Hotărârea nr. 146/2020

Hotărârea nr. 146 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2  nr. 394/19.12.2019  privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ,,Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


romania2019.eu

Clasa 3008

categonrfo 2. 4. 6

www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

  • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 81178/10.06.2019;

  • - Raportul de specialitate nr. 81202/10.06.2019 întocmit de Directorul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 58185/24.04.2019 înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2, prin care domnul Militaru Marian Cătălin a solicitat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul CLS2, ca urmare a validării în funcția de consilier general al CGMB;

  • - Adresa Partidului Mișcarea Populară, Filiala Sectorului 2, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr.79741/05.06.2019;

  • - Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 96/23.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.


vedere reglementările cuprinse în:

alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificările și completările ulterioare;

100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, pentru modificarea Legii nr. 215/2001 administrației publice locale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată.

- Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului IORDACHE FLORINA ISABELA membru al Partidului Mișcarea Populară.

Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 146

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..