Hotărârea nr. 150/2020

Hotărârea nr. 150 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situaţia de lucrări nr. 1)

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația de lucrări nr. 1)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația de lucrări nr. 1);

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 76148/23.06.2020 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 76457/24.06.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Protocolul - cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cererea nr. 40416/18.03.2020 prin care Parohia Oborul Vechi a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2020, pentru lucrările de extindere a corpului C cu un corp de clădire Ds+P+2E+M - așezământ social;

 • - Adresa nr. 40415/18.03.2020 prin care Parohia Oborul Vechi a transmis situația de lucrări nr. 1. pentru lucrările de extindere a corpului C cu un corp de clădire Ds+P+2E+M - așezământ social;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

’j - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. t) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația de lucrări nr. 1) în valoare de 300.000 lei, pentru lucrările de extindere a corpului C cu un corp de clădire Ds+P+2E+M - așezământ social.

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, CAP. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PJ<EȘEI)IMJDJt;ȘEDp


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND^QBJJL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENERAU AL) SEOfORULUI 2,

Hotărârea nr. 150         '                                                                             >

București, 30.06.2020                                                                                 '

Prezenta Hotărâre confine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.