Hotărârea nr. 148/2020

Hotărârea nr. 148 - pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


SSL-

AțX            romania2019.eu

îMfliIiil XZJgjp*'       ci;,,., 300J


Clasa 3008 categoriile ? 4 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modalității de gestionare și utilizare a sumelor obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii în condițiile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalității de gestionare și utilizare a sumelor obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii în condițiile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

  • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 81178/10.06.2019;

  • - Raportul de specialitate nr. 77398/10.06.2019 întocmit de Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 80836/07.06.2019 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului,

Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Ș cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul ocal al Sectorului 2 al Municipiului București;


^^’^L^^^poziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr.225/2018.

în temeiul art. 45 alin. (1), art.61 alin.(2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modalitatea de gestionare și utilizare a sumelor obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii în condițiile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

după cum urmeazȘ:


e venit la bugetul de stat;

(        bea finanțării proiectelor de interes public, aprobate de consiliul local;

J^Wse alocă pentru asigurarea decontării cheltuielilor ocazionate de organizarea și

desfășurarea procedurilor de vânzare a spațiului comercial sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, precum și pentru plata

indemnizației membrilor comisiei constituite în baza Legii 550/2002, aferentă activităților desfășurate conform legii și a proceduriior de lucru emise la nivelul Sectorului 2

A

București. In situația în care cheltuielile aferente acestei secțiuni vor fi sub nivelul procentului de 15%, sumele rămase vor fi redirecționate pentru finanțarea proiectelor de interes public.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorul Executiv al Direcției Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 148

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..