Hotărârea nr. 144/2020

Hotărârea nr. 144 - privind aprobarea  Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonăîn baza Legii nr.35/2020

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlrlstlglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a,, Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 10577/15.05.2019 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 68373/16.05.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

bfsp^ziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu arar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar 1 București;


în vedere reglementările cuprinse în: ?‘-tj^*t)rdonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive , pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă modelul “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN”, conform anexei nr. 2 și al formularelor, potrivit anexelor nr. 3-7.


) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 14 pagini și fac parte integrantă din prezentajțQtăr

' ^,H Art.2. încasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, se face de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 72/2018, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 144

București, 17.05.2019


Prezenta Hotărâre conține un număr de 17 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local <            2 al

Municipiului București în ședința ordinară din data de 17,05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


Cabinet Secretar Sector 2


SECTOR 2 BUCUREȘTI


CABINET SECRETAR, ii» Nr

IEȘISE Nr.....

ziua /Xî-una       Anu^M

OBIECTIUNI

5

Referitor: Hotărârea nr. 144 adoptată în ședința din data de 17 mai 2019 pentru aprobarea „Metodologiei de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561- Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932- Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București“

Din analiza Metodologiei aprobate prin HCLS2 nr. 144/2019, se constată că aceasta nu cuprinde toate avizele și acordurile menționate în actele normative specifice, pentru a permite primarului eliberarea autorizației, persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel cum se precizează expres în art. 475 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - actualizată, contrar recomandărilor formulate de Instituția Prefectului prin adresa nr. G.M./6740, 7115/P /23.04.2019.

Astfel, Metodologia nou propusă, după revocarea Hotărârii nr, 65/2019, împotriva căreia s-a formulat plîngere prealabilă de către Prefectul Municipiului București, nu cuprinde obligativitatea depunerii autorizației prevăzute de Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum în mod corect a sesizat și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ care a întocmit Raport de specialitate nefavorabil.

Cu privire la situația construcțiilor care se încadrează în prevederile HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv:

” II. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de:

 • a) comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

 • b) alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

III. Clădiri civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul. în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100 mp*)”,

în cuprinsul Metodologiei se prevede că Serviciul Prevenire și Control împotriva Incendiilor din cadrul Politiei Locale Sector 2 va efectua un control, în limita 5                                                                                                                                          7

competențelor prevăzute de lege și va informa de îndată Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București - Ilfov, în vederea aplicării măsurilor legale stabilite exclusive în competența acestei autorități (avize/autorizații ISU), aspect irelevant în condițiile în care se emite autorizația de către autoritățile locale, iar ulterior se vor efectua eventuale verificări de către autoritățile competente.

După data de 31 decembrie 2017, , legiuitorul nu a mai prevăzut o altă prelungire a termenului în care activitatea agenților economici să se poată desfășura numai pe propria răspundere a acestora, subzistând răspunderea contravențională pentru desfășurarea activității fără autorizația prevăzută de lege.

Citez din Legea 146/2017:

ARTICOL UNIC

 • (1) Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (4M) din Legea nr. 307/2006privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2017.

 • (2) Beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depășește 31 decembrie 2017.

Or, în situația în care, pentru anumite tipuri de construcții/activități actele normative de nivel superior (Legea 307/2006, HG 571/2016) prevăd avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu, emiterea autorizației de desfășurare activități de alimentație publică de către Primar, în lipsa actelor privind securitatea la incendiu, contravine legii.

2. Inexistența vreunei reglementări privitoare la certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, conform prevederilor Ordinului nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Actul normativ indicat prevede metodologia de emitere a notificării de certificare de sănătate publică a conformității, care reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului.

Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situațiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populației.

De remarcat că urmare sesizării instituției Prefectului Municipiului București, noua hotărâre a inclus obligativitatea depunerii documentului de înregistrare sanitară și pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală — cu modif. si completările ulterioare.

De asemenea, pentru activitățile specifice Cod - CAEN 932- Alte activități recreative și distractive, raportat la prevederile HG nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agreement, în noua metodologie s-a prevăzut depunerea certificatelor de conformitate prevăzute de lege.

Față de cele prezentate, ținând cont de observațiile cuprinse în prezenta, mă aflu în imposibilitatea contrasemnării pentru legalitate a Hotărârii nr.144 adoptată de Consiliul Local Sector 2 în ședința ordinară din data de 17 mai 2019.

5               >

en/JLexSSGA/AI


METODOLOGIA

de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

I.      Dispoziții generale

Art. 1 (1) Activitatea de desfășurare a activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive poate fi desfășurată de comercianții autorizați în condițiile Legii nr. 359/2004, pentru persoanele juridice, respectiv societăți comerciale, regii autonome, organizații cooperatiste și ale Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și de către alte persoane juridice ce pot desfășura activități conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menționate, care nu necesită, conform legii, înregistrarea Ia Registrul Comerțului.

(2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condițiile de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, denumită în cele ce urmează „Autorizația privind desfășurarea activităților” precum și perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a acestor activități.

 • II.    Autorizația privind desfășurarea activităților

Metodologia de emitere

Art. 2. Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

 • a.  dovada deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • b.  îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea activităților prevăzute de legislația specifică în domeniul pe care polițiștii locali au competență și atribuții de verificare;

 • c.  desfășurarea unor activități comerciale care se încadrează în normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Art. 3 Modelul autorizației privind desfășurarea activităților este prevăzut în anexa ni-. 2 la Hotărâre.

Art. 4 (a) „Autorizația privind desfășurarea activităților" se emite la cerere, agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică sau alte activități recreative sau distractive-formularele cererilor regăsindu-se în anexele nr. 3 și 4, la prezenta hotărâre.

(b) Nu se vor emite autorizații de desfășurare a activităților pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu excepția modificărilor intervenite prin lege.

Art.5. a) Cererea pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor" se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

- Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Copie a documentului de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • b) Cererea pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive" se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

 • c) Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă.

 • d) Pentru soluționarea cererilor depuse conform reglementărilor prevăzute la lit. (a) și (b), Poliția Locală Sector 2 București, prin personalul de specialitate desemnat, va întocmi un referat privind legalitatea solicitării, bazat pe concluziile urmare a verificărilor efectuate în teren de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Control, în limita competențelor date prin lege și în conformitate cu procedurile de lucru aprobate. Pentru construcțiile care se încadrează în prevederile H.G. nr. 571/2016, Serviciul Prevenire și Control împotriva Incendiilor din cadrul Poliției Locale Sector 2 va informa cu celeritate, după verificarea în teren a operatorului economic, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov, în vederea aplicării măsurilor legale stabilite exclusiv în competența acestei autorități (aviz/autorizație I.S.U.).

Art. 6

 • 1) Documentația necesară pentru obținerea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr.27, Sector 2, București, într-un singur exemplar sau Online și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

 • 2) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul bazat pe concluziile urmare a verificărilor efectuate în teren de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Control, prin care se propune emiterea/respingerea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”, după care acesta va fi înaintat spre vizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

 • 3) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completeză formularul de autorizare privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2, însoțit de Referatul prin care se propune emiterea/respingerea Autorizației privind desfășurarea activităților împreună cu documentația aferentă.

 • 4) Formularul autorizației (Anexa 2) va fi tipărit strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare și va cuprinde :

 • - date de identificare a solicitantului

 • - datele de identificare a obiectivului autorizat

 • - activitatea autorizată

 • - semnătura p. Primarul Sectorului 2

 • 5) Autorizația se întocmește în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat solicitantului și exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidența Serviciului Control Comercial și Autorizare -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 6) „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive", se înregistrează în baza de date a Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 7) Documentația de autorizare se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Eliberarea către reprezentantul societății comerciale/I.I./P.F.A. a “Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, autorizația fiind însoțită de un exemplar al Declarației pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) pe care se va aplica ștampila Poliției Locale Sector 2, pe baza de semnătură, pe copia autorizației.

 • 9)  Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici.

 • 10) .Autorizația privind desfășurarea activităților" se păstrează de către solicitant la sediul/punctul de lucru pentru care a fost eliberată și se afișează la loc vizibil, în original.

Art.7

 • 1) Valoarea taxei privind emiterea autorizației de desfășurare a activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și de H.C.G.M.B, după caz;

 • 2) Taxa pentru emiterea/vizarea anuaiă a autorizației se încasează de către Direcția Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr, 236/2018, respectiv 3.039 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv, și 4.052 lei pentru o suprafață mai mare de 500 mp.

 • 3) Taxa pentru cmiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților se face venit la bugetul local.

III. Perioada de valabilitate

Art.8 - 1) „Autorizația privind desfășurarea activităților’' este valabilă pe toată durata în care agentul economic îndeplinește cumulativ condițiile care au stat la baza emiterii ei, cu obligativitatea achitării taxei anual și obținerii vizei în perioada 01-31.12a fiecărui an de funcționare.

 • 2) La modificarea condițiilor inițiale de desfășurare a activităților/obiect activitate, punct de lucru -agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizații privind desfășurarea activităților", în conformitate cu situația nou creată.

 • 3) în cazul modificării caracteristicilor funcționale (modificări de natură constructivă la interior sau exterior), privind unitatea de alimentație publică pentru care s-a emis autorizația, precum și la modificarea sediului social sau a punctului de lucru, agentul economic are obligația notificării Poliției Locale Sector 2 prin depunerea unei declarații tip - anexa nr.5 - cu noile caracteristici funcționale -precum și dovada legală care stă la baza modificării caracteristicilor inițiale.

 • IV. Vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților

Art.9 - (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților, este obligat să solicite viza anual, în perioada 01 - 31.12, conform Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 236/2018.

2) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor" (Anexa 6) se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente prezentate de agentul economic:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr, 843/1999 - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Copie a documentului de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

3) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizației privind desfigurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive" (Anexa 7) se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

 • 4) Documentația necesară pentru vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri fi alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative fi distractive", se depune ia Sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, București sau on-line, într-un singur exemplar și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

 • 5) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul, bazat pe concluziile urmare a verificărilor efectuate în teren de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Control, în limita competențelor date prin lege și în conformitate cu procedurile de lucru aprobate, prin care se propune vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive", după care acesta va fi înaintat spre vizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

 • 6) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completează formularul de vizare a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive" și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2 însoțit de Referatul prin care se propune vizarea autorizației împreună cu documentația aferentă.

 • 7) Documentația de vizare privind desfășurarea activităților se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii,

 • 9)  Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici.

 • V. Retragerea/suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților din grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive”.

Art.10

 • 1)  Retragerea „Autorizației privind desfășurarea activităților' se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2, în următoarele situații:

 • a)  lipsa dovezii deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea

 • b)  în cazul în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov ne informează asupra faptului că a fost încălcată grav cerința esențială de securitate la incendiu în acord cu prevederile H.H. nr. 915/2015;

 • 2)  Retragerea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin dispoziție emisă de Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici, ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • 3) Un exemplar al dispoziției se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului orignal al autorizației.

 • 4) După comunicarea dispoziției agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2 va lua măsuri, conform O.G. nr. 99/2000 ^republicată*, de suspendare a activității.

Art.ll

 • 1)  Suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2 în următoarele situații:

 • a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 *republicată*, constatată prin proces verbal de către Poliția Locală Sector 2.

 • b) Identificarea unor situații neconforme sau incompatibile cu normele de siguranță sau securitate fizică asupra persoanelor și bunurilor acestora;

 • c)  Neîndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor care au stat la baza emiterii/vizării autorizației.

Suspendarea intervine pe o perioadă de la 30 de zile la 3 luni de la data săvârșirii contravenției sau identificării neconformității, fiind considerată perioadă de monitorizare.

 • 2)  Suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin dispoziție emisă de Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • 3) Un exemplar al dispoziției se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original al autorizației privind desfășurarea activității.

 • 4) După comunicarea dispoziției agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2, va lua măsuri conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activității.

VI. Dispoziții finale

Art.12 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.13 Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive. Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 2 va coopera cu instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, privind funcționarea acestor agenți economici.

Art.14 Polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua anual verificări la agenții economici ce au obținut/vizat Autorizația privind desfășurarea activităților, ori de câte ori situația o impune.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 POLIȚIA LOCALĂ


privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN

Click here to enter text.

Nr. Click here to enter text./Click here to enter text.

în baza H.C.L.S. 2 nr....../........2019, se autorizează S.C. / I.I. / P.F.A.

Click here to enter text.,

cu sediul în Click here to enter text., Str. Click here to enter text., Nr. Click here to enter text.,

Bl. Click here to enter text., Sc. Click here to enter text. , Apt. Click here to enter text., Sector Click here to enter text., Tel. Click here to enter text.

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. Click here to enter text, să desfășoare activitatea (clasa CAEN, denumire) Click here to enter text, la punctul de lucru situat în Click here to enter text., Str. Click here to enter text., Nr. Click here to enter text., Bl. Click here to enter text., Sc. Click here to enter text., Apt. Click here to enter text., Sector Click here to enter text., Tel. Click here to enter text.

Durata valabilității autorizației 01.01.20Click here to enter text. - 31.12.20Click here to enter text., cu posibilitatea de prelungire prin viză anuală.

Alte mențiuni: Valabilitatea autorizației este condiționată de deținerea tuturor documentelor care au stat la baza emiterii acesteia.

In conformitate cu Legea nr. 307/2006 -privindapărarea împotriva incendiilor, operatorii economici care se încadrează în prevederile Hotărârii nr. 571/2016 vizând categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării de securitate la incendiu, funcționează în condițiile stabilite de art. 30 din legea menționată.

Autorizația se emite strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată.

Observații: Click here to enter text.

/ PRIMAR

Mugur Mihai TOADER

Eliberată la data de: Click here to enter text.

Nu se admit ștersături.

Nu este transmisibilă.

Anul.......................................

Anul.......................................

Anul......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

Anul....................

Anul

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

Anul.......................................

Anul......................................

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

Anul.......................................

Anul.......................................

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

'ț^c&ebiJre

CERERE

pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

DOMNULE PRIMAR,

S.C./I.I./P.F.A...........................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.................................................................., având sediul în

localitatea..........................str........................................................................................,nr.......,   bl.............,

sc...,ap................, tel.......................................................................................................... reprezentată

prin...............................în calitate de........................., posesor al CI/Bl/pașaport nr.........................................

serie.............................eliberat de....................................................................................................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.................., pentru sediul social/punctul de lucru situat

în......................................................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Copie a documentului de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Nota:

Vă facem cunoscut faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat emiterea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:


Semnătura:

ure âGbiuTA

CERERE

pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupa

CAEN 932 - Alte activități recreative si distractive”

S.C./I.I./P.F.A............................................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr............................................................. având sediul în

localitatea....................................str.................................................................. , nr....., bl......., sc.......        ,

ap........., telefon........................., reprezentată prin.................................................. în calitate de...............

posesor al CI/BI/pașaport nr..........................., serie........................, eliberat de......................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr............................................................pentru          sediul

social/punctul de lucru situat în.....................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/rcleveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

Notă:

Vă facem cunoscut faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat emiterea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:


Semnătura:

PReSGblKJiG kC


DECLARAȚIE

Subsemnatul.................................................., cu domiciliul în...................................................................

str........................................................ nr.............., bl......., sc......... ap.........., județul/sectorul.....................

în calitate de 1)..................................., la Societatea Comercială.......................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare.................................., cu sediul social în................

județul/sectorul................................................................................................... str.............................................

nr.............. , bl.................... sc......................, ap............................

declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în...........................................................

(sediul unității)

este de tipul........................................................având următoarele caracteristici funcționale:

1. Total suprafață (mp)........................................................, din care :

 • •  de servire...............................................

 • •  de pregătire/predare...............................

 • •  de depozitare.........................................

 • •   anexe - utilități.......................................

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,

din care:

Saloane

Terasă

Gradină de vară

Data:

Semnătura agentului economic și ștampila societății comerciale

CERERE

privind vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A.............................................................................................................................

.......................................înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr........................................... având sediul în localitatea................................., str..................................................., nr.............,

bl..................................., sc...........ap.................tel.................................................,

reprezentată prin...................................................în calitate de.....................................................

CI/BI/pașaport nr.........................., serie...........................eliberat de .......................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizație privind desfășurarea activităților nr..............

emisă în conformitate cu H.C.L.S2 nr............../...............pentru sediul social/punctul de lucru

situat în...........................................................................................................................................

pentru anul..............................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz;

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Copie a documentului de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Notă:

Vă facem cunoscut faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat vizarea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:CERERE

pentru vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A...................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr................................................................................

având sediul în localitatea........................................................... str.........................................

................................., nr.............................., bl.................., sc.................., ap................., tel. ........................................, reprezentată prin......................................................................... în calitate de................................ posesor al CI/BI/pașaport nr........................................... serie

...................eliberat de.........................................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților nr................. emisă

în conformitate cu H.C.L.S2 nr.............../  ..............................., pentru sediul social/punctul de lucru

situat în...........................................................................................................................................

pentru anul.........................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

Notă:

Vă facem cunoscut faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat vizarea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau Online, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:


Semnătura: