Hotărârea nr. 158/2020

Hotărârea nr. 158 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Inişor nr. 8, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11*13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 2827/14.06.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 85289/18.06.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2

J\   ț

Bucur®L/    I

^Vâ^j^r/edere reglementările cuprinse în:

..•E.^e^eaZnr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța Guvernului României nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • -   Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a -Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizele generale pentru un număr de 27 de obiective de investiții și lucrări de intervenție la unități de învățământ aflate


pe raza,$e&tt>tu

ț^/al Municipiului București


4'^,®^;^);' Obiectivele de investiție, precum și valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 7ț? pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 158

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8{}pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI

ȘI MODERNIZĂRI LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T -15 OBIECTIVE

r—vizat. spre neschimbare< | SECRET/Mk^

Anexa nr. 1 la HCL Sector 2 nr.............Z


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Șl DEVIZUL GENERAL PENTRU CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI Șl MODERNIZĂRI LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STATNr. Crt.

Titlu documentație

unitate învățământ PREUNIVERSITAR DE STAT

ADRESA

VALOARE FARA TVA LEI

VALOARE FÂRA TVA LEI DIN CARE C*M

TVA

TVA OIN CARE C*M

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

1

Consolidare, Reabilitare, și

Modernizare

Grădinița "Clopoțel"

Slr. Dridu Georgescu, nr. 2

3.815.529,79

2.730.213,98

719-244.52

518.740.65

4.534.774,31

3.248.954,63

2

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Școala Gimnazială nr. 24

Str. Tunari, nr. 52 - 54

7.465.015,45

5.388.856.37

1.407.090,23

1.023.882.72

8.872.105,68

6.412.739.09

3

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare corp atelier

Școala Gimnazială nr. 25

Slr. Silvia, nr. 54

1.484.354,73

1.044.786.27

279.843.79

198.509.39

1.764.198.52

1.243.295.66

4

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Școala Gimnazială nr. 39

Șos Colentina, nr 91

10.028.607,73

7.406.882.89

1.889.955,11

1.407.307.75

11.918.562,84

8.814.190.64

5

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - sală sport

Școala Gimnazială nr. 49

Str. Vatra Luminoasă, nr 99

2.380.338,41

1.699.770,20

448.711,78

322.956.34

2.829.050,19

2.022.726,54

6

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - grădiniță

Școala Gimnazială nr. 145

Slr. Heliade între Vii, nr. 26

1.729.973,42

1.222.634,25

326.139,66

232 300.51

2.056.113,08

1.454.934,76

7

Consolidare, Reabilitate, și Modernizare

Școala Gimnazială "Maica Domnului"

Str. Intrarea Cobilițet, nr. 8

7.228.602.46

5.225.308.26

1.362.513.58

992.808.57

8.591.116.04

6.218.116,83

8

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Școala Gimnazială "lanțului*

Bd. Pache Protopopescu, nr. 50

5.510.674,91

4.289 848.46

1.038.062,46

815.071,21

6.548.737,37

5.104,919,67

9

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Colegiul Național "Emil

Racoviță"

Șos. Mihai Bravu, nr. 169

10.233.175,16

7.794.689.59

1.928.012,41

1.430.991,02

12.161.187,57

9.275.680.61

10

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Colegiul Economic "Hermes"

Calea Moșilor, nr. 152

4.776.155,04

3.419.299,14

900.323,12

649.666.84

5.676.478,16

4.068.965,98

11

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare imobil

Școala Postiiceală Sanitară Fundeni

Șos. Pundem, nr. 252 - 254

11.002.032.98

8.294 748.05

2.073.050,25

1.576.002.13

13.075.083.23

9.870.750.18

12

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - corp cantină

Colegiul Tehnic "Dimitne Leonida"

Bd. Basarabia, nr. 47

8.760.501.92

6.791.617,57

1.650.300,45

1.290.445,34

10.410.802,37

8.082.262.91

13

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

Șos. Panteiimcn, nr. 355

1.865.250,26

1.328.557,23

351.620.88

252.425.88

2.216.871,14

1.580.983.11

14

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - sală sport

Liceul Tehnologic ”lon 1. C. Brătîanu"

Str. Popa Lazăr. nr. 6A

627.378,76

421.054,76

118.321,98

80 000,40

745.700.76

501.055,15

15

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - corp atelier

Liceul Tehnologic "Nîkola Tesla”

Șos. Pantelimon, nr. 25

1.355.139,03

990.136,65

255.407.04

138.125,97

1.610.546.07

1.178,252.62

--

78.262.730,07

58.043.603,67

14.748.597,26

11.029.234,72

93.011.327,33

69.077.838,39întocmit.

Violeta wihai

a


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE SĂLI DE

SPORT, CORPURI DE CONSTRUCȚIE NOI ȘI SUPRAETAJĂRI LA UNITĂȚILE

DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR DE STA T-12 OBIECTIVE

Anexa nr. 2 la HCL Sector 2 nr..............!.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Șl DEVIZUL GENERAL PENTRU CONSTRUIRE SĂLI DE SPORT, CORPURI DE CONSTRUCȚIE NOI Șl SUPRAETAJĂRI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT


întocmit.

Violete Itfihat


Nr, Crc

Titlu documentație

UNITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 0E STAT

ADRESA

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

VALOARE FĂRĂ TVA LEJ DIN CARE C*M

TVA

TVA DIN CARE C+M

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C*M

1

Construire sală de sport

Școala Gimnzsală nr* 4

Str. Herta. nr. 14A

1.390.641.48

1.041 653.88

262.044,82

197914,23

1.652.686,30

1.239.568,11

2

Construire sală de sport

Școala Gimnzială nr. 39

Șos. Colentina, nr. 91

2.022.394,46

1.550.231.98

381*014,96

294.544.06

2.403.409*42

1.844.776.04

3

Construire sală de sport

Școala Gimnzialâ nr, 46

Str. Stânescu Gheorghe. nr. 2 - 18

1.390.641,48

1.041.653,88

262.044,82

197.914,23

1.652.686,30

1.239.568,11

4

Construire sală de sport

Școala Gîmnzială nr. 85

Str. Medic Zlătescu, nr. 7 A

1.378.818,73

1.041.653,88

259.798,51

197.914,23

1.638.617.24

1.239.568.11

5

Construire sală de sport

Școala Gimnzială nr. 145

Str. Heliade între Vii, nr. 36

1.390 641.48

1.041.653.88

262.044,82

197,914.23

1.652.686,30

1.239.568,11

6

Construire sală de sport

Colegiul Național "Mihaî Viteazul1

Bd. Pache Protopopescu. nr. 62

4.350.613.97

3.408.037.43

819.493,68

647.527,12

5.170.107,85

4.055.564,55

7

Construire sală de sport

Liceul Tehnologic "Nikola Tesla"

Șos. Panteiimon. nr. 25

1.378.818.73

1.041.653,88

259.798,51

197.914.23

1.638.617,24

1.239.568.11

8

Construire corp nou școală

Școala Gimnzială ''Mana Rosetti"

Str. Giuseppe Garibafci. nr. 3

5,610.133,21

4.408.629,98

1.056.711,26

837.639,68

6.666.844,47

5.246.269,66

9

Construire sală de sport și extindere corp școală

Colegiul Național "Emil Racoviță"

Șos. Mihâi Bravu. nr. 169

5.003.157,85

4.133.097,71

942.911,83

785.288,59

5.951.069,68

4.918.386,30

10

Extindere corp școală cu sală de spart (paner - școală, etaj - sală de sport)

Școală Gjmnzlală nr. 27

Str Mașina de Pâine, nr. 65

2.707.089,85

2.084,956.40

509.989,51

396.141,71

3.217.079,36

2.481.098,11

11

Supraetajare școală existentă cu un nivel

Școala Gimniială ”Sf. Silvestru”

Stf. 0Rarului, nr. 11

S.B33.484,48

4.551.683.34

1.098*849.04

864.819.83

6.932,333,52

5.416.503,17

12

Supraetajare școală existentă cu un nivel

Școaia Gimnzialâ "Grigorje Chica Voievod"

Str. Lăptari Tei. nr. 23

3.470.100.95

2.659 121.76

653.761,62

505.233,14

4.123.862,57

3.164 354,90

TOTAL

35.931.536,67

28.004.028,00

6.768.463,58

5.320.765,28

42.700.000,25

33.324.793,28

viZÂT I ispre neschimbare. I secretar, |

DEVIZE GENERALE PENTRU UN NUMĂR DE 27 OBIECTIVE DE INVESTIȚII

ȘI L UCRÂRI DE INTER VENȚIE LA UNITĂ ȚI DE ÎNVĂ ȚĂMÂNT A FLA TE PE

RAZA SECTORUL UI 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopoțel" Adresa:     Slr. Dridu G eorgescu nr.2, Sector 2

Faza:       DA.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopote!"

Ad=1981

in lei/euro la cursul BNR     4.6/01

«ta T.V.A.     19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2 -

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI 5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea ileimnajerea terentM

1.1

Obținerea terenului

o.oo

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

9,618.72

1,827.55

11,446.27

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,618.72

1,827.55

11,446.27

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

' 0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șf «sftfefl/4 tehnici

h

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4,500.00

855.00

5,355,00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

000

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,733.40

899.35

5,632.75

3.2

Oocumentațji-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizați

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

10,239.00

1,945.41

12,184.41

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1,577.80

299.78

1,877.58

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de preiezahilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabifitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

43,389.50

8,244.01

51,633.51

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulerizațiilor

10,821.06

2,056.00

12,877.06

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuțe

2,164.21

411.20

2,575.41

3.5.6

Proiect tehnic și delalii de execuție

43,284.22

8,224.00

51.508.22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7,1

Managementul de ptoiecl pentru obiectivul da investiți

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execute a lucrărilor

8.416.38

1,599.11

10,015.49

3.81 2

pentru participarea proiectantului ia lazeie incluse in programul de control ai lucrator de execușe. avizat de către Inspectoratul de Stal in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenț'e de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

171,130.97

32,514,89

203,645.86

Capitolul. 4 Cheltuieli pentru Investiția de bați

4.1

Construcții și instalații

2,404,679.06

456,889.02

2,861,568.08

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

231,752.43

44,032.96

275,785.39

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

693,276.50

131,722.54

824,999.04

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

000

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,329,707.93

632,644.52

3,962,352.51

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

96,187.17

18,275.57

114,462.74

5.1.1

lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

84,163.77

15,991.12

100,154.89

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12,023,40

2,284,45

14,307.85

5.2

Comisioane, «te, taxe, costul creditului

33,362.06

632.64

33.994.70

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

I VIZAI'


5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul caiilății lucrărilor de construcții

13.651.07

0.00

13,651.07

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,730.21

0.00

2,730.21

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13.65t.07

0.00

13,651.07

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,329.71

632.64

3,962.35

5.3

Chelluieli diverse și neprevăzute

175,522.86

33,349.35

208,872.23

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

305,072.11

52,257.56

357,329.67

Canltolul fi f

heltuletl pentru prob» tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0,00

0.00

TOTAL GENERAL

3,815,529.79

719,244.52

4,534,774.31

iDincareC *M

2,730,213.98

518,740.65

3,24B,954.63|

întocmit,

Data:

SC PATAGONIADESIGN SRL

2018

Arh. MihalCOMAN

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopoțel"

Str. Dridu Georgescu nr.2, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopoțel' PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota T V A. 0.1900

Data:

2018


Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Eurofmcu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

4,534,774.31

971,022.96

490.22

412.47

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,248,954.63

700,741.76

353.77

295.14

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C*Mcu Tva

Suprafața

1980.79

1,640.23 !ei/m!

întocmit, SCPATAGONIA DESIGN SRL Arti.Mihal COMAN


Beneficiar:

Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Adresa:

Faza:

Consolidare, reabilitare sl modernizări Școala Gimnaziala nr.24

Str. Tunari nr.52, Sector 2 OALI.

DEVIZ GENERAL

Coniolldare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.24

3617.77

lel'euro


mp

curs in loc euro al lunii octombrie 2013


Ad>38!8 fn lei /euro la cursul BNR     46/01

cota TVA    19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA)

TVA

LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI 5

LEI

3

EURO

4

C a pito Iu 11 ChtftoWi pwtn/obtfritnațl amtMjarM ftrtfl uM

1.1

Obținerea terenului

O.N

0.0C

o.oc

0.00

12

Amenajarea lewutei

0.00

0.00

0.0C

0.00

13

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițiată

19,026.67

4.07414

3,615.07

22,641.74

14

Cheltuiei pentru refocarea'frotccța ut li ta ți tor

0.00

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 1

19,026.67

4,074.14

3,815.07

22,641.74

Cipltohjl 2 CheftvHfwfruaj/gurarM utiWtifloe necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

G.00|             0.00

ow]

Capitolul 3 Cheltuieli per.tru pnlKtorti ș/ai/ifttjf fthnfcJ

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

7,000.00

1.498 90

1.33000

8,330.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

000

ooo

0.00

0.00

3.1.3

Alta studii specifica

9.096.96

1.947W

1.728.42

10,325.38

3.2

Documontați superi ți cheltuiei pentru obțnerea do avizo, acorduri ți autorizații

000

OOO

0.00

0.00

1.1

Expertzare tehnică

22,211.60

4,75613

4,220.20

26,431.80

3.4

Certificarea performanței ecergetka șl auditul energetic al clădirilor

3,03232

649 31

575.14

3,603.46

3.S

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

000

0.00

0.00

3 52

Studiu de prefezabiitate

0.00

ooo

000

0.00

353

Studiu de fezablitala'dccumenta)a de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz genera!

83.388 80

17,85589

15.8438?

99,23267

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurifof/autobzațiilor

23,783.34

5,092.68

4,518.83

28,302.17

3.55

Verif cerea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a dota Iilor de execuțo

4,756.67

1,018.54

903.77

5,660.44

3.5.6

Proiect tehnic ți detalii de execuție

95,133.35

20,37073

18,075.34

113,208.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

000

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiecti vul de investiții

000

ooo

000

000

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tohnică

38.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pa perioada de execuție a tocirilor

16,648.34

3.584.88

3,163.18

19,811.52

3812

pentru participareaproectantotei la lazeie incluse in programul ee controlai tucfânwtte execuța. avizai de către Inspectoratul de Stat in Conslnxți

000

000

000

000

3.8.2

Dirigențe de șantier

42,005.40

8,994.54

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

307,056.78

45,749.52

58,340.78

365,397.56

Capitolul 4 CMtulelf pentru An veitfțta de băii

4.1

Consbucți șl instalații

4,756,667.26

1.018,536.48

903,766.78

5,660,434.04

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

446,679.09

95,646.58

84,869 03

531,548.12

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care necesita montaj

1,336,219.50

286,122.25

253,88171

1,590,10121

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

ooo

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

ooo

ooo

000

4.6

Active necorporate

0.00'

0.00

ooo

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,539,565.85

1,450,3 0 5.31

1,242,517.52

7,782,063.37

Capitalul 5 Mt cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

190.26669

40,741.46

36,150.87

226,417.36

5.11

Lucrări de construcții și instalați aferente organizării de șantier

166,483 35

35,64 8 78

31,631.84

198,115.19

5.1.2

Cheltuiei conexe organizării țantiecvlui

23,783.34

5,092.68

4,518.83

28,392.17

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

65,616 99

14,093.28

1.242.52

67,059 51

521

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bănci finanțatoare

0.00

0.00

ooo

000

522

Cola aferenta ISC pentru controlul calitațji lucrărilor de construcții

26,944 28

5,769 53

ooo

26,944 28

523

Cota aferenta ISC pentru controlul stătutei în amenajarea teritcriuteL urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,388.86

1,15391

ooo

5,38886

524

Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

26,944.28

5,76153

ooo

26,944 28

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizata de constrwe/desliințare

6,539 57

1,400.31

1,24252

7.782 09

5.3

Cheltuiei diverse ți neprevăzute

343,282.47

73,506.45

65,223.67

408,506.14

5.4

Cheltuiei pentru Informare și publicitate

0.00

0.00

ooo

0 00

TOTAL CAPITOL 5

599,366.15

121341.19

102,616.86

701,993.01

Capitolul 6 Cheltuieli penfru probe fehnofoflfce |f tesle țl predare la beneficiar

61

Pregătirea personagiul de exploatare

0.00

0.00

OOO

0.00

62

’robe tehnologice ți teste

0.00

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

7,465,015.45

1598,470.16

1,407,090.23

8,872,105.68 1

w: > :         aaa»j.

«Ml

Data: 2018


" ■ VfZÂf

iî'-^fthiinbfțve,Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.24

Str. Tunari nr.52, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.24 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei i euro la cursul BNR          4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Vai. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

8,872,105.68

1,899,767.82

497.61

418.69

CONSTRUCȚII MONTAJ

6,412,739.09

1,375,799.90

360.37

302.25

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

Î.CAPACITATI

CfMcuTva

Suprafața

3817.77

1,679 71 lei/m*

întocmii, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


V8ZAÎ tipic- iteiîchBnhHi'O,

io


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.25 ■ corp atelier Adresa:    Str Silvia nr. 54, Sector 2

Faza:      D.AL.I.

DEVIZ GENERAI

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.25 • corp atelier Ad-758          758

mp

curs inforeuro a! lunii octombrie 2018


In lei f eum la cursul 8NR 4 6701           lei/euro

cola T. VA      19%

61

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice și Ieste

0.00

ooo

ooo

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00


TOTAL GENERAL_________________ ___________ 1,484,354.73        3I7.8W.19     279,843.70     1,764,193 52


Nr.crt

1

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA)

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5 1

LEI

3

EURO

4

Capitolul 1 Cheltuia!) pantru obtintrw țlamenaJarM taranM

1.1

Obținerea terenului

OK

0.0C

0.00

0.00

I 12

Amenajarea terenului

OK

O.K

OCX

0.00

1.3

Amenajarea penlru proiecția mediului ți aducerea la starea inițială

3.680.85

788.16

699.31

4,380.21

1.4

Cheltuieli pentru refocama'prolecția utilităților

0.0C

OK

OK

0.00

TOTAL CAPITOL 1

3,680.85

788.18

699.36

4,330.21

C »p Ho Iu 12 Cheltuieli pentru islșuritea utilifttylcrnecettrs ibttetivM

TOTAL CAPITOL 2

o,oo|                o.oo|            o.oo|              o.oo|

CgpMH 3 Cheltuieli pentru proiectarea flaehtenti tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de leren

2,200.00

471.00

41806

2,618.00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

000

0,00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

96876

207.44

164.06

1,15282

32

Documertați-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizați

0.00

OK

000

000

I 33

Expertizare tehnică

3,494.60

748 29

66397

4,158.57

3.T

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

322.92

59.15

61.35

384 27

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

000

000

000

3.5.2

Studiu de prefezabililate

000

000

000

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6,45840

1.382.93

1,227.10

7.66550

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii arizelortecorduritotiautorizațhtor

5,751 33

1,231.52

1.09275

6,844.06

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,15027

246 31

218.55

1.368 82

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

23,00 5 30

4.926 08

4,37101

27,37631

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

000

000

0.00

ooo

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul da proiect pentru obiectivul de investiții

Offl1

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

ooo

3.8

Asistență tehnică

381

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1 1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,22074

68965

611.94

3,83268

38.12

pentru participarea proiectantului ta tazeto incluse m programul oe control ai îucranto» de execuție, avizai da către Inspectoratul de Stal In Construcții

000

0.00

OOO

000

3.82

Dirigențe de șantier

42,005.40

8,994.54

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

88,577.72

18,966.99

16,829,76

105,407.48

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investea (fa bați

4.1

Construcți șl instalați

920,212,00

197,04332

174.84028

1,095,052.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

88,686 00

18,990 17

16,850 34

105,536.34

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită monlaj

265,300.00

56,808 21

50.407.00

315,707.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită monlaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

ooo

| 45

Dotări

000

000

0.00

0.00

1      4,6

Active necorporale

ooo

o.oo

ooo

ooo

TOTAL CAPITOL 4

1.274,198.00

272,841.70

242,097.62

1,516,295.62

Capitolul SAHachaHuMi

5.1

Organizare de șantier

36,808.48

7,881.74

6,99361

43,802.09

5.1 1

Lucrări da construcți ș< instalați aferente organizării de șantier

32.207.42

6,896 52

6,119.41

38,326.83

5.12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,601.06

985 22

874.20

5.475.26

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12,76685

2,733.74

242.10

13,008.95

5.2.1

Comisioanele și dobănzi’e aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

52.2

Cota alerenlă ISC pentru controlul calități lucrărilor de construcți

5,223.93

1,118.59

ooo

5.22393

52.3

Cota aferentă ISC penlru controlul sfatului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentm autorizarea ucrârilor de construcți

1,044 79

223.72

ooo

1.044 79

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

5.22393

1,118.59

ooo

5,223 93

525

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizața de conslruire/desfințare

1,27420

272.84

242.10

1,516.30

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

68.32283

14,62984

12,981.34

81,304.17

5.4

Cheltuieli penlru informare și publicitate

0.00

0.00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 5

117,898.16

25,245.32

20,217.05

138,115.21

........... |              22V18.19J    193.509,o9|    1243^!

Dala:

2018


i "VIZAT

întocmit, sc pat agonia desighsrl Arh. Mihâi COMANhhnhiireConsolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.25 ■ corp atelier PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICi

in lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs intoreuroal lunii octombrie 2018 cotaT.V.A. 0,1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI CU TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1,764,198.52

377,764.61

498.37

419.32

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,243,295.66

272,786.71

359.88

295.14

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

tuni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

758.00

1,640.23 fei/m’

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


!.5pi-p liubc iiîiibnio SECRETAU,

iz.

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Adresa:

Sos. Colentlna nr. 91, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.39 Ad=4765         4765,24

In lei/eurola cursul BNR     4,6701           foifouro

cola T.V.A 19%


mp

curs inloreuio al lunii octombrie 2018Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (lără TVA)

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

3

EURO

4

LEI

5

EURO

7

Capitolul 1 ChoftuMI pentru obținerea fl amenâ/arța terenului                                                                                                                             j

1.1

Obținerea terenului

O.OC

0.C0

0,«

O.OC

O.«

1.2

Amenajarea terenului

O.OC

O.OC

O.CX

O.OC

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la slarea inițială

26369.12

5.646,3'

5.0W,K

31.379,2*

7.500.00

1.4

Cheltuieli pentru rebcarea/prolecția utilităților

O.OC

o,oc

O.OC

O.OC

0.00

TOTAL CAPITOL 1

26.369,12

5.646,37

5.010,13

31.379,25

7.500,00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlHHăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

l            o, oo|                 o,oo|              o,oo|               o,oc

] 0,00

Capitolul 3 CWtiW! pentru proiectarea fl asletenfi tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

6.000.00

1.284,7?

1.140,00

7.140,00

0.0C

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

O.OC

0,00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

11.699,64

2 505,22

2222,93

13.922,57

0,00

32

Documentajii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0.00

o.oc

0.00

0,00

3.3

Expertizafe tehnică

24.199,40

5.181,77

4.597.89

28 797,29

4.607.30

3.4

Certificarea performanței energetice și aucfitul energetic al clădirilor

3.899.88

835,07

740.98

4.640.86

499,21

35

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

352

Studiu de pretezabiliiata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.53

Studiu de fezabilrtale/documentațle de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

87747,30

18.789.17

16.671.99

104.419.29

7566,10

3.5.4

Documerifațile tehnice necesare în vederea obținerii avizefor/acorduribr/auforizalufor

32,961,40

7.057,96

6.282,67

39224,07

2 511,65

3.55

Verificarea tehnică de cafllate a proiectului tehnic și a detalîkx de execuție

6.592,28

1.411,59

1 252,53

7.844,81

O.OC

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

131.845,58

28231,85

25.050,66

168 896,24

11 403,84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

37

Consultanță

37.1

Management de proiect penlru obieclhml de Investiții

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OC

37.2

Auditui financiar

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                                                                                         |

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

23.072,98

4.940.58

4 383.87

27.456,85

1 237,63

3.8.12

păritrti fiarteparea proteciannjw ia fazăie mCruse in programul oeaxW ăl îUC/ariior de WecuțiR avizat de călre Inspectorafui de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

3.82

Dirigenlie de șanț er

42.005,40

8.994,54

7.981,03

49966,43

10.703,50

TOTAL CAPITOL 3

370.023,86

79.232,52

70.304,55

440.328,41

38.529,29

Ci pilotul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bajtă

4.1

Construcții și instalații

6 592.279,00

1.411.592,69

1 252.533,01

7844.812.01

1.679.795.30

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

557.505,00

119.377,53

105,925,95

663.430.95

142.059,26

Ublaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.667.750,00

357.112,27

316.872,50

1 984 622.50

424.963,60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

i 4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OC

4.6

Active necorporaie

0,00

0.00

0,00

0.00

o.oc

TOTAL CAPITOL 4

8.817.534,00

1.888.082,49

1.676.331,46

10.492 885,46

2 246.818.16

Capitolul 5 Me cheltuieli

5,1

Organizarede șantier

263.691,17

56.463,71

50.101,33

313.792,50

67.191,82

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

230.729,77

49.405,75

43.838,66

274.568,43

58 792.84

5.1.2

Cheltuieli conexe organizări șantierului

32.961,40

7.057,96

6.262,67

39 224,07

8.398,98

5.2

Comisioane, cote. laxe, costul creditului

90293,23

19.334,32

1.675,33

91.968.56

19.693,00

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calilății lucrărilor de construcții

37 034.41

7 930,11

0.00

37.034,41

7.930,11

5-2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7 406,88

1.586,02

0.00

7.406,88

1.586.02

5.2.4

Cola aferenlă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

37 034,41

7.930,11

0,00

37.034,41

7.930,11

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construira'desliinlare

8817.53

1.888,08

1 675,33

10 492,86

2246.82

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

400 696,35

98.646,07

87.532,31

548 228,66

117.39t.2C

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0.00

0,00

O.OC

TOTAL CAPITOL 5

814.680,75

174.445,10

139.308,97

953.989,72

204.276.M

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologica șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,M

0.00

1 TOTAL GENERAL

10.028.607,73

2.147.407,48

1.869-955,11

11.918.562,84

2.652.100,131

.  .........------—i


Dala:

2018■’VlGi’J ș.fri


Beneficiar:

Denumire:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Adresa:

Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR         4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2016

cota T. V.A. 0,1900

Vat.Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

\ Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcuTVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

11.918,562,84

2.652,100,13

535,57

450,64

CONSTRUCȚII MONTAJ

8.814.190,64

1.880.147,40

396,23

332,83

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

CtM cu Tva

Suprafața

4765,24

1.849,68 lel/m*

Data: 2018


întocmit,

SC PAT^GpNiA' DESIGN SRL IhalCOMAN (.'•WiA 'A UÂtfvuJL


i ^7r-.a-V

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.49 ■ sala de sport Adresa:    Str. Vatra Luminoasa nr.99, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare sl modernizare Scoaia Gimnaziala nr.49 -sala de sport Ad=1191 în iei I euro la cursul BNR 4.6701 cola T. V.A. 19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr, cri,

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

o.oc

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oc

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

6,007.41

1,141.41

7,148.82

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0.00

o.oc

0.00

TOTAL CAPITOL 1

6,007.41

1,141.41

7,148.82

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.001 0.00

t9.03

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea ți asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000.00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

2,898.00

550.62

3,448.62

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

7,180.00

1,364.20

8.544.20

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a! clădirilor

966.00

183.54

1,149.54

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

25,599.00

4,863.81

30,462.81

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiitor

7,509.26

1,426.76

8,936.02

3.5.5

Verificarea leh nică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,501.85

285.35

1,787.20

3.5.6

Proiect tehnic șt detalii de execuție

30,037.02

5.707.03

35,744.05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,256.48

998.73

6,255.21

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia lazeie incluse m programul ce control al lucrărilor de execuței avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8,2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

125,953.01

23,931.07

149,884.08

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții șî instalații

1,501,851.00

285,351.69

1,787,202.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

139,347.00

26,475.93

165,822.93

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

416,850.00

79,201.50

496,051.50

4.4

Ulilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,058,048.00

391,029.12

2,449,077.12

Capitolul 5 Alte cheltuieli

../Va, i

'iî iiiiisnlwo,

Beneficiar:

Denumire:

Adresa:

Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.49 - sala de sport Str. Vatra Luminoasa nr.99, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.49 ■ sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în tei/euro ta cursul BNR          4.67010 leiteuro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

colaT.V.A. 0.1900

Data:

2018


Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fa ra TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,829,050.19

605,779.36

508.63

427.96

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,022,726.54

439,091.98

368.68

305.60

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1191.00

1,698.34 lei/m1

întocmit, SCPATAGONIADESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


/G


//£         VXk

/O          rv

° PATAGONIA

design ;

sRL


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala 145 ■ corp grădiniță Ad=887 in lei/euro lacursut BNR     4,6701

mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


cola T. VA. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEt

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1,1

Obținerea lemnului

0,00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecjia mediului și aducerea la starea inițială

4.307,42

818,41

5.125,83

1.4

Cheltuieli pentru refecaiea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

4.307,42

818,41

5.125,83

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asiguram utlllltlților necesara obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.001

Capitolul 3 Cheltuielipentru proiectate» șl asistență te/in.'rf

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000,00

570.06

3.570,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediuli»

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

1874,04

356,07

2.230,11

3.2

Documenlații-suporl și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

5.473,40

1.039,95

6.513,35

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

624,68

118,69

743,37

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabililate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabililato/documenlația de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

14.992,32

2.848,54

17,340,86

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii a vize lor/acorduri lor/aulori za ții lor

4.845,85

920,71

5.766,56

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

969,17

184,14

1.153,31

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.383,38

3.682,84

23,066,22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

W

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.768,99

716,11

4.485,10

3.8.1.2

păritril [lărliCiiiăr^rpiwăClătlIUIlJI 13 făîdlTiraiSălri programul ce control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Slat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Oirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

86.937,23

16.418,08

115.355,31

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția Pe bară

4.1

Conslrucții și instalații

1.076.854,42

204.602,34

1.281.456,76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

103.782,51

19,718,68

123.501,19

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

310.460,50

58.987,50

369.448,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.491.097,43

283.308,52

1.774,405,95

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de sanlier

43.074,17

8.184,09

51.258,26

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

37.689,90

7,161,08

44.850,98

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.384,27

1.023,01

6.407,28

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.940,07

283,31

15.223,38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola alerentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6.113,17

0,00

6.113,17

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de conslrucții

1.222,63

0,00

1.222,63

--

‘           'ifiilÎJiii'c,

'               f

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociala a Constructorilor • CSC

6.113,17

0,00

6.113,17

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desliințare

1.491,10

283,31

1.774,41

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

79.617,10

15.127,25

94.744,35

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

137.631,34

23.594,65

161.225,99

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.729.973,42

326.139,66

2.056.113,08

[Dincare C t M____________J                                    _______________________ [ 1.222.634,25|    WEWMtig 1.454.934,%|

Data:

2018.'ijnv) iiuscîihTiliiiie,


Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Adresa:

Consolidare, reabililare si modernizare Școala Gimnaziala 145 ■ corp grădiniță

Str. Heliade intre Vii nr. 36, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala 145 • corp grădiniță

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR 4.67010 fei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot, Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,056,113.08

440,271.75

496.34

417.61

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,454,934.76

317,944.94

358.44

295.14

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

887.03

1,640.23 lei/m’

Data: 2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului) Adresa:     Str. Intrarea Cobilitel nr.8, Sector 2

Faza:        O.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului) Ad=3724 in lei / euro fa cursul BNR     4.6701

cclaT.V.A.     19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

18,709.38

3,554.78

22,264.16

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/prolecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

18,709.38

3,554.78

22,264.16

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea ut/liltățlfor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

iocol

C apitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

10.143.00

1,927.17

12,070.17

3.2

Documentajii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare lehnică

21,605.00

4,104.95

25,709.95

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,381.00

642.39

4,023.39

3.5

Proiectare

35.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prelezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Slud iu de fczabi 1 ilate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

92,977.50

17,665.73

110,643.23

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare rn vederea obținerii avizeiorfacordurilor/autorizațiilor

32,741.41

6,220.87

38,962.28

3.5,5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,548.28

1,244.17

7.792.45

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

130,965.63

24,883.47

155,849.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

16,370.70

3,110.43

19,481.13

3.8.1.2

pentru panicparea proiectantului ia tazele incluse in programul de control ar mcran.or oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigen(ie de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

362,737.92

68,920.21

431,658.13

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de beii

4.1

Construcții și instalații

4,677,344 00

888,695.36

5,566,039.36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

435,708.00

82,784.52

518,492.52

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,217,748.00

231,372.12

1,449,120.12

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

000

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,330,800,00

1,202,852.00

7,533,652.00

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1 jOrganizare de șantier                                                                         |    116,933.60

22,217.39|

139,150.99|

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului)

Str. Intrarea Cobllltei n r.8, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR          4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcu TVA

Eurolm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

8,591,116.04

1,839,600.02

493.98

415.84

CONSTRUCȚII MONTAJ

6,218,116.83

1,334,206.64

358.27

300.45

2,DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+McuTva

Suprafața

3724.00

1,669.74 Jelim’

spre iwsc ii;;‘bare,

•         ‘         • i i s-j

..

tel

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "tancului" Ad=1947 In lei / euro la cursul BNR     4.6701

mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


cola T.V.A, 19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

o.ot

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițiată

15,638.30

2,971.28

18,609.58

1.4

Cheltuieli penlru retocarea/protecția utilităților

000

o.oc

0.00

TOTAL CAPITOL 1

15,638.30

2,971.28

18,609.58

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilittăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

I              o.oo|                o.ooj

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de leren

3,500.00

665.00

4,165.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

000

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,600.92

674.17

5,475.09

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avÎ2e, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

10,018.20

1,903.46

11,921.66

3.4

Certificarea performanței energetice și avditul energetic al clădirilor

1,53364

291.39

1,825.03

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

000

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabililate

0.00

0.00

0.00

3.5,3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

38,341.00

7,284.79

45,625.79

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilodautorizațiilor

19,547.88

3,714.10

23,261.98

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execute

3,909.58

742.82

4,652.40

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

78.191.52

14.856.39

93,047.91

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect penlru obieclivul de investiții

000

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

38.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

13,683.52

2,599,87

16,283.39

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia lazeie încinse m programul de control al lucranior de execu|ie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

215,331.66

40,913.02

256,244.68

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4-1

Construcții și instalații

3,909,576.00

742,819.44

4,652,395.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

227.799.00

43.281.81

271,080.81

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

681,450.00

129,475.50

810.925 50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

4,818,825.00

915,576.75

5,734.401.75

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

156,383.04

29,712.78

186,095.82

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

136,835.16

25,998.68

162,833.84

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

19,547.88

3,714.10

23,261.98

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52,007.16

915.58

52,922.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

21,449.24

0.00

21,449.24

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

4,289.85

0.00

4,289.85

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

21.449.24

0.00

21,449.24

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

4,818.83

915.58

5,734.41

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

252,489.75

47,973.05

300,462.80

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

460,879.95

78,601.41

539,481.36

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,510,674.91

1,038,062.46

6,548,737.37

|Din care C + M

4,289,848.46

815,071.21

5,104,919.67|

întocmit,

Data:                                                                                                   SC PAT AGONIA OESIGN SRL

2018                                                                                                                   Arh. Mihal COMAN

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faz3:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "lancului"

Bdul. Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "lancului'

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursuf BNR         4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.VA. 0.1900

Data;

2018


Val, Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

EurocuTVA

INDICE                   ;

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

6,548,737.37

1,402,269.20

720.22

606.06

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,104,919.67

1,096,622.31

583.24

471.79

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cuiva

Suprafața

1947.00

2,621.94161/0’

întocmit, SCPATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMANBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Seclor 2 Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul National "Emil Racovita" Adresa:    Sos. Mihai Bravu nr.169, Sector 2

Faza:      DAL.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National 'Emil Racovitf

Ad=4183        4182.69

mp

curs inforeuro al lunii oclombne 2018


In tei I euro la cursul BNR     46701           tei/euro

colaTVA     19%

Data:

2018
Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (IM TVA}

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

LEI

3

EURO

4

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea țl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oc

OOC

OOC

0.00

12

Amenajarea terenului

o.oc

o.oc

O.OC

0.00

13

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

28,124.40

6,022 22

5.343.6:

33.468.03

1.4

Cheltuieli pentru relocarea'protecția utilităților

OOC

OOC

OOC

000

TOTAL CAPITOL 1

23,124.40

6,022.22

5,343.63

33,468.03

Capitolul 2 ChiltuM jwfru n/ju/irH utltiltSf/lor nwasara Mectrwlul

TOTAL CAPITOL 2

|           o.ro|                ooc

o.ooj              o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea $1 «latenți tehnici

3.1

Studii

5.1.1

Studii de le'en

6,500.00

1,177.70

1.045.00

6.545.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

000

3.13

Alte studii specifice

9.312 24

1,994 01

1.769.33

11.081.57

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea da avize, acorduri și autorizații

COC

0.00

O.OC

0.00

3.3

Expertizare tehnică

22,570.40

4.832.96

4.288.38

26,858.78

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

3.104,08

664.67

533/8

3.09186

35

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

000

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiMate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

85,362 20

18,278.45

16,218.82

101,581.02

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obțineri avizelor/acordurilor/aulorizafcilor

35.155.51

7,527.79

6,679.55

41,835 06

3.5.5

Verificarea tehnică de caiilate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,031.10

1.505 56

1.33591

8,367.01

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

140,622.04

30,111.14

26,718.19

167,34023

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

ooo

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

37.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

000

000

000

3 72

Audilul financiar

000

000

000

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică dm partea proiectantului

381 1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2460886

5,269.45

4.67568

29,284 54

3812

pentru participarea proiectantului ia lâzeie incluse m programul oe contrai ai rucrarifor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat in Construcții

000

000

000

000

382

Dirigen țjs de șantier

42,005 40

8.994.54

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

375.271.83

80,356.27

71,301.67

446,573 50

Capitofuf 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

'       4.1

Construcții și instalații

7,031,10189

1,505,557 03

1.335,909.36

8,367,011 25

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

489.374 73

104,788.92

92,981.20

582,35593

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,463,941.50

313,471.12

278,14889

1.742,090 39

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

000

000

000

4 5

Dotări

000

000

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

8,984,418.12

1,923,817. W

1,707,039.45

10.691,457.57

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

281,244.08

60,222 29

53.436.38

334.660.46

5.1 1

Lucrări de construcții și instalați aferente organizării de șantier

246,088 57

52.694.50

46,75683

292.84540

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

35.15551

7,527.79

6,67955

41,835.06

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

94,72601

20.283 50

1,70704

96,43305

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

38,973.45

8.34531

0.00

38,973.45

523

Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

7,79469

1,669.06

000

7,794 69

52.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

38.973.45

8.345.31

0.00

38,973 45

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desfimțare

8,934.42

1.92382

1,707 04

10,691.46

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

469,390.72

100,509 78

89,184 24

558,574 96

5.4

Cheltuieli pentru informate și publicitate

000

0.00

000

000

TOTAL CAPITOL 5

845,360.81

181,015.57

144,327.66

989,688.47

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice țl feste țlpredare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

000

0.00

0.00

000

6.?

Probe tehnologice și tesle

000

000

0.00

000

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0 00

TOTAL GENERAL

10,233,175.16

7,191.711.13

1,976,012.61

12,161,187.57|

lOfeWreC+M

7,794,689,59

1,60,067.07

1.480991.02'

9.27MS0A11

VI?,

;;)ii nuuchimba * wHA/; 1 U\,

Beneficiar: Denumire: Adresa:

Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Emil Racovita" Sos. Mihai Bravu nr.169, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Emil Racovita'

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in (ei/eurola cursul BNR         4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               i

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

12,161,187.57

2,604,052.93

622.58

523.88

CONSTRUCȚII MONTAJ

9,275,680.61

1,986,518.13

474.94

399.04

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

4182.69

2,217.64 lei/m’

Data: 2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihal COMANBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Colegiul Economic "Hermes"

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul Economic "Hermes"

Adresa:    Calea Moșilor nr.152, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul Economic "Hermes" Ad-2455        mp

în leii euro la cursul BNR 4.6701 curs inioreuro al lunii octombrie 2018 cola T.V.A. 19%

Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea penlru protecția mediului și aducerea la starea inițială

12,058.08

2,291.04

14,349.12

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utililăților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

12,058.08

2,291.04

14,349.12

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlIIIUților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oo|             o.oo[              o.oof

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

5,219.16

991.64

6,210.80

3.2

Documenlații-suport și cheltuieli penlru obținerea de avize, acofduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

13.398.60

2,545.73

15,944.33

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1,739.72

330.55

2,070.27

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

45,232.72

8,594.22

53,826.94

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurifor/autorizațiilor

18,840.74

3,579.74

22,420.48

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,768.15

715.95

4,484.10

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

75,362.97

14,318.96

89,681.93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.3.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10,550.82

2,004.66

12,555.48

3.8.1.2

peitlru participarea proiectantului ia razele incluse in programul de control al lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

221,118.28

42,012.48

263,130.76

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,014,518.96

572,758.60

3,587,277.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

287,213.94

54.570.65

341,784.59

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

859,187.00

163.245.53

1,022,432.53

4.4

Ulilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesite montaj și echipamente de transport

000

0.00

0 00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

4,160,919.90

790,574.78

4,951,494.68

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

120,580.75

22,910.34

143,491.09

5.1.1

Lucrări de conslmcții și instalații aferente organizării de șantier

105,508.16

20,046.55

125,554.71

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

15,072.59

2,863.79

17,936.38

5.2

Comisioane, cole, taxe, costul creditului

41,773.22

790.57

42,563.79

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17,096.50

0.00

17,096.50

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,419.30

0.00

3,419.30

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,096.50

0.00

17,096.50

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

4,160.92

790.57

4,951.49

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

219,704.81

41,743.91

261,448.72

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

382,058.78

65,444.82

447,503.60

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți feste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

8.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4,776,155.04

900,323.12

5,676,478.161

4,068,965.98|

întocmit,

Data:

2018


SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Colegiul Economic "Hermes"

Denumire:       Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul Economic "Hermes"

Adresa:          Calea Moșilor nr. 152, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul Economic "Hermes" PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR          4.67010 fei/euro curs infcreuro al lunii oclombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIT»

din care:

5,876,478.16

1,215,493.92

495.15

416.61

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,068,965.98

875,707.72

356.73

298.26

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+Mcu Tva

Suprafața

2454.82

1,657.54 lei/m’

Data:

2018


întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihai COMAN

Beneficiar:

Directa Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector î

Denumire:

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Pcilficeala Sanitara Fundenl

Adresa:

Faza:

Sos. Fundenl nr.254, Sector 2 DAU.

DEVIZ GENERAL

Conso'idars, reabilitare *1 modernizare Școala PosUîceala Sanitara Fundenl Ad-4781         478091

mp

curs inftxeuro al tecii octombrie 2018


în tei / auro ta cursul BNR 46701             leia.ru

cota T VA 19%


Nr. crt

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (firi TVA)

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

LEI

3

EURO

4

Capitolul 1 CMuWpmlhi obținerea $7 amwajar«lereflufuf

1.1

Obținerea terenului

OK

OM

OM

0.00

12

Amenajarea terenului

O.W

OM

OM

0.00

13

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

29,780.10

6,376.7.

5,658.2

35.43832

j     14

Cheltuieli pentru relocarea'protecța utilităților

OM

OK

om

000

TOTAL CAPITOL 1

29,780.10

6,376.75

5.658.22

35,438.32

Capitolul 2 ChtfuM pentru ealgurâret uti/dtifllof rwewrt obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

iMq           0.M

|              o.oo|               o.w|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șltsltftnți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

6.000 00

1,284.77

1,140.06

7.140.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Afla studii specifice

9,684 84

2,07380

1.840.12

11,524.96

32

Oocumenteți-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

0.00

000

OK

0.00

3.3

Expertizare tehnică

23,191.40

4,965.93

4,406.37

27,597.77

3.4

Certificarea performanței energetice și aoditul energetic al clădiritor

3,228 28

691 27

613.37

3.84165

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

000

OM

000

0.00

3.5.2

Studiu de prefeubffilate

0.00

OM

000

0.00

353

Studiu de fezabifrtate/documentațje de avizare a IvcrăriJocde intervenții și deviz general

87.153.56

18,66417

16.551 08

103,724.84

354

Documentațiile tehnico necesare în vederea obțnerii avizefor/ecorduritor/autorizaților

37,225.13

7,97095

7,072 7?

44,297.90

355

Verificarea tehnică de caîtate a prdectotei lehnic ți a detaila de execuție

7,445.03

1,594.19

1,414.56

8.859.59

3 5.6

Proiect tehnic și detalii de execuțe

148,900.51

31.883 79

28,291.10

177,191.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiz.țje

000

O.W

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de protoct pentru obiectwl de învestiți

0.00

000

000

0.00

3.7.2

Audi tul financiar

000

0.00

000

0.00

38

Asistență tehnică

381

Asistență tehnică din partea proiectantutei

38.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

26.eSZ.5S

5.SW.66

4,950.94

31,008.53

3.8.12

pentru participarea proiectantului Ca fazefc incluse in programul Ce control al tecrăntor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stal în Construcții

000

000

000

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

6,994 54

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

390,901.74

11,703.07

74,271.34

465,173.08

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Invaalifii debili

4.1

Construcții și instalații

7,445,025.58

1,594,189 76

1,414,554.86

8,859,560 44

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funețonata

559,366.47

119,776.12

106.27963

665,646 10

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funețonate care necesită montaj

1,673,318.50

358.304.64

317,930.52

1,991,249 02

44

Utiiaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită mont^ și echipamente de transport

0.00

000

000

000

45

Dotări

0.00

OM

000

0.00

46

Active nocorporate

000

0.00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 4

9,677,710.55

2,072,270.52

1,838,765.01

11,516,475.56

Capitolul 5 Ahe cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

297,801 03

63.767.59

56,582.19

354.383 22

5.1 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

260,57590

55,795.64

49.509.42

310.085 32

5 12

Cheltuiaî conexe organizării șantierului

37.225 13

7,97095

7,072 77

44.297 90

52

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

100,919 94

21.60981

1,838 76

102,758.70

521

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

000

000

522

Cota aferentă ISC pentru axitrotal calități lucrărilor de construcții

41,473.74

8.080 70

000

41,47374

5 23

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului. urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor do construcți

8,294.75

1.776.14

000

8.29475

524

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

41,473.74

6,680.70

000

41,473.74

525

Taxe pentiu acorduri, aviza conforme și autorizața de constrwafdesființare

9,677.71

2,07227

1,838.76

11,516.47

5.3

Chertuiei diverse și neprevăzute

504,919.62

108,117.52

95,934.73

600,854.35

54

Gtwrtuieb pentru informare și publicitate

0.00

OK

000

000

TOTAL CAPITOL 5

903,640.59

191,494.92

154,355.68

1,057,996.27

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologica }l leite țl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

o.oo

0.00

6.2

3robe tehnologice și Ieste                                                                              |

000

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6                                                                        |

0.00

o.oo

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1I.042.012.9B

2,073,050.25

13,075,083.231

Data: 2018

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Postliceala Sanitara Fundeni

Sos. Fundeni nr.254, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Postliceala Sanitara Fundeni PRINCIPALII INDICATORI TEKNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.67010 (ei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cola T.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               ‘

Euro/m cu TVA

Euroftn fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

13,075,083.23

2,799,743.74

585.61

492.76

CONSTRUCȚII MONTAJ

9,870,750.18

2,113,517.40

442.07

371.51

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPAC1TATI

C+Mcu Tva

Suprafața

4780.91

2,064.62 lelftn’

Data:


2018

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul National "Dlmltrle Leonlda" ■ cantina

Ad=3355

mp

in lei / euro la cursul BNR 4,6701

curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.V.A      19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

o.oc

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oc

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

24.636,48

4.680,93

29.317,41

1.4

Cheltuieli pentru (elocarea/pfotecjia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

24.636,43

4.680,93

29.317,41

Capltofu! 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltăjllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o,og|             o.oo|              o,w|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.530,00

855,00

5.355,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

4.140,00

786,60

4.926,60

3.2

Dreumentații-suport și cheltuieli penlru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0.00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

11.600,00

2.204,06

13.804,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.380,00

262,20

1.642,20

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă do proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prelezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Sludiu de f e za b iii tale/documenta ți e de avizare a lucrări lor de intervenții și deviz general

34.500.0C

6.555,00

41.055,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurtlor/auforizațiilor

30.795,60

5.851,16

36.646.76

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6.159,12

1.170,23

7.329,35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

123.182,38

23.404,65

146.587,03

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managemenlul de proiect pentru obiectivul da invesliții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

21.556,92

4.095,61

25 652,73

3.8.1.2

pentru particifăfă'ă proiejtărituliJl lă lăZeie inciusă in programul ue oonuoi ai tucranier de execuție, avizat de călre Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005.40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

279.819,42

53.165,68

332.985,10

Capitelul 4 Cheltuieli pentru muestiț/a de bată

4.1

Construcții și instalații

6.159.119,04

1.170.232,62

7.329.351,68

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

392.492, 88

74.573,65

467.066,53

4.3

Ulilajo, echipamente tehnologice și funcționate care necesită montaj

1.174.124,00

223.083,56

1.397.207,56

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită monlaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necotporate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7.725.735,92

1.467.889,83

9.193.625,76

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

246.364,77

46.809.30

293 174,07

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

215.569,17

40.958,14

256.527,31

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

30.795,60

5.851.16

36.646,76

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

82.435,74

1.467,89

83.903,63

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

33.959,09

0,09

33.959,09

A J

Urli'

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National “Dimitrie Leonida" • cantina Bdul. Basarabia nr.47, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Dimitrie Leonida" - cantina

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / euro la cursul BNR          4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cola T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care;

10.410.802,37

2.229,246,13

664,53

559,19

CONSTRUCȚII MONTAJ

8.082.262,91

1.731.862,54

516,26

433,52

2. DURAT A DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3354,64

2.409,28 lel/m’

Data:

2018


întocmii, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. MihaiCOMAN

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Ad=945 în lei I euro la cursul BNR     4.6/01

mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


cota T.V.A 19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI 5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oc

0.00

1.3

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

4,688.30

890.78

5,579.08

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

4,688.30

890.78

5,579.08

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utitlitiților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1             o.oo|              o.oo|                o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760.00

4,760.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

1,518.00

288.42

1,806.42

32

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

7,230.00

1,373.70

8,603.70

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

506.00

96.14

602.14

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabililale

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de Iezabililate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7,590.00

1,442.10

9,032.10

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilorfeutarizațiilor

5,86038

1,113.47

6,973.85

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,172.08

222.70

1,394.78

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

23,441.53

4,453.89

27,895.42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4,102.27

779.43

4,881.70

3.8.12

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrănior de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirig enție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

97,425.66

18,510.88

115,936.54

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bazi

4.1

Construcții și instalații

1,172,076.50

222,694.54

1,394,771.04

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

110,769.75

21,046.25

131,816.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

331,362.50

62,958.88

394,321.38

4.4

Ulitaje. echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

000

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,614,208.75

306,699.67

1,920,908.42

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

46,683.06

8,907.78

55,790.84

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

41,022.68

7,794.31

48,816.99

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,860.38

1,113.47

6,973.85

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,228.35

306.70

16.535.05

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de conslrucții

6,642.79

0.00

6,642.79

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,328.56

0.00

1,328.56

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

6,642.79

0.00

6,642.79

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

1,614.21

306.70

1,920.91

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

85,816.14

16,305.07

102,121.21

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

148,927.55

25,519.55

174,447.10

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,865,250.26

351,620.88

2,216,871.141

|DfncareC + M

1,328,557.23

252,425.88

1,580,983.111

întocmit,

Data:

2018


SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. MihalCOMANBeneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teoretic “Lucian Biaga” Sos. Pantelimon nr.355, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teoretic "Lucian Biaga"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in teii euro la cursul BNR          467010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.V A. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcuTVA

EurofmfaraTVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,216,871.14

474,694.58

501.39

421.87

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,580,983.11

344,838.39

364.23

300.48

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+McuTva

Suprafața

946.75

1,669.91 iellm2

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihai COMAN

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "I.C. Bratianu" • sala de sport Ad=300        mp

în lei / euro la coreul BNR 4.6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cola T.V.A. 19%

Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

1,485.84

282.31

1,768.15

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

1,485.84

282,31

1,768.15

C a pito Tu 12 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

O.OOj                0.1101

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

913.56

173.58

1,087.14

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

3,872.60

735.79

4,608.39

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic af clădirilor

304.52

57.86

362.38

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.52

Studiu de prefezabililate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitatefdocumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5.329.10

1,012'53'

6,341.63

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,857.31

352.89

2,210.20

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

371.46

70.58

442.04

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

7.429.24

1,411.56

8,840.80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Management de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1,300.12

247.02

1,547.14

3.8.1.2

pentru participarea proiectaniuiui la razeie incluse m programul ae control al lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

65,383.31

12,422.84

77,806.15

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bată

4.1

Construcții și instalații

371,461.90

70,577.76

442,039.66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

35,105.85

6,670.11

41,775.96

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

105.017.50

19,953.33

124,970.83

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

OOO

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

511,585.25

97,201.20

608,786.45

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14.858.48l

2,823.11,

17,681.59)

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13,COI.17

2,470.22

15,471.39

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,857.31

352.89

2,210.20

5.2

Comisioane, cote, (axe, costul creditului

5,143.18

97.20

5,240.38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferenle creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,105.27

0.00

2,105.27

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

421.05

0.00

421.05

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,105.27

0.00

2,105.27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constnrire/desființare

511.59

97.20

608.79

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

28,922.72

5,495.32

34,418.04

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

48,924.38

8,415.63

57,340.01

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00’

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

627,378.78

118,321.98

745,700.76

|DincareC+M

421,054.76

80,000.40

501.055.161

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGH SRL

Arh. MihaiCOMANI; i '

■ «'Air

Beneficiar; Denumire: Adresa: Faza:

Direcfia Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "I.C. Bratianu" - sala de sport Str. Popa Lazar nr.8, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teh nologlc "I.C. Bratianu" ■ sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONONICI

în lei/euro ta cursul BNR          4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcuTVA

Eurofm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care;

745,700.76

159,675.54

532.16

447.72

CONSTRUCȚII MONTAJ

501,055.16

114,411.42

361.31

300.48

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+McuTva

Suprafața

300.05

1,669.91 lelfm’

Data:

2018
întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRL

Ar>MihaiCOMAN

Ir patagom/5 Hi

L Dlsl^ *//

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sl Liceul Tehnologic ''Nikola Tesla"

Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" • corp atelier

Adresa:    Sos. Pantelimon nr.25, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" • corp atelier Ad=545        mp

In lei I euro la cursul BNR 4.6Z01 curs inloreuro al lunii octombrie 2018 cola TVA. 19%

Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

3,566 26

677.59

4.243.85

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

3,566.26

677.59

4,243.85

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltăjilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1 0.00] 0.00

I                o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea ți asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3,000.00

57000

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

2.122.44

403.26

2,525.70

3.2

Oocumentațjisuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

5,887.40

1,118.61

7,006.01

3.4

Certificarea performanței energetice și audilu! energetic al clădirilor

707.48

134.42

841.90

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitale

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de tezabilitateldocumenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

17.68700

3,360.53

21.047.53

3.5.4

Documentațiile lehnice necesare in vederea obținerii avizetor/acordurilorfautorizațiilor

4,012.05

762.29

4,774.34

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

802.41

152.45

954.87

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

16,048.18

3,049.15

19,097.33

3.6

Organizarea procedurilor de achizițje

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

38.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,120.48

592.89

3,713.37

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la lazete incluse in programul de control al lucranlor ce execuție; avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986,43

TOTAL CAPITOL 3

95,392,84

18,124.84

113,517.48

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

891,555.50

169,397.45

1.060,962.95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

63,800.10

12,122.02

75,922.12

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesilă montaj

190.855.00

36,262.45

227,117.45

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transpert

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporafe

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,146,220.60

217,781.92

1,364,002.52

Capitolul 5 Alte cheltuieliData:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. MihaiCOMAN
Beneficiar;

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sl Liceul Tehnologic "Nikola Tesla"

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" -corpatelier

Adresa:

Faza:

Sos. Pantelimon nr .25, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" - corp atelier PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI

in lei / euro la cursul BNR          4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fa ra TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care;

1,610,546.07

344,863.29

632.43

532.14

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,178,262.62

258,890.50

474.77

388.81

2.OURATA OE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

545.30

2,160.76 lei/m!

Data:                                                                                                                                                întocmit,

2018                                                                                      SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihal COMAN

DEVIZ GENERAL

Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.4

in lei/auro la cursul BNR cola T.V.A.


Ad=404       mp

4,6701 curs inforeuro al luni octombrie 2018

19%


Nr. ort.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

t.i

Obținerea terenului

o.oc

O.OC

0,00

1.2

Amenajarea terenului

26.360,88

5.008,56

31.369,44

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la slarea inițială

19.331,31

3.672,95

23.004,26

1.4

Cheltuieli pentru refocareatprotecția utilităților

0,06

0,06

0.00

TOTAL CAPITOL 1

45.692,19

8.681,51

54.373,70

Capito, 12 Cfte/iufeW per,Pu asigurarea IglffftitlIifniCMrs MeeHvu/ul

TOTAL CAPITOL 2

1

14.937,83

2.838,19

.         17.776^02]

|??;-.'r-i                                 .’Cfir!’'.;'» hi- ••

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra, mediului

0,00

0,00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149,35

28,38

177,76

3.3

Expedizare tehnică

0,00

0,00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabililate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de lezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.591,60

4.67’ '■

29.264,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduriio'/autorizaților

4942,67

939,11

5.881,78

3.5.5

Verificarea tehnică do calitate a proiectului tehnic și a delatiitor de execuție

988,53

187,82|

1.176,35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.770,66

3.756,43

23.527,09

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect penlnr obiectivul de investiții

0,00

0,06

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

38.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1,252,14

7.842,36

3.8.1.2

pentiu partrapălOTi prOiădlâritijIui lă lăzeie menise in programul oe conuoi ai iucranror ci titecuție, ăvuăt ce

0,00

0,00

0,00

căite Inspectoratul do Stat în Construcții

3.8.2

Oirigenție de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

124.541,16

23.662,62

148.203,98

CapildulAC

a^awaiaH

4.1

Construcții și instalații

878.696,01

166.952.24

l.045.648,25|

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

71.573,49

13.598.96

85.172,45

4.3

Utilaje, echipamente 1 c+molcg ce și funcționale care necesită montaj

118.884.78

22.588,11

141.472,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologica și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

24.666,57

4.686,65

29 353,22

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,001

TOTAL CAPITOL 4

1.093.820,85

207.825,96

1.301.646,811

5,1

Organizare de șantier

35.147,84

6.678,09

41.825,93

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării dn șantier

30.754,36

5.843,33

36.597,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.393,48

834.76

5.228,24

5,2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

12.552,01

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0.00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.208,27

0,00

5.208,27

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru oontiolul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.041,65

0,00

1.041,65

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

5.208,27

0,00

5208,27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, aviza conforme și autorizația da conslruire/desființare

1.093,82

207,83

1.301,65

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63.949,60

12.150,42

76.100,02

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

. orc • ’ " ‘ 1 < ■ x-1 ‘       '

• a »                    >

130.685,791

TOTAL CAPITOL 5

6.1

Pregăti rea personalului de exploalare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice ți teste

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.390.641,48

262.044,82

1,652,686,30

|Dir»careC +

M

1.041.653,88|      197.914,23

1.239.568,111

Data:

2018Beneficiar. Denumire: Adresa: Faea:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Construire sala de sport

Str. Herta nr.14, Sector 2

S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMtCI

In tei 7 euro la cursul BNR         4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota TVA. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurolm cu TVA

Eurolm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.662.686,30

353.886,70

875,16

736,39

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.239.568,11

257.477,17

636,74

551,59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

tuni

18

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

404,37

3.065,43 lei/m1

Data:                                                                                                                                            întocmit,

2018                                                                                       SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihai COMAN

DEVIZ GENERAL


Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.39 Ad=6O2        mp

in tel/euro la cursul BNR 4,6701 curs inloreuro al lunii octombrie 2018

cola TVA. 19%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru Minerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

39 231,34

7.453,95

46685,29

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la slarea inițială

28.769,65

5.466,23

34.235,88

1.4

Cheltuieli peni™ relocarea/prolecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

68.000,99

12.920,16

80.921,17

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltițiler necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

'     22.231,09

4.223,«|        26.454,99

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500.00

855,00

5.355,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Afle studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli penlru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

222,31

42,24

264,55

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Sludiu de 1 ezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.591,60

4.672,40

29 264,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

7.355,88

1.397,62

8.753,50

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.471,18

279,52

1.750,70

3.5.6

Proiect lehnlc și detalii do execuție

29.423,51

5.590,47

35.013.98

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect penlru obiectivul de investiții

0,00

0.00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

38.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.807,84

1.863,49

11.671,33

3.8.1.2

pentm partiăpăfăă protedariluu 1ta tâzeio manșe m programul ne control ai lucrărilor ne execuție, arai o<5 către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0,00

0.00

3.8.2

Oirigenție de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

140.380,42

26.672,28

167.052,70

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția ie bază

4.1

Construcții și instalații

1.307.711,40

248.465,17

1.556.176,57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și luncționaîe

106.518,60

20.238,53

126.757,13

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

176.929,20

33.616,55

210.545.75

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

36.709.8C

6.974,86

43.684,66

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,03

TOTAL CAPITOL 4

1.627.869,00

309.295,11

1.937.164,11

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

52.308,46

9.938,61

62.247,07

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

45.769,90

8.696,28

54.466,18

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.538,56

1.242,33

7.780,89

5,2

Comisioane, oote, laxe, costul creditului

18.680,42

309,30

18.989,72

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferenta creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,06

5.2.2

Cola aferenlă ISC penlru controlul calitații lucrărilor de construcții

7.751,16

0,00

7.751,16

52.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru aulorizarea lucrări Ici r de construcții

1.550,23

0,00

1.550,23

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

7.751,16

0,00

7.751,16

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

1.627,87

309,30

1.937,17

5.3

Chehuieli diverse și neprevăzute

92^924,08

17.655,58

110.579,66

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0,00


TOTAL CAPITOL 5

6.1

Pregălifea personalului de exploatare

0,00

W

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.022.394,46

381.014,96

2.403.409,42

|OincareC + MI

1.650.231,98

294.544,06

1,844.776,04]


Dala:

2018


întocmit,

SC PAT AGONIA DEStGNSRL
Beneficiar: Denumire:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Construire sala de sport

Adresa:

Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:

S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/eurolacursul BNR          <167010 fei/euro curs inforeuroal lunii octombrie 2018

cola T.V.A 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Eurofm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,403,409.42

514,637.68

855.16

719.59

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,844,776.04

319,526.27

630.65

551.59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

601.80

3,065.43lei/m1

Data:

întocmit,

2016

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihai COMAN

-

Z&V

Beneficiar: Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.46

Adresa:    Slr. Stanescu Gheorghe nr.2, Sector 2

Faza:       S.F.


DEVIZ GENERAL


Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.46

Ad±404

mp

în lei / curo la cursul BNR

4.6701

curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cola T.V.A.

19%

Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (lărăTVA)

LEI

3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtlnereațl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

O.OC

0,00

1.2

Amenajarea terenului

26.360,88

5.008,5f

31.369,44

1.3

Amenajarea penliu proiecția mediului și aducerea la starea inițială

t9.331.31

3.672,95

23.004,26

1.4

Cheltuieli pentru reiocareafarolecția irtililăților

0,00

0.0C

0,00

TOTAL CAPITOL 1

45.592,19

S.68’,51

54.373,70

Capitolul 2 CM/tuIeflpentru asigurarea utillltâțllor necesare MttMul

TOTAL CAPITOL 2

|     14.937,83

2.838,19

17.776,021

Capitolul 3 Cheltuieli peniru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500,00

855,00

6.355,00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documenfații-suporl și cheltuieli peniru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149,38

28,38

177,76

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

O.OC

3.4

Certificarea performanței energetic® și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă do proiectare

0.00

0.00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabililata'rfocumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.591,60

4.672,40

29.264,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autonzațiilor

4.942,67

939.11

5.881,78

3.5.5

Verificarea tehnică de călii ale a proiectului tehnic și a delaltilor de execuție

988,53

187,82

1,176,35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.770,66

3.756,43

23.527,09

3.6

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect peniru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.81

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1.252,14

7.842,36

3.81.2

păntnl părfKiparea proiectantului ia tazăle uiduSâ :n pror) fam ui oe coniror ar lucrărilor oe exerhi țte. ăvua oe către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigențre de șantier

63.003,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

124.541,16

23.662,82

148.203,98

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bezi

4.1

Construcții și Instalații

878.696,01

166.952,24

1.045.648,25

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și luncționale

71.573,49

13.598,96

85.172,45

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

118.864,78

22.588,11

141.472,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

24.666,57

4.686,65

29.353,22

4.6

Adive necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.093.820,85

207.825,86

1.301.646,81

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

35.147,84

6.678,09

41.825,93

5.1.1

Lucrări da conslmcții și instalații aferente organizării da șantier

30.754,36

5.343,33

36,597,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.393,48

834,76

5.228,24

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

12.552.01

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.208,27

0.00

5.208,27

5.2.3

Cota aferentă ISC peniru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și penliu autorizarea lucrărilor de construcții

1.041,65

0.00

1.041,65

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

5.208,27

0.00

5.208,27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construite'desliințare

1.093,82

207,83

1.301,65

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63.949,60

12.150,42

76.100,02

5.4

Cheltuieli pentiu informare ți publicitate

0,00

0,00

0.00

1 îi ■ i-                    ,                  1

■ 1

TOTAL CAPITOL 5                                                                                          |   111,649,45|      <9.036,34,      130.685,79|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de e« ploaia re

0.00

0,00

0.00

6,2

Probe tehnologice ți Iesle

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.390.641,48

262.044,82

1.652.686,30

[Din care C + M

1.041.653,M|      197.914,23

1.239.568,11|

Dala:

2058


Beneficiar: Denumire:

Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Construire sala de sport

Adresa:

Faza:

Str. Stanescu Gheorghe nr.2, Sector 2 S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/eurola cursul BNR         4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

oolaT.V.A. 0,1900

Data: 2018


Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               '

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.652.686,30

353.886,70

875,16

736,39

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.239.568,11

257.477,17

636,74

551,59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

404,37

3.065,43 lei/m1

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.85Adresa:     Str. Medic Zlalescu nr. 7A, Sector 2

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL


Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.85

in lei/euro la evreul BNR cola T,V.A


* design


Ad=404        mp

4.6701 curs inforeuro ai lunii octombrie 2018 19%Nr. cri.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amanetarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oc

0,0C

0.00

1.2

Amenajarea terenului

26.360,88

5.008,56

31.369,44

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului ți aducerea la starea inițiată

19.331,31

3.672,95

23.CC4.S6

1.4

Cheltuieli pentiu refocarea/prolecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

45.692,19

8.681,51

54.373,70

Capitolul 2 Cheftutelî pentru aaîgurarea utflffăț/for necesare oijJectlvuful

TOTAL CAPITOL 2

|     14.937,83|        2.838,19]        17.n6.02]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea fl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3500,00

665,00

4.165,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3

Alte sludii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Oocumenlații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149.38

28,38

177,76

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0.00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

W

3.5.2

Sludiudeprelezabiliiale

0.00|

0,00

0,00

3.5.3

Studiu do (ezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor do intervenții și deviz general

11.476,08

2.180,46

13.856.54

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizefor/aoordurilor/auterizațiilor

5.491,85

1.043,45

6.535,30

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.098,37

208,69

1.307,06

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

2t.967.40

4.173,81

26.141,21

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1.252,14

7.842,36

3.8.1.2

pdrilru [Mrtidipăfăă proiACtăritului lă tâiălă rrWuSO m programul drf control ar lucrărilor dă execuție, avizii ao

0,00

0,00

0,00

călre Inspectoratul de Sla! în Construcții

3.8.2

Dirigențiedeșanlier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

10TAL CAPITOL 3

113.281,40

21,523,47

134.804,87

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baiă

4.1

Construcții șl instalații

878.696,01

166.952,24

1.045.648,25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

71.573,49

(3.598,96

85.172,45

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care neessilă montaj

118.884.78

22.588,11

141.472.89

4.4

Utriaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

24.666,57

4.680,65

29.353.22

4.6

Active necorporafe

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1.093.620,85

207.825,96

1.301.646,81

Capitolul 5 A

Ite cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35.147,84

6.678,09

41.825,93

5.1.1

lucrări de construcții și instalații aferente organizării do țantier

30.754,36

5.843,33

36.597,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șanlierului

4.393,48

834.76

5.228,24

5.2

Comisioane, cote, laxe, cestui creditului

12.552.0!

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de consirucții

5.208,27

0.00

5.208,27

5.2.3

Cola aferentă ISC pentiu controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor da

1.041,65

0,00

1.041,65

consiiucții

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.208,27

0,00

5.208,27

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme șl autorizația de constnjire/desființaie

1.093,82

207.83

1.301,65

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63.386,61

12.043,46

75.430.07

5.4

Cheltuieli penlru informare și publicitate

0.00

1 0,00

0,00

I

■■ '

TOTAL CAPITOL 5                                                                                          |   111.086,46|      18.929,38|      130,015,84|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului do exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.378.818,73

259.798,51

1.638.617,24

[DinrâreCtM

■II IR III 1—1 HlilFII1IIIIIII Ml

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGNSRLBeneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Construire sala de sport

Str. Medic Zlatescu nr. ZA, Sector 2

S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR         4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.VA. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Eurofm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.638.617,24

350.874,12

867,71

730,13

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.239.568,11

257.477,17

636,74

551,59

2.OURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

toni

18

investiția specifica

3.CAPACITATI

CtM cu Tva

Suprafața

404,37

3.055,43 iei/m'

Oats:

2018


întocmit,

SC PATAGONIAOESIGN SRL

Arh. Mihai COMANNr. crt.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea j/ amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,®

1.2

Amenajarea terenului

26.360,88

5.008,56

31.369,44

1.3

Amenajarea pentm proiecția mediului și aducerea la starea inițială

19.331,31

3.672,95

23.0M.26

1.4

Cheltuieli pentru relocarerVprotecția ulltâțifor

0,00

0,00

0,®

TOTAL CAPITOL 1

45.692,19

8.681,51

54.373,70

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea afinităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1     14.937,83|         2.838,19|         17.776,02|

Capftolu 13 Cheitute/Ipentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500,00

855,®

5.355,®

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,®

3.1.3

Alte sludii specifice

0,00

0,00

0.®

32

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149.38

28,38

177,76

3.3

Expertiza re tehnică

0,00

0.00

0.®

3.4

Certificarea performanței energetice și aud ii ui energetic al clădirilor

0,00

0.®

0.®

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0.®

0,®

3.5.2

Studiu de prelezabililate

0,00

O,®

0,®

3.5.3

Studiu de lezaibilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generat

24.591,60

4.672,40

29.264,®

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilorlautoorațiilor

4.942,67

939, If

5 881,78

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului lefinic și a detaliilor de execuție

988,53

187,82

1.176.35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.770,66

3.756,43

23.527,®

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0.®

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect penttu obiectivul de investiții

0,00

0,®

0.®

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,®

0,®

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1.252,14

7.842,36

3.8.1.2

pditlru părfibfiăfăă pralSJtanruiui ia raJâte msuse m [Văgramui oe cont roi ai lucrărilor oe execuție, avizai de Către Inspectoratul de Stal in Construcții

0,00

0,®

0,®

3.8.2

Dirigenție de șantier

63.008,10

(1.971.54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

124.541,16

23.682,82

148.203,98

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

878.696,01

166.952.24

1.045.648.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

71.573,49

13.598,96

85.172,45

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

118.884.78

22.588,11

141.472,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,®

0,®

4.5

Dotări

24.666.57

4.686,65

29.353,22

4.6

Active necorporale

0,00

0,®

0,®

TOTAL CAPITOL 4

1.093.620,85

207.825,98

1.301.646,81

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de sanlier

35.147,84

6.678.®

41 825,93

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

30.754,36

5.843.33

36.597,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.393,48

634.76

5.228.24

5,2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

12.552,01

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,®

0.®

5.2.2

Cola aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

5.208,27

0,®

5.208,27

5.2.3

Cota aferentă ISC penlru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

1.041.65

1.041,65

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.208,27

0,®

5208,27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruira'desliințare

1.093,82

207,83

1.301.65

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

63.949,60

12.150.42

76.100.02

5.4

Cheltuieli penlru informare și publicilate

-

0,00

0,®

0,®

DEVIZ GENERAL


Construire sala de spori la Școala Gimnaziala nr.t45


in lei 7 euro la cursul BNR cotaT.V.A.PATAGONW

design


Ad=404        mp

4,6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018

19%


19.036,34|

130.685,79|

TOTAL CAPITOL 5

6.1

Pregâlirea personalului de exploatare

cToo

oi»

0,00

6.2

Probe tehnologice șl Ieste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.390.641,48

262.044,82

1.652.686,30

|DincareC + M

1.041.853,88

197,914,23

1.239.568,111

Pata;

2018
Construire sala de sport PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei I euro la cursul BNR 4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota T VA. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Eurofm cu TVA

Euro/m (ara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.662.686,30

353.886,70

875,16

736,39

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.239.568,11

257.477,17

636,74

551,59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

404,37

3.065,43 tel/m"

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihai COMAN


paîagon'a * U DBSlGN j

DEVIZ GENERAL

Construire sala de sport fa Colegiu National "Mihal Viteazul"

Ad=1323

mp

in (ei / euro la (ursul BNR

4,6701

curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.V.A.

19%

Capitolul 1

1.1

p i'''>;j u                                            » ■                ■         ■

Obținerea terenului

0,00

<             0,0C

r          c,ooi

1.2

Amenajarea terenului

1     86.246,37

16.386,6

102.633,18

1.3

Amenajarea penlru protecția mediului și acbcerea la starea inițială

63.247,34

'        12.016,95

]        75.264,33

1.4

Cheltuieli penlru rdocarea/pfOlecția utilităților

0.00

O.OC

1 0,00

TOTAL CAPITOL 1

|    149,493,71

28.403,80

,        177.897,511

Capitolul 21

Ihetlulell penlru piicrurerM ulmilor necessre obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

Capitolul 3 Cheltuieli pentru prclecteree el nelstentă tehnici

., . ..

|     48.872,95

■         9.285,87

I         58.158,82|

3.1

Studii

3.1.1

Studii de leren

3.000,00

570.00

3.570,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specilice

2.350,00

446,50

2.796.50

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

488,73

92,86

531,59

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prelezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de leza hi litate/docume nlațlo de avizare a lucrărilor de intervenții a>- :T general

43.230.80

8.213.85

51.444,65

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizetor/acordurilor/autorizațiifor

16.171,20

3.072,53

19.243,73

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3234,24

614,51

3.848,75

3.5.6

Proied tehnic și detalii de execuție

64.684.78

12.290,11

76.974,89

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul da investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

21.561,59

4.096,70

25.658,29

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ta razote mause in programul oe cortkdr at luăraritor rte execuție, aviiat ue către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0.00

3.8.2

Oirigenție de șantier

63.008,(0

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

217.729,44

41.368,60

259.098,04

Capitolul 4 Cheltuieli centru fnrest/țla de tadf

41

Construcții și instalații

2.874.879,00

546.227,01

3.421.106,01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

234.171.00

44.492,49

278.663.49

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

388.962,00

73.902,78

462.864,78

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

80.703,03

15.333,57

96.038,57

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.578.715,00

679.955,85

4.258.670,85

Capitolul 5 Aftechăffl/feV

5,1

Organizare de șantier

114.995,17

21.849,09

136 844,26

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

100 620.77

19.117,95

119.738,72

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

14.374,40

2.731,14

17405,54

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

41.067,14

679,96

41.747,10

5.2.1

Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17.040,t9

0,00

17.040,19

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

3.408,04

0,00

3.408,04

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,040,19

0,00

17.040,19

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construira/desființare

3.578,72

679,96

4.258,68

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

199.740,56

37.950,71

237.691,27

5.4

Cheltuieli pentru informare și publidtale

■0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5IKU


647.527,12


Data: 2018
Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

5,170,107.85

1,107,065.77

836.99

704.32

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,055,564.55

825,364.33

624.01

551.73

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+Mcu Tva

Suprafața

1322.67

3,066.20 Jelim1

Beneficia/; Direcția Generală pent/u Admlniilrirea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Construire «ala de «port

Adre»a:    Sos. Pantelimon nr. 2$, Sector 2

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL

Construire sala de «port

AdMM

4.0701


4M.3T           mp

tetouro cu $ infa euro al toni octombrie 2018


In la/euro laossul 8NR oda T VA 19%

Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare

(IM TVA)

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

LEI

3

EURO

4

Capitolul 1 ChrffufeJi pentru obținerea șl amenajarea tefenviul

1.1

Obțtere a terenului

OOC

0.0(

OOC

0.00

1.2

Amenajarea terenului

26.360 88

5.844.8

5.OO8S6

31.369.44

1.3

Amenajarea pentru protocța mediului ți aducerea la starea inițială

19.331.3

4,139 3E

3.87295

23.004 26

1.4

Cheltuia! pentru rebcareațrdMa utilăților

o.a

OK

O.OC

O.OC

TOTAL CAPITOL 1

45,692.19

9,783.99

1,681.51

54,373.70

Capitolul 2 Cheltuieli pentru aslqutarta utlliltițltot necejare oWwtrWul

TOTAL CAPITOL 2

■ mw.Ml        i.wi.«

I         2,838.19]         17,776.02]

Capitolul 3 ChelMefl pentiu proiectarea șl ailstanji tehnici

11

Studii

3.1.1

SMii de teren

3500 0C

749.45

68500

4.18500

3.1.2

Raport privind intactul asuțxa mediului

000

0.00

0.00

0.00

3.1,3

AKe sfXii specifice

000

0.00

0.00

0.00

3.2

Oocumenlații-suport și cheltutoî pentru obținerea de mize, acorduri și autoriza^

149 3a

31.99

28~38

177.76

3.3

Expertizare tehnică

000

0.00

000

0.00

34

Certificarea performanței energetice ți audifut energetic al clădiilor

000

0.00

0.00

0.00

35

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

000

ooo

0.00

000

352

Studiu rfe pr «fezabilitate

0.00

000

0.00

000

353

Studiu de fezabtftato.’doGumenfalie de avizare a tucrăntor de intervenții și de/z general

11,470 oa

2,457.35

2.180 46

13.656 54

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea oî>țir-eni avize tor/accrduritorfautcrizațiikx

5,49185

1.175.96

1,043.45

6,535 30

3.55

Verificarea tehnică de caitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuțje

1,0983?

235.19

208.69

1.307.06

3.50

Proiect tehnic și delaii de execuție

21.W7.4O

4.703.84

4.173 81

26,141 21

3.6

Organizarea proceduri lor do achiziție

000

0.00|

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiți

000

OOG

0.00

000

3.7.2

AuSIul financiar

000

0.001

0.00

O.OC

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantutui

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6,59022

1.411.15

1,252.14

7,84236

3.8.1.2

peoiu p'lKtpxea proiectantufur la lazeie ixtuse rn programul oe control ai tucraiw de execuție. avuatoecăta Inspectoratut de Start în Con&tucți

000

OOC

0.00

000

382

Origenjerfe șantier

63,008.10

13,49181

11,971.54

74,97984

TOTAL CAPITOL 3

113,281.40

24,256.74

21,523.47

134,804.87

Capltoluf 4 Cheltuieli pentru Investiția de bați

4 1

Construcți și instalați

878.69601

188,153 57

166,952.24

1,045.648 25

4.2

ktontaj utilaje, echipamente tehnologice și Kincțonate

71,573.49

15,325.90

13.598 96

85,17245

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1 18,884.78

25,456.58

22,588. ff

141,47289

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate czre nu necesită montaj și echipamente do tansport

0.00

000

0.00

000

4.5

Dotări

24.686 57

5,281.81

4,686.65

29,353 22

4.6

Active necor pocale

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,093,820.85

234,217.86

207,825.96

1,301,646.81

Capitolul 5 Alte cheltuiri

5.1

Organizare de șantier

35,14784

7,52615

6.678.09

41.02593

5.1.1

Lucrări de conslrucți și instalații aferente organizăm de șantier

30,754.36

8,585 38

5,843 33

36,59769

5.12

Cheltoiei conexe organizării șantierului

4.393 48

940.77

834.76

5,228 24

52

Conisfoane. cote, taxe, costal ««fitului

12,55201

2,687.75

207.83

12,75984

521

Comisioanele ți dobânzile aferente ««fitului băncii finanțatoare

0.00

O 00

0.00

0.00

522

Cota aferentă ISC pentiu controlul caklățji toaăritor de coostrucți

5.208 27

1,1152*

0.00

5,208 2?

523

Cota aferentă ISC pentm controlul statului m amenajarea taritodulw. urbanism și pentiv autorizarea tucrănfcr da constricții

1.04165

223.05

000

1,04165

52 4

Cota aterenlâ Casai Sociale a Constmctorikx - CSC

5.208 27

1.11524

OOC

5.208 27

525

Taxe pentru acer duri, aviza conforme și autorizația de construire/dasf ințate

1.09382

234 22

207 83

1.30165

5.3

CheltuieS diverse și neprevăzute

63.38861

13,57286

12.M3.46

75.430.07

54

diettulei pentiu informare și pubfcitate

0.00

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 5

111,086.46

23,786.76

18,929.38

130,015.84

Capitolul 6 Cheltuieli pentru proba (ehnoloplca țl taste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personali lui de exploatare

000

0.00

0.00

0.00

62

Probe teMotogice și teste

000

ooo

0.00

000

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.03

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,378,81B.73

W5.243.9S

259,799.51

1,638,617.241

toimc »M

-tlWliL/W^HBEEESBl

Oala: 201)


întocmit,

SC PATAGONIADESIGNSRL

Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcfia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Construire sala de sport

Sos. Pantellmon nr. 25, Sector 2

S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/ euro la cursul BNR          4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.VA 0 1900

Val. Tot, LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE               Ș

Euro/m cu TVA

Euro/mfaraTVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1,638,617.24

350,874.12

867.71

730.13

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,239,568.11

257,477.17

636.74

551.59

2.DURAT A DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

404.37

3,065.43 lei/m2

Data:

2018


Întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Construire corp nou școala la Școala Gimnaziala "Marla Rosetti" Adresa:     Slr, G. Garibaldi nr.3, Sector 2

Fata:       S.F.

DEVIZ GENERAL


Construire corp nou școala la Școala Gimnaziala "Mana Rosettr"

in tei/euralaarsul BNR

colaT.V.A.


Ad=1711        mp

4,6701 airs intoreuro al lunii octombrie 2018 19%Nr. ort.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenafarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

111.568,12

21.197,95

132.766,07

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

81.816,62

15.545,16

97.361,78

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

193.384,74

36.743,11

230.127,85

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltițllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

63.221,93

1        12.012,15

75.234,08]

Capitolul 3 Cheltui pentru proiectarea ștaststMfă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000.00

570,00

3.570,00

3.1.2

Raport privind Impaclul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte sludii specifice

2.350,00

446.50

2.796,50

3.2

Documentațil-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

632,22

120,12

752,34

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certifica rea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.001

o.ot

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fozabililate/documentație do avizare a lucrărilor de intervenții șt deviz generat

59.029,50

11.215.61

70.245,11

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizafilor

20.919,02

3.974,61

24.893,63

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a prciedului tehnic și a detaliilor de execuție

4.183,80

794,92

4.978,72

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

83.676,09

15.898,46

93.574,55

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consuli anță

3.7.1

Managementul de proiect penltu obiectivul de investiții

0,00

0.00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

27.892,03

5.299,49

33.191,52

3.8.1.2

jWrltru părticifwrba proiădtărilului la făzeie mcruse in programul oe control ar lucrărilor oe ăxecuțre, avizat ce către Inspectoratul de Slat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

63.0i38.1C

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

264.690,76

50.291,26

314.982,01

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Imestllia da bazâ

4.1

Construcții și instalații

3.7(8.937,39

706.598,10

4.425.535,49

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

302.923,11

57.555.39

360.478,50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale caro necesită monta)

503.160,42

95.600,48

598.760,90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și luncțtonale care nu necesită monta) și echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

4.5

Dotări

104.397,23

19.835,47

124.232.70

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.629.418,15

879.589,44

5.509.007,59

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

148.757,50

28.263,92

177.021,42

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șanlier

130.162,81

24.730,93

154.893,74

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

18.594,69

3.532,99

22.127,68

5,2

Comisioane, cule, taxe, costul creditului

53.124,35

879,59

54.003,94

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0.00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de oonslrucții

22.043,15

0,00

22.043,15

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism șl penlru autorizarea lucrărilor de construcții

4.408,63

0,00

4.408,63

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

22.043,15

0.00

22.043,15

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/dosliințaro

4.629,42

879,59

5.509,01

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

257.535.78

48.931,80

306.467.58

5.4

Chelluieli pentru informare și publicitate

0.00,

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

459.417,63

78.075,31

537.492,94

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl Iesle șl predare la beneficiar

6.1      Pregătirea personalului (te exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2     Probe tehnologice și teste

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.610.133,21

1.056.711,26

6.666.844,47

[DlncareC + M

4-408629,98

637.639,68

Oala:

2018


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Directa Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Construire corp nou școala

Str. G. Garibaldi nr.3, Sector 2

S.F.

Construire corp nou școala

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei / euro la cursul BNR          4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2016

cotaT.V.A. 0.1900Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               |

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

6,666,844.47

1,427,559.25

634.13

701.92

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,246,269.66

1,065,487.57

622.57

551.59

2,DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1711.43

3,065.43 lei/m’

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

ffîj

° PATAGONIA / DESIGN

W SRL


Denumire: Construire sala de sport sl extindere corp școala cu o construcție P+1E la Colegiu National "Emil Raccvîta" Adresa:     Sos. Mlhal Bravu nr.169, Sector 2

Faza:        S.F.

DEVIZ GENERAI

Construire sala de sport si extindere corp școala cu o construcție Pr-1 E la Colegiu National "Emil Racovlta" Ad=1736       mp

in lei / euro la cursul BNR 4,6701 curs intoteuro al lunii octombrie 2018 cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenațatea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,0(

0,00

1.2

Amenajarea terenului

74.661,52

14.185,69

88.847,21

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

62.127,67

15.604,26

97.731,93

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

o.oc

0,00

TOTAL CAPITOL 1

156.789,19

29.789,95

156.579,14

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea vanităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

63 462,28]       12.057,84

•        75.520,12|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,03

3.1.3

Alte studii specifice

2.350,00

446,50

2.796,50

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

634,62

120,58

755,20

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor do intervenții și deviz general

51.908,88

9.843,69

61.652,57

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20.998,55

3.989,72

24.988,27

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4.199,71

797,94

4.997,65

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

83.994,21

15.958,90

99.953,11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

âw

0.00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

27.898,07

5.319,63

33.317,70

3.8.1.2

peniru participarea proiectantului ia razeie incluse in programul oe control ai lucraruo’’ de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stal în Conslrucții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

DirigențÎB de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

257.992,14

49.018,50

307.010,64

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.733.076,08

709284,46

4.442.360,54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

49.112,50

9.331,38

58.443.88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesilă montaj

196.450,00

37.325,50

233.775,50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

123.373,73

23.441,01

146.814.74

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.102 012,31

779.382,35

4.881.394,66

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare do șantier

149.323,04

28.371,33

177.694,42

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

130.657,66

24.824,96

155.482,62

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

18.665,38

3.546,42

22.211,80

5,2

Comisioane, coto, taxe, costul creditului

49.566,09

779,38

50.345.47

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

20.665,49

0,00

20.665,49

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru conlrotul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de conslrucții

i 4.133,10

0.00

4.133,10

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

20.665,49

0,00

20.665,49

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiinjare

4.102,01

779,38

4.881,39

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

229.012,80

43.512,43

272.525,23

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

427.901,93

72.663,19

500.565,12

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl taste șt predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6.008.157,85

942.911,83

5.951.069,68

|Din careC + M

4.133.097,71

785.288,59

4.918.386,30|

Dala:

2018


întocmit,

SC PAȚAgONIA DESIGN SRL

Wihal COMAN


Beneficiar:

Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2

Denumire: Adresa:

Faza:

Construire sala de sport si extindere corp școala cu o construcție P+IE

Sos. Mihal Bravu nr.169, Sector 2

S.F.

Construire sala de sport si extindere corp școala cu o construcție P+1E PRINCIPALII INDICATORI TEHNiCO-ECONOMICI

In tei/euro la cursul BNR


4.67010 lei/euro curs mforeuro al te nil octombrie 2013

cota TVA. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurolmcu TVA

Eurofm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

5,951,069.68

1,274,291.70

733.93

617.64

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,918,386.30

1,004,542.26

578.57

509.72

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

investiția specifica

3.CAPACITATI

C*M cu Tva

Suprafața

1736.26

2,832.75 lel/m!Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire; Adresa:

Extindere corp școala existent, cu construcție P+1E (parter ■ școala, etaj ■ sala de sport) la Școala Gimnaziala nr.27 pAl AGONIA x Str. Mașina de Paine nr,65                                                                          II* 1ESIGN *J

Faza:

S.F.                                                                           V»    S.R.L. J

DEVIZ GENERAL


Extindere corp școala existent, cu construcție Pt 1E (parter ■ școala, etaj • sala de sport) la Școala Gimnaziala nr.27 Ad=8O9        mp

in lei I euro la torsul BNR 4,6701 curs inloreuro al lunii octombrie 2018

rata T.V.A. 19%Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul K

'MMII pentru obttmrea șl amendarea lereiwlul

1.1

Obținerea terenului

o.oc

0.®

j             o,®|

1.2

Amenajarea terenului

52.763,48

10.025.®

1         62.788.541

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea ta starea inițială

38.693,22

7.351,71

’         46.044,83

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/pcotecția utilităților

O.OC

0.®

0,®

TOTAL CAPITOL 1

91.456,70

17.376,77

108.833,47[

Capllolul 2 Cheltuieli pentru, eelgurerea irtUtltățitar         oblectlwU

TOTAL CAPITOL 2

|     29.899,30,

5.6®,®

35.580,16]

CapBeluISt

heltulell pentru proiectarea și aalstenjă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii do teren

3.000,00

570,®

3.570,®

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

O,®

0,®

3.1.3

Alte studii specifice

2.350,00

446.50

2.796,50

3.2

Oocumenlații-suport și cheltui eh pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

298,99

56,81

355,®

3.3

Experttzare tehnică

O,®

O.®

0,®

3.4

Certificarea performanței energetice și aud lui energetic al clădirilor

0.®

0,®

0,®

3.5

Proiectare

3.5. t

Temă de proiectare

0,®

0,®

0,®

3.5.2

Studiu de ptefezabililato

0,®

0,®

0,®

3.5.3

<r' jdiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

43230,®

8.213,85

51.444,65

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/auforizațiilor

9.893,15

1.879,70

11.772,85

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.978,63

375,94

2.354.57,

3.5.6

Proiect tehnic și delalii de execuție

39.572,61

7.518,80

47.091,41

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,®

0.®

0,®

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,®

0,®

0.®

3.7.2

Auditul financiar

0,®

0,®

0,®

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.I.1

pe perioada de execuțio a lucrărilor

(3.190,87

2.506.27

15.697,14

3.81.2

pdrtttu părti&fHfăă piolOtlăhlului lă lăzeie menise in programul oo criniroi ai lucranWr de exeațe, avizai oe către Inspectoratul de Stat în Consltucții

0,®

O,®

0,®

3.8.2

Ditigcnție de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

176.523,15

33.539,41

210.062,56

CapliolulACAe/ft/feffperttzu/n^^deW

4.1

Construcții și instalații

1.758.782,74

334.1®,72

2.092.951,46

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

143.260,26

27.219.45

170.479,71

4.3

UtSajo, echipamente tehnologice și funcționala care necesită montaj

237.957,72

45.211,97

263.169,69

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită monlaj și echipamente de transport

0,®

0,®

0,®

4.5

Dotări

49.372.18

9.380,71

58.752,®

4.6

Active necorpcrale

O,®

0,®

0,®

TOTAL CAPITOL 4

2.189.372,®

415.9®,85

2.605.353,75

Capitolul 5 A

ite cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

70.351.31

13 366,75

83.718,06

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

61.557,40

11.695,91

73.253,31

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.793,91

1.670.84

10.464,75

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25.123.89

415,98

25.539,87

5.2.1

Comisioanele și dobânzile alerente creditului băncii lin an] at oare

O,®

0,®

0,®

5.22

Cola aferentă ISC pentru conlrolui calității lucrărilor de construcții

10.424.78

0,®

10.424,78

5.2.3

Cola aferentă ISC penlru conlrotui statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.084.®

0.®

2.084,96

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

10.424,78

0,®

10.424,78

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize oanformo și autorizația de conslruire/desliințare

2.189,37

415,98

2.605,35

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute                                            .

124.362,®

23628.89

147.991,49

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,®

0.®

0.®


TOTAL CAPITOL 5

219.837,80

37.111,62

257.249,12

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0,00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,08

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.707.089,85

509.989,51

3.217.079,36

[OlncareC+M                                     . .7 ’ :                                     Jl! 2.««.956,40

396.111,71

2,4®1.09S,11|

Data:

2018Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Extindere corp școala existent, cu construcție P>1 E (parter - școala, etaj • sala de sport)

Adresa:         Str. Mașina de Paine nr.65

Faza:              S.F.

Extindere corp școala existent, cu construcție Pt 1E (parter ■ școala, etaj ■ sala de sport) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei I euro la cursul BNR          4.67010 leiferiro curs inforeuro allunii octombrie 2018

cota T.VA. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3,217,079.36

688,867.34

851.10

716.18

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,481,098.11

507,849.99

627.46

551.59

2.OURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

18

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+McuTva

Suprafața

809.38

3,065.43 lei/m’

Data:

2018


întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN

Beneficiar:

direcția Generală penlru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala SI Silvestru

Denumire:

Supraetajare școala existenta cu un nivel

6

Adresa:

Str. Oltarului nr.1t, Sector 2

Faza:

S.F./D.A.L.I.

V '

DEVIZ GENERAL

\

Supraetajare școala existenta cu un nivel

Ad=4580

mp

in lei / euro la cursul BNR

4.6701

curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cola T.V.A.

19%

Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA

LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI 5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

o.ool

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

ooo]

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la slarea inițială

13,611.14

2,586.11

16,197.25

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

” 0.00

TOTAL CAPITOL 1

13,611.14

2,586.11

16,197.251

Capftofu 12 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

1oool

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000.00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

2,350.00

446.50

2,796,50

3.2

Documenlații-suport ți cheltuieli penlru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energelic al clădirilor

3,473.00

659.87

4.132.87

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

o.ool

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitaie/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

13.892.00

2,639.46

16,531.48

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizații'or

22,330.77

4.242.85

26,573.62

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4,466.15

848.57

5,314.72

3.5.6

Proiect tehnic ți detalii de execuție

89,323.08

16.971.39

106,294.47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

ooo

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

000

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

14,887.18

2,828.56

17,715.74

3.8.1.2

'pentru participarea proiectantului ta razele incluse in programul oe control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

29,100.00

5,529.00

34,629.00

TOTAL CAPITOL 3

182,822.18

34,736.22

217,558.40

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bară

4.1

Construcții și instalații

4,253,480.00

808,161.20

5.061,641.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnotogice și funcționale

220,790.00

41.950.10

262,740.10

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

657 790.00

124.980.10

782.770.10

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

95.550.00

18,154.50

113,704.50

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

5,227,810.00

993,245.90

6,220,855.90

Capitolul 5 Alte cheltuieli

VIZAT spre neschimbare, JjECRETAR,

5.1

Organizare de șantier

82,942.86

15,759.15

98,702.01

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

63,802.20

12,122.42

75,924.62

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

19.140.66

3,636.73

22,777.39

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

55,296.13

993.25

56,289.38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

22,758.42

0.00

22,758.42

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,551.68

0.00

4,551.68

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

22,758.42

oW

22,758.42

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5.227.61

993.25

6,220.86

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

271,202.17

51,528.41

322.730.58

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

409,441.16

68,280.81

477,721.97

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și Ieste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5.833,484.48

1,098,849.04

6,932,333.521

|DincareC+M

4,551,683 .341

864,819.83

5,416,5O3.17|

întocmit, Oala:                                                                                                   SC PATAGONIA DESIGM SRL

2018                                                                                                                   Arh. Mihai COMAN

VIZAT

spre neschimbare SECRETAR, I

Beneficiar'. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala Sf Silvestru

Denumire:       Supraetajare școala existenta cu un nivel

Adresa:           Str. Olt arului nr. 11, Sector 2

Faza:              S.F./D.A.L.I.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/euro la cursul BNR          4 670(0 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T. VA. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE               I

EurofmcuTVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care;

6,932,333.52

1,484,407.94

324.11

272.73

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,416,503.17

1,163,857.66

254.12

212.80

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

tuni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

4580.00

1,182.64 lel/m!

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. Mihat COMAN' VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala G. Ghica Voievod

Denumire:

Supraetajare școala existenta cu un nivel

Adresa:

Str. Laptari nr. 23, Sector 2

/< ’’ 1;

Faza:

S.F./D.A.L.I.

v ,       1       •!

" ' , /'

1 l

DEVIZ GENERAL

Supraetajare școala existenta cu un nivel Ad=3010        mp

In Iei I euro la cursul BNR 4.6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.V.A. 19%

Nr.crt,

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare {fără TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șî amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,965.14

1,513.38

9,478.52

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

7,965.14

1,513.38

9,478.52

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utitiltăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oo|             0.00

n.ooi

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea țf asistenți tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3,000,00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

000

3.1.3

Alte studii specifice

2,350.00

446.50

2,796.50

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea pedormarsțer energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

62.68650

11,910.44

74,596.94

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,556.93

2,955.82

18,512.75

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,111.39

591.16

3,702.55

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

62,227.70

11,823.26

74,050.96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență lehnrcă

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

8,71188

1,655.26

10.367.14

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razeie incluse in programul ere control ai rucranior oe execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

000

0,00

0.00

3.8.2

Dirîgenție de șantier

29,100.00

5,529.00

34,629.00

TOTAL CAPITOL 3

186,744.40

35,481.44

222,225.64

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bară

4.1

Construcții și instalații

2,489,10800

472,930 52

2,962,036.52

4.2

Monlaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

124,712.00

23,695.28

148,407.28

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

371,126.00

70,513.94

441,639.94

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită monlaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolări

48,230.00

9,163.70

57.393.70

4.6

Active necorporale

0.00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,033,176.00

576,303,44

3,609,479.44

Capitolul 5 Alte cheltuieli

vizat'

spre neschimbare, SECRETA^,

5.1

Organizare de șantier

48,537.61

9,222.15

57,759.76

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

37,336.62

7,093.96

44,430.58

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

11,200.99

2,128.19

13,329.18

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32,283.52

576.30

32,859.82

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.295.61

0.00

13,295.61

5.2.3

Cota aferentă ISC penlru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

2,659.12

000

2,659.12

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,295.61

0.00

13,295.61

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

3,033.18

576.30

3,609.48

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

161,394.28

30,664.91

192,059.19

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

242,215.41

40,463.36

282,678.77

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.08

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,470,108.95

653,761,62

4,123,862,571

iDin careC+M

2,659,121.761

505,233.1 J

3,184,354.90]

Data:

2018


Întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihal COMAN


VIZAT

'spre neschirpbaije,

secretar,


Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala G. Ghlca Voievod

Denumire:

Actualizare DALI ■ „Consolidarea, reabilitarea, extinderea sl dotarea Scolii Gimnaziale cu clasele l-VIII nr. 1, Chltila, Jud. Ilfov, Școala Primara „ELEONORAILIESCU” Chitila, Județul Ilfov"

Adresa: Faza:

Str. Laptarl nr. 23, Sector 2

S.F./D.A.L.I.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

4,123,862.57

883,035.17

293.37

246.86

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,164,354.90

683,047.93

226.93

189.17

2.DURATA OE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3010.00

1,051.28 lei/m!

Data: 2018


întocmii,

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Arh. MihalCOMAN


r—x/TzA'f   \