Hotărârea nr. 164/2020

Hotărârea nr. 164 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 64154/02.06.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 64155/02.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Precupeții Vechi nr. 35, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 2 CA 1/3 din 03.03.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, modificat cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

fis - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. PRECUPEȚII VECHI NR. 35, SECTOR 2, BUCUREȘTI - CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE LOCUIT -S+P+2E+M, parțial pe vechiul amplasament al corpului de clădire existent care se va desființa, în conformitate cu anexele nr. I și 2. părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre nesehimbare.

Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art.5. Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

București, 30.06.2020                                                     X «             /

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2




www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CAD Nr. 60256/29.05.2020 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


spre neschimbare SECRETAR


ERITOR1U


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

intrare Nr...................

IEȘIRE ‘             n

Ziua 25... luna ...<?£.........Anul .fe.k


Ca urmare a cererii adresate de *1)                           ,                              cu domiciliul/sediul*2) municipiul București,

cod poștal .........Sector 2, Str.                   Sector 2, telefon/fax........e-mail.......... înregistrată la nr.             completată cu nr.

și nr.                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 2 CA 1/3 din 03.03.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE LOCUIT -S+P+2E+M, parțial pe vechiul amplasament al corpului de clădire existent care se va desființa generat de imobilul din STR. PRECUPEȚII VECHI NR. 35, N.C. 238630, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Precupeții Vechi și Strada Ardeleni, format din teren în suprafață de totală 364,Omp conform actelor, identificat cu număr cadastral 238630 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1430/224”P” 12.09.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „M3" - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, în care POT maxim -60%, CUT admis = max. 2,5 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. Înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc dc cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T, max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor Învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = la aliniere cu construcțiile existente pe strada Precupeții Vechi, pe limita dreaptă dc proprietate, cu o curte de lumină pe această limită, retras cu min. 4,Om față de limita stângă, cu păstrarea unui drept de trecere pentru proprietatea din spate atât pentru acces cât și pentru rețele (lățime de 4,Om și înălțime de 4,2m) conform NP P 118 / 1 / 2013 și conform Codului Civil; Se poate ieși în consolă cu maxim l,0m, (3,Om retras în proiecție pe verticală față de limita stângă, dc la H=4,2m), conform planului anexat.

 • - retrageri minime față dc limita posterioară = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară, cu posibilitatea ieșirii în consolă cu un balcon cu lățimea de maxim l,0m, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din Strada Precupeții Vechi conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1819266/04.02.2020 și a planului anexat vizat spre neschimbare; se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006; Se va respecta dreptul de trecere marcat pe plan cu o lățime de 4,Om, pe toată lungimea terenului. în cazul în care la faza DTAC nu se poate asigura parcarea în incintă (la parter), construcția va fi prevăzută cu subsol.

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentat, semnat de specialist atestat RUR. - ing.                                              Rețelele vor fi trasate astfel încât

se va asigura accesul către acestea și pentru proprietatea din spate.

- P.O.T. = 60%, CUT=2,5; Rh. aprobat=P+2E+M/E3r (Etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în vohimu] acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită); H. maxim în planul fațadei=13,0m(conform art. 10 tabel); II. maxim coamă în punctul cel mai înalt=15,0m.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, condiționat de respectarea unui drept de trecere atât pentru acces cât și pentru rețele edilitare pentru proprietatea din spate.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz esle un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor d_e construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu oblicaiivilatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezenlul.aVig Vfflătjil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1430/224”P” 12.09.2019, emis de Primăria S îctorului 2'și-se‘taxeăzicu'jAO lei conform chitanță seria DF nr. 10289/31.01.2020.

Anexa nr. .4               /   /

la M.C.L.S2 nr. KA /            ArhArb^ff^Afisa^RATU____ '•

,                                               I '               > jL .                               Șey Serviciu,

A                                                         ing. MaTia .DARABAN

Comisia Tehnică de! Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectoixmirl: prof.drîarh. Florin MAC1IEDON, prof. dr arh. Angelica STArf / profdr.arh. Mihal COCREC1, prof.dr.arh. Mircea SilLiulGțlIRA, conf.dr.arh. Georgică MlnRACHKxfonf.dr.arh. Cătălin SÂRBU.                                           | l

întocmit: ina Alexandra JJex,                                                                                         ’J

Edifia 1/Reviztal                                                                                                                  Cod S ADU - A VA

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                     .   .                                               r/i.

 • 2) Adresa solicitantului:                                                    t .; .;

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef \ de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifîcându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  LEGENDA



  P.U.D.- PLAN URBANISTIC DE DETALIU


  BENEFICIAR


  LIMITE

  LIMITĂ LOT CE A GENERAT P.U.Z. — LIMITĂ PARCELE


  ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

  O LOCUINȚE INDIVIDUALE ■ SERVICII/B ■ ANEXE/GARAJE.

  M ÎNVĂȚĂMĂNTr"'


  RO.URI__-—

  "" VIZAT

  ?spre neschimbat t SECRETAR


  REGLEMENTARI


  OBIECT


  CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+2E+3R


  ADRESA


  Str. Precupeții Vechi, nr. 35

  Sector 2, Municipiul București


  SPECIALITATEA: URBANISM


  ROIECT RACT


  /2020

  /2020


  : .IMITA PARTER .               DATA

  : .I^E^AhWr-^-/


  LIMITA ETAJ 3 RETRAS


  BALCOANE (SE POATE IEȘI ÎN CONSOLĂ

  CU BALCOANE MAX. 1,00 m.)

  SPAȚII VERZI (91,00 mp.)

  CIRCUAȚII

  ■ CIRCULAȚII CAROSABILE

  Hi CIRCULAȚII PIETONALE

  |=1 SERVITUTE DE TRECERE - 4,00 m.


  ACCESURI

  ► ACCES CAROSABIL

  > ACCES PIETONAL LA LOT


  DOCUMENTAȚII DE URBANISM

  ÎNVECINATE ’

  l......J P.U.D, APROBAT-STR PRECUPEȚII

  1--------1 VECHI NR.39, CU HCL

  NR. 131/26 04.2018


  BILANȚ TERITORIAL


  CRT.

  EXISTENT

  PROPUS

  m2

  %

  m2

  S. TEREN

  364

  364

  100

  S. CONSTRUITĂ

  175

  48

  219

  60

  S. DESFĂȘURATĂ

  175

  840

  P.O.T.

  48

  60

  C.U.T.

  0,48

  2,5

  Rh. max.

  P

  P+2E+3R

  SPAȚII VERZI AMENAJATE

  91

  25

  ACCESURI, ALEI, PARCĂRI

  54,6

  15


  DATA


  IANUARIE 2020

  P.U.D.


  --ȘEF PROIECT

  ARH. ÎNTOCMIT

  ARH.

  COORDONATOR- :

  ARH.

  CONTRACTANT GENERAL




ROMÂNIA

|ISO 900lj



Municipiul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.82

VIZAT spre neschimbare DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.L^^HEȚAR

Nr. 64155/02.06.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA PRECUPEȚII VECHI NR. 35, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București avizat sub nr. 2 CA 1/3 din 03.03.2020, privind CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE LOCUIT - S+P+2E+M, parțial pe vechiul amplasament al corpului de clădire existent care se va desființa a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București avizat sub nr. 2 CA 1/3 din 03.03.2020, privind CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE LOCUIT -S+P+2E+M, parțial pe vechiul amplasament al corpului de clădire existent care se va desființa, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a depus un studiu de însoțire din care rezultă că se respectă OMS nr. 119/2014. S-au cerut lămuriri și s-au depus observații din partea vecinilor la care s-a răspuns. Nu au mai fost observații ulterioare.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEȚ ing. M