Hotărârea nr. 162/2020

Hotărârea nr. 162 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Inaugurării nr. 28 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, fel: +(4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inaugurării nr. 28 Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inaugurării nr. 28 Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 66283/04.06.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • — Raportul de informare și consultare a publicului nr. 66281/04.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Inaugurării nr. 28, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 91 CA 6/12 din 31.10.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, modificat cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 priyind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sectopv nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA INAUGURĂRII NR. 28, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Modificare, extindere locuință parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

 • Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art.5. Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 62738/04.06.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) poștal ........, sector 2, str.

completată cu nr.                     și cu nr.


VIZAT spre neschimbare

I SFGRFTâR


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE Mr 2?Î0

IEȘIRE


Nr.


.£$.........Anul .'feăî.


rtrdomiciliul/seiliul*2).municipiul București,.cod telefon/fax ......., e-mail .......... înregistrată la nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind


amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 91 CA 6/12 din 31.10.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Modificare, extindere locuință parter, generat de imobilul din STR. INAUGURĂRII NR. 28, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat fonnat din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: strada Inaugurării și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren în suprafață de totală 249,00 mp, construcții existente CI - locuință, suprafața construită ta sol de 48,00mp, C2 - locuință, suprafața construită la sol 42,00mp, C3 - anexă, suprafața construită Ia sol de 11.OOrnp și C4 -anexă, suprafața construită la sol 26,00mp - identificat cu număr cadastral 237752 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare. în care POT maxim =60%, CUT admis=max 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se însene în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUGcu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1692/50”!” din 05.12.2018 și a certificatului de urbanism nr. 486/13”I” din 09.03.2020

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max. = P+1E;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max= 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri minime față de limitele laterale = construcția va fi amplasată parțial pe limita stângă, urmând a fi retrasă cu 5,5m, se păstrează limita existentă, parțial pe limita de proprietate, parțial retrasă față de limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

- retrageri minime față de limitele posterioare = se păstrează limita existentă, amplasată pe limita posterioare, conform planului anexat; Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesele auto și pietonal se vor realiza din Str. Inaugurării, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată.

P.O.T.=59%, CUT=0,59, R.II. - parter, H.c. = 3,5m;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 31.10.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin.


(2) Iii g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului


.. a. ..„i,...             a;„ ns 17 7niR și a certificatului de urbanism nr. 486/1/3”!” din

Ch’tan^ ser'a11' 61834/19.09.2019.


. .,                                           \rh. urb^ÂIina

la H.C.L.S2 nr.


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului $i Urbanism a Sectorului 2: prof.di। Mircea Silviu CHERA, conf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂRBI)?’ întocmit: urb. Ana-Emanuela MARUMESCU / 4ex.

Ediția // Revizia 1                           / j j/ j■93.2020, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu


mg. Ny;


VICIU,

(ARA BAN


fOCHECI, prof.dr arh


t/


Cod SĂDII - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                     .   .                                               r/i.

 • 2) Adresa solicitantului:                                                    t .; .;

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef \ de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifîcându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  6.65

  /2.20/

  10.60

  -----/


  CRIETRIU

  RUG

  EXISTENT

  PROPUS

  Zona / Subzona / UTR

  Lle

  Lle

  Lle

  Suprafața Teren

  249 mp (100%)

  249 mp (100%)

  249 mp (100%)

  Suprafața Construita

  127.00mp(51%)

  145.70mp(59%)

  Suprafața Desfasurata

  127.00mp

  145.70 mp

  POT

  60%

  51%

  59%

  CUT

  0,6ptRH=P; 1,2(RH=P+1)

  0.51

  0.59

  H max

  P+lE(7m)

  Parter (3.00m)

  Parter (3.5 m)

  Spatii Verzi - Sol Natural

  30%

  74mp{30%)

  50mp (20%)

  - Dale inierbate

  25mp (10%)

  Accese\Alei\Platforme

  ...

  48.00mp(19%)

  28.30mp(ll%)


  DENUMIRE PLANȘA

  PLAN REGLEMENTARI

  SCARA          1:500

  —09.2019

  Wa nr  -—

  DESCRIERE

  la

  H.C.L.S2 m

  • ,u

  4.

  NR. PROIECT

  1/2019

  NR. PLANȘA

  A7


  ,-cC &QO  ROMANIA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2
  www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)


  ™ VIZAT

  spre neschimbare SECRETAR


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 66281/ 04.06.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA INAUGURĂRII NR. 28, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Inaugurării nr. 28, Sector 2, București avizat sub nr. 91 CA 6/12 din 31.10.2019, propunerea de Modificare, extindere locuință parter, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Inaugurării nr. 28, Sector 2, București avizat sub nr. 91 CA 6/12 din 31.10.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.CodSADU-AI