Hotărârea nr. 157/2020

Hotărârea nr. 157 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 37, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de amenajare si recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu si amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația de bucătărie ” la Centrul Speranța situat în Strada Sfânta Ecaterina nr. 7, sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare si recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu si amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația de bucătărie ” la Centrul Speranța situat în Strada Sfânta Ecaterina nr. 7, sector 4, București;

Analizând:

 • - Raportul de Specialitate precum și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 71864/30.05.2019 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 79885/06.06.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

CR^^W^Poziția Primarului Sectorului 2 București nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu ^c^r^țer'temporar de către doamna Nita Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si

completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

ulterioare;

 • -  Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • -  Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a III- a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”;

- Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTESe aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru vestiții „Lucrări de amenajare si recompartimentare în vederea conformării ^normativelor de protecție la incendiu si amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația de bucătărie ” la Centrul Speranța, situat în Strada Sfânta Ecaterina nr. 7, Sector 4, București, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

 • (2) Obiectivul de investiții precum și valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr.1-2 ce cuprind un număr de 5 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 157

București, 26.06.2019


Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusive anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII ”L UCRĂRI DE AMENAJARE SI RECOMPA R TIMENTARE ÎN

VEDEREA CONFORMĂRII CERINȚELOR NORMATIVELOR DE

9

PROTECȚIE LA INCENDIU SI AMENAJĂRII LA DEMISOL A UNUI

9

SPA TIU CU DESTINA TIA DE BUCĂTĂRIE” LA CENTRUL SPERANȚA,

SITUAT ÎN STRADA SFÂNTA ECATERINA NR. 7, SECTOR 4,

BUCUREȘTI”

9

VIZAT

spre neschimbate, SECRETAR,L__Centralizator privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul "Centrul Speranța - str. Sf. Ecaterina nr. 7"


Nr. Crt

Adresa

Aria construită desfășurat ă a imobilului

indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare mii lei -(fara TVA)

Din care

C+M

mii lei -(fara TVA)

Total valoare mii lei -(cu TVA)

Din care ■C+M

mii lei -

(cu TVA)

Investiția specifica mii lei/mp -fara TVA

Investiția specifica - mii lei/mp -cu TVA

1

Str. Sf. Ecaterina nr. 7

1450

2.656,84

2.142,55

3.161,63

2.549,64

1,83

2,18

jspre neschimbat

P SECREtt__

DEVIZ GENERAL

"LUCRĂRI DE AMENAJARE SI RECOMPARTIMENTARE ÎN VEDEREA

CONFORMĂRII CERINȚELOR NORMA TIVELOR DE PROTECȚIE LA

9                                                                                                                                   9

INCENDIU SI AMENAJĂRII LA DEMISOL A UNUI SPAȚIU CU

DESTINAȚIA DE BUCĂTĂRIE" LA CENTRUL SPERANȚA, SITUAT ÎN

STRADA SFÂNTA ECATERJNA NR. 7, SECTOR 4, BUCUREȘTI”

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu și amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația bucătărie - Centrul Speranța, Str. Sf. Ecaterina nr. 7, sector 4, București - Scenariul APROBAT

Curs euro (18.02.2019) = 4,7383         TVA = 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • 1.1.         Obținerea terenului

 • 1.2.         Amenajări exterioare

 • 1.3.         Amenajări pentru proiecția mediului

 • 1.4.         Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2.1          Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.         Studii

3 1 1        Studi de teren

3 12       Raport privind impactul asupra mediului


313       Alte studi specifice

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00

0,63

0,57

3,57

0,75

3.3.

Experlizare tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

3.5.

Proiectare

118,40

24,99

22,50

140,90

29,74

351

Temă de praeclare

352

Stududeprefezabililate

353

DAU

354

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare

355

Proiect tehnic și detalii de execuție

115 29

24 33

21,91

137.20

28,95

356

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

3 11

066

059

3,70

0,78

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

37 1

Managementul depraed pentru obiectivul de investiții

372

Audtul financiar

3.8.

Asistență tehnică

21,71

4,58

4.12

25,83

5,45

38 1

Asistentă tehnică dm partea proiectantului

13.73

290

261

16,34

345

381 1

Asistență tehnică pe perioada de execuție

915

1.93

1 74

1089

2.30

38 12

Asistență tehnică pentru paiticiparea proiectantului fa fazele de execuție

4 58

0.97

087

5.45

1.15

382

Dmgenție de șantier

7 98

1.68

152

9,50

200

Total capitolul 3:

143,11

30,20

27,19

170,30

35,94

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

2087,49

440,56

396,62

2 484,12

524,26

41 1

Demolări și desfaceri

68.87

1454

1309

8196

17,30

4 1 2

Lucrări de rezistență

17,70

3,74

3,36

21.06

4.45

4 1 3

Lucrări de ar hi lectură

1 818,87

383 87

345,59

2 164,46

456,80

4 1 4

Lucrări de instalat i sanitare

58.07

1226

11,03

69.10

14.58

4 1 5

Lucrări la instalații de energie alternativă

4 1 6

Lucrări de instalați HVAC

33.91

7.16

6,44

40,35

8 52

4 1 7

Lucrări de mstalaț i electrice

29.21

6,16

5,55

34.76

733

4 1 8

Lucrări de instalat i curenți slabi

60 86

1285

11,56

7243

1529

4 1 9

Lucrări de mstalaț i gaze naturale

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

114,80

24,23

21,81

136,61

28,83

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

4.5.

Dotări

4 6.

Active necorporale

-

Total capitolul 4:

2.202,30

464,79

418,44

2.620,73

553,09

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

55,06

11,62

10,46

65,52

13,83

51 1

Lucrări de oonstrucții și instalații aterenle organizării de șantier

55.06

11,62

10,46

65,52

13.83

512

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5 2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

35,14

7.42

6,68

41,81

8,82

52 1

Comisioanele și dobânzile aferente credtului băncii finanțatoare

-

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

523

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in autorizarea construcțiilor

1286

2.71

244

15.30

3,23

524

Cota aferentă Casei Soaale a Constructorilor • CSC

10,71

2,26

2.04

12,75

2,69

525

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

11,57

2,44

220

13,77

2,91

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%)

220,23

46,48

41,84

262,07

55,31

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitolul 5:

310,42

65,51

58,98

369,41

77,96

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste

1,00

0,21

0,19

1.19

0,25

Total capitolul 6:

1,00

0,21

0,19

1.19

0,25

TOTAL GENERAL:

2.656,84

560,71

504,80

3.161,63

667,25

Din careC*M (1.24l.3H.4t2+4.H4.2t5.1.1):

2142,55

452,18

407,08

2.549,64

538,09

VIZAT |

spre neschimbare •

secretar, j