Hotărârea nr. 152/2020

Hotărârea nr. 152 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București"

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București:

,, Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București"’,

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 72858/17.06.2020 prezentat de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 76488/24.06.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 9/22.06.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

J - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Elotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții de interes local ” Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București ” potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de”Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București ” este de 2.803.111,29 lei inclusiv TVA din care C+M 2.085.600,94 lei inclusiv TVA.

/X Art.2. Se aprobă realizarea proiectului ” Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin din Sectorul 2 al Municipiului București ”, obiectiv de investiții de interes local ^din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de ”Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 152

București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

CENTRALIZA TOR PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL 9

"REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EUFROSIN POTECĂ DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGHIUIOL$$A®

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr./2020

APROBARE "Reabilitare sistem rutier "Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă" - SECTOR 2, BUCUREȘTI


Nr.

Crt.

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție (fără TVA)       LEI

C+M (fără TVA) ^teT-

-tnv

TV

Valoare estițig_[incl.

C+M (inel. TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

1

Eufrosin Poteca

3512

2.355.555,71

1.7^605,83

1 2

803. lll,^7

2.085.600,94

579.155,26

430.909,29

TOTAL

3512

2.355.555,71

1.752.605^8^

1 2

.803>rfl,29

2.085.6^,94

579.155,26

430.909,29Curs Euro BNR = 4.8400 LEI( 17.06.2020)

/DirecwvTehnic

Vareriu

| vizĂr i

! S|^ț.??®cfliwbare 1

1_secretar j

^^-^uirector General               !

Alin Vasilică DRUGĂU             /

EconoprfO

J Marfo-sPă^W^

Wtocmit 2 exĂH.,06.2020

\\ o                   //                       Insp.Sp. lofiPOP

\               CV,

U PUBV'C    ZZ                                      --DEVIZ GENERAL PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL 9

"REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EUFROSIN POTECĂ DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

~VÎZAT~ spre neschimbare SECRETAR

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

Beneficiar, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. EUFROSIN POTECĂ, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2j (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPTTOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

140.676,11

26.728,46

167.404,57

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48.000,00

9.120,00

57.120,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

34.972,12

6.644,70

41.616,82

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.245,82

996,71

6.242,53

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

52.458,17

9.967,05

62.425,22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul

fe,W!St;fV|7A‘

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

spre neschi

mbare

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

.....-SECRE-'

'AR «•

143,64

7.855,29

49.198,93

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2>

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiecfanliihti

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse iu programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal iu Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

39.343,64

7.475,29

46.818,93

TOTAL CAPITOL 3

189.019,75

35.913,75

224.933,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

1.748.605,83

332.235,11

2.080.840,94

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

1.748.605,83

332.235,11

2.080.840,94

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.748.605,83

332.235,11

2.080.840,.94

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.000,00

1.520,00

9.520,00

5.1.1. Lucrări de construcții

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.000,00

760,00

4.760,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

23.805,00

4.522,95

28.327,95

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. .

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

8.784,00

1.668,96

10.452,96

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.757,00

333,83

2.090,83

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8.764,00

1.665,16

10.429,16

l axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (21),0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

386.125,12

73.363,77

459.488,89

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

417.930,12

79.406,72

497.336,84

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,(10

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.355.555,71

447.555,58

2.803.111,29

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.752.605,83

332.995,11

2.085.600,94

In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro ~ 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


‘ VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR—

Întocmit

S.C. LUNA ENGlNEERtNG GROUP S.R.L.INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL 9

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EUFROSIN POTECĂ DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

...........VIZAT

spre ne schimba re

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

"Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă” - SECTOR 2, BUCUREȘTI

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor și crearea de locuri de parcare suplimentare, rezultă decongestionarea și fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

Aleea în discuție este situată în intravilanul sectorului 2, este drum public având suprafața totală de 5665,00 mp și asigură accesul la proprietaățile din zonă. Caracteristicile tehnice ale drumului sunt următoarele::

-Suparafața carosabilă Sc=3513,00 mp

 • - Suprafața trotuar    St= 2152,00 mp

 • - Suprafața sp.verzi.   Sv= 580,00 mp

 • - Lungime stradă L = 452,0 m (carosabil și trotuare)

Defecțiunile întâlnite au fost localizate și măsurate, prezentând grade de severitate diferite. Urgența de remediere este stabilită în funcție de gradul defecțiunii, ținând cont de efectul acesteia asupra desfășurării normale a traficului rutier, de modul în care afectează siguranța circulației și de influența asupra comportării în exploatare a îmbrăcăminții rutiere bituminoase.

Obiectivul ale cărui deviz general și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4.8400, curs BNR la data de 17.06.2020):

1. Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.803.111,29 lei reprezentând 579.155,26 euro

din care C+M inclusiv TVA/2T)85.600,94 lei reprezentând 430.909,29 euro


Suprafața totală : 5665,00 mp Eșalonarea investiției:      /

Anul 1 (4 luni): 2.8,03.

Durata de realizare: 4 luni

/ / \

111,29 lef reprezentând 579.155,26 euro


/     DIRECTOR GENIAL

/Alin Va^ilică DRUGĂJJ2>

DIRECTOR TEHNIC     /

yrițm MICU      / Ai* O j|

\   /                                           \\ 00MHNIUl.Ul //

\.    PUBLIC     //

VIZAT i

spre neschimbare SECRETAR

DIRECTOR ECONOMIC MariusJ^^R^ȚĂ

întocmit 2ok< 17.06.2020 /ton PpP