Hotărârea nr. 154/2020

Hotărârea nr. 154 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii de interes local ,,Reabilitare sisteme rutiere – 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local „Reabilitare sisteme rutiere -13 străzi din

Sectorul 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ,,Reabilitare sisteme rutiere - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 74140/19.06.2020 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 76472/24.06.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 11/22.06.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Rectificarea erorii materiale formulate verbal de Secretarul General al Sectorului 2 în qadrul ședinței Consiliului Local Sector 2 din data de 30.06.2020, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al ședinței;

. ' - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local „Reabilitare sisteme rutiere - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucure fii”, conform anexelor nr. 1-3, ce cuprind un număr de 33 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor reprezentând „Reabilitare sisteme rutiere -13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 8.031.856,27 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 5.572.971,72 lei, inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor „Reabilitare sisteme rutiere - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

X Art.3. (1) Lucrările de „Reabilitare sisteme rutiere - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” cuprinse în anexele nr.1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5Hotărârea nr. 154

București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 36 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanfa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

Reabilitare sisteme rutiere -13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr./2020

APROBARE "Reabilitare sistem rutier pe străzile: Lacul lanca, Câmpului (între străzile Merișescu și Păsărani, Catrinței,Cuișoarei, Emisferei, Invalid Ion Șuligă, Luminiței, Măcrișului, Recreerii, Scaieților, Smeurei, Târnăcopului, Vașcău" - SECTOR 2, BUCUREȘTI


----------VIZAT spre neschimbate SECRETAFL.


Nr.

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție (fără TVA) LEI

C+M (fără TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA)      LEI

C+M (inel.

TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

Crt.

1

Str. Lacul lanca

1.793

363.769,70

241.545,89

432.885,94

287.439,60

89.531,74

59.449,76

2

Str. Câmpului (între Merișescu și Păsărani)

510

151.922,55

89.059,59

180.787,83

105.980,91

37.391,49

21.919,53

3

Str. Catrinței

2.322

488.876,58

329.818,96

581.763,13

329.484,56

120.323,29

68.145,72

4

Str. Cuișoarei

827

215.165,70

134.245,89

256.047,18

159.752,61

52.957,02

33.040,87

5

Str.Emisferei

2.057

463.506,49

311.811,37

551.572,71

371.055,53

114.079,15

76.743,65

6

Str.Invalid Ion Șuligă

6.075

3.001.451,00

2.284.684,00

3.566.951,00

2.718.774,00

735.667,22

562.311,65

7

Str. Luminiței

782

225.128,66

141.354,97

267.903,12

168.212,42

55.409,25

34.790,57

8

Str.Măcrișului

1.013

257.383,01

164.310,07

306.285,79

195.528,98

63.376,65

40.440,37

9

Str. Recreerii

1.428

301.501,83

197.775,24

358.787,18

235.352,53

74.206,24

48.676,84

10

Str. Scaieților

2.722

553.379,12

377.316,57

658.521,15

449.006,71

136.198,79

92.865,92

11

Str. Smeurei

892

223.928,25

139.467,53

266.474,62

165.966,37

54.756,62

34.326,03

12

Str. Târnăcopului

1.297

257.962,83

165.352,60

306.975,77

196.769,59

63.490,34

40.696,92

13

Str. Vașcău

895

249.496,52

159.367,99

296.900,85

189.647,91

61.406,59

39.223,97

TOTAL

22.613

6.753.472,24

4.736.110,67

8.031.856,27

5.572.971,72

1.658.794,39

1.152.631,80

Curs Euro BNR = 4.8350 ( 17.06.2020)DEVIZELE GENERALE

PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

Reabilitare sisteme rutiere -13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

Proiectant

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LACUL IANCA SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2)

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2,500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

36.431,51

6.921,99

43.353,50

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabililnte/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

23.756,30

4.513,70

28.270,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

4.783,10

908,79

5.691,89

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

717,47

136,32

853,79

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

7.174,64

1.363,18

8.537,82

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

__

-L2t761,-9Ș

---------------------■

15.186,73

spre neschimbare SECRETAR

A’r.

cri.

Denumirea capitolelor șr subcapitolelor de cheltuieli

Valoare J

(fără 1 UA)

i.v.a.

Valoare

(cu TVA)

Ici

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380,00

3.8.1. Asistenții tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de c’.u'cupe a luciăi doi

1.000,00

190,0(1

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la frizele incluse in programul de control al lucrai iloi de execuție, aeizai de căiic Inspectoratul de Slut in Construcții

1 0< >0.1)0

190.00

1.190.00

3.8.2. Diri^enlie de șantier

10.761.96

2.044,77

12.806,73

TOTAL CAPITOL 3

56.193,47

10.676,76

66.870,23

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

239.151,34

45.439,32

281.593.66

4.1.1 Reabilitare sistem i ut ier

239.154.34

45.439,32

284.593,66

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Activ e necorporate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

239.154,34

45.439,32

284.593,66

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3.587,33

681,59

4.268,92

5.1.1. Lucrări de construcții

2.397.55

454,39

2.845,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șimlieruhn

1.195,73

227,20

1.422,98

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.165,00

1.361,35

8.526,35

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. .

finanțatoare'

O,/W

0.00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.214,00

230,66

1.444,66

Cola aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

243.00

46,17

289.17

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.208.1)0

229.52

1.437,52

„ _ Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de ci nistru i re/ des fi in ța re

4.500,00

855,00

5.355.00

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute (20,0%), - Capitol/Subcapitol i 2, 1.3, 1 1, ?, 3.5, 3.8, -.1

57.669,56

10.957,22

68.626,78

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

68.421,89

13.000,16

81.422,05

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

363.769,70

69.116,24

432.885,94

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 41.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

241.545,89

45.893,71

287.439,60

in picturi la dala de 20.01.2020; I cure»- 4,//92 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


neschimbat


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CÂMPULUI TRONSON INTRE STR, C-TIN MERIȘESCU SI PĂSĂRANI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

20.950,75

3.980,64

24.931,39

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefczabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

16.277,31

3.092,69

19.370,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

1.763,56

335,08

2.098,64

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

264,54

50,26

314,80

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

2.645,34

502,6'1

3.147,95

3.6

Organizarea procedurilor dc achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,^

~1          0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

spre^W?

schirnbrim

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

3.8

Asistență tehnică

5368#t

-—*450,92

7.101,93

Vr.

cil.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor tic cheltuieli

Valoare '*

(fără IVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380,00

3.8.1. Ashlenlă Ichuică din prirlea proiechiiitiihii

3.8. i 1. pe perioada de c\ecn(ica lucrărilor

I.OUO.OO

190.00

1.790,00

3.8.1.2. pentru pai (iciparca proiecliuitulm hi tuzch UiCuiSt in pn\\')i!Di!il de control ni hu nii ilar de e.ucnlie. avizat de către înșiri tarului dc Stai in Construcții

1 000,011

190,00

/ 790,00

3.8.2. IAii identic de șantier

3.968,01

753,92

4.721.93

TOTAL CAPITOL 3

33.918,76

6.444,5b

40.363,32

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

1.1

Construcții si instalații

88.177,81

16.733,78

101.931,59

4.1.1 Reabilitare ristem rutier

88.177.SI

16.753.78

704.937,59

1.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,1X1

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

11,00

0,00

0.00

•1.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,1X1

0,00

0.00

4.5

Di rtări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,1X1

0,00

TOTAL CAPO 01.4

SS. 177,81

16.753,78

104.937,59

CAPI ȚOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.322,67

251,31

1.573,98

5.1.1. Lucrări de construcții

SSL 78

167,54

7.049,32

5 7.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

440,89

83,77

524,66

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

5.484,00

1.041,96

6.525,96

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0.00

0.00

0,00

_      Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

•148,1)0

85.72

533.72

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

90,00

77,70

107.10

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

446,00

84,74

530,74

l axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de ci inst rti i re/ des fi ința re

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute (20.0%), ■ Capitol/Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8, 4

23.019,31

4.373,67

27.392,98

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,(10

0,00

TOTAL CAPI 101. 5

29.825,98

5.666,94

35.492,92

CAPII OI.UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

IOIAI. CAPII Ol. b

0,00

0,00

0,00

1 O l AL CI NERAL

151.922,55

28.865,28

180.787,83

Din care:

C + M (1.2+ 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

89.059,59

16.921,32

105.980,91

' In preturi la data de 20.01.2020; I curo - 4,77^2 lei

Beneficiar

A.III*. SECI OR 2

VIZAT spre neschimbate SECRETAR


||||& •                          DEVIZ GENERAL • -

privind cheltuielile necesare realizării “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA INVALID ION SUUGA’ in iei/euro ia cursul BNR de 4.7642 lel/euro din data de 07.02.2020


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAP1TC

1.1

>LUL 1; Cheltuieli.pentru obținerea șl amenajarea terltor

Obținerea terenului

iulul

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru reîocarea/protectla utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

o

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0|                 0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

□ocumentati-suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

2 500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

153,867

29,234

183,101

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabllitate/documentatle de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

49,555

9,415

58,970

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatillor

34,271

6,511

40,782

3.5.5

verificarea tehnica de caiitate a proieciuiui tehnic si a detaliilor de execuție

1.500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic sl detalii de execuție

68,541

13,023

81,564

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

3.8.1

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din parte proiectantului

33,599

13,440

6,384

2,554

39,983

15,994

3.8.1.1

Po perioade de execuție a lucrărilor

6,720

1,277

7,997

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul do Stat in Construcții

6,720

1,277

7,997

3.8.2

Dirigentie de șantier

20,159

3,830

23,989

TOTAL Capitolul 31

194,966

37,043

232,009

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.239.886

425,578

2.665,464

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

--- —।      o

0

0

r-TOTA^^t^

2,239,886

425,578

2,865,484;

pre neschimbârețCAPITO

LUL5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

55,998

10,640

66,638

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

44,798

8,512

53,310

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

11,200

2,128

13,328

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25,131

0

25,131

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

11,423

0

11,423

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

2,285

0

2,285

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,423

0

11,423

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 3.6 + 3.8 + 4)

485,470

92,239

577,709

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5,

566,599

102,879

669,478

CAPITO

-UL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare

la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

b

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

...

TOTAL Capitolul 6

.. 0

TOTAL GENERAL

3,001,451

65,500      3,566,951.

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,284,684

■4

^34,090      2,718,774


PlaFa- Martin ‘JfWft

Beneflciar/lnvestltor, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

\ Rroiecprfit, S.C. D&D'k/ROCOM S.R.L.

W ' ii

; '<■ A <


VIZAT

spre neschitnbare

secretar

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CATRINȚEI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

47.450,22

9.015,55

56.465,77

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitcte

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu defezabiliiate/documcntație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

30.142,86

5.727,14

35.870,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilorf autorizațiilor

6.531,08

1.240,91

7.771,99

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

979,67

186,14

1.165,81

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

9.796,61

1.861,36

11.657,97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

-V17JW

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

Tire ;

.172,03

19.866,95

SECRETAR

Nr.

cri.

Deniuiiiren capitolelor și ruhcapitolelor de cheltuieli

1 aloare

(fură TVA)

7.U..L

Vii/omr (cu 11<4)

Ici

Ici

lei

1

2

3.8 / A>i>lenlă tehnică din pinten proiectantului

3

2.000,00

4

38(>.(K)

5

2.380.00

3.8. I i. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190.00

1.190,00

3.8. ■ 2. penii ti participarea pivieclatilitliti la fazele incinte în piv^raund de control al Intrărilor de execuție iei:al de către hitpecluialul de Sini in Condi ții Iii

1 (HlO.OO

190.00

i 19(),00

3.6’.2. Oiri^enție de șanliei

11.691.92

2.'.'92,O3

17.486.95

TOI AL CAPITOL 3

71.145,14

73.517,58

SI.662,72

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

■1.1

Construcții si instalații

326.553,42

62.045,15

38’8.598,57

-1 LI Reabilitare -.ideui rutier

326.u.53,42

62.04.1.15

dSS.x'JS.n

•1.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

U tilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,(X>

4.6

A c t i v e neti n p< >rale

iec

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

326.553,42

62.045,15

388.598,57

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.898,31

930,t.>S

5.828,99

5.1.1. Lucrări de contlruelii

3.265,54

620.45

3.885.99

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.632.77

310,23

1.943,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.140,00

1.516,60

9.686,60

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. .. finanțatoare

0.U0

0.00

0.00

n Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.658.01)

315,02

1.973.02

( ota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de

332,00

63.08

395.08

construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Corist rectorilor - CSC

1.650, <1(1

313.50

1.963,50

_ l aw pentru acorduri, avize conforme și autorizația de c< rnslru i re/ des fi ința re

4.5iu >.iK)

855.00

5355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0    - Capitol/Subcapitol

1.2, 1.3, 1.4, 2, .3.5, 3.8, 4

78.1.39,71

14.846,54

92.986,25

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

91.178,02

17.323,82

108.501,84

CAPI 1 OLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

la beneficiaj

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

(1,00

0,00

TOTAL GENERAL

488.87 6,58

92.886,55

581./63,13

Din care:

C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2-t 4.1 + 4.2+ 5.1.1)

329.818,96

62.665,60

.392.484,56

' In preturi la dala de 20.01.202(1; i euro - 4,

A.D.P. SECTOR ?.

spre neschimbare SECRETAR


Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CUIȘOAREI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

cit.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPII

'OLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

25.926,96

4.926,12

30.853,08

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

18.882,35

3.587,65

22.470,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

2.658,34

505,08

3.163,42

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

398,76

75,76

474,52

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.987,51

757,63

4.745,14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

vtm

r <

,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

spre nsat'tf

5,44

9.497,71

.^SECRETAR

Nr. ol.

Oemtniirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

I uimire ~ (fiirii 7 U.l)

IA'. A.

Va Ion re

(cu l'VA)

lei

Ici

lei

3

2

3

2.0IKUM)

4

380.00

5

2.380,00

LS I. Asistentă tehnică clin partea priiici tantidui

3.8. 1.1. pe perioada de execuție a luerâriloi

1.000,00

100,00

7.190,00

3 8 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele inciți': iu programul de ivnlivl al lucrăulor de execuție, iieizat de intre hispcclomiiil de Sini in Lonsli ucții

1 (1(10.0(1

19(1,00

i 140,00

3.8.2. l Hri^enție de șanliei

5.981,2;

1.136,44

7.11. ,71

TO/'zU. CAPITOL 3

40.905’,23

7.772,56

48.680,79

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

132.916,72

25.251,18

158.170,90

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

132.97b.. 2

23.2x4.16

luS.L 0.90

1.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fum ționalv

0,00

0,00

0,00

43 ■

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale caic necesită montaj

ll.tX!

0,00

0,00

4.1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITO1 4

132.916,72

25.254,18

158.170,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.993,76

378,81

2.372,57

5. 1.1. Lucrări de construcții

132 9.17

252,54

1.581,71

5.1.2. Cheltuieli conexe oi^auizârii șantierului

664,59

126.27

790.86

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.982,00

1.136,58

7.118,58

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. .

ii nan ța (oare

0,00

0,00

0,00

_      Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

675,00

128.25

803,25

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru auloi i/arca Inelarilor de

135.00

-----------25.(»5

160,65

construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Consfi tu torilor - CSC

67.2, 00

127,68

799,68

_ l axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de cons t r u i re/ des f i i n ța re

4.500,09

853,(''>

5.355,00

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 "<.), - Capitol/Subcapitol 1.2,13, 1.4,2, 3.5, 3.8, 4

33.364,99

6.339,35

39.704,34

5.4

Cheltuieli pentru inlormareși publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

41340,75

7.854,74

49.195,49

CAPITOLUI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

6.1.

Probe tehnologice si tesle

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPII Ol 6

TOTAL GENERAL

0,00

215.165,70

0,00

40.881,48

0,00

256.047,18

Pin care:

C + M (1.2 + 13 i 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

134.245,89

25.506,72

159.752,61


A.D.P. SI C TOR 2


VIZAT

spre neschimbate

SECRETAT' IProiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EMISFEREI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru, obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documcntații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizarc tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

45.328,79

8.612,46

53.941,25

3.5/1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabditate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitale/docnmentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

28.966,39

5.503,61

34.470,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

6.174,49

1.173,15

7.347,64

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

926,18

175,97

1.102,15

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

9.261,73

1.759,73

11.021,46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții r _

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

VIZ/Wo

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

sp

e neSWfcfff

ia re

3.019,59

18.912,19

SECRETAR

A'r.

cil.

Denumirea capitalelor și subcapitolelor de cheltuieli

I’ii/oarc (fără l\’A)

T.V.A.

Vulotire (cu TVA)

Ici

Ici

lei

J

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.3SO.OO

3.8 /. Asistentă tehnicii din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție « lucrai dor

1.000,00

190,00

1.190.00

3.8.L? p< iiirit piu !u i'piinii preiei iiuihdiu iu fazele induse in programul de cont ud al lucrărilor de execuție. avizat de către Inspectoratul de Stal ni Construi Iii

1 000,ItO

190.00

1.190.00

3.8.2. r>iri$en(ie de șantier

13.892,60

2.639,59

16 532.19

total capi roi. 3

68.221,39

12.962,05

81.183,44

CAPI 1 OLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

-l.l

Construcții si instalatii

308.724,12

58.657,58

367.381,70

4.1.1 Reabilitare sistem nilicr

308.721,12

58.6.57,38

367.381,70

1.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

l ’filaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transpoit

0,00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPII OL 4

308.724,12

58.657,58

3b7.381,70

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare di? șantier

4.630,88

879,87

5.510,75

5. l. l. 1 ucrări de construcții

3.087,25

586,58

3.673,83

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.543,63

293,2S>

1.836,92

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.9-11,00

1.508,79

9.449,79

_ j Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 00

0 00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.567,1)0

297,73

1.864,73

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de

314,00

59,66

373,66

construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

1.560,00

296,40

1.856,40

l axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/ des fi i n ța re

i 500,00

855,00

5355,00

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute(20,0%), - Capitol/Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

73.989,10

14.057,93

88.047,03

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL5

86.560,98

16.446,59

103.007,57

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.I.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

TOTAL CAPI LOI 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAI.

463.506,49

88.066,22

551.572,71

Din care:

C + M (1.2 + J.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

311.81 1,37

59.244,16

371.055,53

In preturi ia data de 20.01.2020; I ruin - 4,7792 lei

Bene fie ia i

A.D.I*. SECTOR 2


Proiectant,

SC LUNA ENGJNEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUMINIȚEI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPII

"OLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

26.720,18

5.076,84

31.797,02

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitnte

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documcntațic de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

19.302,52

3.667,48

22.970,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

2.799,12

531,83

3.330,95

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

419,87

79,78

499,65

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.198,67

797,75

4.996,42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditulfinanciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

_

1

576,62

9.874,63

spre neschimbare „secretar

i\'r.

crt.

1leiiuiuircii capitolelor și <ubcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fini TVA)

7.V..4.

Vuloure

(cu 1 VA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.3SO.OO

î.8.7 A<i>lenfii Iclmicn din partea proicctaiifului

3.8 1.7. /t perioada de execuție n lin râriioi

1 00(1.00

PJ0,0()

1.790,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fnzele include in pro^rannil de control ol lucrâriloi de execuție, avizat de către Inspcx loialul de Slin ia Cmi.-liuclii

i oott.oo

790.00

1.190.00

3.8.2. 1 bri^ci/h? deșanliei

6.298,01

1 79b,62

7.494,63

LOIAL CAPITOL 3

42.018,19

7.983,46

50.001,65

CAPITOLUI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

139.955,4 1

2.6.591,53

166.546,94

4.1.7 Reabilihne f-ișleni rut iei

la“9.95.).4 i

2i>...97,53

iOu..>46.94

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,1X1

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0.00

0,1X1

1.1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0.00

0,1X1

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOCAL CAPITOL 4

139.955,41

26.591,53

166.546,94

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Oigani/aie de șantier

2.099,34

398,88

2.49«S,22

5.1.1. Lucrări de construcții

7.399,56

265,92

1.663.4S

1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

699,7b'

132.96

832,74

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

b.0bl,00

1.151,59

7.212,59

. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

_      Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

771,01)

135,09

846.09

Cola aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

14.101)

27A7-

770,77

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructoriloi - CSC

707,(10

134,33

841,33

_ l axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de c« «nslruirc/ desființare

i.‘4in,()o

855,00

5.355,01)

3.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), • Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2.3.5, 3.8,4

34.994,72

6.649,00

41.643,72

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CA Pil OL 5

43.155,06

8.199,47

51.354,53

CAPITOLUI. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.!.

Probe tehnologice si tesle

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

(i.Oli

TOTAL GENERAL

225.128,66

42.774,46

267.903,12

Din care:

C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

141.354,97

26.857,45

168.212,42

In preturi la data de 20.01.2020; I curo ~ 4.776? lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


Proiectant,

SC LUNA ENGINEER1NG GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA MĂCRIȘULUI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr. crt,

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vnlonre 2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

29.353,31

5.577,14

34.930,45

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabililate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitatc/dociimenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

20.731,09

3.938,91

24.670,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3.253,67

618,20

3.871,87

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

488,05

92,73

580,78

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.880,50

927,30

5.807,80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

VIZA^q

0,00

0,00

3.7.2. Auditulfinanciar

bpi

tare

0,00

0,00

__            8 A fi

cit.

Drnumiivii capitolelor și suhcaiiitolelor </r cheltuirii

Vulotire (fără 1 V.4)

l.t’.A.

]'ii In uit

(cit TV'.AJ

lei

Ici

lei

1

2

3 9.320,75

4

1.770,94

5

I 1.091,69

3.8

Asistență tehnică

3.8.1. Asistență tehnicii din puricii pivieclnnlului

2.000,00

380,00

2.380.00

3.8.1.1 pc perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru pmlicipmeri proiectantului In fazele incluse in proynniul de control rd lucim dor de execuție, aviznt de călin hispcctonilul de Sirii in Construcții

1.000.00

190. 00

1.190,00

3.8.2. Oiri^e/ițic de șantier

7.320,75

1.396.94

8.711,69

TOTAL CAPITOL 3

45.674,06

8.678,08

54.352,14

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1 b2.683.23

30.909,SI

193.593,04

1.1.1 lienbilihire sistem rutier

li>2.683,23

30.909,81

193.593,04

•1.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,(X)

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

L lilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

A ct ivc necorpi ri ale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

162.683,23

30.909,81

193.593,04

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare ele șantier

2.440,26

403,65

2.903,91

5.1.1. Lucrări de conslrncții

1 626,84

309,10

1.935,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

813,42

154,55

967,97

Comisioane cote, taxe, costul creditului

6.314,00

1.199,66

7.513,66

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

_ n Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de consti ucții

826,00

156,94

982,94

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

166,00

31,54

197,54

5.2.4. Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

822,00

156,18

978,18

_ _ Laxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de consl r u ire/ desf i in ța re

4.500, 00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute (20,0%), - Capitol/Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2,3.5, 3.8,4

40.271,46

7.651,58

47.923,04

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0.00

TOI AI CAPITOL 5

49.025,72

9.314,89

58.340,61

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului <leexploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

(1,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

257.383,01

48.902,78

306.285,79

Din care;

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2+ 5.1.1)

164.310,07

31.218,91

195.528,98

In preturi la dala de 20.01.2020; I curo- 4,7792 Ici

Beneficiai

A.D.P. SECTOR 2


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RECREERII SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL I. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea tefenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

30.773,29

5.846,93

36.620,22

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

20.394,96

3.875,04

24.270,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3.916,35

744,11

4.660,46

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

587,46

111,62

699,08

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

5.874,52

1.116,16

6.990,68

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

—_____0 00

0,00

» A-jR -   .,7 U |

3.8

Asistență tehnică

10.81W

5 2.054,24,1

12.866,02

«pienesciwnbare

.„SECRETAR 1

crf.

/ leiiiiuiirea capitolelor și stibcapilolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

IA'. A.

Culoare (cu 1 V.4)

Ici

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380,60

3.8 /. A.-i>lculă tehnică din parlcn proiccluiiltihri

3.8. I .1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.(100,00

190,00

1.190,00

3.8 1 1 penl>u particip/ireii proieclrtufuliii fa fazele iucîuw in pi tărâmul de couhvl ni lucrărilor de cucul ic. avizul de către Inspectoratul de Stat iu Coitțli uclii

1 000,00

190.00

i 790 00

3.8.2. Diri‘sTiHh.’ r/c șaiilier

8.8'11,78

1.674.24

io.-186,02

70771/ CAPITOL 3

48.585,07

9.231,17

57.876,24

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

195.817,06

37.205,24

233.022,30

4. 7.7 Rcabililare șisleiu rutier

795.877,06

3i .205.24

233.022,30

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

l. lilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

U,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

707'47. CAPITOL-!

195.877,06

37.20.3,24

233.022,30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.937,27

558,08

3.495,35

5.7.7. / ucrnri de construcții

7.958,78

372,05

2.330,23

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

979,09

786,03

1.165.12

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.682,00

t .269,58

7.951,58

! Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0,00

_ n Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

994.00

188,86

1.182,86

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

199,00

37,81

236.81

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

989,00

187,97

1.176,91

_ laxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de consi ru i re/11 esfi in ța re

4 500 00

855,00

5 355 IXl

5.3

Cheltuieli dh erse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8, 4

47.480,43

9.021,28

56.501,71

5.4

Cheltuieli penliti informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

57.099,70

10.848,94

67.948,64

CAPI I OLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,6;)

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

(1,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

301.501,83

57.285,35

358.787,18

Din care:

C + M (1.2 -i- 1.3 <1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

197.775,24

37W<

»35253

' In preturi la data de 2(1.01.2020; I eum 4,7792 lei


Beneficiar


A.D.P. SECI OR 2


VIZAT spre neschimbareProiectant,

SC LUNA ENG1NEER1NG GROUP SRL

Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SCAIEȚILOR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

cit.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

51.035,09

9.696,67

60.731,76

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

31.235,29

5.934,71

37.170,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

7.471,62

1.419,61

S.891,23

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.120,75

2,12,94

1.333,69

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

11.207,43

2.129,41

13.336,84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

___________,.o,oo_

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

w

”AT........™wo

0,00

3.8

Asistență telurică

sprm^s

:himbsW2

22.385,27

—SECRETAR |

X'r.

cri.

Deuuiiiireu cttpitnlch'r și f-ubciipitr/elor de cheltuieli

l'd/min’

(/iun TVA)

T.V.A.

VllIOtllT

(cu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

.’ tot,oo

4

380,00

5

3.8.1 Asistenții tehnicii din /’iulcii jnvieehiulului

3.6.1.1. pe i’crioadii de execuție a hu iâi iior

1.000,00

190.00

1.190.00

3.S.Î. jlilillil J>ili’ii ijhil iu pi OuCilodului Ici fcl.c iC iHtfccSl' Ui l>)v^minul di- cmihvl ui luciniiloi de execuție, tivizul de tătic insveclmulul de Slut in Cmishuclii

l.oOO.ou

190,00

LI 90,00

3.8 2. l'iiiieenție de șnnliei

16.811,15

3 194.12

20.005,27

7O7A1 CAPITO1 3

76.846,24

14.600,79

91.447,03

CAP1TOI UI. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

373.580,76

70.980,34

44 1.561,10

4.1 1 Penl’iiihv c sis!<-tii rulier

373 580,76

; 0.980 34

1LI.561 10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0.00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care mi necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

IX >târi

0,00

0,00

0,00

4.6

Activ e necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPI I Oi. 4

373,580,76

70.980,34

444.561,10

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.603,72

1.064,70

6.668,42

5. LI. I. ucrdri de construcții

3.735,81

709,80

4.445,61

•> 1.2. Cheltuieli conexe m^miizăi ii știiilieiiilui

1.867,91

354,90

2.222,81

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.66.3,00

1.645,97

i 0.308,97

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

linanțaloare

0,00

0.00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

I.S96.0O

360,24

2.256,24

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea Im răriloi de

380,00

72,20

452,20

construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.887,00

358,53

2.245,53

_ _   1 axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

cons tru i re/ desfi i n ța re

4500.00

855.00

5 355.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0    - Capitol/ Subcapitol

1 9, 1 U I 4, ? 3 \ 3 <S 4

88.685,40

16.850,23

105.535,63

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTA1 CAPITOL 5

102.952,12

19.560,90

122.513,02

CAPI I OLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si Iesle

0,000

0,00

0,00

7 07AI CAPI TOL b

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

553.379,12

105.142,03

658.521,15

Din care:

C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 + 5.1.1)

377.316,57

71.690,14

449.006,71

In preturi la dala de 20.0l.202d: I curo- 4.7792 ivi

Beneficiar

A.D.I*. SI CrOR 2


Proiectant,

SC LUNA ENGINEER1NG GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SMEUREI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu tva)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de ferea

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

27.713,56

5.265,57

32.979,13

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu defezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

20.394,96

3.875,04

24.270,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

2.761,74

524,73

3.286,47

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

414,26

78,71

492,97

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.142,60

787,09

4.929,69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Mnna^emenhil de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică                         --------____

—-----8.-243,90

1.560,64

____ 9.774,54

spre neschimbare SECRETAR

A’r.

cri.

/ h’iitimireii t ii^itoIcLv ți                  tic cheltuirii

Valoare

(fă) 7) TVA)

TA LA.

Valoare

(eu 1VA)

Ici

lei

lei

1

2

3

2.000. 00

•1

380.00

5

2.380,00

3.8./. Asistentă tehnică din partea proiectantului

3.8.1.7. /+ perieada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.6’. i ? pcutiu parliciparca piaicclanlului la fazele incluse in praytiniul de control al lucrărilorde execuție. avizul de calic Inspectorului de >lat iu Construcții

l 000,00

190,00

/ I90.IK)

3.8.2. Dirigeiific de șantier

6.213,90

1.180,64

7.394,54

TOI AL CAPII01.3

42.927,46

S. 156,21

51.083,67

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

138.086,66

26.236,17

Io 1.323,13

4.1 i Reabilitare sistem rutier

738.086 66

26.23b.47

164 323711

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologic e și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL !

738.086,66

26.236,47

164.323,13

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

< Irganizare de șantier

2.071,31

393,55

2.464,86

5.1.1. Lucrări tic coiislrucții

1.380,87

262,37

1.643,24

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

690,44

131,18

821,62

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

6.040,00

1.147,60

7.187,60

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

.. ......finanțatoare

0.0()

0,00

0,00

_ n Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

701.00

133,19

834719

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului in amenajarea 5,2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

144,00

26,.-9

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

698,00

132,62

830,62

_ _ Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de cons (r u ire/ desf i i nța re

4 500,00

855,00

■5.355,00

5.4

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 *’>.), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8,4

34.802.82

6.612.54

41.415,36

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

42.914,13

8.153,69

51.067,82

CAPITOLUl 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPI TOI b

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAI

223.928,25

42.546,37

266.474,62

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

139.467,53

26,498,84

165.966,37

■' In preturi la dala de 20.01.2020; I eurn • 4,7792 lei

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TÂRNĂCOPULUI SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor ele cheltuieli

Valoare 2> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare telmjcă

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

28.735,76

5.459,80

34.195,56

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezalnlitate/documcntație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

20.058,82

3.811,18

23.870,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii nvizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3.274,32

622,12

3.896,44

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

491,15

93,32

584,47

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.911,47

933,18

5.844,65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

- ------

----0,00.

__0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

■■"VIZAJra

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

sp

e nesch^ol

isre

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

R

1.779,77

11.146,98

\'r.

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor tic cheltuieli

Valoare

(fiiril 1 VzV

7.V.A.

Valoare

(cu 1 VA)

Ici

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

2.380,00

3.8.1. Asistența tehnică din /wtcti proiectantului

3.5 /./. /-v perioada de e.xcculie n tuciăillor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8 1 penlrti participarea preiecltiiihilui la fazele incluse in pivtfHiHinl de control al lucrărilor de e.xecnlic. iut.uI de căhe liispciloriilnl de Stal in Consil ia Iii

1.000.00

190,00

1 190.00

3.8.2. Dirixenție deșanliei

7.367,21

1.399.77

8.766,98

I O TAI CAPII Ol 3

45.102,97

S.569,57

53.672,54

CAPITOLUI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

■1.1

Construcții si instalații

163.715,44

31.105,93

194.821,37

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

163.7 15,44

31.105.93

194.821,37

-1.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice $i funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

L lilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,(X)

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPI I OL 4

163.715,44

31.105,93

194.821,37

CAPITOLUL 5 Alic cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.455,74

466,59

2.922.33

5.1.1. Lucrări de construcții

1.637,16

311,06

1.948.22

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

SI 8.58

155,53

974,11

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

6.325,00

1.201,75

7.526,75

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0.00

0 00

0,00

_      Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

831.00

157,89

988,89

Cota aferentă ISC' pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor vie construcții

~ 167,00

3L73

I98T3

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

827,00

157,13

984,13

_ Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de c< >nsl ru i rv! des fi ința i e

4.500.00

855,00

5 355.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 “<>), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8,4

40.363,68

7.6G9J0

48.032,78

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

LOIAL CAPI TOL 5

49.144,42

9.337,44

58.481,86

CAPITOI UI. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si tesle

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPII OL 6

(1,00

0,00

TOTAL GENERAL

257.962,83

49.012,94

306.975,77

Din care:

C + M (1.2 4 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 « 5.1. J)

165.352,60

31.416,99

196.769,59

In picturi la data de 20.01.2020; I curo - 4,77’92 (ei


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VAȘCĂU SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

28.001,56

5.320,29

33.321,85

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabililate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitale/doamientație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

19.638,66

3.731,35

23.370,01

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizehnfacordurilor/ autorizațiilor

3.155,81

599,60

3.755,41

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

473,38

89,94

563,32

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.733,71

899,40

5.633,11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

9.1

10,57

1.729,11

10.829,68

spre neschimbate SECRETAR__

.Yr.

cri.

Dctitttiiiiea eai’iltdilar șf strOcd/nlcr/rfur de cheltuieli

Valoare ''

(fălii 1 U.A)

IV. A.

Wiloare

(cu TVA)

Ici

lei

lei

1

2

3

2.000.00

•4

360 ,00

5

.3.8. 1. Isisienl tehnicii din futrlca juvicitiiutiiliii

•5.8. / 1. i’c )!ei Muin de cxecit(ic ii Inciziilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3 S.î /. i’eiui ii i'drlit        jnoicchuiiuîui hi hv.clc iiicluec iii

l’iv^i tunul de tvulivl ui luci inilor de e.xvt ulic. tieizal de etilic hi>peetonitul de Sliit in Ceii'-lmelii

LOOO.OO

I9o.no

i 190.00

3 8.2. I h'ri^enție de țmilici

7.100,5',

1.3-/9.11

S.449.GS

LOTAI CAPITOL3

44.102,13

8.379J0

52.451,33

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

157.790,08

29.980,12

187.770,20

4.I.I    Pviil'ilihne •.•!:•/cui ml ier

i3i .790,08

29.980,12

/Si .770,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

t),00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,(X>

0,00

l.i

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.0(1

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active nccorporale

0,00

OAX)

0,00

10 LAI CAPII OL 4

157.790, OS

29.980,12

187.770,20

CAPI I OLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.366,87

449,70

2.816,57

5.1.1 Lucrări de cotiși i nc! fi

1.577,91

2.99.80

1.877,71

5.1.2. Cheltuieli ceiie.ie eiytiiti:nrii țmtliemlui

788,96

149,90

938,86

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

6.259,00

1.189,21

7.4 18,21

..      Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

_      Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

80 LUP

152.19

933,19

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului in amenajarea

■'.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

In 1.00

30,59

191,59

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

797.00

151.43

94S.43

_      Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

consli uire/ desființare

4.300,00

855.00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2,3.5, 3.8,4

38.978,44

7.4057'0

46.3S4.34

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

LOIAL CAPLLOL5

47.604,31

9.044,81

56.649,12

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si tesle

0,000

0,00

0,00

LOTALCAPI LOLb

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

249.496,52

47.404,33

296.900,85

Din care;

C ■» M (1.2 -> 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 4 4.2 + 5.1.1)

159.367,99

30.279,92

189.647,91

In preturi ia dala de 20.01.2020; I curo « 4,7792 iei

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AFERENȚI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

“Reabilitare sisteme rutiere -13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr./2020

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectele de investiții

"Reabilitare sistem rutier pe străzile: Lacul lanca, Câmpului (între străzile Merișescu și Păsărani), Catrinței,Cuișoarei, Emisferei, Invalid Ion Șuligă, Luminiței, Măcrișului, Recreerii, Scaieților, Smeurei, Târnăcopului, Vașcău” - SECTOR 2, BUCUREȘTI

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor și crearea de locuri de parcare suplimentare, rezultă decongestionarea și fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse -reabilitarea a 15 străzi - sunt în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

Defecțiunile întâlnite au fost localizate și măsurate, prezentând grade de severitate diferite. Urgența de remediere a fost stabilită în funcție de gradul defecțiunii, ținând cont de efectul acesteia asupra desfășurării normale a traficului rutier, de modul în care afectează siguranța circulației și de influența asupra comportării în exploatare a îmbrăcăminții rutiere bituminoase.

Obiectivul ale cărui deviz general și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4.8297, curs BNR la data de 13.04.2020):

 • 1. Strada Lacul lanca

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 432.885,94 lei reprezentând 89.53l,74euro

din care C+M inclusiv TVA: 287.439,60,11 lei reprezentând 59.449,76 euro

Suprafața totală : 1793,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 432.885,94 lei reprezentând 89.531,74euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 2. Strada Câmpului (între străzile Merișescu și Păsărani)

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 180.787,83 lei reprezentând 37.391,49 euro

din care C+M inclusiv TVA: 105.980,91 lei reprezentând 21.919,53 euro

Suprafața totală : 510,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 180.787,83 lei reprezentând 37.391,49 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 3. Strada Catrinței

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 581.763,13 lei reprezentând 120.323,29 euro din care C+M inclusiv TVA: 329.484,56 lei reprezentând 68.145,72 euro

Suprafața totală : 2322,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni): 581.763,13 lei reprezentând 120.323,29 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 4 Strada Cuișoarei

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 256.047,18 lei reprezentând 52.957,02 euro dm care C+M inclusiv TVA: 159.752,61 lei reprezentând 33.040,87 euro

Suprafața totală : 827,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 256.047,18 lei reprezentând 52.957,02 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 5. Strada Emisferei

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 551.572,71 lei reprezentând 114.079,15 euro din care C+M inclusiv TVA: 371.055,53 lei reprezentând 76.743,65 euro

Suprafața totală : 2057,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 551.572,71 lei reprezentând 114.079,15 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 6. Strada Invalid Ion Șidigă

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 3.566.951,00 lei reprezentând 735.667,22 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.718.774,00 lei reprezentând 562.311,65 euro

Suprafața totală : 6075,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 3.566.951,00 lei reprezentând 735.667,22 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 7. Strada Luminiței

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 267.903,12 lei reprezentând 55.409,25 euro din care C+M inclusiv TVA: 168.212,42 lei reprezentând 34.790,57 euro

Suprafața totală : 782,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 267.903,12 lei reprezentând 55.409,25 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 8. Strada Măcrișului

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 306.285,79 lei reprezentând 63.376,65euro din care C+M inclusiv TVA: 195.528,98 lei reprezentând 40.440,37 euro

Suprafața totală : 1013,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni): 306.285,79 lei reprezentând 63.376,65euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 9. Strada Recreerii

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 358.787,18 lei reprezentând 74.206,24 euro

din care C+M inclusiv TVA: 235.352,53 lei reprezentând euro

Suprafața totală : 1428,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 358.787,18 lei reprezentând 74.206,24 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 10. Strada Scaieților

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 658.521,15 lei reprezentând 136.198,79 euro din care C+M inclusiv TVA: 449.006,71 lei reprezentând 92.865,92 euro

Suprafața totală : 2722,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni): 658.521,15 lei reprezentând 136.198,79 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 11 Strada Smeurei

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 266.474,62 lei reprezentând 54.756,62 euro din care C+M inclusiv TVA: 165.966,37 lei reprezentând 34.326,03 euro

Suprafața totală : 892,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni) : 266.474,62 lei reprezentând 54.756,62 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 12. Strada Târnăcopului

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 306.975,77 lei reprezentând 63.490,34 euro din care C+M inclusiv TVA: 196.769,59 lei reprezentând 40.696,92 euro

Suprafața totală : 1297,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (5 luni): 306.975,77 lei reprezentând 63.490,34 euro

Durata de realizare: 5 luni

 • 13 Strada Vașcău

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 296.900,85 lei reprezentând 63.490,34 euro din care C+M inclusiv TVA: 189.647,91 lei reprezentând 39.223,97 euro