Hotărârea nr. 150/2020

Hotărârea nr. 150 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situaţia de lucrări nr. 1)

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


;. AQ,|              romania2019.eu

^ÎLZrTiS*^         riac.-» tnoR


IISO 90011


Clasa 3008 categoriile 2. 4 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 48/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019;

Analizând:

  • -  Raportul de specialitate nr. 84246/13.06.2019 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


poziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art. 54 alin. (1) - (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2019 privind încetarea mandatului unui consilier local;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 143/2019 privind validarea mandatului unui consilier local.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește domnul Mihăilă Dumitru Cătălin cu domnul consilier local Mărgărit Petre, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019, respectiv:

(1) Comisia de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar;


^(4j) Corțisia de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și

Ari. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019, rămân aplicabile.Protecția


102/2016


Local al


Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 150

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.