Hotărârea nr. 153/2020

Hotărârea nr. 153 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Reabilitare alei interioare şi înfiinţare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, Bucureşti"

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București „Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București „Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București";

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 74000/18.06.2020 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 76485/24.06.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 10/22.06.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • ■ - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții de interes local,,Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București”, conform anexelor nr. 1-3, ce cuprind un număr de 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor reprezentând,,Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București” este de 2.720.267,13 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 2.161.969,17 lei, inclusiv TVA.

 • Art.2. Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București” obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

 • Art.3. (1) Lucrările de „Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București” cuprinse în anexele nr.1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 153

București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre confine un număr de 10 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonanța de Urgenfă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

„Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București”

* 1»           2. ÎS /2O1O

APROBARE "Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București”

Nr.

Crt.

Denumirea obiectiv investiții

MP

Valoare investiție (fără TVA) LEI

C+M (fără TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) LEI

C+M (inel. TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

1

"Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale -Parcul Motodrom - Sector 2, București”

9.275

2.285.938,76

1.816.780,81

2.720.267,13

2.161.969,17

562.619,88

447.149,78

TOTAL

9.275

2.285.938,76

1.816.780,81

2.720.267,13

2.161.969,17

562.619,88

447.149,78

Curs Euro BNR = 4.8350 ( 17.06.2020)


or Tehnic u Ml CU
<jon PC P


DEVIZUL GENERAL

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL „Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București”

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE ALEI INTERIOARE SI ÎNFIINȚARE SISTEM DE COLECTARE APE PLUVIALE PARCUL MOTODROM, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

cit.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(ca TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPII

"OLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

158.610,35

30.135,96

188.746,31

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu defezabilitate/documeniație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

62.800,00

11.932,00

74.732,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

36.154,85

6.869,42

43.024,27

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.423,23

1.030,41

6.453,64

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

54.232,27

10.304,13

64.536,40

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

vizâF®

0,00

0,00

3.7.2. Auditulfinanciar

sprt

0,00

0,00

3.8

Asistentă tehnică

o

13.452,00

84.252,00

——-----—____• * -

____1

Nr.

cri.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Vn/ortre (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proied nulul ui la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de căite Inspectoratul de Stal in Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

68.800,00

13.072,00

81.872,00

TOTAL CAPITOL 3

236.410,35

44.917,96

281.328,31

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

1.807.742,09

343.471,00

2.151.213,09

4.1.1 Reabilitare alei si sistem colectare ape pluviale

1.807.742,09

343.471,00

2.151.213,09

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

DotMri

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.807.742,09

343.471,00

2.151.213,09

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13.558,08

2.576,04

16.134,12

5.7.7. Lucrări de construcții

9.038,72

1.717,36

10.756,08

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șan!ierului

4.519,36

858,68

5.378,04

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

24.513,00

4.657,47

29.170,47

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. .

finanțatoare

0,00

0,00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                           '

construcții

9.107,00

1.730,33

10.837,33

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.822,00

346,18

2.168,18

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9.084,00

1.725,96

10.809,96

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.               . , , ...

co ns t ru i re/ d es 11 j n ța re

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

203.715,24

38.705,90

242.421,14

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

241.786,32

45.939,41

287.725,73

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOT AL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.285.938,76

434.328,37

2.720.267,13

Din care:

C + M (1.2 + 1,3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.816.780,81

345.188,36

2.161.969,17

! In preturi la data de 16.03.2020; 1 curo = 4,8242 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR _

740.

s.c. i.u\ia rM, i iflssiuK <jfc Rdbi> s.r.l .,V/7INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București"

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

”Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, București”

Descriere:

Obiectivul principal al acestui proiect, constă în asigurarea dezvoltării spațiale durabile, a zonelor verzi urbane (platbande, scuaruri, grădini publice, zone de recreere etc.) modernizarea și regenerarea acestora, asigurarea confortului și siguranței cetățenilor care frecventeză zona.

La nivel european se acordă în ultima vreme o atenție mărită dezvoltării zonelor verzi în perimetrele urbane care pot îmbunătăți climatul, confortul și sănătatea comunității.

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv Parcul Motodrom din cartierul Colentina, zona Fundeni și are o suprafață de peste trei hectare.

Acest obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socioculturale a sectorului 2.

Din cauza lipsei pantelor longitudinale și a lipsei unui sistem de colectare a apelor pluviale, în perioadele ploioase apa stagnează pe suprafețele aleilor.

Scopul realizării acestei investiții este ca pe termen scurt și mediu să contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective:

 • - refacerea pantelor transversal ale aleilor parcului

 • - înființarea unui sistem de preluare a apelor pluviale

Obiectivul ale cărui deviz general și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării este următorul (euro-leu=4.8350 curs BNR la data de 17.06.2020):

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.720.267,13 lei reprezentând 562.619,88 euro

din care C+M inclusiv TVA: 2.161.969,17 lei reprezentând 447.149,78euro

Suprafață (MP): 9.275

Eșalonarea investiției: Anul 1: 2.720.267,13 lei reprezentând 562.619,88 euro

DIRECTOR GENERAL /                A        V


Aliiuvasilică


VIZAT spre neschimbare SECRETAR

DIRECTOR TEHNIC

Vd3‘iju MICU


DIRECTORECONOMIC Marius PATRUTĂ


întocmit 2 ax/18.06.2020

IiLp\\n POP