Hotărârea nr. 16/2020

Hotărârea nr. 016 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăși culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonproflt din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonproflt din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 19142/10.02.2020 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și

A

*1

Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei L?' ^pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Referatul nr. 5325/14.01.2020 întocmit de Direcția Relații Comunitare și aprobat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile în limita fondurilor alocate și aprobate prin bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei ce conține 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotărârea nr. 16

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 16/20.02.2020

PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Autoritatea finanțatoare Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în București, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, tel: 021.209.60.00, fax: 021.209.62.82 e-mail: infopublice@ps2.ro, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 15/20.02.2020.

Suma totală alocată pentru anul 2020 este de 2.500.000 lei, defalcată pe domenii de activitate astfel:

Domeniu

Obiective

Activități

Suma (lei)

Cultură și culte

Revitalizarea vieții culturale a Sectorului 2 al Municipiului București, o mai mare participare la actul cultural și reducerea dezechilibrului dintre centru și periferie

o Acțiuni de promovare a tradițiilor și obiceiurilor românești - festivaluri, ateliere de creație și meșteșugărit, târguri, alte asemenea manifestări culturale;

o Manifestări de artă și cultură urbană;

o Promovarea artei în spații alternative;

o Concursuri și manifestări teatrale, muzicale, coregrafice și cinematografice;

o Ateliere/cursuri de inițiere în diferite domenii ale artei.

500.000

Sport

încurajarea         practicării

activităților fizice și sportive în mod continuu la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Promovarea și cultivarea sportului, pentru sănătate și recreere ca parte integrantă a modului de viață, rezultatul final fiind starea de bine individuală și socială

o Competiții/activități sportive pentru:

 • • elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2;

 • • persoanele cu dizabilități din Sectorul 2;

 • • locuitorii Sectorului 2;

o Cursuri de inițiere în diferite ramuri sportive: înot, șah, volei, baschet, judo etc.

o Desfășurarea de acțiuni pentru atragerea în cadrul unor activități comune, sociale, sportiv-culturale a unui număr cât mai mare de persoane, de vârste și profesii diferite, precum și a diverselor categorii de populație defavorizate.

500.000


WZaT spre neschimbare SECRETAR


VIZAT spre neschimba Qcr&CTAR

re

Educație

Promovarea educației civice, a creativității și a simțului artistic în rândul elevilor din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București

o Educație pentru dezvoltare’ personală și-comunitară în rândul elevilor din unitățile de învățământ din Sectorul 2;

o Organizarea de ateliere și/sau competiții cu caracter educațional și cultural artistic (teatru, literatură, tradiții, inventică, dans, muzică, arte vizuale, artă tradițională și religioasă) adresate elevilor din unitățile de învățământ din Sectorul 2;

o Cursuri de inițiere în I.T., arte vizuale, robotică, inventică.

500.000

Mediu

Conștientizarea cetățenilor cu privire la problemele de mediu și importanța implicării active în păstrarea unui ambient prietenos

o Colectarea selectivă a deșeurilor;

o Amenajarea spațiilor verzi publice (cu implicarea asociațiilor de proprietari / locatari);

o Campanie de responsabilizare și educare a cetățenilor în scopul reducerii poluării și menținerii curățeniei în Sectorul 2;

o Competiții interșcolare de creație folosind materiale reciclabile și refolosibile;

o Dezvoltarea spiritului civic și ecologic urban prin activități de voluntariat.

500.000

Social

Informare, consiliere și asistență pentru cetățenii Sectorului 2 al Municipiului București aflați în situații de risc

o Activități de consiliere, instruire, protecție și alte forme de asistență pentru persoane în vârstă aflate în situații de dependență, persoane fără adăpost, tineri care au renunțat la școală sau au plecat din centrele de ocrotire, persoanele cu dizabilități, alte persoane aflate în situații dificile și / sau care trăiesc în sărăcie extremă;

o Asistență pentru copiii aflați în dificultate;

o Campanii de prevenire a consumului de droguri și a altor substanțe ilicite în școală, familie, comunitate;

o Asistență a persoanelor toxico-dependente și aparținătorilor acestora;

o Campanii de promovare a sănătății.

500.000

Total

2.500.000

PREȘEDINTE DE Ș ȚĂ,ZAHARIA Răzv


ristian