoare

| SECRETAR


Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) București, cod poștal........, Str.

, completată eu nr.

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE kl, IEȘIRE


Ziua


Nr.


Anul


prin reprezentant                         cu domiciliul/sediul*2) municipiul

, Sector 1, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată ia ar.             completată cu nr.              ,

1 și <                           ,                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind


AVIZ

Nr. 11 CA 1/14 din 03.03.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) ANSAMBLU IMOBILIAR FORMAT DIN CORP A - S+P+2E+3ER-4ER CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (SPAȚIU ADMINISTRATIV, BIROURI ȘI LOCUIRE COLECTIVĂ) ȘI CORP B - S+P+1E+2E+3ER, generat de imobilul din STR. VIITORULUI NR. 134 N.C. 239215, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafața zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Viitorului și Strada Ardeleni, format din teren în suprafață de totală 1.926,00,Omp conform actelor, identificat cu număr cadastral 239215 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1277/62"V" 08.08.2019 cu valabilitate 24 de tuni.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează parțial în U.T.R, „M3” - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, în care POT maxim =60%, CUT admis = tnax. 2,5 și parțial în zona LI a - P+2E, POT=45%, CUT=1,3, H. P+2E=10,0m, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12 2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12,2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

M3 - H. max. = P+4E;                                              Lla - H. max. = P+2E+M;

 • - P.O.T. max = 60%;;                                                    - P.O.T. max = 45%;

 • - CUT. max = 2,5                                                    - CUT. max = 1,3

Pentru zona Lla se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ce! puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = corp A - S+P+2E+3Er+4Er - la aliniere cu construcțiile existente pe strada Viitorului, pe limita stângă, lăsând posibilitatea cuplării la calcan cu o viitoare construcție cu același regim de înălțime (cu preluarea comișei), retras de la 4,5m până la 5,40 m față de limita dreaptă, apoi pc lintiță, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate la dosar. Corp B - S+P+lE+2Er+3Er amplasat retras cu min. 3,Om față de limitele laterale și limita față, cu posibilitatea proiectării unor balcoane / logii cu lățime de max. l,0m.

 • - retrageri minime față de limita posterioară = corp A - S+P+2E+3Er+4Er amplasat retras cu min. 5,Om față de limita posterioară, cu posibilitatea proiectării unor balcoane/logii /console cu lățime de max. l,0m, cu respectarea Codului Civil; Corp B - S+P+lE+2Er+3Er amplasat retras cu min. 5,Om, cu respectarea Codului Civil și Regulamentul de Urbanism aferent PUG București.

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal sc va realiza din Strada Viitorului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1792228/15.11.2019 ți a planului anexat vizat spre neschimbate; se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentat, semnat de specialist atestat RUR — ing.

M3 S-I155,5mp                                  Lla S=770,5mp

 • - H. max-16,Om = RH =S+P+2E+3ER-4ERi            - RH = S+P+1E+2E+3ER; H.c. etajul 2=10,Om

 • - P.O.T. max = 60%; CUT. max = 2,5                    - P.O.T. max = 45%; CUT. max = 1,57.

Pentru zona Lla H. maxim în planul fațadei=10,0ni; Rh. aprobat=Sp+P+2E+M/3Er. H. cornișă etajul 2=10,Om. Etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, condiționat de respectarea unui drept de trecere (servitute de trecere atât pentru acces cât și pentru rețele edilitare).


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentm exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de ihliuiiuaii iu nnrtn”srl na na 7019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanță seria CJ nr. 11337/21.08.2019.

Anexa nrla H.C.L.S2 nr. Z.W^


Ic Amenajarea Teritoriului si Urbanism a


Comisia Tchnii

prof.dr arh. Mirctafcilviu CHIRA, conf.dr.arh. Georgică MlTRACIR^c întocmit! ing. Alekhnilia Lazăr / 4ex.

Ediția /\iie i LiuȘef Sirvîciu, ing. Maria/ț/zVRABAN


•MACHEDON, prof dr. arh. Angelica STAN, pr6f.dr.arh. Mihai COCHECI, F                                 !/


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                     .   .                                               r/i.

 • 2) Adresa solicitantului:                                                    t .; .;

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef \ de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifîcându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU


  CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR FORMAT DIN CORP A - S+P+2E+3Er+4Er, CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (SPAȚIUADMINISTRATIV, BIROURI Șl LOCUIRE COLECTIVĂ) Șl CORP B - S+P+1E+2E+3Er, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE Șl ORGANIZARE DE ȘANTIER


  str. Viitorului nr. 134, sector 2, București


  Reglementări urbanistice

  Limite


  ■ ■■■■■■ Limită dc studiu

  • “““   Limită teren care a generat P.U.D.

  S teren - 1926 mp ci. măsurărtori cadastrale

  — — —  Limită U.T.R.-uri

  ----------   Limită parcele

  ■   Amprentă parter

  Funcțiuni existente:

  1   Circulații carosabile publice


  Spațiu verde amenajat

  Suprafață rezervată în vederea transferului în domeniul public '//ff'/LlA   pentru realizarea dc circulații


  Circulații carosabile de incintă


  Circulații pietonalc dc incintă


  Accese:


  Acces pietonal


  Acces carosabil


  Gang configurat cu respectarea prevederilor privind securitatea la incendiu și accesul autospecialelor


  Circulații pietonalc publice


  Circulații pietonalc și carosabile de incintă


  Locuințe individuale


  Imobil locuințe colective


  Locuințe colective

  Zonă mixtă - locuire și activități comerciale /servicii

  învățământ


  Imobil cu funcțiune mixtă

  Limită consolă cuprinsă între 1.00 m

  Codului Civil

  Limită balcoane/ logii cuprinse între 1.00 m

  Codului Civil                        1

  Spațiu verde de incintă amenajat Jvf 1


  . cu respectarea  i<Ni.CIPIUÎ7BUCUREȘTt SECTORULUI i  3 00LLJ3.50 | 3.5Q

  I 3.00 |______________14.00


  AHO.

  BILANȚ TERITORIAL: ANSAMBLU IMOBILIAR CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

  CF. P.U.G. indicator urbanistici M3

  CF. P.U.G. indicatori urbanistici L1a

  Existent

  Propus P.U.D. -zona M3

  Propus P.U.D. -zona LI a

  Suprafață teren (mp)

  1926

  1155,5

  770,5

  POT (%)

  maxim 60

  maxim 45 %

  0

  60%

  45%

  Suprafață construită la sol (mp)

  0

  692.4

  346,5

  Suprafață desfășurată (mp)

  0

  2885

  1208,9

  CUT

  maxim 2,5

  maxim 1.3 cu suplimentarea cu 0,6 din AC pentru mansarde

  0

  2,5

  1,57

  RH (nr. Niveluri)

  ’+4 cu posibilitatea adăugări unui nr. de niveluri suplimentare -conform tabel aferent art. 10 din

  R.L.U. Municipiul București

  P*2 cu posibilitatea adăugării unui nivel mansardat

  0

  S+P+3E+4Er

  S+P+2E+3Ef - suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent

  H (m) admisibilă în planul fațadei

  16

  10

  0

  16

  10

  Suprafață spatii verzi (%)

  minim 30 - 20% pe sol și 10% pe

  minim 30 - 20% pe sol și 10% pe placă

  0

  suprafață comună - 385 mp pc sol și 192.4 mp pe placă

  suprafață comună - 385 mp pe sol și 192.4 mp pe placă

  Suprafață alei carosabile și pietonale (m)

  nespecificat

  nespecificat

  0

  suprafață comună 500.1

  suprafață comună 500.1

  Suprafață parcări (m)

  nespecificat

  nespecificat

  0

  în subsol comun -1540 m

  in subsol comun -1540 m


  Scară grafică 1:500

  1 cm pe plan=5m pe teren

  0       5      10  DESCRIERE MODIFICARE

  CERINȚA

  REVIZIA

  VERIFICATOR

  SEMNATVKA

  PROIECT

  l'ONSI HOIRE ANSAMBLU IMOBILIAR FORMAT DIN CORP A -S*r*2R*3Er*4Er. CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (SFĂT1UADMINIS1RĂTIV, BIROURI Șl LOCUIRE COLECTIVĂ) ȘI CORP B S4-P*IP.*2EWKr, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE Șl ORGANIZARE DE ȘANTIER

  INDICATIV PROIECT

  681

  ADRESA

  Str. Viitorului nr. 134, sector 2, BUCUREȘTI

  SEF PROIECT

  urh.

  SCARA

  1:500

  BENEFICIAR

  FAZA

  PUD

  PROIECTAT

  urb.

  ' o 1,.1,: ii 2019

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE

  U07

  DESENAT

  urb.ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT

spre neschimbare

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.dSECRETAR

Nr. 73256/17.06.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA VIITORULUI NR. 134, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 aiin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Loca! al Sectorului 2 aproba documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București avizat sub nr. 11 CA 1/14 din 03.03.2020, privind ANSAMBLU IMOBILIAR FORMAT DIN CORP A - S+P+2E+3ER-4ER CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (SPAȚIU ADMINISTRATIV, BIROURI ȘI LOCUIRE COLECTIVĂ) ȘI CORP B - S+P+1E+2E+3ER CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București avizat sub nr. 11 CA 1/14 din 03.03.2020, privind ANSAMBLU IMOBILIAR FORMAT DIN CORP A -S+P+2E+3ER-4ER CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (SPAȚIU ADMINISTRATIV, BIROURI ȘI LOCUIRE COLECTIVĂ) ȘI CORP B - S+P+1E+2E+3ER CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ^ s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și sa prezentat la dosar studiu de însorire. S-au depus mai multe observații din partea vecinilor la care s-a răspuns, Iară observații ulterioare din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.