Hotărârea nr. 152/2020

Hotărârea nr. 152 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București"

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea fi componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată fi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea fi componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată fi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019;

Analizând:

  • - Raportul de Specialitate precum și Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 76346 din data de 30.05.2019, prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de Specialitate nr. 78414/04.06.2019 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului

nr.70038/20.05.2019 și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sub nr.68459/23.05.2019;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 123/17.05.2019;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2

nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019, conform anexei ce conține o pagină și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.IL (1) (țelelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017  privind înființare^ șjy componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

4^,..

' ’ (2) Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2019 îșiîncetează aplicabilitatea.

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 152

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. sector 2 nr. 152/2019

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI PENTRU

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Nr. crt.

Nume si prenume

Institutia/organismul privat pe care-I reprezintă

Funcția in comisie

Supleant

1.

Elena Niță

Secretatul Sectorului 2

Președinte

-

2.

Florin-Ștefan

Vasile

Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2

Vicepreședinte

Claudia Uzun

3.

Cozma Romeo Adrian

Psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar Sector 2 - București

Membru

Perșinaru Sorina Marinela

4.

Dr. Tudor

Răzvan

Medic primar pediatru -Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu")

Membru

Dr.

Constantin Pavel Pascu

5.

Vraciu Gianina-Simina

Reprezentant al Asociației SOS Satele Copiilor Romania

Membru

Teodorescu

Nicoleta

Cristina

6.

Marius Gherghel

Reprezentant Asociația Caritas București

Membru

Muzelak Cristina

7.

Tudor Patricia

Reprezentant al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Membru

Bărăgoi Geanina