Hotărârea nr. 155/2020

Hotărârea nr. 155 - privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Loca! Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristîgiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București.

Analizând:

  • - Raportul de Specialitate nr. 74445/19.06.2020 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

  • - Raportul de Specialitate nr. 76489/24.06.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Referatul,, A” nr. 126360/16.06.2020 avizat de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

  • - Certificatul de atestare fiscală nr. 125310/15.06.2020 eliberat de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 193 alin. 2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu -pțipdifi'pările și completările ulterioare;

y - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de 5 acordare a înlesnirilor la plată a obligațiiloe fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București;

In temeiul art. 139 alin. (!) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către                                      cu domiciliul în București, str.

, Sector 2, în cuantum total de 12.532 lei, pentru o perioadă de 36 luni.

Art.2. Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a facilităților fiscale, ca fiind ulterioare emiterii prezentei hotărâri

Art.3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.