Hotărârea nr. 147/2020

Hotărârea nr. 147 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019 privind aprobarea schimbării destinaţiei unor părţi din imobilele (corpuri clădire) aparţinând bazei materiale aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 şi care fac parte din domeniu public al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019 privind aprobarea schimbării destinației unor părți din imobilele (corpuri clădire) aparținând bazei materiale aferentă unităților de învățământ preuniver sitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 și care fac parte din domeniu public al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019 privind aprobarea schimbării destinației unor părți din imobilele (corpuri clădire) aparținând bazei materiale aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 și care fac parte din domeniu public al Municipiului București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 76279/24.06.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. G.M./26568/P/19.05.2020 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 2, București, cu nr. 60139/25.05.2020;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

  • . Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ^iterilare;

/ - Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016 Jprivmd aprobarea procedurii de elaborate a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. g) și Ut. I) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019, după cum urmează:

(1) Articolul 1 se completează cu alineatul (3), având următorul conținut:

”Se solicită Consiliului General al Municipiului București trecerea imobilelor (construcții) prevăzute la alin. (1), din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București în vederea demolării, în baza avizului Ministrului Educației Naționale, solicitat conform alin. (2), respectiv acordul și împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 pentru a dispune cu privire la demolarea construcțiilor existente și realizarea unor obiective de investiții pentru asigurarea bunei funcționari a instituțiilor și serviciilor publice de educație. ”

(2) Articolul 2 se modifică și se completează, având următorul conținut:

” Schimbarea destinației imobilelor care fac obiectul prezentei Hotătâri operează de la data emiterii avizului conform de către Ministrul Educației Naționale, iar demersurile pentru demolarea construcțiilor și realizarea

/^obiectivelor de investiții (unitate de învățământ de nivel preșcolar, sală de sport și , bazin didactic, centru educațional de pregătire, amenajarea de spații verzi și căi jde acces pentru și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat), y/ după adoptarea de către Consiliul General al Municipiului București a

hotărârilor solicitate conform art. 1 alin. (3). ”

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019 privind aprobarea schimbării destinației unor părți din imobilele (corpuri clădire) aparținând bazei materiale aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 și care fac parte din domeniu public al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 147

București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.