Hotărârea nr. 151/2020

Hotărârea nr. 151 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Reabilitare sistem rutier Alee FN – alee acces Central Park din Strada Dinu Vintilă din Sectorul 2 al Municipiului București"


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.41/2001 privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Direcția Venituri Buget Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.41/2001 privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 58005/24.04.2019 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr.59187/02.05.2019 întocmit de către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr.59230/06.05.2019 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr.61653/06.05.2019 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr.59231/08.05.2019 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter J] -L


temporar de căițe doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectoț'pluî 2 I


ești.

jvpdere reglementările cuprinse în:

r.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și fcrioare;


C0W v=^Âft869 și art.874 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I Pe data prezentei, anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr. 41/2001 se modifică, în sensul încetării dreptului de folosință gratuită al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 asupra imobilului menționat la poziția 1, situat în str. Grigore Moisil nr.12, Sector 2, având ca destinație „ punct de colectare taxe și impozite locale", urmând ca acesta să rămână în administrarea Consiliului Local Sector 2.

Art.II Predarea - primirea imobilului menționat la art.I se face pe bază de protocol de predare - primire.

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, rămân aplicabile.

Art.IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..