Hotărârea nr. 156/2020

Hotărârea nr. 156 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 75, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru

obiectivul de investiții „ Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu - Creșa Teiul Doamnei, situată în strada Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2, București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu - Creșa Teiul Doamnei, situată în strada Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2, București

Analizând:

 • - Raportul de Specialitate precum și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 71866/30.05.2019 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 79998/06.06.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


Dispoziția Primarului Sectorului 2 București nr. 805/28.03.2016 privind cu caracter temporar de către doamna Nita Elena a funcției publice de de Secretar al Sectorului 2 București;

nd în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a III- a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art\l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul ide investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea cerințelor normativelor de protecție la incendiu - Creșa Teiul Doamnei”, str. Teiul Doamnei nr. 99, sector 2, din subordinea Direcției Generale de i.M. ^^b*****^

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

(2) Obiectivul de investiții, precum și valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr. 1 - 2 ce cuprind un număr de 5 pagini și care fac parte integrantă

din prezenta hotărâre.

(3) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 156

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „L UCRĂRI DE AMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE ÎN

VEDEREA CONFORMĂRII CERINȚELOR NORMA TIVELOR DE

f

PROTECȚIE LA INCENDIU - CREȘA TEIUL DOAMNEI, SITUA TĂ ÎN

STRADA TEIUL DOAMNEI NR. 99, SECTOR 2, BUCUREȘTI”Centralizator privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul "Creșă str. Teiul Doamnei nr. 99"

Nr. Crt

Adresa

Aria construită desfășurat ă a imobilului

indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare mii lei -(fara TVA)

Din care

C+M

mii lei -(fara TVA)

Total valoare mii lei -(cu TVA)

Din care

C+M

mii lei -

(cu TVA)

Investiția specifica mii lei/mp -fara TVA

Investiția specifica - mii lei/mp -cu TVA

1

Str. Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2, București

1733

986,89

824,10

1.174,39

980,67

0,57

0,68

Lpre nS^bare’\ r secretar^.

DEVIZ GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE

AMENAJARE SI RECOMPARTIMENTARE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII

9

CERINȚELOR NORMA TIVELOR DE PROTECȚIE LA INCENDIU - CRESA

9                                                                                                                                   9                                                                                     9

TEIUL DOAMNEI, SITUATĂ ÎN STRADA TEIUL DOAMNEI NR. 99,

SECTOR 2, BUCUREȘTI”

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu - Creșă, Str. Teiul Doamnei nr. 99, sector 2, București - Scenariul APROBAT

Curs euro (22.03.2019) = 4,7509         TVA = 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

MII lei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

1.2

 • 1.3.

 • 1.4.

Obținerea terenului

Amenajări exterioare

Amenajări pentru proiecția mediului

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

107,02

22,53

20,33

127,36

26,81

Total capitolul 1:

107,02

22,53

20,33

127,36

26,81

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2.1          Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1.

Studii

31 1

Studi de teren

-

312

Raport privind impactul asupra mediului

313

Alte studi specifice

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00

0,63

0,57

3,57

0,75

3.3.

Expertizare tehnică

3.4.

Certificarea perfonnanței energetice și auditul energetic

3.5.

Proiectare

89,95

18,93

17,09

107,04

22,53

35 1

Temă de praectare

352

Studu de pretezabililate

353

DALI

354

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/dcmdare

355

Proiect tehnic și detalii de execuție

8684

18 28

16,50

103.34

21,75

356

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execute

3.11

065

0,59

3.70

0,78

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

37 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

372

Audtul financiar

3.8.

Asistență tehnică

14,98

3,15

2,85

17,83

3,75

38 1

Asistență tehnică din partea proiectantului

9.15

1.93

1.74

1089

2,29

38 11

Asistentă tehnică pe penoada de execuție

6 94

146

1.32

826

1 74

38 12

Asistentă tehnică pentiu participarea proiectantului la fazele de execuție

221

047

042

2 63

0.55

382

Oingenție de șantier

5.83

1,23

1 11

6.94

1,46

Total capitolul 3:

107,93

22,72

20,51

128,44

27,03

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

4.1

Construcții si instalații

645,98

135,97

122,74

768,72

161,81

4 1 1

Demolări și desfaceri

16845

35 46

3201

200 45

4219

dm care deja realitate contam situata de lucrau Columna Pi

285

054

340

4 1 2

Lucrări de rezistentă

91.43

19,24

17.37

10880

22.90

4 1 3

Lucrări de arhitectură

260,96

54,93

49,58

310,54

65 36

din care deja realitate contam situatu de lucido Columna R1

26 11

4 96

310/

4 1 4

Lucrări de instalat i sanitare / stingere

21 22

4.47

4.03

25.25

5 31

dmcate deja lealitate contam situatide lucrări Columna Rl

7 78

148

926

4 1 5

Lucrări la instalații de energie alternativă

-

4 1 6

Lucrări de instalat t HVAC

21.45

4.51

4 07

2552

537

4 1 7

Lucrări de instalai i electrice

35.48

7,47

6,74

4223

8,89

4 1 8

Lucrări de instalați curenb slabi

47,00

9,89

8,93

5593

11.77

4 1 9

Lucrări de instalați gaze naturale

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

10,90

2,29

2,07

12,97

2,73

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

42,96

9,04

8,16

51,12

10,76

din cate deja realitate contam situați de toă/ Columna Rl

0 16

003

019

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Ootări

4.6.

Active necorporale

Total capitolul 4:

699,86

147,31

132,97

832,82

175,30

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

17,22

3,63

3,27

20,50

4,31

51 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăm de șantier

17,22

3,63

3,27

20,50

4.31

512

Cheltuieli conexe organizăm șantierului

5 2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,52

2,84

2.57

16,08

3,39

52 1

Comisioanele și dobânzile aferente credtului băncii finanțatoare

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

523

Cota aferentă ISC pentru controlul slalulm in autorizarea construcțiilor

494

1,04

0,94

5,88

1.24

524

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.12

0,87

0.78

4,90

1,03

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

4.45

094

0.85

5,30

1,11

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5%)

40,34

8,49

7,67

48,01

10,11

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitolul 5:

71,08

14,96

13,51

84,59

17,80

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6 2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și Ieste

1,00 0,21

0,19

1,19

0,25

Total capitolul 6:

1,00 0,21

0,19

1,19

0,25

TOTAL GENERAL:

986,89

207,73

187,51

1.174,39

247,19

Din care C»M

824,10

173,46

156,58

980,67

206,42

— VIZAT kpre neschimbate^ l P SECRETAR,_____