Hotărârea nr. 15/2020

Hotărârea nr. 015 - privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Analizând:

 • - Anunțul public nr. 14603/30.01.2020 privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Anunțul public nr. 19236/10.02.2020 privind organizarea ședinței publice de dezbatere a proiectului privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

 • - Minuta ședinței publice din data de 12.02.2020;

 • - Raportul de specialitate al Direcției Economice la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, nr. 20924/12.02.2020;

 • - Referatul de aprobare al ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 București, la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

 • - Amendamentul Executivului nr. 462/19.02.2020 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

 • - Amendamentul nr. 493/20.02.2020 al domnului consilier local Feroiu Dumitru Silviu, formulat la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 20.02.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

j - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

 • - Legea reponsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru ihbdificarea și completarea HCLS2 nr. 26/2013, privind aprobarea schemei proprii de fțnanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței TC^^vi/^nergetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Decizia nr. 34/09.01.2020 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2, din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 2020;

 • - Decizia nr. 1987/14.02.2020 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Sectorului 2, în anul 2020;

 • - Decizia nr. 1988/14.02.2020 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate la nivelul Sectorului 2, în anul 2020;

 • - Adresa nr. 4545/21.01.2020 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2021-2023;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor, impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2020, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/18.12.2019;

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art.166 alin. (2) Ut. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020 se stabilește conform anexei nr.l, astfel:

 • ❖ venituri  -   1.203.089  mii lei;

 • ❖ cheltuieli -   1.324.203  mii lei;

 • ❖ deficit   -     121.114  mii lei.

Deficitul este finanțat din excedentul anului 2019 în sumă de 121.114 mii lei.

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020 (anexa nr J2) se stabilește la:

/   - venituri, la suma de 1.134.555 mii lei, din care:

Q,/

 • ❖ venituri ale secțiunii de funcționare - 867.023 mii lei

 • ❖ venituri ale secțiunii dezvoltare     - 267.532 mii lei

- cheltuieli, la suma de 1.255.669 mii lei, din care:

 • ❖ cheltuieli secțiunea funcționare - 867.023 mii lei

 • ❖ cheltuieli secțiunea dezvoltare   - 388.646 mii lei

- deficit la secțiunea de dezvoltare 121.114 mii lei finanțat din excedentul anului 2019, în valoare de 121.114 mii lei.

Art.3 Se aproba cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.255.669 mii Iei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secțiuni, paragrafe, titluri, articole și alineate și pe ordonatori de credite, după cum urmează:

 • (1) 98.376 mii lei pentru cap. 51.02 „Autorități Executive”, conform anexei nr. 2.3, repartizate astfel:

 • ❖ 62.552 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Autorității Executive - Primăria Sector 2, anexa nr. 2.4;

 • ❖ 6.981 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.9;

 • < ♦28.843 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la , secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2,10.

 • (2) 13.527 mii lei pentru cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.11, repartizate astfel:

 • ❖ 3.000 mii lei - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, din care: 1.000 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar și pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale și 2.000 mii lei pentru proiectele selectate în cursul anului 2020 în cadrul procesului de bugetare participativă, anexa nr. 2.12;

 • ❖ 10.527 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa nr. 2.13;

 • (3) 14.000 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” reprezentând dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, anexa nr. 2.15;

 • (4) 729 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare națională” pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare si dezvoltare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 București - anexa nr. 2.17;

 • (5) 48.669 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publică și siguranță națională», anexa nr .2.18, repartizate astfel:

 • ❖ 48.443 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Poliției Locale a Sectorului 2, anexa nr. 2.20;

 • ❖ 226 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare și dezvoltare pentru Protecția Civilă - Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 2, anexa nr. 2.21;

 • (6) 331.353 mii lei - pentru cap. 65.02 «învățământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ce se finanțează din bugetele locale, inclusiv pentru finanțarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului București a programului social de acordare a produselor lactate, de panificație și fructe în școli și rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.23 - 2.64.

 • (7) 6.070 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.65, repartizate astfel:

 • ❖ 2.500 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare pentru Servicii medicale și unități sanitare cu paturi pentru Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.67;

 • ❖ 3.570 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la. secțiunea funcționare și la secțiunea dezvoltare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr 2.628

 • (8) 156.466 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere și Religie»,

conform anexei nr. 2.70, din care:

 • ❖ 9.646 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” - serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București, conform anexei nr. 2.72;

 • ❖ 1.690 mii lei pentru finanțarea rambursărilor de credite aferente datoriei publice externe, anexa nr. 2.74;

A ❖ 5.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.75.

q             2.773 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea

funcționare, pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă și alte proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa nr. 2.77;

137.357 mii lei reprezentând transferuri pentru Administrația Domeniului Public Sector 2 (întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement), anexa nr. 2.78;

 • (9) 234.903 mii lei pentru finanțarea cap. 68.02 «Asigurări și asistență socială» -cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, din care 36 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii anteriori, anexele nr. 2.80- 2.91;

 • (10) 112.402 mii lei pentru finanțarea cap. 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică », anexele nr. 2.93 - 2.101, astfel:

84.355 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunea dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuințe” - pentru programul de creștere a performanței energetice a clădirilor de locuit;

 • ❖ 13.405 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale;

 • ❖ 7.590 mii lei pentru „Alte cheltuieli de investiții”, respectiv pentru realizarea documentației de proiectare tehnică, expertiză și alte studii aferente obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2;

 • ❖ 7.016 mii lei reprezentând transferuri pentru Administrația Piețelor Sector 2;

 • ❖ 36 mii lei pentru finanțarea programului de extindere a rețelei de alimentare cu apă.

 • (11) 164.956 mii Iei - pentru finanțarea cap.74.02 “Protecția mediului”, anexa nr. 2.102, din care:

 • ❖ 163.350 mii lei pentru finanțarea programului de ecologizare și de salubrizare a sectorului în cadrul secțiunii de funcționare, anexa nr. 2.104;

 • ❖ 1.606 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât și pentru finanțarea programului de extindere a rețelei de canalizare în sector, anexa nr. 2.105;

 • (12) 74.218 mii lei - pentru finanțarea cap. 84.02 “Transporturi” (anexa nr. 2.107), din care :

 • ❖ 14.257 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât și pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.110;

 • ❖ 59.961 mii lei reprezentând transferuri pentru Administrația Domeniului Public Sector 2, anexa nr. 2.111;

Art.4 Se aproba cheltuielile finanțate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 29.453 mii lei pentru finanțarea programelor de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2, pentru un număr de 1.126 obiective de investitii, anexele nr. 3; 3.1 - 3.4.

Art.5 Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020, conform anexelor nr. 4; 4.1 - 4.36, astfel:

- Total venituri, în sumă de 255.561 mii lei, din care:

 • ❖ venituri ale secțiunii de funcționare - 177.552 mii lei;

 • ❖ venituri ale secțiunii dezvoltare - 78.009 mii lei.

 • - Total cheltuieli, în sumă de 255.561 mii lei, din care: ❖ cheltuieli secțiunea funcționare   -   177.552 mii lei,

 • ❖ cheltuieli secțiunea dezvoltare    -    78.009 mii lei.

Art.6 Se aprobă programul de investiții al Consiliului Local al Sectorului 2 București pentru anul 2020, conform anexelor nr. 5; 5.1 - 5.777;

Art.7 Se aprobă lista proiectelor culturale pentru anul 2020, conform anexei nr. 6;

Art.8 Se aprobă lista lăcașurilor de cult care au solicitat finanțări pentru anul 2020, conform anexei nr. 7;

Art.9 Se aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020, pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și pentru serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 8-18.

Art.10 Se aprobă finanțarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a produselor lactate și de panificație pentru copiii din grădinițele cu program prelungit din Sectorul 2.

Art.ll Se aprobă alocarea sumei de 70 mii lei, obținută din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii 550/2002, pentru plata indemnizației membrilor comisiei de vânzare spații comerciale sau de prestări servicii și pentru susținerea cotei părți aferentă bugetului local necesară implementării proiectului “ePS2 servicii online pentru cetățeni” - cod SMIS 126372.

Art.12 (1) Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va aproba repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2;

(2) Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre și pe unitățile spitalicești din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

(3) Sumele aprobate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre și pe ordonatorii terțiari de credite inclusiv pe centre de execuție bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și a celor din Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13 (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum și de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante, precum și reținerea prevăzută la art. 21 alin.

i

(5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorii de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului 2020, în funcție de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).

(3) Se interzice ordonatorilor de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform prevederilor alin. (1).

Art. 14 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2020, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art. 15 Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.115; 3; 3.1 - 3.4; 4 ; 4.1 - 4.36 ; 5 ; 5.1 - 5.777; 6, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 16 (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la

sediul Primăriei Sectorului 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE SECRETAR GENERAL, ELENA NITĂ


Hotărârea nr. 15

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini + anexele de la 1-18, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.