Hotărârea nr. 163/2020

Hotărârea nr. 163 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Or zări nr. 80, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 67441/05.06.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 67442/05.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Orzari nr. 80, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 1 CA 1/1/03.03.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, modificat cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privjnd reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector >nr. 363/22.11.2018;

j Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. ORZARI NR. 80, SECTOR 2, BUCUREȘTI - CONSTRUIRE LOCUINȚE - S+P+2E+M/3Er (cu încadrare în volumul unei mansarde), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art.5. Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini,


al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenjă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 7067/05.06.2020 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *l)


" VIZAT

spre neschimbare nrmET/yp


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE

IEȘIRE ......

Ziua 2.?.... Luna ..Q.^


Anul


■ lt domiciliul/sediul*2) Str. .


, Sector 1, București, cod poștal........, telefon/fax........e-mail..........înregistrată la iu.              . completată cu nr.            în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ
Nr. 1 CA 1/1 din 03.03.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) CONSTRUIRE LOCUINȚE - S+P+2E+M/3Er (cu încadrare în volumul unei mansarde), generat de imobilul din STR. ORZARI NR. 80, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren în suprafață totală de 184,0mp, este proprietate privată persoană fizică, conform certificatului de urbanism nr. 500/1 l”O”din 20.03.2019 și CU nr. 770/12”O”din 27.04.2020, imobil delimitat de următoarele repere urbane: str. Orzari. Terenul se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice pentru care s-a prezentat avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1808/ZP/30.10.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 500/11 ”0” din 20.03.2019 și CU nr. 770/12”O”din 27.04.2020.

Funcțiuni predominante: locuințe si dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime față de limitele lateralei clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cu o curte de lumină pe limita dreaptă, cu respectarea acordului notarial prezentat la dosar confonn planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. Către față și limita posterioară, se pot amplasa balcoane, conform plan anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 10,Om la parter (8,Om în proiecție pe verticală) conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Orzari, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1796124/28.11.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbare conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006; Parcarea se va realiza la parter, în caz contrar construcția va fi prevăzută cu subsol, funcție de soluția adoptată la faza DTAC și a avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB. Balcoanele/logiile din planul fațadei se vor proiecta astfel încât alinierea să coincidă cu aliniamentul.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată;

P.O.T.= 45%, C.U.T. = 1,57; H. maxim în planul fațadei=10,0m; Rh. aprobat =P+2E+3Er, cu obligația ca etajul 3 retras să reprezinte echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edifîcabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul


P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 500/11 "O” din 20.03.2019 și CU nr. 770/12”O”din 27.04.2020, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanță — ----------———

Anexa nr.la H.C.L.S2 nr. ,^'b I Sg ■ ofl vComisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Secta Mircea Silviu CHIRA, coi/T.

întocmit: ing. Alcxandr

Rdi/ia // Revizia
Arh. urb IBS


ing.

iÂRABAN


ui 2: pjx5f.dr.ajh. Florin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHEC1, prof.dr.arh. . CaabiGsÂRBU


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                     .   .                                               r/i.

 • 2) Adresa solicitantului:                                                    t .; .;

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef \ de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifîcându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  B PERMISIUNI conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 ( prelungit valabilitate P.U.G. cu HCGMB nr. 232/2012, prelungit prin Legea nr. 303/27.11.2015.


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU «Construire Locuința P+2E+M/3Er si

  împrejmuire Teren»


  Strada Orzari, Nr. 80, Sectorul 2, Municipiul București

  | 3. REGLEMENTARI URBANISTICE


  FUNCȚIUNI ADMISE


  Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat/ izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale, scoaruri publice.


  FUNCȚIUNI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

  Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati de manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste ora 22:00 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si producție.

  Este admisa amplasarea unor funcțiuni complementare locuirii numai pe baza unui P.U.D. aprobat după cum urmeaza: dispensare, crese, invatamant, culte, sport - intretinere.

  Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 de grade si suprafața nivelului mansardei sa fie maxim 60% din aria construita la sol a clădirii.


  B ARTERE DE CIRCULAȚIE DE CATEGORIA 3 -PROFILE EXISTENTE SI MENTINUTE-  J5UPRAFATA TOTALA TEREN REGLEMENTAT:181mp (suprafața măsurată)


  B LIMITE  TA-TERCNULULRE

  Anexg-h——


  ZONIFICARE FUNCȚIONALA

  | ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLeLM^W^CU

  P - P+2E                          1------——


  B DRUMURI-CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA

  I.- ~ -- 3    CIRCULAȚII CAROSABILE

  L_^-' ■ 3    circulatii pietonale

  B accese propuse in amplasament

  ► accese auto


  ► accese pietonale


  ITAT  Inventar de coordonate pe conturul limitei de proprietate - Nr, Cad. 202736

  Sistem de proiecție: STEREO 70

  Nr.Pct

  Nord [mj

  Est [m]

  Distanta [m]

  1

  326615.97

  590505.95

  3.53 m

  2

  .326615.79

  590509.47

  4.64 m

  3

  326615.56

  590514.11

  17.13 in

  4

  326598.49

  590512.65

  3.40 in

  5        326595.10

  590512.44

  4.82 m

  6

  326590.28

  590512.38

  5.63 m

  7

  326589.51

  590506.80

  9.13 m

  8   |    326598.60

  590506.00

  17.37 iu

  Suprafața din măsurători

  181 mp

  Suprafața din acte

  184 mp


  EXISTENT

  PROPUS

  S(mp)

  P(%)

  S(mp)

  P(%)

  OCUPAT DE CONSTRUCȚII

  92.94

  51.35%

  32

  45%

  PLATFORME CAROSABILE

  0

  0%

  26.5

  14.72%

  PLATFORME PIETONALE

  88.06

  48.65%

  10

  5.63%

  SPATII PLANTATE

  0

  0%

  62.5

  34.65%


  ln intersecție se schimba profilul străzii Orzari de la 20,00m la 13,00m, dar in dreptul terenului reglementat este cel de 20,00m. Nu se intervine asupra lor. profilele existente sunt menținute.
  PROIECT NR: 05/2019  PLAN URBANISTIC DE DETALIU «Construire Locuința P+2E+M/3Er si împrejmuire Teren» Adresa: Str. Orzari, nr. 80, sector 2, București

  REGLEMENTARI URBANISTICE


  U3  ROMANIA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2

  www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Te!: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


  VIZAT


  DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.DȘ^fe neschimbate Nr. 67442/05.06.2020                                             SECRETAR


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA ORZARI NR. 80, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București avizat sub nr. 1 CA 1/1 din 03.03.2020, privind CONSTRUIRE LOCUINȚE - S+P+2E+M/3Er (cu încadrare în volumul unei mansarde), a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București avizat sub nr. 1 CA 1/1 din 03.03.2020, privind - CONSTRUIRE LOCUINȚE — S+P+2E+M/3Er (cu încadrare în volumul unei mansarde), s-a prezentat la dosar acordul notarial al vecinului din dreapta și limita posterioară și s-a notificat vecinul din stânga Iară observații din partea acestuia. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a depus la dosar un studiu de însorire din care rezultă că propunerea nu afectează construcțiile învecinate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.