Hotărârea nr. 166/2020

Hotărârea nr. 166 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 70310/12.06.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 70313/12.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Toporului nr. 44, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 7 CA 1/9 din 03.03.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, modificat cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. TOPORULUI NR. 44, SECTOR 2, BUCUREȘTI - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art.5. Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN T EMEIUL ART. 243, alin.l, LIT, „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,


Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE N IEȘIRE .........................

Ziua Luna ........Anul .2ă.—

cu doiniciliul/sediul*2) municipiul


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 70555/12.06.2020 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitec't-șef

Ca urmare a cererii adresate de București, cod poștal ■                 și nr.


VIZAT spre neschimbare „CEC'.DlETAJQ. . -


sector 2, Str.                    telefon/fax........e-mail..........înregistrată la nr.            . completată cu nr.

, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 7 CA 1/9 din 03.03.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - P+1E+M, generat de imobilul din STR. TOPORULUI NR. 44, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și constnicții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: str. Toporului și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren în suprafață de totală 218,0nip mp conform actelor prezentate, (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice. Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „I.le” - locuințe individuale pc loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT adiuis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUGcu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr, 1525/90”T” din 11.10.2019.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max. = P+1E;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max= 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care suni retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = construcția va fi amplasată pc limita stângă și dreaptă de proprietate, retrasă cu min. 3,Om față dc proprietatea din strada Toporului nr. 44A, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Se va amplasa o pergolă către stradă, păstrând o retragere de min. 6,Om față de construcția propusă și față de aliniamentul străzii, Ia aliniere cu construcția din dreapta. Se vor respecta acordurile notariale ale vecinilor privind amplasarea pe limita de proprietate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, apoi retras cu min. 3,Om față de această limită, conform planului anexat.

  • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din str. Toporului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1814373/23.01.2020 și a planului anexat vizat spre neschimbate, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

  • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar.

  • - P.O.T. propus=60%, CUT propus=l,2 H. c. în planul fațadei=7,0m pentru P+1E; (Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC);

  In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


  Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratoml și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin.


  • (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


  Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului


  de urbanism nr. 1525/90”T” din 11.10.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și sc.taxează-.<>u.l4,0 lei conform chitanță seria DF nr. 11309/20 01.2020.

  -- .i..-1ri-Ti[-- - - - ...  -s-


  Anexa nr.  la H.C.L.S2 nr. /Ao.cg ^)0


  Mircea Silviu CHIRA, conj£


  întocmit: ing. Alexțmdr
  Arh. urb. Alin  Șef/S^rvjfeiu, ing. Mari


  a j a rea Teri tor i ului-grtfrBăhIsni a Sectorului 2: prpf.dr. ar gică M1TRACHE, conf.dr.arh. CătălinPRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                     .   .                                               r/i.

 • 2) Adresa solicitantului:                                                    t .; .;

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef \ de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifîcându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.62.82

VIZAT ~~ spre neschimbare DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. L—SECRETAR

Nr. 70313/12.06.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA TOPORULUI NR. 44, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București avizat sub nr. 7 CA 1/9 din 03.03.2020, privind edificare locuință unifamilială având regim de înălțime - P+1E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București avizat sub nr. 7 CA 1/9 din 03.03.2020, privind edificare locuință unifamilială având regim de înălțime -P+1E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-au depus la dosar acorduri privind amplasarea pe limita de proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.