Hotărârea nr. 155/2020

Hotărârea nr. 155 - privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristfgillor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Demolare construcții existente, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2 "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Demolare construcții existente, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2 ”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 80215/06.06.2019 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 82984/11.06.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;


 • - Legea)213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ultej^^^’


ea nr, 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și c pletările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 plivind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funeții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. i) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate și devizul general pentru obiectivul de investiții „Demolare construcții existente, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2 ” conform anexei ce cuprinde un număr de 94 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor este de 22.934.270,43 lei inclusiv TVA, din care C+M = 13.018.753,16 lei inclusiv TVA.


Arjjț^'sjl) Lucrările pentru implementarea proiectului „Demolare construcții existențe, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii noului centrifâd om tipizare pentru Poliția Locală Sector 2" cuprinse în anexa la prezenta urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

or fi Atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați în


Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legale efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Poliției Locale Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Poliției Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 155

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 97 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliu! Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 155/26.06.2019

STUDIU DE FEZABILITA TE ȘI DE VIZUL GENERAL PENTR U OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, RELOCARE UTILITĂȚI ȘI EXTINDERE CLĂDIRE PRINCIPALĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII NOULUI CENTR U DE MONITORIZARE PENTRU POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2”

PREȘEDINDE DE ȘEDINȚĂ,

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlul proiectului:

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, RELOCARE UTILITATI SI EXTINDERE CLĂDIRE PRINCIPALA IN VEDEREA CONSTRUIRII NOULUI CENTRU DE MONITORIZARE PENTRU POLITIA LOCALA SECTOR 2

VIZAT spre noschîmbare, SECRETAR, ..

FOAIE DE CAPAT

PROIECT : DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, RELOCARE UTILITATI SI EXTINDERE CLĂDIRE PRINCIPALA IN VEDEREA CONSTRUIRII NOULUI CENTRU DE MONITORIZARE PENTRU POLITIA LOCALA SECTOR 2

FAZA:


S.F. - Studiu de Fezabilitate

BENEFICIAR:    POLITIA LOCALA SECTOR 2

AMPLASAMENT:

Șoseaua Pantelimon nr. 27, București, sector 2

PROIECTANT:

S.C. GEMASI Kontraktor S.R.L., cu sediul

in Strada Glvani Luigi, Nr. 69-71, București, sector 2 , înmatriculata sub nr. J/40/12819/2014, CUI 33766064 telefon:+40720 378 479 , e-mail: aemasikontraktor®amail.com

DECEMBRIE 2018

PIESE SCRISE
 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții:

- DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, RELOCARE UTILITATI SI EXTINDERE CLĂDIRE PRINCIPALA IN VEDEREA CONSTRUIRII NOULUI CENTRU DE MONITORIZARE PENTRU POLITIA LOCALA SECTOR 2 -

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor:

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

POLITIA LOCALA SECTOR 2

 • 1.4 Beneficiarul investiției:

POLITIA LOCALA SECTOR 2

 • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate:

S.C. GEMASI Kontraktor S.R.L., cu sediul in Strada Galvani Luigi, Nr. 69-71,sector

 • 2, București, înmatriculata sub nr. J/40/12919/2014, CUI 33766064, telefon:+40723 921 238

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • 2.1. Politia Locala Sector 2, instituție publica de interes local are, in conformitate cu prevederile legale,misiuni complexe in prevenirea si combaterea infractionalitatii de orice naturape raza sectorului 2 al Municipiului București, intervenții in situații de criza, pastrarea ordinii si liniștii publice, asigurarea securității si siguranței cetățeanului. De asemenea are atribuții de furnizare de probe juridice necesare pentru instrumentarea in justiție a cazurilor de infracțiuni.

Politia Locala Sector 2 dispune in present de un sitem modern de supraveghere video compus din 6 subsisteme care acopera perimetrele limitate de 10 zone din sectorul 2, zona Plumbuita-Steaua Rosie-Petricani, zona stradion Arena Naționala, zona Baicului, zona Creanga precum si in principalele intersecții din sectorul 2.

Din rapoartele departamentului de supraveghere video corroborate cu noua schema de funcționare cu referire la dezvoltarea departamentului de supraveghere ai reieșit următoarele carențe si nevoi.

In momentul de fata activitatea de monitorizare video se desfasoara in mai multe

spatii separate aflate in clădiri diferite;

Coordonarea activitati sistemului se face greoi din cauza acestei fragmentari spațial,

motiv pentru care ar fi necesara o comasare a spatiilor pentru jnbunațațirea funcționarii unitare a sistemului;

Spatiile actuale sunt insuficiente, operatorii neavand sufficient loc pentru desfasurarea normal a activitatii;

Analiza consumului de resurse umane, tehnice si economice raportate la rezultatele din bilanțurile anterioare ca urmare a activitatilor zilnicespecifice Politiei Locale Sector 2 a dovedit clar utilitatea si eficienta sistemului de supraveghere video impunandu-se o dezvoltare a sistemului, dezvoltare care va necesita de asemenea spatii suplimentare.

- Urmare a situației existente, concluzia factorilor de decizie si specialitate din cadrul instituției a dovedit oportuna si obligatoriu nesesara rezolvarea acestor carențe si nevoi prin promovarea unii proiect de relocare a intreguluii sistem in incinta sediului principal situat in Șoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, București, aceasta putanduse realiza prin relocarea/demolarea unor utilitatii/spatii la care se poate renunța sau regandi poziția si funcționalitatea acestora pentru a permite extinderea clădirii principale numita corp C1 si astfel sa se creeze noi spatii in care departamentul de supraveghere video sa isi poata desfasura activitatea in condiții normale.

Necesitatea si oportunitatea promovării acestei investiții urmărește si creșterea exigentelor / eficientei referitoare la eficacitatea sistemului de supraveghere publica.

Anterior realizării prezentului studiu, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

Scenariile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza sunt reprezentate de:

Varianta A.

Extinederea clădirii principale din incinta actualului sediu al POLITIEI LOCALE SECTOR 2 P+3E cu următoarele caracteristici:

 • -  Structura de tip cadre din beton armat si fundații tip radier general sub stâlpi si pereți legata de clădirea principala printr-un elelmentde legătură tip coridor cu acces facil către si dinspre celelalte departamente .

 • -  Fațade ventilate realizate din panouri prefabricate in spatele carora se afla material termoizolant.

 • -  Instalații sanitare la standarde actuale

 • -  Sistem de climatizare pentru asigurarea confortului termic atat pe timp de vara cat si pe timp de iarna

 • -  Asigurarea de parcari, pe zona parter pentru mașinile instituției care prin construirea noului spațiu s-ar fi pierdut.

“ VIZAT

spre neschimbate, SEORE'AK. _

Varianta B.

Extinederea clădirii principale din incinta actualului sediu al POLITIEI LOCALE SECTOR 2 P+3E cu următoarele caracteristici:

 • -  Structura metalica alcatuita din cadre contravantuitesi fundații izolate cu grinzi perimetrale de echilibrare.

 • -  Fațade ventilate realizate din panouri prefabricate in spatele carora se afla material termoizolant.

 • -  Instalații sanitare la standarde actuale

 • -  Sistem de climatizare pentru asigurarea confortului termic atat pet timp de vara cat si pe timp de iarna

 • -  Asigurarea de parcari, pe zona parter pentru mașinile instituției care prin construirea noului spațiu s-ar fi pierdut.

In cazul ambelor scenarii se urmărește a se da viitoarei clădirii aceeași destinație si schema de flux stabilita prin tema de proiectare.

 • 2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

La proiectare, execuție si exploatare se vor respecta prescripțiile:

 • 1. Legea 319 / 2006 a securității si sanatatii in munca

 • 2. HG 1425 / 2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sanatate in munca nr. 319 / 2006

 • 3. HG nr. 971 /2006 privind cerințele minime pentru Semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca

 • 4. H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor de protecție la locul de munca

 • 5. H.G. nr 1146 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca

 • 6. H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate in munca

 • 7. H.G. nr 1928 / 2006 privind cerințele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

 • 8. H.G. 1051 / 2006 privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pt. lucratori, in specia! de afecțiuni dorsolombare

 • 9. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibrații - actualizata

 • 10. H.G. nr. 1875/2005 privind protecția muncii sanatatii si securității lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata

i vizat | spre neschinibare, secretar,__]

 • 11. H.G. nr. 300 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pt. șantierele temporare sau mobile / actualizata

 • 12. H.G. 557 / 2007 privind complectarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securității si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadratii pe baza de contracte individuale de munca pe durata determinate si pt. salariatii temporari încadrați la agenti de munca temporara

 • 13. H.G. nr. 1092 / 2006 privind protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

 • 14. H.G. nr, 1093 / 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sanatate pt. Protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca

 • 15. H.G. nr. 1136/ 2006 privind cerințelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucrartorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

 • 16. H.G. nr. 600 / 2007 privind protecția tinerilor la locul de munca

 • 17. Ordonanța de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca

 • 18. Construirea acestui obiectiv va permite o respectare mai adecvata a actelor legislative si normativelor tehnice care reglementează acest domeniu.

Exploatarea agregatelor de tratare aer si a ventilatoarelor va fi incredintata unui personal calificat care a insusit cartea tehnica a acestuia. Se va interzice accesul in apropierea pârtilor in mișcare a acestora in halate descheiate, parul nelegat, etc. Se va verifica periodic etanșeitatea legaturilor, racordurilor elastice si se vor elimina depunerile periculoase.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Actualul sistem de supraveghere funcționează cu un număr de 50 operatorii fara a putea face fata strategiei de dezvoltare si eficientizare a supravegherii.

In perioada 2009 - 2018, sistemul a funcționat astfel:

Unitatea

2009/2018

SMSV CENTRAL

De la 20 la 25 operatori

SMSV BAICULUI

De la 10 la 15 operatori

SMSV ARENA

De la 5 la 10 operatori

In pararel cu dezvoltarea economica a Sectorului 2 București, a crescut nivelul incidentelor de toate tipurile si nevoia de soluții ce urmăresc atat prevenirea acestora cat si crearea stări de siguranța a cetățenilor, generând necesitatea dezvoltării sitemului si implicit eficatitatea sa

prin crearea condițiilor optime de^s^r^ghere'


si


concentrarea acțiunilor intr-un singur punct dedicat unor astfel de activitatii iar construirea unui spațiu dedicat si suficient de mare ptr neceseitatile actuale sau viitoare este mai mult decât oportun.

 • 2.4. Analiza interna cu privire la situația actuala in care isi desfasoara activitatea operatorii sistemului de supraveghre publica cat si extinderea planificata, justifica pe deplin necesitatea obiectivului de investiții

Factorii care influențează crearea noilor spatii:

 • 1. Economici: costuri operative mai mici necesare rezolvări diferitelor situații prin prevenire si operativitate crescută avand in vedere situarea viitoare a întregului sintem intr-un singur spațiu;

 • 2. Legali: prin respectarea raportului - nr operatori dedicați nr-lui de camere de supraveghere si a condițiilor minim impuse de legislația munci;

 • 3. Psihologici: neconcentrarea vectoriala a întregii structuri datorata lipsei unui singur punct de operare si imposibilitatea opratorilor de a se concentra maxim asupra evenimentelor ce se afiseaza datorita condițiilor actuale.

 • 4. Conjunctura li odata cu ultima extindere a sistemul de supraveghere, acesta se dovedește a fi inoperabil la întreaga capacitate prin lipspa spatiilor in care un număr adecvat de operatori sa isi desfasoare activitatea.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1. Ridicarea nivelului de eficienta a sistemului.

 • 2. Creșterea calitatii condițiilor de munca a operatorilor;

 • 3.  Asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării activitatii.

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

3.1 .Particularitati ale amplasamentului:

o Descrierea amplasamentului:

Obiectivul de investiție va fi amplasat pe Șoseaua Pantelimon, nr. 27, in intravilanul Sectorului 2, București. Terenul este in suprafața de 4086 mp din acte ( 4109 mp din măsurători cadastrale),

• Regim de proprietate :

Obiectivul face parte din domeniul public local si se afla in administrarea Politiei Locale Sector 2, prin Consiliului Local Sector 2.

r VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Regim de protectiv:

Imobilul NU se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.

Conform PUZ Sector 2 : Imobilul se afla amplasat in zona de protecție a monumentelor istorice iar construcțiile si amenajările realizate in aceasta zona se vor autoriza numai cu avizul Ministerului Culturi.

• încadrare in localitate si zona:

Terenul pe care se vor executa lucrările, teren aferent sediului Politiei Locale Sector 2 se afla in sectorul 2 al Capitalei, in proximitaea gării Obor si a pieței Obor la intersecția Buleverdului Ferdinand cu Șoseaua Pntelimon.

Conform PUZ Sector 2 imobilul se afla situat in zona M3 - avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri

POT max = 60%

CUT max = 2.5 mp

 • a) Utilizări admise:

Sunt admise următoarele utilizări funcționale:

 • a)     instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier;

 • b)     sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

 • c)     servicii sociale, colective si personale;

 • d)     sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • e)     lacasuri de cult;

 • f)     comerț cu amănuntul;

 • g)     activitati manufacturiere;

 • h)    depozitare mic-gros;

 • i)      hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • j)      restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

 • k)     sport si recreere in spatii acoperite;

 • l)      parcaje la sol si multietajate;

 • m)    spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • n)     spatii plantate -scuaruri;

 • o)     locuințe cu partiu obișnuit;

 • p)     locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;

 • b) relații cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Distante fata de construcții vecine :

- Nord : la 8 metri fata de clădirea propietate a Politiei Lccale Sectoe 2 corp C7, la 15 m fata de limita de proprietate cu terenul apartinand S.C. Danex S.A. si 25 de metri fata de cea mai apropiata clasire situate pe terenul S.C. Danex S.A.;

 • - Sud : [a o distant de 6-10 metri fata de alee auto + pietonala) si 20 metri fata de imobil de apartamente P + 4 la;

 • - Est : se va situa pe limita de propietate in imediata vecinătate a ternelui liber de construcții proprietate ENEL;

 • - Vest: 30 metri fata de Șoseaua Pantelimon si 50 metri fata de cladirele situate pe partea opusa a soselei Pnatelimon.

Accesul auto si pietonal in incinta se realizează prin doua cai de acces, ambele cu legătură directa la Șoseaua Pantelimon.

Pe teren se va amplasa un corp de clădire cu funcțiunea “centru de supraveghere video a traficului” conform planului de situație.

Clădirile existente si construcția propusa nu se afla in relație directa (alipire) cu alte constructii/cladiri.

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afecteaza clădirile învecinate.

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

 • - la nord : S.C. Danex S.A.

 • - la sud : Alee pietonala

 • - la est: ENEL

 • - la vest: Șoseaua Pantelimon

 • d) surse de poluare existente in zona;

Nu sunt surse cunoscute de poluare in zona

 • e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere al reliefului, locația implementării obiectivului de investiție este situata in Campia Bucurestiului, parte componenta a Câmpiei Vlasiei. Campia Bucurestiului are un aspect plan, prezentând o ușoara inclinare 1-3 m spre S-E si se situează la altitudini variind intre 96,3 m (Cotroceni) si 54,4 m ( albia Dambovitei), cu o medie de 80 metri. Sectorul 2 se desfasoara in cea mai mare parte in zona lacurilor Floresca-Tei si a râului Colentina

Văile care fragmentează capitala pe direcția N-V, S-E sunt cele ale Dambovitei si Colentinei, adancimea lor ajungând la 15-20 m.

Subsolul se caracterizează prin existenta unui pachet de depozite sedimentare, alcătuit cu loess, nisipuri, pietrișuri, cu intercalării lenticulare de argila.

Din punct de vedere climatic, teritoriul se situează intr-un climat temperat-continental ce se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai des sub forma de averse, si prin ierni relativ reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

vTzăt~~“ spre neschimbare, J^REȚAR,.....

Vegetația si fauna spontana, in contextul general al dezvoltării sectorului si orașului, au suferit puternice modificări in compoziție si repartiție. Din Codrii Vlasiei se mai pastreaza astazi numai petice de paduri-parcuri (Padurea de la Roșu); in cadrul acestora predomina stejarul pedunculat, carpenul, arțarul, jugastrul si teiul. In lunca Dambovitei apar sălcii, plopi, arini.

 • f) existenta unor:

 • - rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate:

se are in vedere relocarea utilităților interne ce aparțin Politiei Locale Sector 2 tip canalizare, hidranti, electricitate ce se afla sub terenul pe care se are in vedere construire noul spațiu;

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

 • •  Imobilul ce urmeaza a se extinde in vederea dezvoltări obiectivului promovat, nu se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala:

 • •  Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

 • •  Determinate de studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare atașat, ce cuprinde:

 • (i)date privind zonarea seismica;

Conform normativului P100-1/2013, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0,30g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, iar valoarea perioadei de control, Tc= 1,6 s. Din punct de vedere al macrozonarii seismice, perimetrul se incadreaza in gradul 81, corespunzător gradului VIII pe scara MSK.

Potrivit www.riscseismic.ro in harta seismica a Capitalei au fost detectate 14 zone distincte. Cele care au o accelerație majora sunt Damaroaia, zona Casa Presei Libere, Baneasa si Otopeni. In cazul unui cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, se estimează o accelerație maxima in aceste zone de 300 centimetri pe secunda la patrat si o perioada de vibrație (T) intre 0,5 secunde si 0,83 secunde. Terenul de sub Casa Poporului, din cartierele Cotroceni, Militari si Drumul Taberei se accelerează in caz de cutremur cu 280 centimetri pe secunda la patrat.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice;

Panza freactica in zona se afla la circa 6,00-7,00 m adâncime.

 • (iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, formațiunile de mica adâncime sunt depozitele cuaternare din ciclul de sedimentare Pleistocen superior, constituite din depozite loessoid-argiloase din alcătuirea terasei inalte, in amplasament fiind predominante depozitele argilos prăfoase cafenii, cu rare diseminări si concretiuni calceroase. Zona din care face parte obiectul investiției se caracterizează printr-o uniformitate litologica, stratele principale putandu-se urmări pe distante mari. Sondajele executate in amplasament au interceptat primul nivel litostratigrafic - orizontil argilos-prafos, superior.

 • (iv) date geotehnice obținute din :

planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

 • (v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

f VIZAT spre noschimbare,

SECRETAR,

 • (vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nivelul apei subterane variaza intre 6 -15 m.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Parametrii specifici obiectivului de investiție sunt stabiliți pentru ambele variante de investiție.

Se propune construirea unui spațiu destinat direcției de supraveghere video publica cu un regim de inaltime Parter + 3 etaje.

Parterul cuprinde holul de acces in mobil, spatii de parcare, transit pietonal si auto a incintei printr-un pasaj situat pe centrul viitoare clădiri, pasaj ce va face posibila legătură dintre punctul principal de acces in instituție si punctul secundar si un tunel tehnic ce va lega camera tehnica aflata in prezent la subsolul clădirii principale de camerele tehnice ale viitoarei clădiri.

Etajul 1/2 vor cuprinde fiecare cate o sala de supraveghere, casa scări, hol de distribuție, 2 birouri, toaleta femei, toaleta barbati + un spațiu thnic si tunel de legătură intre cldirea principal si viitoare clădire.

Etajul 3 va cuprinde o terasa, casa scări, o sala de ședințe, un birou + un spațiu destinat vestiarelor personalului.

Pe latura de nord se va realiza o scara exterioara metalica de evacuare conform legislației in viguare, care va facitita evacuarea in caz de urgenta de la etajele 1,2 si 3.

Perimetral se va realiza un trotuar de garda din beton ce va avea panta de 2% pentru scurgerea apelor meteorice.

Cota +0.00 (Parterul) a construcției se afla la + 30,00 cm fata de cota terenului amenajat.

Numărul de utilizatori ai clădirii propuse este de 50 persoane.

Regim de inaltime propus: P+3E.

Accesul in clădirea noua se va face atat din latura sudica la nivelul parterului cat si prin clădirea principala existenta, prin punctual de legătură ce se va executa la nivelul etajului 1.

Invelitoarea este de tip terasa necirculabila la cota +14.90 m.

Dimensiunile generale in plan ale construcției sunt: 18,00 metri x 18,00 metri

• Categoria de importanta : C

 • •  Clasa de importanta : II

 • •  Grad de risc la foc : II

 • •  Risc de incendiu : MIC

Elemente de bilanț

Dimensiuni maxime la parter - clădire propusa: clădirea va forma o forma neregulata cu laturi de:

6 metri, 18 metri, 19,5 metri, 24 metri si un perimetru total de 67,5 metri

Regim de inaltime: P+3E.

Hmax,= 15,98 metri

Suprafața construita parter: 321,52 mp ;

Suprafața construita desfasurata: 1262.29 mp ;

Suprafața teren din acte = 4086 mpmp ( 4109 mp din măsurători)

POT max. propus = 27 %

CUT max. propus = 2.3

Principala distribuție a spatiilor in interiorul construcției:

Parter

 • 1) Hol de acces + casa scării

 • 2) Casa liftului

 • 3) Tunel de trecere auto+pietonal

 • 4) Spatii de parcare

Etaj 1

 • 1) Hol casa scării

 • 2) Casa liftului

 • 3) Birou sef serviciu

 • 4) Birou sef tura

 • 5) Birou sef department

 • 6) Grup sanitar

 • 7) Sala monitorizare

Etaj 2

 • 1) Hol casa scării

 • 2) Casa liftului

 • 3) Birou sef serviciu

 • 4) Birou sef tura

 • 5) Birou compartiment tehnic

 • 6) Grup sanitar

 • 7) Sala monitorizare

Etaj 3

 • 1) Hol casa scării

 • 2) Casa liftului

 • 3) Terasa tehnica

 • 4) Birou

 • 5) Spațiu tehnic

 • 6) Sala de ședințe

 • 7) Terasa circulabila

Inaltimea libera a spatiilor interioare va fi de aproximativ 2,70 m.

Circulația verticala se va realiza prin intermediul unei scări din beton armat cu trepte si contratrepte, a unei scări exterioare metalice exterioare si a unui lift de persoane.

Scara este prevăzută cu balustrada avand inaltimea de 100 cm fata de trepte, iar distanta dintre montantii balustradei se va realiza la maxim 10 cm intre aceștia, conform normativ.

Balustrada se va realiza din metal, vopsitorie gri.

Inaltimea de nivel este:

-Parter       cota+O.OOm înălțime libera 2,70m

-Etaj 1        cota+3.50m inaltime libera 2,70m

-Etaj 2

-Etaj 3


cota+7,00m înălțime libera 2,70m cota+10,50m înălțime libera 2,70m

închideri si compartimentări:

 • 1. Pereții exteriori de închidere se vor realiza din zidărie de cărămidă cu goluri verticale, grosime 30 cm si se vor placa la exterior cu vata bazaltica pentru fațade tip „termosistem": conductivitatea termica minima Ă=0.035 W/mK, Reacția la foc „A1", Rezistenta de compresiune la o deformatie de 10% >30kPa.

Cărămidă cu goluri verticale, avand: conductivitatea termica minima Ă=0.234 W/mK, Reacția la foc „A1”

 • 2. Tamplaria exterioara se va realiza din profil aluminiu Eficienta energetica ridicata (Uf=1,1 W/m2k si Uw=0,79 W/m2k), cu geam tripan avand Ug=0,5 W/m2k se obține un coeficient de izolare termica Uw=0,79 W/m2k,

 • 3.  Pereții interiori de compartimentare se vor realiza din cărămidă 30,20,15 cm si gips-carton 15 cm grosime - placare cu 2 foi de gips-carton rezistente la umezeala sau foc după caz.

 • 4. Compartimentările cabinelor de wc se vor realiza din panouri hpl.

Usi interioare.

 • 1 Usi metalice cu tocuri metalice de tip tunel culoare gri.

 • 2 Usi hpl la cabinele de wc.

Alcătuirea scărilor interioare si exterioare, a parapetelor si balustradelor vor respecta STAS 6131 înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor, STAS 2965 Scări prescripții generale de proiectare, CE I Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in utilizare NP068-05, Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții NP 063-02, Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru spatii publice sau instituții NP010-97.

La scările interioare se vor monta balustrade metalice tratate anticoroziv si vopsite in câmp electrostatic. Balustradele vor avea inaltimea minima de 100cm de la cota finita a pardoselii învecinate si vor rezista la incarcari in exploatare conform normelor in vigoare.

Pardoseli interioare:

• Spatii de supraveghere video, birouri,holuri, circulații orizontale - pardoseala tehnica;

~ VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

o Scări, vestiare, grupuri sanitare - gresie ceramica antiderapanta, placi format mediu;

 • •  Spatii tehnice - gresie ceramica antiderapanta, placi format mediu, pardoseala tehnica;

Pardoseli exterioare:

 • •  in zona acces in clădire se montează pavaj din dale de piatra cu

inserții antiaderente.

Finisaje pereți interiori:

 • •  Grupuri sanitare, vestiare: placi ceramice de faianța, pe toata inaltimea libera

 • •  Restul spatiilor: vopsitorie lavabila alba de interior, rezistenta la umiditate in spatiile umede si tehnice,

Finisaje pereți exteriori:

 • •  Pereții exteriori se vor finisa parțial cu fanouri uscate tip Alu-Bond sau HPL, parțial tencuieli cu tencuiala decorativa impermeabila, alba/culori(se vor stabili ulterior);

Finisaje plafoane:

 • •  tavan casetat gips carton vopsitorie lavabila de interior culoare alba;

 • •  vopsitorie lavabila de interior, rezistenta la umiditate in spatiile umede (vestiare, grupuri sanitare, spatii tehnice).

Invelitoarea este de tip terasa necirculabila cota +14,00 m si are următoarea alcătuire: Protecție hidroizolatie - pietriș alb, hidroizolatie - membrana bituminoasa, termoizolatie polisitren extrudat EPS 200-35 cm, bariera de vapori, strat de difuzize, beton de panta.Se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atice. Se va acorda atentie intoarcerii hidro si termoizolatiei la atice pentru prevenirea infiltrațiilor.

Accesul pe terasa necirculabila (tehnica)se va face doar ocazional. Va fi permis accesul pe terasa numai persoanelor calificate si instruite in acest sens, prin grija beneficiarului.

Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul imobilului.

Se va realiza hidroizolarea pe contur a clădirii prin montarea de hidroizolatie cu folie de protecție anti rădăcini pe toate suprafețele verticale ale construcției sub cota terenului natural. Perimetral clădirii se montează trotuare de garda cu dop de sigilare din mastic de bitum la contactul cu soclul.

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Pentru evaluarea soluției optime s-a analizat din punct de vedere structural, tehnologic, funcțional, economic, următoarele sisteme structurale:

 • •  Scenariul 1. Structura de tip cadre din beton armat si fundații tip radier general sub stâlpi si pereți, (varianta recomandata)

 • •  Scenariul 2. Structura metalica alcatuita din cadre contravantuite si fundații izolate cu grinzi perimetrale de echilibrare.

Scenariul 1

Infrastructura consta in structura de tip cadre din beton armat si fundații tip radier general sub stâlpi si pereți.

Placa de la cota ±0.00 are 20cm grosime si este armata cu plasa sudata de tip SPPB.

Soluția constructiva este de tip cadre din beton armat monolit si planseu tip dala din beton armat monolit. Stâlpii au dimensiunea de 30x30,lame cu dimensiunea 30x80cm, si pereții din beton monolit sau cărămidă cu grosimea de 30cm.

Plăcile au grosimea de 25cm si sunt armate cu o rețea de bare independete, dispuse pe cele doua direcții principale la partea inferioara si partea superioara si toroane postensionate pe ambele direcții dispuse conform proiectului tehnic.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila. Perimetral se va realiza un atic cu grosimea de 15cm din beton armat si inaltimea de 1.00m.

Inaltimea de nivel (intre cotele superioare ale plăcilor) va fi de 3.50m atat la parter cat si la etajele 1, 2 respectiv 3. Cota terenului amenajat este la -0.30 m fata de cota ±0.00 a construcției.

Materiale folosite: beton C8/10 (beton simplu), beton C20/25, (beton armat) beton C25/30 (beton armat), otel beton BST500S.

Scenariul 2

Sistemul structural este tip structura metalica alcatuita din cadre contravantuite si fundații izolate cu grinzi perimetrale de echilibrare stâlpi HEA, grinzi IPE si contravantuiri de tip țeava rotunda. Planseu! este alcătuit din tabla cutata la partea inferioara si suprabetonare la partea superioara. Compartimentare din gips carton.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila cu atic perimetral.

Ansamblul structural al planseului de terasa este realizat din grinzi dese IPE, rezemate pe grinzile de cadru si contravantuiri orizontale realizate din țeava rotunda. Elementele metalice folosite la suprastructura sunt realizate din otel S235 S355.

Inaltimea de nivel (intre cotele superioare ale plăcilor) va fi de 3.50 m atat la parter cat si la etajele 1,2 respectiv 3. Cota terenului amenajat este la -0.30 m fata de cota ±0.00 a construcției.

17              r""vizat

spre neschinibare, SECRETAR^

Materialele folosite in fundații sunt: beton simplu C8/10, beton armat C20/25, beton armat C25/30, si otel beton BST500S

Din analiza celor doua soluții s-au identificat următoarele aspect:

- Din punct de vedere structural, ambele soluții structurale respecta cerința de rezistenta si stabilitate la solicitări statice si dinamice.

Principalele avantaje ale structurii metalice sunt:

 • • scurtarea perioadei de execuție;

 • • posibilitatea realizării unor deschideri mari, condiție necesara pentru încăperile de tipul sălilor multifuncționale;

 • • dimensiunea redusa a elementelor verticale fapt ce conduce la reducerea grosimii pereților interiori de compartimentare;

 • • datorita greutății mici a structurii in comparație cu cea realizata din beton armat, fundațiile au dimensiuni mai reduse.

Principalul dezavantaj al soluției pe structura metalica este costul global mai mari in comparație cu soluția structurii din beton armat datorat:

 • • costurilor mai mare de construire;

 • • costurilor ridicate cu tratarea elementelor metalice Împotriva incediilor si asigurarea izolării fonice a elementelor de compartimentare. Aceste tipuri de lucrări, particulare structurilor metalice, conduc la costuri globale mai mari in comparație cu soluția structurii din beton armat.

In varianta realizării structurii din beton armat (varianta 1), principalul avantaj il constituie costul lucrărilor, atat cel inițial cat si cel cu privire la exploatarea in timp. Prin proprietățile materialului si configurația geometrica a elementelor structurale, betonul armat nu necesita tratamente speciale impotriva incendiilor sau a izolării fonice. Aceasta calitate a materialului reprezintă un avatanj major pentru îndeplinirea eficienta a cerințelor specifice clădirilor de acest tip. Dezavantajul principal il reprezintă timpul de realizare a structurii de rezistenta ce ar insemna o perioada de pana la 15-20% timp suplimentar necesar realizării structurii.

Cadrele din beton armat prezintă o flexibilitate mai mare de realizare a compartimentărilor si a fațadelor. In varianta alternativa (varianta 2), dispunerea contravantuirilor verticale in planul pereților conduce la constrângeri majore in ceea ce privește compartimentarea si configurația fațadelor.

Din analiza tehnico-economica realizata pentru cele doua variante, valoarea cheltuielilor cu structura de rezistanta in soluția cadrelor din beton armat, este mai mica cu aproximativ 20% fata de varianta alternativa metalica.

In aceste condiții soluția recomandata de Proiectant este structura de tip cadre din beton armat si fundații tip radier general sub stâlpi si pereți.

 • 3.2.3.Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse

.......VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

Pentru ambele scenarii identificate, unitatea va fi dotata cu următoarele tipuri de instalații:

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Instalații de alimentare cu apa pentru consum menajer

 • - instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer;

 • - instalații interioare de distribuție a apei calde pentru consum menajer.

Instalații de canalizare

 • - instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere;

 • - instalații de canalizare a apelor pluviale convențional curate;

 • - instalații de canalizare pentru preluarea condensului;

 • - rețele exterioare de canalizare menajera;

 • - rețele exterioare de canalizare pluviala.

Instalații de stingere incendiu

 • - instalații cu hidranti interiori;

 • - instalații cu hidranti exteriori.

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalații electrice - curenti tari

 • - Instalații electrice interioare

 • - Instalațiile electrice din spatiile tehnice

 • - Iluminat de siguranța

 • - Iluminat exterior

 • - Instalații de protecție si legare la pamant

Instalații de curenti slabi

 • - Instalații de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

 • - Instalația voce-date

.......... VIZAT.......... spre nescliimbare, SECRETAR,

- Instalația de cablu TV

- Instalația de sonorizare

Prin prezentul proiect, pentru clădirea in cauza, se dorește reducerea consumului de energie pentru incaizire/racire, preparare apa calda menajera si iluminiant. Acesta reducere de consum inseamna implicit si reducerea emisiilor de CO2.

Pentru a putea reduce consumul de energie in mod sustenabil, fara a reduce confortul intern, vor fi aplicate următoarele soutii:

 • •  izolația clădirii propusa va reduce pe cat de mult posibil pierderile de căldură

 • •  pereții exteriori vor fi formați din cărămidă cu goluri verticale 30cm + izolație vata bazaltica,

 • • terasa va fi izolata cu polistiren expandat EPS200 35cm,

 • • placa de peste sol va avea o izolație tip polistiren extrudat 20cm;

 • • pentru producerea energiei de incaizire/racire si pentru preparatea apei calde se vor folosi utilaje cu un randament cat mai ridicat

 • •  consumul de apa rece si calda va fi redus prin montarea de baterii de apa cu consum redus si acționare prin fotocelula;

 • •  consumul de energie electrica folosit pentru iluminat va fi redus prin folosirea corpurilor de iluminat tip LED.

 • 3.3.Costurile estimative ale investiției:

Devizul general al proiectului a fost elaborat conform HG 907/2016, si anexat sub denumirea DEVIZ GENERAL.

3.4.Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic;

 • - studiu geotehnic;

3.5.Grafic orientativ de realizare a investiției

Nr.”1

Cri.

ACTIVITATE

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L

10

L

11

L

12

L

13

L

14

L

15

L

16

L

17

L

18

L

19

L

20

L

21

L

22

L

23

L

24

1

Manageme

nt             de

Proiect

O

w

w

.■.y.

. ■

-

",

2

Orqanizare achiziții

- >

3

întocmire Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

ii

-c-;

4

Execuție lucrări de

Constructiv

e

- i

‘.i

••

■-.7

.

tfi

n

7 -i •

1

Dirigentie       de

șantier si asistenta tehnica

Z;;.' -- .>•

.

. -.

--

■’ ' .

-

-V:

..rfi

4.2

Organizare

a            de

șantier

p

Jj

1

1

ti

1

4.3

Execuția lucrărilor

w

..

5

Recepție

Echipamen

te                    si

dotări

III

> i

6

Finalizare si punere in funcțiune

Analiza fiecarui/fiecarei scenarîu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Denumirea obiectivului investiei: DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, RELOCARE UTILITATI SI EXTINDERE CLĂDIRE PRINCIPALA IN VEDEREA CONSTRUIRII NOULUI CENTRU DE MONITORIZARE PENTRU POLITIA LOCALA SECTOR 2

Amplasament: Șoseaua Pantelimon, Nr.27, Sector 2, București

Beneficiar: POLITIA LOCALA SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Perioada de implementare a proiectului este reprezentata de 24 luni calendaristice.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Factori de risc antropici:

 • -  cei generați de folosirea zilnica a spatiilor: nesemnificativi.

 • -   risc de pătrundere prin efracție. In timpul exploatării obiectivul va fi protejat, a.i. sa fie minimizat acest risc. La nivelul parterului ferestrele vor fi puține si protejate anti-efractie. Ușile vor fi prevăzute cu sisteme de închidere si incuiere. Clădirea va fi dotata cu alarma si sistem de supraveghere video.

Factori de risc naturali:

 • -  prin conformarea si executarea detaliilor tehnice se va impiedica pătrunderea apei meteorice prin invelitoare si pereti/tamplarii exterioare in interiorul clădirii, evitandu-se riscurile degradărilor.

 • -  pentru a preveni riscul afectării invelitoare de către zapada troienită, va fi revizuita starea invelitorii periodic.

 • -  schimbările climatice lente, fara transformări bruște majore nu afecteaza clădirea studiata si nici fluxurile tehnologice propuse.

4.3.Situația utilităților si analiza de consum:

4,3.1. Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz;

Utilitățile necesare pentru asigurarea investiției sunt:

• Branșamentul de apa

Alimentarea cu apa a imobilului se va face prin prelungirea rețelei existente legata la rețeaua stradala.

"“VIZAT' spre neschimbare, SECRETAR,

Racordarea la canalizarea publica

Apele uzate menajere si cele pluviale de la interiorul imobilului si din incinta vor fi deversate la rețeaua publica prin căminul de racord amplasat la limita de proprietate,

• Sursa de energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizează prin intermediul racordului actual sau in funcție de răspunsul furnziorului de energie electrica prin avizul tehnic de racordare plus grup electrogen in caz de avarie.

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului datele electroenergetice de consum sunt următoarele:

- putere instalata

Pi = 125kW;


- putere maxima simultan absorbita Pa= 95 kW ;

- frecventa de utilizare


f = 50 Hz;


- tensiunea de utilizare


Un=3x400/230 V

c.a.


• Servicii de comunicații

Obiectivul necesita racordarea acestuia la următoarele rețele de comunicații:

 • -  Telefonie fixa;

 • -   Internet;

 • -  Televiziune prin cablu;

 • • Energie termica

Prin prezentul proiect, pentru clădirea in cauza, se dorește implementarea de soluții maximeficiente pentru reducerea consumului de energie pentru incalzire/racire, preparare apa calda menajera si iluminiant. Acesta reducere de consum inseamna implicit si reducerea emisiilor de CO2.

Pentru a putea reduce consumul de energie in mod sustenabil, fara a reduce confortul intern, vor fi aplicate următoarele soutii:

 • • izolația clădirii propusa va reduce pe cat de mult posibil pierderile de căldură

-pereții exteriori vor fi formați din cărămidă cu goluri verticale 30cm + vata bazaltica.

 • •  terasa va fi izolata cu polistiren expandat EPS200,

 • •  placa de peste sol va avea o izolație tip polistiren extrudat 20cm;

23           r^vEÂT "

spro neschimbare,

 • •  pentru producerea energiei de incalzire/racire si pentru preparatea apei calde se vor folosi utilaje cu un randament cat mai ridicat;

 • •  consumul de apa rece si calda va fi redus prin montarea de baterii de apa cu consum redus si acționare prin fotocelula;

 • •  consumul de energie electrica folosit pentru iluminat va fi redus prin folosirea corpurilor de iluminat tip LED ;

Parametrii climatici exteriori

Temperatura exterioara convenționala de calcul se considera in conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului României, pentru perioada de iarna conform SR1907-1, pentru București, te= -15 °C - zona climatica II.

Temperatura interioara predominant a încăperilor - Ti - se considera in conformitate cu conform SR1907-2 si tema de proiectare.

VARA - temperatura exterioara: +35,3°C (grad de asigurare 98%)

 • - temperatura exterioara pentru selecția echipamentelor de ventilare: +38°C

 • - umiditatea relativa a aerului: 33%;

IARNA - temperatura exterioara: -15°C; - zona climatica II, zona eoliana II

 • - umiditatea relativa a aerului: 90%

Parametrii climatici interiori

Situația de Vara

Categoria de ambianta II (tabel 4.1-15-2010)

 • •  temperatura operativa de confort interioara camere climatizate: +25°C (± 2°C)

Situația de Iarna

 • •  temperatura interioara spatiile de lucru: +22°C (± 2°C)

 • •  temperatura interioara grup sanitar: +20°C (± 2°C)

 • •  temperatura interioara holuri: +18°C (± 2°C)

 • •  temperatura interioara birouri: +22°C (± 2°C)

 • •  temperatura interioara sptii tehnice: +15°C (± 2°C)

 • 4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Scenariul A

Utilizarea bateriilor cu fotocelule

~“VIZAT spre neschimbare SUCRETAK

Instalații de alimentare cu apa pentru consum menajer

>

instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer;

>

instalații interioare de distribuție a apei calde pentru consum menajer.

Instalații de canalizare

instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere;

instalații de canalizare a apelor pluviale convențional curate;

>

instalații de canalizare pentru preluarea condensului;

> -rețele exterioare de canalizare menajera;

rețele exterioare de canalizare pluviala.

Instalații de stingere incendiu

instalații cu hidranti interiori;

y

instalații cu hidranti exteriori.

Conductele de distribuție a apei reci si calde

Materialul folosit in cazul conductelor de apa rece si calda va fi PPR cu inserție de fibra compozita, PnlObar.

Pentru prevenirea apariției condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu izolație. Pentru prevenirea răcirii apei in conductele de apa calda acestea se vor proteja cu termoizolatie caserata cu invelis de aluminiu.

Susținerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic) si instrucțiunilor producătorului.

Conductele vor fi pozate mascat, in interiorul ghenelor, elementelor de compartimentare, tavne false si pardoseala tehnica.

Canalizarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare

Traseele rețelelor interioare de canalizare se vor executa din conducte din PP.

Traseele se vor poza fie aparent, fie in ghenele prevăzute in proiectul de arhitectura; ghenele vor fi prevăzute cu usite de vizitare, pentru asigurarea posibilității de intervenție. Schimbările de direcție se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°; se vor prevedea piese de curățire cu capac filetat - si usite de vizitare a ghenelor de instalații.

Susținerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic) si instrucțiunilor producătorului.

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin racordarea la căpătui superior la conductele de ventilare.

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo unde este indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala.

Preluarea condensului

Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor prevedea racorduri de canalizare realizate din PP 32mm.Se vor racorda la cea mai apropiata rețea de canalizare.

Canalizarea apelor pluviale convențional curate

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului si terase se vor colecta prin conducte verticale la interiorul clădirii si apoi vor fi deversate la rețeaua de canalizare publica.

Obiecte sanitare pentru uz general

Echiparea s-a prevăzut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare. Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hârtie, suporturi pentru prosoape etc.

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitările investitorului si cu cerințele arhitectului de proiect. Obiectele sanitare se vor echipa cu baterii cu fotocelule.

Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

întrucât clădirea principala numita C1 are spre folosința un astfel de spațiu sanitar, nu se mai are in vedere construirea unui alt spațiu sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati.

Rețele exterioare de canalizare

Apele uzate menajere si tehnologice colectate de la interiorul clădirii vor fi preluate printr-o rețea exterioara de canalizare de incinta si apoi deversate la rețeaua publica, pri intermediul căminului de racord.

Racordarea instalațiilor interioare de canalizare la rețeaua exterioara se face prin intermediul căminelor de racord si vizitare.

La exterior, conductele vor fi executate din tuburi din PVC-KG SN4 si vor fi montate sub adancimea minima de îngheț.

Hidranti interiori

Pentru protejarea din interior împotriva unui eventual incendiu se va prevedea o instalație de hidranti interiori, alcatuita din:

 • - camera de pompe;

 • - rezerva de apa (cu volumul de 3,0mc);

 • - hidranti interiori complet echipați - care sa asigure protejarea cu doua jeturi in funcțiune simultana a întregii clădiri;

 • - rețea de conducte din otel.

Durata de functioanre va fi de 10 minute.

Debitul necesar va fi 4, 2 l/s.

Hidranti exteriori

Vor fi asigurați folosind instalațiile existente ce funcționează in conformitate cu Normativ P118/2-2013, debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor la obiectivul proiectat va fi:

Qie = 10 l/s.

Conform P118/2-2013, articolului 12.2, alin, (a), stingerea din exterior a incendiului se va face de la rețeaua publica de apa rece. Aceasta va trebui sa asigure presiunea minima de 0,7 bar, la nivelul terenului.

Se va solicita avizul regiei locale de apa (Apa Nova) in privința asigurării debitului din rețeaua publica de apa.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, se va prevedea o gopodarie proprie de apa, formata din rezervor de apa si camera de pompare.

Masuri igienico - sanitare

Obiectivul a fost dotat cu obiecte sanitare, conform normelor de echipare in vigoare, obiecte ce vor fi alimentate cu apa potabila rece, apa calda menajera si vor fi racordate la canalizare.

Masuri pentru protecția mediului (Protecția calitatii apelor)

Obiectivul nu ridica probleme din punct de vedere al protecției calitatii apelor.

Sursele de poluanti sunt obiectele de la grupurile sanitare de la care se evacueaza ape uzate menajere convențional curate.

Scenariul B - Utilizarea bateriilor cu temporizator

Instalații de alimentare cu apa pentru consum menajer

 • >  instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer;

 • *  instalații interioare de distribuție a apei calde pentru consum menajer.

Instalații de canalizare

 • >  instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere;

 • *  instalații de canalizare a apelor pluviale convențional curate;

 • >  instalații de canalizare pentru preluarea condensului;

 • *  rețele exterioare de canalizare menajera;

 • *  rețele exterioare de canalizare pluviala.

Instalații de stingere incendiu

 • >  instalații cu hidranti interiori;

 • >  instalații cu hidranti exteriori.

Conductele de distribuție a apei reci si calde

Materialul folosit in cazul conductelor de apa rece si calda va fi PPR cu inserție de fibra compozita, PnlObar.

Pentru prevenirea apariției condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu izolație. Pentru prevenirea răcirii apei in conductele de apa calda acestea se vor proteja cu termoizolatie caserata cu invelis de aluminiu.

Susținerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic) si instrucțiunilor producătorului.

Conductele vor fi pozate mascat, in ghenele prevăzute in proiectul de arhitectura, interiorul elementelor de compartimentare si tavane false si pardoseala tehnica.

Canalizarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare

Traseele rețelelor interioare de canalizare se vor executa din conducte din PP.

Traseele se vor poza fie aparent, fie in ghenele prevăzute in proiectul de arhitectura; ghenele vor fi prevăzute cu usite de vizitare, pentru asigurarea posibilității de intervenție. Schimbările de direcție se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°; se vor prevedea piese de curățire cu capac filetat - si usite de vizitare a ghenelor de instaiatii. Susținerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic) si instrucțiunilor producătorului.

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin racordarea la căpătui superior la conductele de ventilare.

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo unde este indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala.

Preluarea condensului

Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor prevedea racorduri de canalizare realizate din PP 32mm.Se vor racorda la cea mai apropiata rețea de canalizare.

Canalizarea apelor pluviale convențional curate

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului se vor colecta prin conducte verticale la interiorul clădirii si apoi vor fi deversate la rețeaua de canalizare publica.

Obiecte sanitare pentru uz general

Echiparea s-a prevăzut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare. Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hârtie, suporturi pentru prosoape etc.

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitările investitorului si cu cerințele arhitectului de proiect. Obiectele sanitare se vor echipa cu baterii tip temporizator.

Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

întrucât clădirea principala numita C1 are spre folosința un astfel de spațiu sanitar, nu se mai are in vedere construirea unui alt spațiu sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati.

28                     VIZAT

spro neschimbare, SECRETAR,

Rețele exterioare de canalizare

Apele uzate menajere si tehnologice colectate de la interiorul clădirii vor fi preluate printr-o rețea exterioara de canalizare din incinta si apoi deversate la rețeaua publica, prin intermediul căminului de racord.

Racordarea instalațiilor interioare de canalizare la rețeaua exterioara se face prin intermediul căminelor de racord si vizitare.

La exterior, conductele vor fi executate din tuburi din PVC-KG SN4 si vor fi montate sub adancimea minima de inghet.

Hidranti interiori

Pentru protejarea din interior împotriva unui eventual incendiu se va prevedea o instalație de hidranti interiori, alcatuita din:

-camera de pompe;

 • - rezerva de apa (cu volumul de 3,0mc);

 • - hidranti interiori complet echipați - care sa asigure protejarea cu doua jeturi in funcțiune simultana a întregii clădiri;

 • - rețea de conducte din otel.

Durata de functioanre va fi de 10 minute.

Debitul necesar va fi 4, 2 l/s.

Hidranti exteriori

Se vor asigura folisint instalațiile existente ce finctioneaza in conformitate cu Normativ P118/2-2013, debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor la obiectivul proiectat va fi:

Qie = 10 l/s.

Conform P118/2-2013, articolului 12.2, alin, (a), stingerea din exterior a incendiului se va face de la rețeaua publica de apa rece. Aceasta va trebui sa asigure presiunea minima de 0,7 bar, la nivelul terenului.

Se va solicita avizul regiei locale de apa (Apa Nova) in privința asigurării debitului din rețeaua publica de apa.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, se va prevedea o gospodărie proprie de apa, formata din rezervor de apa si camera de pompare.

Masuri igienico - sanitare

Obiectivul a fost dotat cu obiecte sanitare, conform normelor de echipare in vigoare, obiecte ce vor fi alimentate cu apa potabila rece, apa calda menajera si vor fi racordate la canalizare.

Masuri pentru protecția mediului (Protecția calitatii apelor)

Obiectivul nu ridica probleme din punct de vedere al protecției calitatii apelor.

29

"VIZAT~ spre neschimbare, _ SECRETAR,______

Sursele de poluanti sunt obiectele de la grupurile sanitare de la care se evacueaza ape uzate menajere convențional curate.

INSTALAȚII ELECTRICE

Scenariul A.

Instalații electrice - curenti tari

Sursa de energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizează prin intermediul a unui post de transformare de 160 kVA, prefabricat amplasat intr-o incapere destinata echipamenetelor electrice sau intr-o anvelopa exterioara in funcție de răspunsul furnziorului de energie electrica prin avizul tehnic de racordare.

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt următoarele:

 • -  putere instalata              Pi = 125 kW ;

 • -  putere maxima simultan absorbita Pa= 95 kW ;

 • -  frecventa de utilizare         f = 50 Hz;

 • -  tensiunea de utilizare        Un=3x400/230 V c.a.

Distribuția energiei electrice in interiorul clădirii se realizează din tabloul general al clădirii (TG), amplasat la in camera tabloului general.

Din tabloul general se alimentează tablouri principale ce deservesc:

 • -  Tablourile electrice secundare de nivel;

 • -  Tabloul de alimentare pentru instalația de climatizare;

 • -  Tabloul electric secundar pentru receptori de siguranța.

Alimentarea tabloului general va avea doua surse:

 • -  sursa de alimentare de baza racordata din postul de transformare al rețelei de distribuție a furnizorului;

 • -  grup electrogen.

> Traseele celor doua alimentari (sursa de baza si sursa secundara) se vor realiza pe trasee independente si vor fi pozate in pat de cabluri, sau in tuburi de protecție metalice in zonele de montaj aparent.

In conformitate cu prevederile art. 7.22.1 alin, a) din Normativul 17/2011 alimentarea cu energie electrica a tablourilor de distribuție al pompelor de incendiu, hidranti interiori, este necesara alimentarea din doua surse indepndente (deoarece conform specificațiilor proiectului de specialitate pentru instalații sanitare, sunt necesare doua jeturi simultane) si se va realiza din tabloul general de distribuție al clădirii, racordate înaintea intrerupatorului general si dintr-un grup electrogen.

Grupul electrogen ales va avea o putere de.....kwA, 400V, 50 Hz si va fi furnizat cu

Automatizare de anclansare si revenire. Grupul electrogen va deservi tabloul de vitali ce are ca si consumatori centrala de detecție si grupul de pompare incendiu. Cablul de alimentare vor fi de tipul NHXH, El 120. Cablul de alimentare vor fi de tipul NHXH, El

30

spre neschlmbare SECRETAR,

120.Acesta va fi amplasat in exteriorul clădirii, pe o platforma betonata, împrejmuita si protejata împotriva atingerii accidentate, accesibil doar persoanelor avizate

Se prevede comanda automata pentru pornirea pompelor de incendiu pentru hidrantii interiori, pornirea pompelor fiind semnalizata optic si acustic. Schema de comanda a pompelor de incendiu se stabilește astfel incat sa se poata alterna situația de pompa in funcțiune cu cea de rezerva pentru a se putea controla permanent starea instalațiilor.

Instalații electrice interioare

Pentru alimentarea receptorilor de iluminat si prize se vor prevedea tablouri secundare de distribuție de nivel TLP(X) (unde „X" este abrevierea nivelului) ce se vor alimenta din Tabloul general (TG prin intermediul unor cabluri de tip NHXH rezistent la foc, fara emisii de halogeni. La alegerea secțiunii cablului s-a tinut cont de condiția de selectivitate intre echipamentele de protecție din tablourile de nivel cu echipamentele de protecție din cadrul tabloului general si de lungimea coloanei electrice.

Tablourile de nivel sunt din metal cu IP31, complet echipate conform schemelor monofilare; si IP54 (tabloul statiei pompare incendiu-TPI) in montaj aparent.

Proiectul pentru racord (medie tensiune - 20kV) si postul trafo va fi întocmit de către operatorul de rețea sau de o firma specializata atestata si autorizata de către acesta, pentru astfel de lucrări.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED de inalta eficienta.

Acționarea (aprinderea si stingerea) iluminatului se va realiza prin intermediul prin comanda locala.

In grupurile sanitare, acționarea circuitelor de iluminat, pentru un management eficient al enerrgiei electrice, va fi făcută cu senzori de prezenta cu unghi de detecție 360° si o raza de acțiune de minim 7m.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protecție ales in funcție de destinația încăperii in care sunt montate.

In exteriorul clădirii se vor monta corpuri de iluminat de exterior cu grad minim de protecție IP65.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 500lx conform NP-061-02.

In toate încăperile, se vor prevedea prize bipolare de uz general.

Prizele si întrerupătoarele se vor monta atat in pardoseala tehnica cat si classic la h=+0,3m fata de nivelul pardoselii finite, la h=+1,5m fata de nivelul pardoselii finite.

Se vor prevedea prize bipolare/racorduri electrice cu destinație speciala conf proiectului ethnic.

Circuitele electrice se vor executa cu conductoare de cupru tip N2HX trase prin tuburi de protecție tip RKHF, pozate îngropat in elementele de constructive, paturi de cablu pozate in tavanele false sau pardoseala tehnica.

Instalațiile electrice de forța cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de forța, ca de exemplu centrala termica.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica.

Instalațiile electrice de forța se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub RKHF/metalic, pozate îngropat in tencuiala pereților, paturi de cablu pozate in tavanele false sau pardoseala tehnica.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip CSHAbH, protejate in tub RKHF/metalic, pozate la fel ca si cele de forța.

Instalațiile electrice din spatiile tehnice

Spatiile tehnice sunt camere cu destinație speciala (camera pompelor de incendiu, camerele tablourilor electrice,.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED liniare sau compacte, montaj aparent.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protecție ales in funcție de destinația încăperii in care sunt montate.

In exteriorul clădirii se vor monta aplice de exterior cu grad minim de protecție IP65 si corpuri de iluminat montate pe stâlpi pentru circulație pietonala si auto in interiorul complexului.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.

Nivelele de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 500lx, conform NP-061-02.

Aprinderea si stingerea iluminatului se va realiza local pentru spatiile tehnice, in timp ce pentru grupurile sanitare, acționarea se realizează prin senzori de prezenta cu raza de detectare de minim 7m si unghi de detecție de 360 grade.

Întrerupătoarele si comutatoarele din spatiile tehnice care se vor monta la h=1,5m.

In spatiile tehnice se vor prevedea prize bipolare de uz general, montate la h =+1,5m fata de nivelul pardoselii finite .

Circuitele electrice se vor executa cu cabluri NHXH protejate in tuburi tip RKHF / copex, pozate ingropat in elementele de constructive, jgheab de cabluri pozat in tavenele false sau pardoseala tehnica .

Instalațiile electrice de forța cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de forța (lift, pompe, etc).

Pentru alimentarea receptoarelor electrice de forța se vor prevedea tablouri secundare, amplasate in apropierea sau in centrul de greutate al grupelor de receptoare.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica.

Instalațiile electrice de forța se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub RKHF/metalic, pozate ingropat in elementele de protecție sau pozate pe jgheaburi de cabluri.

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip CSHAbH, protejate in tub RKHF/metalic, pozate la fel ca si cele de forța.

Iluminat de siguranța

In clădire, corespunzător cerințelor art. 7.23.5.1. lit. a. (instalații electrice pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului), 7.23.7.1. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare),si 7.23.9.1 (instalații electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii) din Normativului 17-2011, art. III.C.2.6.2 din Normativul NP 24-97 si 5.1.1 din Normativul P 118/3-2015, se vor prevedea următoarele tipuri de instalații de iluminat:

 • -  iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului la tabloul general de distribuție a energiei electrice si in spatiile tehnice;

 • -  iluminatul de securitate pentru evacuare;

 • -  iluminat de securitate penntru circulație.

 • -  iluminat de securitate împotriva panicii.

Iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevăzut, in casele de scări, pe circulațiile orizontale si in zonele de acces in clădire.

Iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, cu sursa proprie de alimentare incorporata (baterii care asigura funcționarea lămpilor timp de cel puțin 3 ore), tip "EXIT".

Corpurile de iluminat vor fi montate la partea superioara a spatiilor, pe scări la intersecțiile rampelor cu podestele, in lungul cailor de evacuare si inflexiunile acestora, la intersecțiile cu alte cai de evacuare.

Iluminat exterior

Incinta clădirii va avea aleile de circulație iluminate, pentru circulația pietonala pe timp de noapte. Se vor folosi corpuri de iluminat pietonal cu sursa LED, alimentate din tabloul general, cu un cablu montat îngropat in sânt de cabluri, pe pat de nisip.

Instalații de protecție si legare la pamant

Schema de protecție împotriva electrocutărilor este de tipul TNC-S (cu neutrul izolat in aval de TG).

In acest sens, intre TG si tablourile secundare se vor poza cabluri cu următoarele conductoare:

 • -  faza de racord L1, L2 sau L3;

 • -  neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;

 • -  conductorul de protecție PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la bara de

PE a tabloului general.

Se va urmări ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distribuția electrica.

Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul TG.

Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la centurile interioare de impamantare cu platbanda de otel zincat 25x4mm prin intermediul pieselor flexibile din cupru cu secțiunea de minim 16mmp sau cu conductoare din cupru cu secțiunea de minim 16mmp.

Se va executa o priza de pamant naturala relizata prin asigurarea conductivității electrice a elementelor de fundare cu o platbanda din OLZn 40x4mm sudata de elementele de armare ale fundației, la care s vor lega centurile interioare de impamantare precum si coborârile instalației de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, prin intermediul cutiilor cu eclise pentru măsurători. Priza de pamant va avea o valoare a rezistentei de dispersie mai mica de 1ohm.

Pentru protecția clădirii împotriva descărcărilor atmosferice, se va prevedea o instalație de protecție la trăsnet formata din:

 • -  conductor de captare, platbanda OLZn 25x4mm pozata pe suporți, montat pe conturul invelitorii;

 • -  Tije de captare, montate pe elementele cele mai înalte ale aticului, pe terasa

 • -  Conductori de coborâre, amplasați pe colturile diametral opuse ale clădirii, platbanda OLZn 25x4mm, conectați la priza de pamant prin piesele de separație pentru măsurători, prevăzute.

La execuție, daca in urma măsurătorilor se constata ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant este mai mare de 1ohm, aceasta va fi completata cu "n" electrozi verticali (o priza de pamant artificiala) pana când rezistenta va scadea sub valoarea de 1ohm. Execuția prizei de pamant va fi coordonata cu execuția fundației. Toate prizele de pamant se vorechipotentializa.

Instalații de curenti slabi

Instalații de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Clădirea va fi echipata cu instalație de semnalizare a incendiilor care va îndeplini armatoarele cerințe:

 • -  tip: I - tip 1 acoperire totala prin detectoare de incendiu si declanșatoare manuale;

 • -  acționare- automat si manual;

 • -  timp de alarmare: 10 sec.;

 • -  timp de alertare: 10 min.;

 • -  zone protejate: toate spatiile din clădire.

Centrala de semnalizare a incendiilor va fi amplasata la parterul clădirii, intr-un spațiu cu supraveghere permanenta (zona de paza+T.E.) si va avea si rol de transmitere a semnalului de incendiu pentru comanda automata a dispozitivelor de evacuare a fumului produs pe timpul unui incendiu respectiv de admisie a aerului proaspăt.

Se vor prevede detectori optici de fum, detectori multisenzor combinați fotoelectric si termic, detectori multisenzorial optic termic si monoxid de carbon, butoane de alarmare, sirene interioare si exterioare, module adresabile si panou de avertizare monoxid de carbon.

Cablarea se va realiza cu cabiu JEH(St)H E30 1x2x0,8 pentru bucla semnalizare incendiu.

Instalația voce-date

Obiectivul va fi dotat cu o rețea interioara voce-date, compusa din o rețea de date ce conectează prizele voce-date din clădire, prin intermediul cablurilor (FTP 4x2x0.5mmp pentru date si TCYY 2x2x0.5 pentru voce) trase prin tuburi de protecție tip RKHF, cu rack-ul voce-date (ce cuprinde, patch panel cu 24 porturi, swich 10/100/1000 Mb/s 16 porturi, 16 patchcord-uri, bara de prize, centrala telefonica, splitteru-ul TV si router-ul).

34

- vizat spre noschimbare, SECRETAR,

La acest rack, furnizorul(dupa caz, furnizorii) de servicii de telecomunicații va face conexiunile de la rețeaua proprie de furnizre la rețeaua interioara a clădirii.

Instalația de cablu TV

Obiectivul va fi dotat cu o rețea interioara de distribuție a semnalului TV, de la prizele TV cu splitter-ul TV amplasat in rack-ul voce-date, prin

intermediul unui cablu RG 75Q.

La acest splitter, furnizorul preferențial de televiziune prin cablu, isi va conecta rețeaua proprie la reteua interioara TV a clădirii.

Scenariul B:

Instalații electrice - curenti tari

Sursa de energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizează prin intermediul a unui post de transformare de 160 kVA, prefabricat amplasat intr-o încăpere destinata echipamenetelor electrice sau intr-o anvelopa exterioara in funcție de răspunsul furnziorului de energie electrica prin avizul tehnic de racordare.

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt următoarele:

 • -  putere instalata              Pi = 125 kW;

 • -  putere maxima simultan absorbita Pa= 95 kW ;

 • -  frecventa de utilizare         f = 50 Hz ;

 • -  tensiunea de utilizare        Un=3x400/230 V c.a.

Distribuția energiei electrice in interiorul clădirii se realizează din tabloul general al clădirii (TG), amplasat la in camera tabloului general.

Din tabloul general se alimentează tablouri principale ce deservesc:

 • -  Tablourile electrice secundare de nivel;

 • -  Tabloul de alimentare pentru instalația de climatizare;

 • -  Tabloul electric secundar pentru receptori de siguranța.

Alimentarea tabloului general va avea doua surse:

 • -  sursa de alimentare de baza racordata din postul de transformare al rețelei de distribuție a furnizorului;

 • -  grup electrogen.

> Traseele celor doua alimentari (sursa de baza si sursa secundara) se vor realiza pe trasee independente si vor fi pozate in pat de cabluri, sau in tuburi de protecție metalice in zonele de montaj aparent.

In conformitate cu prevederile art. 7.22.1 alin, a) din Normativul 17/2011 alimentarea cu energie electrica a tablourilor de distribuție al pompelor de incendiu, hidranti interiori, este necesara alimentarea din doua surse indepndente (deoarece conform specificațiilor proiectului de specialitate pentru instalații sanitare, sunt necesare doua

35

jeturi simultane) si se va realiza din tabloul general de distribuție al clădirii, racordate inaintea întrerupătorului general si dintr-un grup electrogen.

Grupul electrogen ales va avea o putere de minim 30 kwA, 400V, 50 Hz si va fi furnizat cu Automatizare de anclansare si revenire. Grupul electrogen va deservi tabloul de vitali ce are ca si consumatori centrala de detecție si grupul de pompare incendiu. Cablul de alimentare vor fi de tipul NHXH, El 120. Cablul de alimentare vor fi de tipul NHXH, El 120.Acesta va fi amplasat in exteriorul clădirii, pe o platforma betonata, imprejmuita si protejata împotriva atingerii accidentale, accesibil doar persoanelor avizate.

Se prevede comanda automata pentru pornirea pompelor de incendiu pentru hidrantii interiori, pornirea pompelor fiind semnalizata optic si acustic. Schema de comanda a pompelor de incendiu se stabilește astfel incat sa se poata alterna situația de pompa in funcțiune cu cea de rezerva pentru a se putea controla permanent starea instalațiilor.

Instalații electrice interioare

Pentru alimentarea receptorilor de iluminat si prize se vor prevedea tablouri secundare de distribuție de nivel TLP(X) (unde „X" este abrevierea nivelului) ce se vor alimenta din Tabloul general (TG prin intermediul unor cabluri de tip NHXH rezistent la foc, fara emisii de halogeni. La alegerea secțiunii cablului s-a tinut cont de condiția de selectivitate intre echipamentele de protecție din tablourile de nivel cu echipamentele de protecție din cadrul tabloului general si de lungimea coloanei electrice.

Tablourile de nivel sunt din metal cu IP31, complet echipate conform schemelor monofilare; si IP54 (tabloul stafiei pompare incendiu-TPI) in montaj aparent.

Proiectul pentru racord (medie tensiune - 20kV) si postul trafo va fi întocmit de către operatorul de rețea sau de o firma specializata atestata si autorizata de către acesta, pentru astfel de lucrări.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED de inalta eficienta.

Acționarea (aprinderea si stingerea) iluminatului se va realiza prin intermediul prin comanda locala.

In grupurile sanitare, acționarea circuitelor de iluminat, pentru un management eficient al enerrgiei electrice, va fi făcută cu senzori de prezenta cu unghi de detecție 360° si o raza de acțiune de minim 7m.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protecție ales in funcție de destinația incaperii in care sunt montate.

In exteriorul clădirii se vor monta corpuri de iluminat de exterior cu grad minim de protecție IP65.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau etanșe, funcție de destinația incaperilor.

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 500lx conform NP-061-02.

In toate încăperile, se vor prevedea prize bipolare de uz general.

Prizele si întrerupătoarele se vor monta atat in pardoseala tehnica cat si classic la h=+0,3m fata de nivelul pardoselii finite, la h=+1,5m fata de nivelul pardoselii finite.

Se vor prevedea prize bipolare/racorduri electrice cu destinație speciala conf proiectului ethnic.

Circuitele electrice se vor executa cu conductoare de cupru tip N2HX trase prin tuburi de protecție tip RKHF, pozate ingropat in elementele de constructive, paturi de cablu pozate in tavanele false sau pardoseala tehnica.

Instalațiile electrice de forța cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de forța, ca de exemplu centrala termica.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica.

Instalațiile electrice de forța se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub RKHF/metalic, pozate ingropat in tencuiala pereților, paturi de cablu pozate in tavanele false sau pardoseala tehnica..

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip CSHAbH, protejate in tub RKHF/metalic, pozate la fel ca si cele de forța.

Instalațiile electrice din spatiile tehnice

Spatiile tehnice sunt camere cu destinație speciala (camera pompelor de incendiu, camerele tablourilor electrice,.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED liniare sau compacte, montaj aparent.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protecție ales in funcție de destinația încăperii in care sunt montate.

In exteriorul clădirii se vor monta aplice de exterior cu grad minim de protecție IP65 si corpuri de iluminat montate pe stâlpi pentru circulație pietonala si auto in interiorul complexului.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.

Nivelele de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 500lx, conform NP-061-02.

Aprinderea si stingerea iluminatului se va realiza local pentru spatiile tehnice, in timp ce pentru grupurile sanitare, acționarea se realizează prin senzori de prezenta cu raza de detectare de minim 7m si unghi de detecție de 360 grade.

întrerupătoarele si comutatoarele din spatiile tehnice care se vor monta la h=1,5m.

In spatiile tehnice se vor prevedea prize bipolare de uz general, montate la h =+1,5m fata de nivelul pardoselii finite .

Circuitele electrice se vor executa cu cabluri NHXH protejate in tuburi tip RKHF / copex, pozate ingropat in elementele de constructive, jgheab de cabluri pozat in tavenele false sau pardoseala tehnica .

Instalațiile electrice de forța cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de forța (lift, pompe, etc).

Pentru alimentarea receptoarelor electrice de forța se vor prevedea tablouri secundare, amplasate in apropierea sau in centrul de greutate al grupelor de receptoare.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica.

Instalațiile electrice de forța se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub RKHF/metalic, pozate ingropat in elementele de protecție sau pozate pe jgheaburi de cabluri.

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip CSHAbH, protejate in tub RKHF/metalic, pozate la fel ca si cele de forța.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Iluminat de siguranța

In clădire, corespunzător cerințelor art. 7.23.5.1, lit. a. (instalații electrice pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului), 7.23.7.1. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare),si 7.23.9.1 (instalații electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii) din Normativului 17-2011, art. III.C.2.6.2 din Normativul NP 24-97 si 5.1.1 din Normativul P 118/3-2015, se vor prevedea următoarele tipuri de instalații de iluminat:

 • -  iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului la tabloul general de distribuție a energiei electrice si in spatiile tehnice;

 • -  iluminatul de securitate pentru evacuare;

 • -  iluminat de securitate penntru circulație.

 • -  iluminat de securitate împotriva panicii.

Iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevăzut, in casele de scări, pe circulațiile orizontale si in zonele de acces in clădire.

Iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, cu sursa proprie de alimentare incorporata (baterii care asigura funcționarea lămpilor timp de cel puțin 3 ore), tip "EXIT”.

Corpurile de iluminat vor fi montate la partea superioara a spatiilor, pe scări la intersecțiile rampelor cu podestele, in lungul cailor de evacuare si inflexiunile acestora, la intersecțiile cu alte cai de evacuare.

Iluminat exterior

Incinta clădirii va avea aleile de circulație iluminate, pentru circulația pietonala pe timp de noapte. Se vor folosi corpuri de iluminat pietona! cu sursa LED, alimentate din tabloul general, cu un cablu montat îngropat in sânt de cabluri, pe pat de nisip.

Instalații de protecție si legare la pamant

Schema de protecție împotriva electrocutărilor este de tipul TNC-S (cu neutrul izolat in aval de TG).

In acest sens, intre TG si tablourile secundare se vor poza cabluri cu următoarele conductoare:

 • -  faza de racord L1, L2 sau L3;

 • -  neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;

 • -  conductorul de protecție PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la bara de

PE a tabloului general.

Se va urmări ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distribuția electrica.

Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul TG.

I--VIZAT

spre noschimbare

| SECRETAR,....

Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la centurile interioare de impamantare cu platbanda de otel zincat 25x4mm prin intermediul pieselor flexibile din cupru cu secțiunea de minim 16mmp sau cu conductoare din cupru cu secțiunea de minim 16mmp.

Se va executa o priza de pamant naturala relizata prin asigurarea conductivității electrice a elementelor de fundare cu o platbanda din OLZn 40x4mm sudata de elementele de armare ale fundației, la care s vor lega centurile interioare de impamantare precum si coborârile instalației de protecție impotriva descărcărilor atmosferice, prin intermediul cutiilor cu eclise pentru măsurători. Priza de pamant va avea o valoare a rezistentei de dispersie mai mica de 1ohm.

Pentru protecția clădirii impotriva descărcărilor atmosferice, se va prevedea o instalație de protecție la trăsnet formata din:

 • -  conductor de captare, platbanda OLZn 25x4mm pozata pe suporți, montat pe conturul invelitorii;

 • -  Tije de captare, montate pe elementele cele mai inalte ale aticului, pe terasa

 • -  Conductori de coborâre, amplasați pe colturile diametral opuse ale clădirii, platbanda OLZn 25x4mm, conectați la priza de pamant prin piesele de separație pentru măsurători, prevăzute.

La execuție, daca in urma măsurătorilor se constata ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant este mai mare de 1ohm, aceasta va fi completata cu "n" electrozi verticali (o priza de pamant artificiala) pana când rezistenta va scadea sub valoarea de 1ohm. Execuția prizei de pamant va fi coordonata cu execuția fundației.

Toate prizele de pamant se vor echipotentializa.

Instalații de curenti slabi

Instalații de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Clădirea va fi echipata cu instalație de semnalizare a incendiilor care va indeplini următoarele cerințe:

 • -  tip: I - tip 1 acoperire totala prin detectoare de incendiu si declanșatoare manuale;

 • -  acționare: automat si manual;

 • -  timp de alarmare: 10 sec.;

 • -  timp de alertare: 10min.;

 • -  zone protejate: toate spatiile din clădire.

Centrala de semnalizare a incendiilor va fi amplasata la parterul clădirii, intr-un spațiu cu supraveghere permanenta (zona de paza+T.E.) si va avea si rol de transmitere a semnalului de incendiu pentru comanda automata a dispozitivelor de evacuare a fumului produs pe timpul unui incendiu respectiv de admisie a aerului proaspăt.

Se vor prevede detectori optici de fum, detectori multisenzor combinați fotoelectric si termic, detectori multisenzorial optic termic si monoxid de carbon, butoane de alarmare, sirene interioare si exterioare, module adresabile si panou de avertizare monoxid de carbon.

39                I VIZAT

spre neschimbare, S&QRBTAR,

Cablarea se va realiza cu cablu JEH(St)H E30 1x2x0,8 pentru bucla semnalizare incendiu.

Instalația voce-date

Obiectivul va fi dotat cu o rețea interioara voce-date, compusa din o rețea de date ce conectează prizele voce-date din clădire, prin intermediul cablurilor (FTP 4x2x0.5mmp pentru date si TCYY 2x2x0.5 pentru voce) trase prin tuburi de protecție tip RKHF, cu rack-ul voce-date (ce cuprinde, patch panel cu 24 porturi, swich 10/100/1000 Mb/s 16 porturi, 16 patchcord-uri, bara de prize, centrala telefonica, splitteru-ul TV si router-ul). La acest rack, furnizorul(dupa caz, furnizorii) de servicii de telecomunicații va face conexiunile de la rețeaua proprie de furnizre la rețeaua interioara a clădirii.

Instalația de cablu TV

Obiectivul va fi dotat cu o rețea interioara de distribuție a semnalului TV, de la prizele TV cu splitter-ul TV amplasat in rack-ul voce-date, prin intermediul unui cablu RG 75Q.

La acest splitter, furnizorul preferențial de televiziune prin cablu, isi va conecta rețeaua proprie la reteua interioara TV a clădirii.

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul socio - economic ;

Impactul estimat al realizării proiectului, din punct de vedere socio-economic este:

 • -  asigurarea confortului de siguranța publica;

 • -  prevenirea situațiilor cu impact socio economic;

 • -  crearea de noi locuri de munca;

 • -  adaptarea la nevoile determinate de situația actual in care funcționează sistemul.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

In faza de execuție nu vor fi create noi locuri de munca, avand in vedere faptul ca se vor folosi servicii subcontractate si se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de munca pe perioada de execuție a lucrărilor.

In faza de operare a investiției se va asigura personalul minim confom legislației in vigoare pentru buna desfășurare a activitatii.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

• Protecția calitatii apelor

40                     vizat

spre neschimbare, _ SECRETAR,

In timpul execuției lucrărilor se vor lua următoarele masuri:

 • - se prevăd mijloace de reținere a scurgerii apelor uzate, tehnologice si menajere astfel incat emisiile in apele de suprafața sa se încadreze in prevederile NTPA 001/2002 aprobate prin HG 188/2002;

 • - se interzic orice deversare de ape uzate, reziduri sau deșeuri de orice fel in apele de suprafața sau subterane, pe sol sau in subsol;

 • •   Protecția aerului

Utilajele tehnologice folosite in timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate mașinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante de la acestea.

• Protecția solului si subsolului

In domeniul protecției calitatii solului se vor lua următoarele masuri atat pe timpul execuției lucrărilor, cat si ulterior in perioada de exploatare a obiectivului de investiții:

 • -  Se vor gospodari materialele de construcții numai in perimetrul de lucru fara a afecta vecinătățile pe platforme amenajate cu șanțuri perimetrale;

 • -  Nu se va depăși suprafața necesara frontului de lucru;

 • -  In timpul execuție se va avea in vederea evacuarea apelor;

 • -  Se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzătoare, astfel incat sa nu existe scurgeri de ulei, carburanți si emisii de noxe peste valorile admise;

 • -  Se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevăzute in acest scop;

 • -  Se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu aparțin zonei de lucru;

 • -  Se vor încheia contracte de servicii cu unitati specializate in vederea asigurării eliminării, tratării si depozitarii finale a deșeurilor;

 • -  Se interzice depozitarea necontrolata a deșeurilor;

 • •   Situri protejate

In zona amplasamentului obiectivului de investiții, nu exista situri protejate.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz;

Efectele trebuie analizate atat pentru perioada de execuție când acestea sunt negative, cat si pentru perioada de funcționare, când efectele sunt favorabile mediului.

Nu vor exista emisii in apa sau in sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative, se vor manifesta numai pe amplasamentul proiectului.

Impactul asupra aerului este temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea calitatii aerului. La finalizarea lucrărilor de construcție, mediul va reveni la starea inițiala, nu va exista impact rezidual asupra aerului.

Exista posibilitatea poluării fonice in zona in perioada execuției proiectului. Pentru reducerea riscului de poluare fonica a vehiculelor ce ajuta la realizarea investiției si la transportul materialelor, acestea vor respecta nivelul de putere acustica impus de HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirii.

• Impactul asupra mediului in timpul execuției lucrărilor propuse:

Pe timpul execuției, impactul asupra componentelor mediului se manifesta prin:

 • -  Creșterea poluării fonice, conținutul de particule in suspensie (praf) si noxe, erodarea si degradarea terenului, in general in zonele unde funcționează șantierul de construcții;

 • -  Impactul lucrărilor depinde in principal de marimea lucrărilor de construcții si de modul in care acestea sunt conduse.

 • e) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Prin lucrările care se vor executa si prin funcționarea obiectivului, nu se va afecta flora si fauna din zona.

Protecția solului si a subsolului

Apele pluviale sunt deversate la canalizarea publica.

Gospodărirea deșeurilor

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deșeuri menajere care nu prezintă potențial nociv pentru zona. Deseurile vor fi colectate in europubele si ridicate de către o unitate de salubritate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe durata lucrărilor de execuție constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot) si încadrarea lucrărilor in standardele si legislația existenta.

Se va urmări menținerea nivelului de zgomot exterior in limitele impuse in STAS 100009/88 respectiv de 50 dB (A), curba de zgomot Cz 456.

In proiectare, la alegerea echipamentelor si instalațiilor s-au luat următoarele masuri: prevederea de aparate electrice care nu depasesc in funcționare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, când acestea nu funcționează.

Depozitarea materialelor de construcție se va face numai in limitele terenului detinut de titular.

Lucrările de construcție vor fi executate de unitati specializate, autorizate in conformitate cu Legea Nr.

137/ 1995.

4.5.Analiza care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Factorii care au influent necesitatea investiției:

 • 1. Economici: reducerea costurilor de administrare si mentenanta

 • 2. Siguranța publica si imagine a instituției: creșterea eficientei preveniri si rezolvării cazurilor de delicventa si acțiuni nelegale ;

 • 3. Sociali si psihologici: nevoia de indeplinire a sarcinilor de serviciu specificelucratorilor din departamentul supraveghere in condiții optime ;

 • 4. Conjuncturali

Dezvoltarea sistemului si adaptarea acestuia la nevoile actuale si viitoare.

4.6.In cadrul proiectului au fost analizate doua scenarii (scenariul A si Scenariul B), descrise anterior.

Valoarile estimate ale investiției, comparativ, pentru cele doua scenarii sunt prezentate in tabelul următor:

In conformitate cu Analiza cost - eficacitate, prezentata la capitolul 4.7., varianta optima aleasa pentru investiție este varianta A, varianta pentru care am efectuat analiza financiara.

4.7. Analiza cost-eficacitate

VAN Costuri Varianta A

Lei fara TVA

10.940.128,70

VAN Costuri Varianta B

Lei fara TVA

13.128.154,44

Analizând comparativ cele doua variante se observa faptul ca raportul cost - eficienta este mai mic in varianta A decât in varianta B. In acest caz, opțiunea A, presupunând un cost mai bun / beneficiar este opțiunea recomandata.

4.8.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul ședințelor lunare de progres de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includă riscuri care pot aparea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare ședința lunara.

2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in funcție de probabilitatea lor de apariție si impactul acestora asupra proiectului.

3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

Risc

Probabilitate de apariție

Masuri

Riscuri tehnice

Potențiale de modificare ale soluției tehnice

Scăzut

-asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului;

-acoperirea cheltuielilor

din sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevăzute.

întârziere a lucrărilor datorita alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului

Scăzut

-prevedera in caietul de sarcini a unor cerințe    care sa asigure Performanta

tehnica     financiara a firmei contractante

(personal suficien,     lucrările Similar

realizate etc);

-impunerea unor           clauze contractual

preventive in contractul de lucrări: penalizări, garanții de buna execuție etc.

Nerespectarea    clauzelor

contractuale a          unor

Contractanti

/subcontractanti

Scăzut

-stipularea de garanții de buna execuție si penalitati in contractele comerciale încheiate cu societaticontractante.

Riscuri organizatorice

Neasumara           unor

Sarcini                   Si

responsabilități in

Cadrul        echipei De

proiect

Scăzut

- stabilirea responsabilitor membrilor Echipei de proiect prin realizarea unor fise de post

■ numirea in echipa de proiect a unor persoa cu experiența in implementarea unor Proiec similare;

-motivarea personalului cuprins in echipa de proiect.

Riscuri financiare si econom

ce

Capacitatea        insuficienta

finanțare si cofinantare la timp a investiției

Scăzut

- alocarea si Rezervarea bugetuli Integral necesar realizării proiectului in bugetul consiliului local

Creșterea inflației

Mediu

 • - realizarea bugetului in funcție de preturile existente pe piața;

 • - cheltuielile generate de creștere Inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu

Riscuri externe

Riscuri        De mediu:

- condițiile de           clima si

temperatura nefavorabi

La         efectuării     unor

categorii lucrări

Mediu

■ planificarecorespunzatoarealucrarilor; -alegerea unor Soluții de execuție Care sa tina cont cu prioritate de Condițiile climatice

Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corecta a etapelor proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementării asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1.Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Au fost analizate cele doua scenarii propuse:

Scenariul A.

Cu următoarele caracteristici:

 • -  Structura de tip cadre din beton armat si fundații tip radier general sub stâlpi si pereți legata de clădirea principal printr-un elelment de legătură tip coridor cu acces facil către si dinspre celelalte departamente

Scenariul B.

Cu următoarele caracteristici:

 • -  Structura metalica alcatuita din cadre contravantuite si fundații izolate cu grinzi perimetrale de echilibrare legata de clădirea principal printr-un elelment de legătură tip coridor cu acces facil către si dinspre celelalte departamente

Din punct de vedere arhitectural si funcțional, cele doua variante nu prezintă diferente. Din punct de vedere al instalațiilor sanitare, cele doua variante nu prezintă diferente.

Din punct de vedere al instalațiilor electrice, cele doua variante nu prezintă diferente.

Din punct de vedere structural, au fost identificate următoarele: Din punct de vedere structural, ambele soluții structurale respecta cerința de rezistenta si stabilitate la solicitări statice si dinamice. Pricipalele avantaje ale structurii metalice sunt:

 • - scurtarea perioadei de execuție,

 • - posibilitatea realizării unor deschideri mari, condiție necesara pentru încăperile de tipul sălilor multifuncționale.

 • - dimensiunea redusa a elementelor verticale fapt ce conduce la reducerea grosimii pereților interiori de compartimentare.

 • - datorita greutății mici a structurii in comparație cu cea realizata din beton armat, fundațiile au dimensiuni mai reduse.

Principalul dezavanaj al soluției pe structura metalica este costul global mai mari in comparație cu soluția structurii din beton armat datorat:

 • - costurilor mai mare de construire;

 • - costurilor ridicate cu tratarea elementelor metalice împotriva incediilor si asigurarea izolării fonice a elementelor de compartimentare. Aceste tipuri de lucrări, particulare structurilor metalice, conduc la costuri globale mai mari in comparație cu soluția structurii din beton armat.

In varianta realizării structurii din beton armat (varianta 1), principalul avantaj il constituie costul lucrărilor, atat cel inițial cat si cel cu privire la exploatarea in timp. Prin proprietățile materialului si configurația geometrica a elementelor structurale, betonul armat nu necesita tratamente speciale împotriva incendiilor sau a izolării fonice. Aceasta calitate a materialului reprezintă un avatanj major pentru îndeplinirea eficienta a cerințelor specifice clădirilor de acest tip. Dezavantajul principal il reprezintă timpul de realizare a structurii de rezistenta.

Cadrele din beton armat prezintă o flexibilitate mai mare de realizare a compartimentărilor si a fațadelor. In varianta alternativa (varianta 2), dispunerea contravantuirilor verticale in planul pereților conduce la constrângeri majore in ceea ce privește compartimentarea si configurația fațadelor.

Din analiza tehnico-economica realizata pentru cele doua variante, valoarea cheltuielilor cu structura de rezistanta in soluția cadrelor din beton armat, este mai mica cu aproximativ 20% mai mica fata de varianta alternativa metalica.

In aceste condiții soluția recomandata de proiectant este structura de tip cadre din beton armat si fundații continue sub stâlpi si pereți.

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

In urma analizei celor doua scenarii recomandate, a rezultat ca, Varianta A este cea mai avantajosa, din punct de vedere economic si benefic.

 • 5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a)obtinerea si amenajarea terenului;

Obiectivul de investiție va fi amplasat pe Șoseaua Pantelimon, Nr. 27, in intravilanul Sectorului 2, București. Terenul este in suprafața de 4086 mp din acte (4109 mp masurata), face parte din domeniul public local si se afla in administrarea Politiei Locale Sector 2.

46


Vizat


spre neschimbare,


SECRETAR,


Conform PUZ Sector 2 imobilul se afla situat in zona M3 - avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri

POT max = 27%

CUT max = 2.3

Terenul are o forma neregulata, destinația curti-constructii. Pe teren se afla corpurile C1,C2, C3siC7.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

INSTALAȚII SANITARE

Instalata de alimentare cu apa pentru consum menajer

Instalații de stingere incendiu

Conductele de distribuție a apei reci si calde

Canalizarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare

Instalație de preluarea condensului

Canalizarea apelor pluviale convențional curate

Obiecte sanitare pentru uz general

Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

Rețele exterioare de canalizare

Hidrantl interiori

Hidranti exteriori

Masuri igienico - sanitare

Asigurarea aportului de aer proaspăt

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși

Parametrii specifici obiectivului de investiție sunt stabiliți pentru ambele variante de investiție.

Se propune construirea unui nou corp de clădire cu un regim de inaltime Parter + 3 etaje.

Accesul se face din latura sudica si respectiv tunelul de legătură dintre corpul C1 si noul corp.

Invelitoarea este de tip terasa necirculabila.

Curtea va fi amenajata cu spatii verzi, amenajate atat pe soi, cat si in jardiniere, alei pietonale, echipamente tehnice,zona pubele gunoi.

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C

CLASA DE IMPORTANTA: II

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU : MIC

Elemente de bilanț

Dimensiuni maxime la parter - clădire propusa: clădirea va forma o forma neregulata cu laturi de :

6 metri, 18 metri, 19,5 metri, 24 metri si un perimetru total de 67,5 metri

Regim de înălțime: P+3E.

Hmax.= 14,00m

Suprafața construita parter: 305,25 mp ;

Suprafața construita desfasurata: 1200 mp ;

S.teren din acte = 4086 mp (4109 din măsurători)

POT max. propus= 27%

CUT max. propus= 2,3

Inaltimea libera a spatiilor interioare va fi de aproximativ 2,70 m.

Circulația verticala se va realiza prin intermediul unei scări din beton armat cu trepte si contratrepte.a unei scări metalice exterioare, si a unui lift de persoane.

Scara este prevăzută cu balustrada avand inaltimea de 100cm fata de trepte si podest, iar distanta dintre montantii balustradei se va realiza la maxim 10 cm intre aceștia, conform normativ.

Balustrada se va realiza din metal, vopsitorie gri.

Inaltimea de nivel este:

-Parter

inaltime libera 2,70m

-Etaj 1

înălțime libera 2,70m

-Etaj 2

inaltime libera 2,70rn

-Etaj 3

inaltime libera 2,70m

închideri si compartimentări:

 • 2. Pereții exteriori de închidere se vor realiza din zidărie de cărămidă cu goluri verticale, grosime 30 cm si se vor placa la exterior cu vata bazaltica pentru fațade tip „termosistem”: conductivitatea termica minima Ă=0.035 W/mK, Reacția la foc ,,AT’, Rezistenta de compresiune la o deformatie de 10% >30kPa.

Cărămidă cu goluri verticale, avand: conductivitatea termica minima A=0.234 W/mK, Reacția la foc „A1 ”

~VIZAT spre neschimbare,

 • 3. Tamplaria exterioara se va realiza din profil aluminiu Eficienta energetica ridicata (Uf=1,1 W/m2k si Uw=0,79 W/m2k), cu geam tripan avand Ug=0,5 W/m2k se obține un coeficient de izolare termica Uw=0,79 W/m2k.

 • 3.  Pereții interiori de compartimentare se vor realiza din cărămidă 30,20,15 cm si gips-carton 15 cm grosime - placare cu 2 foi de gips-carton rezistente la umezeala sau foc după caz.

 • 4. Compartimentările cabinelor de wc se vor realiza din panouri hpl.

Usi interioare:

 • 3 Usi metalice cu tocuri metalice de tip tunel culoare gri.

 • 4 Usi hpl la cabinele de wc.

Alcătuirea scărilor interioare si exterioare, a parapetelor si balustradelor vor respecta STAS 6131 înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor, STAS 2965 Scări prescripții generale de proiectare, CE I Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in utilizare NP068-05, Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții NP 063-02, Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru spatii publice sau instituții NP010-97.

La scările interioare se vor monta balustrade metalice tratate anticoroziv si vopsite in câmp electrostatic. Balustradele vor avea inaltimea minima de 100cm de la cota finita a pardoselii invecinate si vor rezista la incarcari in exploatare conform normelor in vigoare.

Pardoseli interioare:

 • •  Spatii de supraveghere video, birouri,holuri, circulații orizontale - pardoseala tehnica;

 • •  Scări, vestiare, grupuri sanitare - gresie ceramica antiderapanta, placi format mediu;

 • •  Spatii tehnice - gresie ceramica antiderapanta, placi format mediu, pardoseala tehnica;

Pardoseli exterioare:

 • •  in zona acces in clădire se montează pavaj din dale de piatra cu

inserții antiaderente.

Finisaje pereți interiori:

 • •  Grupuri sanitare, vestiare: placi ceramice de faianța, pe toata inaltimea libera

 • •  Restul spatiilor: vopsitorie lavabila alba de interior, rezistenta la umiditate in spatiile umede si tehnice.

Finisaje pereți exteriori:

® Pereții exteriori se vor finisa oartial cu fanouri uscate tip Alu-Bond sau HPL, parțial tencuieli cu tencuiala decorativa impermeabila, alba/culori(se vor stabili ulterior);

Finisaje plafoane:

 • •  tavan casetat gips carton vopsitorie lavabila de interior culoare alba;

 • •  vopsitorie lavabila de interior, rezistenta la umiditate in spatiile umede (vestiare, grupuri sanitare, spatii tehnice).

Invelitoarea este de tip terasa necirculabila si are următoarea alcătuire: Protecție hidroizolatie - pietriș alb, hidroizolatie - membrana bituminoasa, termoizolatie polisitren extrudat EPS 200-35 cm, bariera de vapori, strat de difuzize, beton de panta.Se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atice. Se va acorda atentie întoarcerii hidro si termoizolatiei Ia atice pentru prevenirea infiltrațiilor.

Accesul pe terasa necirculabila (tehnica)se va face doar ocazional. Va fi permis accesul pe terasa numai persoanelor calificate si instruite in acest sens, prin grija beneficiarului.

Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul imobilului.

Se va realiza hidroizolarea pe contur a clădirii prin montarea de hidroizolatie cu folie de protecție anti rădăcini pe toate suprafețele verticale ale construcției sub cota terenului natural. Perimetral clădirii se montează trotuare de garda cu dop de sigilare din mastic de bitum la contactul cu soclul.

 • d)probe tehnologice si teste.

Nu este cazul.

 • 5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții: a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

  TOTAL GENERAL

  Valoare fara TVA

  ' 'TVA

  Valoare cu TVA

  Din oarece (1^41,4 + 2 +4.1 +

  . ■

  10,960,240.00

  2,062,445.60

  • .

  13,042:685.60

“VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

bjindicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Regim de inaltime: P+3E.

Hmax.= 14,00m

POT max. propus = 27%

CUT max. propus = 2.3

cjindicatori financiari, socioe-conomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Regim de inaltime: P+3E.

Hmax.= 14,00 M

POT max. propus = 27%

CUT max. propus = 2.3

d)durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata de execuție este reprezentata de 24 luni.

 • 5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

In conformitate cu Legea calitatii lucrărilor in construcții nr. 10/1995 - inclusiv toate completările ulterioare, la întocmirea prezentului proiect s-a asigurat respectarea următoarelor criterii de performanta:

Cerința „A”: rezistenta mecanica si stabilitate;

Clasa de importanta III - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor -P100-1/2013.

Cerința „B”: securitate la incendiu;

Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare si anume:

 • - Normativ P 118/99

 • - Manual privind exemplificări, detalieri si soluții de aplicare a

prevederilor P118/99. Siguranța la foc a construcțiilor MP 008-2002.

 • - N94 Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru unitățile din ramura

Ministerului Sanatatii.

""“VIZAT spre neschimbate, SECRETAR, -------

In proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiului, precum si materiale de prima intervenție necesare localizării si stingerii eventualelor incendii declanșate din alte motive.

Clădirea constituie compartiment unic de incendiu, cu o suprafața construita la sol de 1150 mp.

Construcția este amplasata respectând prevederile de la pct. 2.2.2/P 118-99.

Construcția se incadreaza in:

 • -       categoria de importanta - C normala, conform HGR nr.766/1997;

 • -        clasa de importanta II;

 • -        grad de rezistenta la foc - II, conform P 118-99

 • -        risc mic de incendiu

Elementele de construcție îndeplinesc condițiile stabilite in tab.2.1.9. si tab. 4.2.105. din P118-99.

Pereții casei de scara vor fi min REI 150min.

Casa de scara este ventilata natural.

Accesul autospecialelor la clădire este asigurat direct pe doua laturi prin străzile alaturate terenului.

Se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atice. Se va acorda atentie întoarcerii hidro si termoizolatiei la atice pentru prevenirea infiltrațiilor.

Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul imobilului.

Se va realiza hidroizolarea pe contur a clădirii prin montarea de hidroizolatie cu folie de protecție anti rădăcini pe toate suprafețele verticale ale construcției sub cota terenului natural. Perimetral clădirii se montează trotuare de garda cu dop de sigilare din mastic de bitum la contactul cu soclul.

Asigurarea izolării termice corespunzătoare duce la un consum rațional de energie pentru încălzire.

Evacuarea gazelor arse/admisie aer de la/pentru centrala termica se va face la nivelul de amplasare a! echipamentului, direct pe fațada. Pentru amplasarea coșului de fum se vor respecta condițiile impuse de legislația in vigoare, respectiv toate indicațiile producătorului.

Cerința „C”: igiena, sanatate si mediu inconjurator;

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre cu parapet 0.00/0.90m si înalte pana la cota grinzii exterioare.

iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generala si lumina locala la spațiul de lucru

“ ' VIZAT spre neschimbare, _SECRETAR,.......

sunt prevăzute grupuri sanitare dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului; ventilarea acestora se face in mod natura! si/sau mecanizat.

protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentala s-a asigurat prin legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat si nivelele de iluminare s-au ales astfel incat sa nu afecteze vederea utilizatorilor.

incalzirea si apa calda menajera sunt asigurata de la centra termica amplasate in spațiu ethnic

In spatiile cu aparate cu utilizarea de gaz naturale se prevăd grile de ventilare dimensionate in conformitate cu normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

cerințele de igiena se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de intretinut, care nu atrag praful.

condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabila distribuita prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

apele uzate menajere si apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publica de canalizare

Pentru igiena s-au prevăzut:

elemente comode pentru acționarea manuala a aparatelor electrice;

masuri constructive corespunzătoare pentru întreținerea instalațiilor (montaj îngropat sau in plafoane false, accesibilitate comoda la circuite, cabluri, aparataj izolat, etc.), pentru eliminarea depunerilor de praf, care pot fi generatoare de scurcircuit.

dotare cu materiale corespunzătoare de curățenie.

Pentru sanatatea oamenilor s-au luat următoarele masuri:

prevederea iluminatului fluorescent in spatiile comune, spatiile tehnice, parcaje, spatiile comerciale, etc), care asigura

nivelul mediu de iluminare pe planul de lucru corespunzător activitatii si destinației spațiului

un grad ridicat de uniformitate a nivelului mediu de iluminare

un grad de luminanta corespunzător fiecărui loc de munca, cat si a unei distribuții optime a luminantei in câmpul vizual

prevederea da materiale cu grad redus de poluare, atat in funcționarea normala, cat si in caz de avarie, incendiu, etc.

Suprafețele vitrate vor respecta cerințele normativului NP010/97 iar iluminarea naturala/artificiala artificiala vor respecta cerința nr 4.4.5.1.4 din NP010/97 privind factorii de uniformitate a luminii.

Instalațiile sanitare sunt proiectate si vor fi executate astfel incat sa nu reprezinte, pe intregul lor ciclu de viata, o amenințare pentru igiena sau pentru sanatatea si siguranța lucratorilor, a utilizatorilor sau a vecinilor, nici sa exercite un impact exagerat de mare asupra calitatii mediului sau a climei pe intregul lor ciclu de viata, in cursul construirii, utilizării, demolării

Protecția impotriva radiațiilor

Activitățile desfășurate in incinta si in interiorul imobilului proiectat, precum si instalațiile si echipamentele aferente acestuia nu reprezintă surse de radiații.

Protecția solului si a subsolului

Apele pluviale sunt deversate la canalizarea publica.

Gospodărirea deșeurilor

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deșeuri menajere care nu prezintă potențial nociv pentru zona. Deseurile vor fi colectate in europubele si ridicate de către o unitate de salubritate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe durata lucrărilor de execuție constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot) si incadrarea lucrărilor in standardele si legislația existenta.

Se va urmări menținerea nivelului de zgomot exterior in limitele impuse in STAS 100009/88 respectiv de 50 dB (A), curba de zgomot Cz 456.

In proiectare, la alegerea echipamentelor si instalațiilor s-au luat următoarele masuri: prevederea de aparate electrice care nu depasesc in funcționare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, când acestea nu funcționează.

Depozitarea materialelor de construcție se va face numai in limitele terenului detinut de titular.

Lucrările de construcție vor fi executate de unitati specializate, autorizate in conformitate cu Legea Nr. 137/1995.

Cerința „D": siguranța in exploatare;

Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare, fara a se limita la acestea.

Siguranța la circulația pietonala:

la exterior

se va prevedea iluminat adecvat pe traseele de circulație din jurul clădirii si in zona acceselor

aleile si circulațiile pietonale vor fi executate din materiale care nu permit alunecarea si accidentarea persoanelor, chiar si inconditii de umiditate

pe traseele de circulație pietonale nu sunt prevăzute denivelări mai mari de 2,5cm, iar grătarele vor avea gratare cu orificii de max.1,5cm.

pe traseele de circulație nu sunt usi sau ferestre care se deschid către exterior, pentru a se evita lovirea de obstacole

pe tot parcursul pietonal se asigura inaltimi de trecere de minim2,10m

accesele sunt protejate contra intemperiilor cu copertine

balustradele si parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02 si vor rezista la încărcări in exploatare conform normelor in vigoare

la interior

latimea coridoarelor este de minim 1.50m, iar inaltimea minima libera este de 2.00m pe caile de evacuare, inaltimea ușilor este 2.10m

ușile interioare nu au praguri

ușile coridoarelor se deschid in sensul ieșirii din clădire

pardoselile sunt antiderapante si rezistente la uzura si intretinere

pereții de pe caile de evacuare sunt plani, netezi, fara asperitati

balustradele si parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02 si vor rezista la incarcari in exploatare conform normelor in vigoare

toate denivelările mai mari de 30cm au fost prevăzute cu balustrada/parapet de protecție, conformate conf. STAS 6131.

S-au luat masuri de protecție a utilizatorului la șocurile electrice prin atingere directa si indirecta.

Cerința „E”: protecția impotriva zgomotului;

Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de „Normele Tehnice de izolare fonica", nr. C 125.87 (valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45).

închiderile exterioare asigura un confort acustic ce se incadreaza in prescripțiile normativelor in vigoare.

Funcțiunile clădirii nu sunt generatoare de zgomote perturbatoare.

Activitățile desfășurate in incinta si in interiorul imobilului proiectat nu reprezintă surse de zgomot si vibrații.

In proiectare, la alegerea echipamentelor si instalațiilor s-au luat următoarele masuri: prevederea de aparate electrice care nu depasesc in funcționare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, când acestea nu funcționează.

Cerința „F”: economie de energie si izolare termica;

Pereții exteriori de inchidere se vor realiza din zidărie de cărămidă cu goluri verticale, grosime 30cm si se vor vata bazaltica si panori prefabricate specifice fațadelor ventilate.

Tamplaria exterioara se va realiza din profil aluminiu Eficienta energetica ridicata (Uf=1,1 W/m2k si Uw=0,79 W/mzk), cu geam tripan avand Ug=0,5 W/mzk se obține un coeficient de izolare termica Uw=0,79 W/mzk.

Invelitoarea este de tip terasa necircuiabila si are următoarea alcătuire: Protecție hidroizolatie - pietriș alb, hidroizolatie - membrana bituminoasa, termoizolatie polisitren extrudat EPS 200, bariera de vapori, strat de difuzize, beton de panta.

Se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atice. Se va acorda atentie întoarcerii hidro si termoizolatiei la atice pentru prevenirea infiltrațiilor.

Accesul pe terasa necircuiabila se va face doar ocazional, printr-o trapa cu scara retractabila actionata din casa scării la ultimul nivel. Va fi permis accesul pe terasa numai persoanelor calificate si instruite in acest sens, prin grija beneficiarului.

Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul imobilului.

Se va realiza hidroizolarea pe contur a clădirii prin montarea de hidroizolatie cu folie de protecție anti rădăcini pe toate suprafețele verticale ale construcției sub cota terenului natural. Perimetral clădirii se montează trotuare de garda cu dop de sigilare din mastic de bitum la contactul cu soclul

Evacuarea gazelor arse/admisie aer de la/pentru centrala termica se va face la nivelul de amplasare al echipamentului, direct pe fațada Pentru amplasarea coșului de fum se vor respecta condițiile impuse de legislația in vigoare, respectiv toate indicațiile producătorului.

 • 5.6,Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Proiectul va fi finanțat integral din bugetul administrației locale al Sectorului 2.

 • 6.Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 6.1. Pe baza viitoarei documentații tehnice se va obține certificatul de urbanism, avizele solicitate precum si autorizația de construire.

  • 6.2. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

6.3.Studiu topografic

7.Implementarea investiției

7.1.Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Politia Locala Sector 2 in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului va numi echipa de implementare a proiectului astfel incat proiectul sa fie implementat in condiții optime

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de implementarea a proiectului va de 24 luni si va cuprinde următoarele activitati:

Nr. Crt.

ACTIVITATE

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L

10

L

11

l

12

L

13

L

14

L 15

L

16

L

17

L 18

L 19

L

20

L

21

L

22

L

23

l

1

Management de

Proiect

■ :

0 '

. . :

. ■

.. .

r

2

Organizare achiziții

ț.-Tv

E

-

• , ■

J .. . ■

V-

-

- ■

. - '

ff

HI

M

3

!ntocmireproiec Tehnic si Detalii de

Execuție

. ■

■ .

' ■

' ■

4

Execuție lucrări de construcție

■ ■ ■

i

!

4.1

Dirigentie      de

șantier si asistenta

Tehnica

11

< ■

1

8

4.2

Organizare Șantier

® li

fi

li

H

4.3

Execuția lucrărilor

■ ■

1

-■

.. . ;

5

Fiece ptie echipamente si Dotări

1

6

Finalizare si punere n funcțiune

1

1

7.3.Strategia de exploatare/operare si întreținere; etape, metode si resurse necesare

Obiectivul de investiție va fi administrat de Politia Locala Sector 2.

7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Membrii echipei de management vor fi atent selecționați astfel incat obiectivul de investiție sa fie realizat in cele mai bune condiții.

8.Concluzii si recomandări

Investiția pentru realizarea obiectivului:

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, RELOCARE UTILITATI SI EXTINDERE CLĂDIRE PRINCIPALA IN VEDEREA CONSTRUIRII NOULUI CENTRU DE MONITORIZARE PENTRU POLITIA LOCALA SECTOR 2 este :

 • -  oportuna, întrucât răspunde unor nevoi reale,

 • -  fezabila, astfel cum arata si analiza economica,

 • -  adaptata nevoilor actuale si viitoare si realizata conform prevederilor si normelor tehnice specifice.

 • -  se recomanda etapizarea elaborării documentației tehnice si a lucrărilor astfel incat sa se asigure respectarea graficului de realizare propus.

  Data:


Proiectant


rWor S.R.L.


Decembrie 2018

DEVIZ GENERALAl obiectivului de investiții: DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, RELOCARE UTILITATI SI EXTINDERE CLĂDIRE PRINCIPALA IN VEDEREA CONSTRUIRII NOULUI CENTRU DE MONITORIZARE PENTRU POLITIA

Nr. crt.

Denmirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

( cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

-

-

1,2

Amenajarea terenului

464.145,30

88.187,61

552.332,91

1,3

Amenajare carosabil

441.236,00

83.834,84

525.070,84

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1.850.493,40

351.593,75

2.202.087,15

TOTAL CAPITOL 1

2.755.874,70

523.616,19

3.279.490,90

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

-

-

2,2

-

-

2,3

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3,2

Documentatii-Suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acordurii si autorizații

-

-

3,3

Expertiza tehnica

133.950,00

25.450,50

159.400,50

3,4

Certificarea performatei energetice si auditul energetic al clădirilor

29.328,00

5.572,32

34.900,32

3,5

Proiectare 2% X Cap 4

281.713,51

53.525,57

335.239,073.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documetatia de avizare a lucrărilor de intervenție si devizul general

-

-

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

-

-

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

-

-

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

-

-

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

140.856,75

26.762,78

167.619,53

3,7

Consultanta 1% x Cap 4

140.856,75

26.762,78

167.619,54

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3,8

Asistenta tehnica

133.950,00

25.450,50

159.400,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

-

-

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

3.8.1.2. Pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

-

-

3.8.2. Dirigentie de șantier

-

-

TOTAL CAPITOL 3

860.655,01

163.524,45

1.024.179,46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

5.940.897,00

1.128.770,43

7.069.667,43

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.243.357,00

426.237,83

2.669.594,83

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1 642.436,25

312.062,89

1.954.499,14

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

534.000,00

101.460,00

635.460,00

4,5

Dotări

950.000,00

180.500,00

1.130.500,00

4,6

Active necorporale

2.774.985,03

527.247,16

3.302.232,19

TOTAL CAPITOL 4

14.085.675,28

2.676.278,30

16.761.953,58CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizarea de șantier 2,5% x Capitolul 4

352.141,88

66.906,96

419.048,84

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

- -

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

175.042,06

-

175.042,06

5.2.1. Comisioane si dobânzi aferente creditului banei finanțatoare

-

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de contructii 0.5% x C+M

54.700,64

-

54.700,64

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% x C+M

10.940,13

-

10.940,13

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale si Constructorilor - CSC 0.5% x C+M

54.700,64

-

54.700,64

5.2.5. Taxe pentru acordurii, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare 0.5% x C+M la clădiri rezidențiale, 1% x C+M la alte tipurii de clădirii, 0% la primarii

54.700,64

-

54.700,64

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10% x Cap 4

1.408.567,53

267.627,83

1.676.195,36

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5

2.110.793,53

334.534,79

2.445.328,32

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

25.258,57

4.799,13

30.057,70

6,2

Probe tehnologice si teste

50.517,13

9.598,25

60.115,38

TOTAL CAPITOL 6

75.775,70

14.397,38

90.173,08

TOTAL GENERAL

19.447.538,22

3.486.732,21

22.934.270,43

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

10.940.128,70

2.078.624,45

13.018.753,16


GEMAS1 Kontraktor SRL

10.12.2018

Ing. Tritoiu Crăciun

Ing. Viorel Mielu

zn m o X)
ftiMJid cerutele «leftUle:


Cod nu ineric personal.


Comisia <lt exainlnart Nr. Z£.


ATESTAT

cnlru ccmpci.cnSciTHlfitWfl țilulftrului

) domeniile: ... ...................^..........îi¥

.....zzM/ff.


Daiu elibetSrîi: J?S&a.,£t2QSÎ,......

FrțMBtikjWii^lIceiiț ^«WllV^'îd.ii<«'»?ȚiCt^ «c ei«KWt ttkf

Lcfsr t<. WlS.iiI-ru^rieltile iiHrnowc.

LEGITIMAȚIE

ScriaB.ISr. 068"-/

Numele si prenumele verificatorului atestat

Nr.2128/02.03.2019


PETRESCU EUGEN

Legitimație: Seria B Nr. 06842

Firma:S.C. GEO 7 s.r.I.

Adresa:Bdul Matei Basarab,bl.U21,sc.A,ap. 12

Slobozia,județul Ialomița

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința Af

a documentației: Studiu geotehnic

pentru obiectivul: PRELUNGIRE CLĂDIRE PRINCIPALA P+3E IN VEDEREA RELOCĂRII SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO, SOSEAUA PANTELIMON, NR,27, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2.

 • 1 DATE DE IDENTIFICARE

-proiectant general/beneficia r: POLITIA LOCALA SECTOR 2.

-proictant de specialitate: S.C.GEOCAD AMD S.R.L.

-amplasament:BUCURESTI, SOSEAUA PANTELIMON, NR.27

 • 2 ÎNDEPLINIREA EXIGENTELOR

Studiul geotehnic a fost elaborat respectându-se prevederile următoarelor standarde si normative: P100/1-2013, STAS 6054/77, NP 074/2014, NP 112/2014.

 • 3 .DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE

Piese scrise si desenate elaborate de proiectantul de specialitate.

 • 4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

Terenul de fundare: PRAF ARGILOS/PRAF NISIPOS.

Soluție de fundare: DIRECTA.

Studiul geotehnic răspunde cerinței la verificarea Af.

Am primit 2(doua)exemplare,

Investitor/Proiectant


Am predat 2(doua)eîemplare, Veri^cator at a/

Ine.Eugen Petre&c4'

1.

F


Ploiești, str. Popa Șapca, nr. 15

Registrul comerțului: J29/2153/2006

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare: 19080701 Cont: R093BRDE300SV41918483000-BRD Ploiești Cont:R040TREZ5215069XXX007536-Trezorerie Ploiești

Tei/Fax: 0344/733111 Mobil: 0720/427951 E-mail: office@studii-geotehnice.ro Web: www.studii-geotehnice.ro


Doc. nr. 078/2019


Data: 28/02/2019

_


Pag 1 din 11


STUDIU GEOTEHNIC

PRIVIND NATURA TERENULUI DE FUNDARE PENTRU PRELUNGIRE CLĂDIRE PRINCIPALA “P+3E” IN VEDEREA RELOCĂRII SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO

SOSEAUA PANTELIMON, NR, 27 MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 2

BENEFICIAR:

POLITIA LOCALA SECTOR 2VERIFICATOR CERINȚA AFi IMG. EUGEN-

PETRESCU


/ /

Orice reproducere utilizare sau distribuire a acestui document sau parii din acesta da către persoane fizice sau juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa fara autorizarea scrisa s reprezentantului societății. SC GEOCAD AMD S&LiSi-ua, proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile s penale sie legii                                     l        UITAT

CUPRINS

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1  Scop

  • 1.2  Descrierea activitatii

  • 1.3 Autorizare

1 4 Restrictîonarî

 • 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  • 2.1  Date generale

  • 2.2  Descrierea perimetrului

  • 2.3 Documentație

 • 3. DATE GENERALE

  • 3.1  Date geografice

  • 3.2 Date geomorfologice si geologice generale

  • 3.3 Considerații hidrografice si hidrogeologice

  • 3.4 Date seismice

  • 3.5 Date climatice

 • 4.  TES TE SI IN VES TIGA Tll

  • 4.1 investigații prin sondaje

 • 4 2 Date geotehnîce

 • 4.2.1  Morfologie

 • 4.2.2  Lîtologie

  Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau part; din acesta de către persoane fizice sau juridice neautorizate m afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa fars autorizarea scrisa a reprezentantului societății. SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penale aie legii.


  ---VIZAT

  spre neschimbare, SECRETAR, _


 • 4.2.3 Apa subterana

 • 4.3 Categoria geotehnica a amplasamentului

 • 5. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

 • 6. ANEXE GRAFICE

  • 6.1  Fisa sintetica F1

  • 6.2  Plan de amplasament si delimitare al imobiîluiuij se. 1:500

  • 6.3  Rezultate analize geotehnice

  • 6.4  Harta Câmpiei Romane

  • 6.5  Harta București sectoare

Orice reproducere. utilizare sau distribuire a acestui documeni sau parti din acesta de către persoane fizice sau juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa tara autorizarea scrisa a reprezentantului societății SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penale ale legii

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Scop

Aceasta documentație prezintă- rezuitatele unui studiu geotehnic întocmit de S.C GEOCAD AMD SRL, pentru determinarea naturii terenului de fundare la prelungirea clădirii principale "P+3E” in vedera relocării serviciului de supraveghere video la politia locala a sectorului 2 București. Scopul acestui studiu e: de a da recomandări pentru designul fundației si alte aspecte geotehnice ale construcției propuse pentru a fi realizata.

Forajul a fost executat cu o instalație geotehnica tip Dormer Engineering cu diametrul de 75mm iar analiza de laborator a fost efectuata de SC Labor Test SRL (laborator autorizat MDRAT gradul II).

 • 1.2 Descrierea activitatii

Prezenta documentație isi propune următoarele:

 • -   verificarea atenta a datelor existente;

 • -   realizarea unei cercetări a solului si subsolului;

 • -   realizarea unei analize geotehnice legate de construcția propusa utilizind informațiile obținute din cercetarea solului si subsolului;

 • -   realizarea acestui raport ce conține rezultatele analizelor, concluziilor si recomandărilor geotehnice legate de construcția propusa;

 • 1.3 Autorizare

Evaluarea a fost efectuata si documentația a fost realizata in concordanta cu: ceeace a fost programat. SC GEOCAD AMD SRL a primit acceptul proprietarului de a realiza acest studiu.

Au fost respectate prescripțiile de proiectare si legislația in vigoare la data întocmirii acestuia după cum urmeaza:

 • - N 074/2014- Normativ privind sntocmârea documentațiilor geotehnice in construcții.

 • - EUROCOD 7-SR EN 1997-2:2008 - Proiectarea geotehnica.

 • - EUROCOD 8-SR EN 1998-1:2004- Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.

 • - P 100-1/2013 - Zonarea seismica a teritoriului României.

 • 1.4 Restrictionari

Acest raport a fost realizat pentru: utilizarea exclusiva de către: Politia locala a sectorului 2 București, pentru a fi aplicat la proiectul descris in secțiunea 2. Acest studiu a fost efectuat in concordanta cu: practicile geotehnice inginerești general acceptate.

SC GEOCAD AMD SRL isi rezerva dreptul de: a revizui aspectele geotehnice legate de specificul construcției si de a confirma corecta interpretare a recomandărilor prevăzute în acest proiect.

Concluziile si recomandările conținute de aceasta documentație se bazeaza pe datele obținute de la un număr limitat de teste subterane. Natura si importanta diferentelor existent® intre aceste teste subterane s-ar putea sa nu fie evidenta pănâ'la Ipc^erea construcției sau

Once reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parii din acesta de către persoarrefeice sau juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa rara autorizarea scrisa a reprezentantului societitii. SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penale ale legii

S.C. GEOCAD AMD SRL

STUDIU GEOTEHNIC

Doc nr 078/2019

Date: 28/02/2019

Pag 5 din 11

pana la efectuarea unor alte teste. Daca variațiile sau alte condiții latente devin evidente, va fi necesara o reevaluare a recomandărilor conținute de acest studiu.

Acest studiu nu include: o evaluare cu privire la substanțele toxice existente in sol, in apele subterane, apele de suprafața, in aer, deasupra sau in jurul acestei suprafețe.

Orice referire din acest raport sau din cercetarea subterana care se refera la mirosuri, culori sau alte condiții deosebite sunt date strict pentru informarea clientului.

 • 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  • 2.1 Date generale

Construcția care se proiectează, urmeaza a fi amplasata pe un teren liber in prezent si va avea regim de înălțime maxim “P+3E”.

Daca: locația, construcția propusa, elevația sau orice alte schimbări sunt făcute fata de ceeace e aratat in planul inclus in acest raport, SC GEOCAD AMD SRL trebuie avertizata pentru a determina daca recomandările prezentate mai sunt valabile.

 • 2.2 Descrierea perimetrului

Perimetrul, situat in; municipiul București, sector 2, Șoseaua Pantelimon, nr. 27, conform pianului din anexa 2, are o suprafața de 4109mp (din măsurători).

Terenul aparține zonei construibile a orașului si are categorie de folosința - curți construcții.

 • 2.3 Documentație

Beneficiarul a pus la dispoziție următorul document:

- Plan de amplasament si delimitare al imobilului, scara 1:500

 • 3. DATE GENERALE

  • 3.1 Date geografice

Municipiul București este situat in partea de sud a tarii, avand următoarele coordonate geografice: 26O5’48’’ longitudine estica si 44°24'49’’ latitudine sudica. El este așezat in Campia Vlasiei, subdiviziunea Campia Bucurestiului si este format din 6 sectoare.

Perimetrul vizat in acest studiu face parte din sectorul 2 al capitalei. Acesta este situat în partea de nord-est a Bucureștilor, cu prelungiri în zona Ilfovului, având ca vecinătate la vest, sectorul 1, iar ia est și sud-est sectorul 3, desfășurându-se pe o suprafață de 32 kmp.

Actualul teritoriu al sectorului 2, facea parte din: codrii Vlăsiei, traversați de râul Colentina. Cu un relief plat, teren mlăștinos și plin de tină (de unde și denumirea Coîentinei -colea - n tină), sectorul 2 are câteva lacuri naturale precum: Tei, Plumbuita, Fundeni, Pantelimon care îi dau un specific aparte.

Limitele sectorului sunt următoarele începând de la intersecția B-dul Republicii cu B-dul Nicolae Bălcescu:

Limeta de vest P-ța Nicolae Bălcescu, B-dul Nicolae Bălcescu până la Str. C.A. Rosetti, Str. C.A. Rosetti până la Str. Pitar Moși, Str. Pitar Moși până la Str. Pictor Verona, Str. Pictor Verona până ia Str. Xenopol, Str. Xenopol (toate exclusiv) pâră la P-ța/Alexandru Sania, P-ța Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parii din acesta de către persoane fizice/șây juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societății . SC GEGSAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si pensie ale legii.

r VIZAT spre neschîmbare,

SECRETAR^—-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J-

Alexandru Sahia (inclusiv), Str. Polonă, Calea Floreasca (ambele exclusiv), Șos. Pipera (inclusiv) până la intersecția cu calea ferată București-Constanța.

Limita de nord: linia de cale ferată București-Constanța pana la gara Panteîimon (exclusiv).

Limita de est: calea ferată de la Panteîimon-Obor până la lacul Fundeni, urmând apoi spre est cursul râului Coientina până la Șos. Panteîimon.

Limita de sud: Șos. Panteîimon până la intersecția cu Șos.Vergului, Șos. Verguîui până la Str, Morarilor, B-dul Muncii de la intersecția cu Str. Morarilor până la intersecția cu Șos. Mihai Bravu, P-ța Muncii (inclusiv), în continuare pe Calea Călărași până la intersecția cu Str. Romulus (toate exclusiv), Str. Romulus până la intersecția cu Str. Mântuleasa, Str.Mântuleasa până la Str. Negustori, Str. Negustori până la B-dui Hristo Botev (toate inclusiv), B-dul Hristo Botev pina la B-dul Republicii, B-dul. Republicii până ia intersecția cu B-dul 1848 și B-dul Nicolae Bălcescu, P-ța Nicoiae Băicescu (toate exclusiv).

 • 3.2 Date geomorfoiogâce si geologice generale

Evoluția geologica a teritoriului studiat e legata de: evoluția întregii Câmpii Romane fiind amplasat la nord de falia pericarpatica, in zona avanfosei carpatice. Campia Vlasieî e o diviziune de tip tabular a Câmpiei Romane.

Din punct de vedere geologic Campia Vlasiei e formata la suprafața din formațiuni care aparțin exclusiv Cuaternarului. Acestea sunt alcătuite mai ales din loessuri, care acopera cea mai mare parte a câmpiei cu grosimi de 20-40m si depozite aluvionare formate din pietrișuri si nisipuri aduse de râuri si depuse dealungul văilor formând sesuri aluvionare sau lunci uneori late de mai muîti kilometri de o parte si de alta a râurilor. Intre depozitele aluvionare sunt de remarcat: in zona studiata, nisipurile si pietrișurile cu stratificatie incrucisata din malul Colentinei “Strateie de Coientina”.

Morfologia zonei prezintă un aspect genera! uniform cu altitudini cuprinse intre 80m si 110m evidentiindu-se interfluvii largi presărate cu crovuri, movile, vaiugi si lacuri, avand o ușoara înclinare spre sud-est.

Pe fondul reliefului de câmpie apare ca derivat relieful antropic datorat intervenției omului: desecări, îndiguiri, taiuzari, ramblee si deblee. Din cauza acestor lucrări, se formează, in crovuri, care apar mai ales pe suprafețele despadurite, acumulări de apa in exces - din ploi, zăpezi - care duc la transformarea solurilor de sub ele. Acestea devin mai argiloase si mai slab permeabile.

 • 3,3 Considerata hidrografic® si hîdrogeologice

Exista trei complexe acvifere subterane, plasate la: mica adâncime - 10-15m in pietrișurile de Coientina, la medie adâncime situate intr-un orizont gros de nisipuri - 20-30m si mare adâncime - situate in baza orizontului marnos.

La suprafața teritoriu! e străbătut de râul Coientina si deține si catșva lacuri: Tei, Panteîimon, Plumbuita si Fundeni.


eleva lacw OL

 • 3.4 Date seismice

Conform normativului P 100/1-2013 zonarea teritoriului României in/'termeni de valori

de vârf ale accelerației terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremu

Orice reproducere, utilizară sau distribuire a acestui document sau parii din acesta de către persoane fizice ^su juridice neautorizaîe in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa rara autorizarea scrisa a reprezentantului societății SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penale ale legii


avand intervalul

VIZAT spre neschimbat e, SECRETAR,

mediu de recurenta IMR=225 ani, sectorul 2 București, se incadreaza la Ks=0,30, iar conform zonării in termeni de perioada de colt Tc a spectrului de răspuns Tc=1,6.

 • 3.5 Date climatice

Teritoriul municipiului București situat intr-o zona cu climat temperat-continental cu nuanțe excesive, cu variații evidente de temperature de-a lungul celor patru anotimpuri, e caracterizat prin: următoarele valori (după Monografia Geografica a României).

 • •  Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala:           +10,7’0

Bucurestiul joaca un rol de insula termica in raport cu împrejurimile.

 • •  Adâncimea maxima de inghet:          0,90m

 • •  Regimul precipitațiilor:

Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de zece ani, este de 500-55mm repartizata după cum urmeaza:

 • •  Regimul vânturilor:

 • -  vânturile dominante sunt cete de est (21,2%), vest (16,3%}, nord-est (14,2%} si sud-vest (11,2%).

 • -  viteza medie anuaia a vânturilor de nord-est - 2,4m/s

 • -  viteza medie a vânturilor de est si vest - 2,3m/s

 • -  numărul zilelor cu vânt tare - peste 16m/s - 16 zile.

'  - frecventa calmului atmosferic este de 18,9%

 • 4. TESTE SI INVESTIGAT!!

  • 4.1 Investigația subterane

Investigația pentru determinarea caracteristicilor subsolului include o recunoaștere a terenului, forajul geotehnic, obținerea de probe de sol si dezvelirea fundației.

Forajele F1-2 au fost sapate pe locația propusa conform planului prezentat in anexa 2 la adancimea de 6,00 metri. Acestea au fost efectuate pe data de 05.12.2018 utilizând o foreza geotehnica tip Dormer Engineering cu diametrul de 75mm, proprietate SC GEOCAD AMD SRL.

Probele de sol au fost obținute pe intervalele selectate si au fost identificate in concordanta cu numărul proiectului, numărul forajului si adancimea de unde a fost obtinuta (a se vedea fisa sintetica a forajului FI-2).

 • 4.2 Date geotehmce

4.2.1 Morfologâe:

 • -  suprafața terenului este relativ plana si aproape orizontala;

 • -  terenul este pe deplin stabil (nu prezintă la suprafața niciunul din semneîe specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecări de teren, eroziuni, prăbușiri etc., care sa pună in pericol stabilitatea construcției).

 • -  prezintă crăpături si nu tine apa la suprafața timp îndelungat. /     -

■ ••

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parii din acesta de către persoane fizice sau juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa tara autorizarea scrisa a reprezentantului societății. SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penale ale legii

apte neschimbare,

| secretar,

 • 4.2.2 Litologie:

Din punct de vedere litologie zona cuprinde roci bune de fundare - rocile de sub umplutura.

Următoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma forării unei găuri pe aceasta locație:

(F1):

 • - 0,00-1,80m - praf nisipos galben cafeniu cu pietriș, cărămizi - umplutura

 • - 1,80-4,00m - nisip argilos cafeniu cu plasticitate mijlocie, vârtos

 • - 4,00-6,00m - nisip mediu galben roșcat cu pietriș mic Stratificatia e, practic, uniforma si orizontala. Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

(F2):

 • - 0,00»0,50m - umplutura

 • - 0,50-1,80m - praf argiios cafeniu roșcat cu plasticitate mare, vârtos, compresibilitate mare

 • - 1,80-3,80m - praf nisipos argilos galben cafeniu cu intercalatii calcaroase, plasticitate mijlocie, tare

 • - 3,80-6,00™ - nisip fin galben roșcat

Stratificatia e, practic, uniforma si orizontala.

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

 • 4.2.3 Apa subterana:

 • -  ca mediu acvifer prezenta, in zona, îa adâncimi de peste 6,00m, deci nu creeaza probleme săpăturilor pentru fundații si exploatării viitoarei construcții.

 • -  nivelul apelor subterane depinde de variațiile sezoniere si de schimbările in utilizarea terenului.

4.3 Categoria geotehnica a amplasamentului

Categoria geotehnica in care poate fi încadrat amplasamentul examinat reprezintă riscul geotehnic al acestuia, care poate fi exprimat funcție de o serie de factori legați atat de teren, cat si de vecinătăți, după cum urmeaza (conform NP 074/2014).

Factori de avut in vedere

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri bune

2

Apa subterana

Fara epuismente

1

Clasificare construcției după categoria de importanta

Normala

zCZa/ <-

3

_

Once reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din acesta de către perscăre z.ce sau juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societății. SC GEOCAD AMD SRL isi va proxeia drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penale aie legii

------VIZAT lepre neschimbare, secretar

S.C. GEOCAD AMD SRL

.. .....

STUDIU GEOTEHNIC

Doc nr 078/2019

Dale: 28/02/2019

Pag 9 din 11

Vecinătăți

Fara riscuri

1

Zonarea seismica

ag=0,30g

3

Riscul geotehnic

Moderat

10

Riscul geotehnic e moderat, deci amplasamentul poate fi încadrat in: categoria geotehnîca 2.

Nr. crt.

Riscul geotehnic

Categoria geotehnica

Tip

Limite punctaj

1

Redus

6...9

1

2

Moderat

10...14         n

2

3

Major

15...21

3

5. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Recomandările prezentate in armatoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe:

* informațiile cunoscute despre construcția propusa

 • -  rezultatele obținute din forajul geotehnic executat

 • -  experiența pe care am obtinut-o din studii similare

Deoarece testele obținute in situ reprezintă, statistic, un procent foarte mic de obținere a caracteristicilor subterane, este posibil ca, in timpul construcției, acestea sa difere foarte mult de cele indicate in studiu. In aceste circumstanțe, o corectare a acestuia ar putea fi necesara.

 • -  Acest studiu se bazeaza pe informațiile obținute din planul locației si din proiectul de construcție. Schimbarea locației sau a arhitecturii propuse poate avea efecte majore asupra concluziilor si recomandărilor din acest studiu. Firma SC GEOCAD AMD SRL trebuie sa fie contactata in cazul unor asemenea schimbări

 • -  Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu prezintă la suprafața semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active).

 • -  In subteranul zonei nu sunt prezente săruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in condiții specifice (dizolvări datorate infiltrării apelor sau șocuri seismice), ar putea da deformări nedorite la suprafața terenului.

 • -  Conform normativului P 100/1- 2013 zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta ÎMR=225 ani, sectorul 2 București, se incadreaza la Ks=0,30, iar conform zonării in termeni de perioada de colt Tc a spectrului de răspuns Tc=1,6.

 • -  Riscul geotehnic e moderat, deci amplasamentul poate fi incadratin: categoria

geotehnîca 2.                                            (   \>/

 • -  Apa subterana este prezenta in sol la adâncimi de peste 6/OOm. '

Once reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parii din acesta de către persoane fizice sau juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societății SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penate ais legii

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Pământurile prezente in verticala zonei sunt “bune pentru fundare” conform prevederilor NP112/2014 si admit fundarea directa, precum si calculul definitiv al fundațiilor pe baza presiunilor convenționale.

Se recomanda

 • 1. Fundarea directa a construcției pe orizontul de nisip argilos (praf nisipos argilos) la adancimea de 2,00m fata de nivelul actual al soiului.

 • 2. Folosirea presiunii convenționale de baza care e acceptabila pentru alcătuirea pământurilor recomandate pentru fundare: pconv = 240 kPa -conform NP112/2014 (pentru fundații cu adâncime Df = 2,00m si lățime B = 1,00m) Pentru alte adâncimi de fundare sau lățimi ale fundațiilor, valoarea presiunii convenționale se va corecta conform prevederilor normativului menționat, anexa D.

 • 3. Pavajele de beton, cărămizile, fundațiile vechi, etc daca exista deasupra sau in subsolul supafetei - toata umplutura existenta pe proprietate - trebuie îndepărtate din aria construibila, operație care face parte din amenajarea locației. Pe suprafețele care trebuie excavate: vegetația, solul fertil (aproximativ 25-30 cm), rădăcinile si alte materiale indezirabile trebuie îndepărtate. Toate aceste operații se recomanda: a fi efectuate in condiții de vreme uscata. Operațiile executate cu: echipament greu in condiții de vreme umeda, pot duce la mixarea excesiva a solului fertil cu solul imediat următor.

 • 4. Săpăturile pentru fundații se vor executa in ritm alert, pe cat se poate intr-o perioada lipsita de precipiatii si nu vor fi lasate deschise timp îndelungat (mai ales in timpul iernii), pentru a nu risca degradări ireversibile ale terenului de fundare datorita ciclurilor repetate de umezire-uscare sau de inghet-dezghet.

 • 5. Ultimul strat de pamant (cca 0,30cm) de pe fundul săpăturii sa fie evacuat inaînte de turnarea betonului, pentru a evita efectele negative cauzate de variațiile de umiditate.

 • 6. Daca la cota de fundare proiectata se întâlnesc umpluturi, săpăturile vor trebui adâncite pana la terenul natura! (inclusiv 0,20m necesari încastrării fundației in strat).

 • 7. Umplerea gropilor din jurul fundațiilor se face cu pamant scos din excavatii așezat in straturi si compactat corespunzător in momentul in care construcția a depășit nivelul terenului.

 • 8. La lucrările de excavare cu adâncimi de 2,00m sunt necesare lucrări de sprijinire a pereților gropii de fundație.

 • 9. Terenul trebuie sa aiba un drenaj pozitiv pentru a reduce infiltrațiile de apa cauzate de ploi. O înclinare de 1% trebuie menținută pentru zonele asfaltate si de 3% pentru suprafețele imediat adiacente clădirii (aproximativ 3 m). In generai apa nu trebuie lasata sa balteasca langa fundație in timpului după terminarea construcției

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parii din acesta de către persoane fizice sau juridice neautorizate in afara de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societății SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in conformitate cu dispozițiile civile si penale ale legii.

 • 10. Apele de pe acoperiș vor fi colectate de jgheaburi si burlane si dirijate prin rigole impermeabile către un colector (sistem de canalizare, fosa septica).

 • 11. Se vor planta sau menține arbori la o distanta de minim 3,00m fata de clădire -pomi fructiferi

 • 12. Arborii din specii considerate nepericuloase (larice, brad, pin - cu rădăcini pivotante) se pot planta in apropierea imobilului.

Terenul la cota de fundare va fi recepționat, in mod obligatoriu, de către geolog, iar procesul verbal de natura a terenului va fi atașat la cartea tehnica a construcției.


■ S.R.L- -pZ O,..Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parii din acesta de către persoane «zice ssu juridic® nssutonzats in ais^s de SC GEOCAD AMD SRL este interzisa tara autorizarea scrisa a reprezentantului societății SC GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile m conformitate cu dispozițiile civile si penale ale legii.

' VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,..

Cota relativa 6/m


FISA SINTETICA F1


Șoseaua Pantelimon, nr. 27

Municipiul București, Sector 2
Praf nisipos cafeniu cu cărămizi - umplutura


galben pietriș,


15,5i


COMPRESIBILITAT

IN


Nisip argilos cafeniu cu plasticitate mijlocie, vârtos


19,30


16,62


Cota relativa 6/mFISA SINTETICA F2


Șoseaua Pantelimon, nr. 27

Municipiul București, Sector 2COMPRESIBILITAT

IN


O c ro


Umplutura


18,20


15,64


nisipos argiios galben cafeniu cu intercalatii calcaroase, plasticitate mijlocie, tare


Nisip fin galben roșcat


17,66


15,64


:OCaDT


Anexa 135 la regulament PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI

SCARA 1: 500

xz


zxNumăr cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilii lut

214100

4109

Șoseaua PANTELIMON nr.27

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ teritoriala (U A T)


214100


BUCUREȘTI, SEC I'OR 2Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

! ..

. c«

4100

Gard de beton intre 91,90, 76,51,39,49.17,17.30.4.6

Tocii

4)09

metalic cu soclu din beton 6,98,91, calcan 90,71Executant

Ing. Costache Constantin

Confirm executarea măsurători lor de teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată s atribuirea nu mărului cadastral

corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila Data : Noiembrie 2018


Semnătura si parafa

Data

Stampila BCP1

LABORATOR

GEOTEHNIC

* DE GRADUL II ’

Nr. inregistrare 7-


Laborator geotehnic Gr. II

Autorizație nr. 3015

Adresa : Ploiești, str. Ineu, nr.3

Tel ./Fax ; 0721522208/ 0244595907


RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 1846 DATA 11.12.2018

Beneficiar: SC GEOCAD AMD SRL

Denumire lucrare: PRELUNGIRE CLĂDIRE PRINCIPALA P+3E IN VEDEREA

RELOCĂRII SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN BUCUREȘTI, SOS, PANTELIMON, NR. 27, JUD. ILFOV

Contract: 2 / ET. 12

Descriere si identificarea probelor:

Probe recoltate de beneficiar din sondaje.

Data primirii probelor: 5.12.2018

Data efectuării analizelor: 6 -10.12.2018

Buletinul de încercare conține : 2 file si 3 anexe.

Reproducerea parțiala a raportului de Încercări este interzisa! Declaram pe propria răspundere ca încercările nu s-au efectuat sub presiuni de orice natura.

A' /4 z


' irig, Ppj}.a Laetiîi^''' POPA LETIȚIA '’Vc>

X'X,-

fl5

AQ-G3

- ^SORTRST Sft-'v

< u ■ \

/" ‘■•'sC-feAS^W'O SRL GEOTtHiîlC

\* La©feâf(^4,2ote]ini(>GZ II / Autorizație nr. 3015

X. xi,

~^-2fi/7AI IL-ȚC-

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR- PRELUNGIRE CLĂDIRE PRINCIPALA P+3E ÎN VEDEREA RELOCĂRII SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN BUCUREȘTI, SOS. PANTELIMON, NR. 27, JUD. ILFOV«f

'Ci c. O

(fi

E,

<b o o

Q.

0J

E o c CC o

<

Descrierea probei

Granuiozitate

Umiditate naturala

STAS 1913/1-82

Plasticitate

STAS 1913/4-86

Structura

STAS 1913/3-76

Caracteristici contractile

STAS 1913/12-88

Compresibilitatea

STAS 8942/1-89

STAS A

J13/5-85

m o o

o

V

0.05-0.005

lo o

o

o o

CN

2.00-200

Limita curgere

Limita framantare

indice plasticitate

ra

c

CD

JP

£5

C

O

O

Cp o

C

: Greutatea voiumica

C0 0) s N O

o CL

Indice de porozitate

(D ca :5

E

Z3

CD 'a

’B 'O

ca

O

0)

«j

CD

Z 5

OT ■Q 0 £ Q. s £

8

Coef. de tasare specifica

Tasare specif. la inundare

d,

..

<$3

^2

d<

w %

Wl %

Wp %

1P

Ic

rAd kN/m3

n %

e

sr

kPa

ep

’m3

1

1.00

Praf nisipos galben cafeniu cu pietriș, cărămizi (umplutura)

2

58

37

3

12.8

30

15

15

1

 • 17.51

 • 15.51

41

0.70

0.49

3.00

Nisip argilos cafeniu

15

34

51

16.0

32

15

17

0.94

19.30

16.62

37

0.59

0.73

-

-

-

5.00

Nisip mediu galben roșcat cu pietriș mic

7

92

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1.00

Praf argilos cafeniu roșcat

22

54

24

-

16.3

35

14

21

0.89

18.20

15.64

41

0.69

0.63

-

6666

4.3

0

3.00

Praf nisipos argilos galben cafeniu cu intere, caic.

22

58

30

12.5

34

16

18

1

17.66

15.64

41

0.69

0.50

-

-

-

-

i

î

5.00

......„ . J.

Nisip fin galben roșcat

6

94

*

*

-

-

-

-

-


o N

3 -l c* as

—t CD


intocmît^A-

7 ingXWpa Laetitiaf^ , POPA LETSȚÎA

"■                          tfțx .
0.002<d<0.005

Argila

-%

0.25<d<0.50

Nisip mijlociu

48%

20<d<70

Pietriș mare

-%

0.005<d<0.05

Praf

7%

0.50<d<2

Nisip mare

16%

70<d<200

Bolovanis

-%

0.05<d<0.25

Nisip fin

28%

2<d<20

Pietriș mic

1%

d >200

Blocuri

-%| 0.002<d<0.005

Argila

-%

0.25<d<0.50

Nisip mijlociu

40%

20<d<70

Pietriș mare

-%

! 0.005<d<0.05

Praf

6%

0.50<d<2

Nisip mare

2%

70<d<200

Bolovan is

-%

0.05<d<0.25

Nisip fin

52%

2<d<20

Pietriș mic

-%

d >200

Blocuri

-%GTF


POPA LET^n/’' ing Popa Lagtrtra «a «c'”

CAMPIA ROMANA

A.

C

0

E


Campia Olteniei

Sectorul Olt Argeș

Campia Bucureștilor

Baraganul

Campia Estica


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


Campia Blahnitei

Campia Tirgouistei

Campia Cilnaului

Campia Ploieștilor

Campia Hagienilor

Campia Buzăului

Campia Șiretului Inferior

Campia Tecuciului


*1 I

’i HSU TĂ V.,

T irgo viste^țftg <y


ARfATH

îaestF*“<Titu

■ ’St-. V x -or/^Campia

/ ” ''oX^CTVCalafal

t


îavam 1 c"“a^\’2<Uur“' '. - Campia - Romanatiloiy. \ i                 W. A

^'Cotafeja W

1—'—'* ***’• ~'*,">                        ■j***'**1

Du narea-


Câmpia Bl


LA ©S2S" /Șiret ^/.Brâîfe micului, A ” .    ;■ I

r.A^-*Campia2£ I i>5ț ( x-railei • j

V„-Calrnaț^. •' y


. U

! B jRirnnicu'Sara <R /camoia ^y


j |                         L *

,

la O Ploiești    //

jCampia^ B ^ Gherqhrtei VoJr: 1C i ~1 ~ ~s~\ ——iJSt.

'Campia /*-? ( Vlasîei^^ni


55 03 O O     O 0


fe’ Câmpii piemontane

Câmpuri (interfluvii) netede |    [ Lunci si câmpii joase

Granița de stat

c"AD Dune


RIDICARE topo

Anexa 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI

SCARA 1:500

Număr cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

7

214100

4109

Șoseaua PANTELIMON nr.27

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ teritoriala (UAT)

\z

214100

BUCUREȘTI, SECTOR 2

zx

K

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

i

Cc

4] 09

Gard de beton intre 91,90, 76,51,39,49,17,17,30,4,6

Total

4109

metalic cu soclu din beton 6, 98,91, calcan 90,71

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CLE

611

Pavilion administrativ, 2S+P+2E+M, Scd=2573mp

xz zx

C2

CIE

160

Birouri

C3

CA

11

Anexa

C5

CE

50

Birouri, P+M, Scd-IOOmp

^x

Total

832

Suprafața din act = 4086mp Suprafața din măsurători = 4109mp

Executant

Ing. Costache Constantin

Confirm executarea măsurătorilor de teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral

corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila

Data : Noiembrie 2018

Semnătura si parafa

Data

Stampila BCP1

ARHITECTURA

PARTE DESENATA

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


cn ■o

T

CD

m

D

o

O

XI

«

JTJ

O

—H

>

XJ

cr sd —t

< N > —I

<T>SALA DE GEDINT E


SEDIUL SERVICIULUI DE MONITORIZARE VIDEO AL POLITIEI LOCALE SECTOR 2wc rj

R"'


ir


TURA


HOL DE DISTRIBUTIV


LU

<          i l r-n

o      ! î u

H

1

Zz*’                ’     1   ——.

~       1  1 HI

O         i   1

{ 1-2

1Q

<C           1   i r~p

o      1

I IC Ti

1      1 ■ -JJ


L

1

7]


O t

Z

O s


SEDIUL SERVICIULUI DE MONITORIZARE VIDEO AL POLITIEI LOCALE SECTOR 2 Șoseaua Pantelimon or. 27< z o J™_

X

+! ? i           / 1            1

TI

Am

■ '

8 Lilul

eL


SEDIUL SERVICIULUI DE

MONITORIZARE

VIDEO AL

POLmEf LOCALE -SECTOR

PLAN PARTER


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,...          ‘X<
"■* ’ .. <-*•>

>      t- w

‘ ■ > A x »’ ’ »                 '«• « i

■ssswiwaâ

‘~ > v'*Ăi?;’* t «’-^a.'.''"f </,*‘‘Vii

Sr-^cvi^A »«»,?.
hStaBi*"


S A;’?.’  •                 tiW.