Hotărârea nr. 145/2020

Hotărârea nr. 145 - privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 75771/04.06.2020 și Nota de fundamentare nr. 81857/18.06.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 76704/24.06.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli prevăzute la art. 129 alin 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

 • - Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

 • - Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 privind pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor ce stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.

Nn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

y

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă cuantumul alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei, ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 114/2014 privind majorarea alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții.

Art.4. Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.I, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GE£U


.CLORULUI 2,


București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 145/30.06.2020

Categorie de beneficiari

Cuantum alocație de hrană/zi/beneficiar (lei)

Copii de la 0 până la 3 ani inclusiv

15,4

Copii de la 7 până la 14 ani inclusiv

20

Copii de la 14 până la 18 ani inclusiv

20

Tineri de la 18 până la 26 ani inclusiv

20

Mama protejată în centru maternal

20

Copil beneficiar serviciu de zi*

15,4

Persoane adulte cu dizabilități

20

Persoane vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice

20

Alte categorii de persoane din centre cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități

20

* Se aplică și copiilor din creșe și alte unități de educație timpurie

VIZAT spre neschimbate SECRETAR,.