Hotărârea nr. 144/2020

Hotărârea nr. 144 - privind aprobarea  Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonăîn baza Legii nr.35/2020

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 63963/11.05.2020 și Raportul de specialitate nr.63962/11.05.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 70308/12.06.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • - Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și plntru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2), lit.p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Metodologia și condițiile de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020 conform anexei ce conține un număr de 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă se face din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, din sume alocate cu această destinație.

Art. 3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

/O PREȘ CRUGjh


LUMINIȚA


Hotărârea nr. 144


București, 30.06.2020Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2


al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 144/30.06.2020

METODOLOGIA ȘI CONDIȚIILE DE ACORDARE A AJUTOARELOR FINANCIARE PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ ÎN BAZA LEGII NR. 35/2020

ANEXA nr. 1 la Proiectul de Hotărâre

Metodologia și condițiile de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020

Titlul I. Categorii de beneficiari

Art. 1. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor, este un beneficiu de asistență socială care are ca scop stimularea natalității, oferirea unei alternative la serviciile de educație antepreșcolară/ preșcolară pentru copilul care nu este înscris la creșă/ grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/ grădiniță, precum și încurajarea reconcilierii vieții de familie cu viața profesională.

Art. 2. Ajutorul poate fi acordat următoarelor categorii de beneficiari:

 • a) părintelui la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) persoanei care are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) persoanei desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul II. Condiții generale de acordare a ajutorului

Cap. 1. Definiții

Art. 3. în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor singure sau a familiei;

 • b) beneficiarul este familia pentru care s-au stabilit anumite măsuri de asistență socială;

 • c) beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege;

 • d) bona desemnează persoana fizică, cetățean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului;

 • e) cererea și declarația pe propria răspundere privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă este formularul tipizat care conține date privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile deținute, date referitoare la situația educațională și profesională a acestora, precum și informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care aceștia se află; cererea este însoțită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum și de orice alte documente privind situația membrilor familiei, prevăzute de lege;

 • f) copilul desemnează copilul cu vârsta de până la 6 ani care nu este înscris la creșă/ grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/ grădiniță;

 • g) domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • h) eligibilitatea reprezintă setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar pentru a putea fi selo^tat-în-vedcrea-acoidării măsurilor de asistență socială;

 • i) serviciile de îngrijire și supraveghere i copilhlufsiirit servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creșterea, protecția, edi^flL’âfS^ta^’ifepilului, folosind metode variate și alternative de educare și asistare a copilului

 • j) titularul ajutorului este persoana nominalizată în actul administrativ referitor la acordarea ajutorului;

 • k) venitul net pe membru de familie reprezintă totalitatea sumelor pe care o persoană și, după caz, membrii familiei le primesc sau le realizează ca urmare a unei activități salarizate/remunerate, independente sau agricole, așa cum sunt acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate în proprietate, precum și cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asistență socială, obligații legale de întreținere, alte indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent ori creanțe legale, împărțite la numărul de membri din familie. La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. 2. Condiții de eligibilitate si de excludere de la acordarea ajutorului

Art. 4. Pot beneficia de ajutor persoanele prevăzute la art. 2 care îndeplinesc cunulativ următoarele condiții:

 • A. Condiții de eligibilitate:

 • a) să aibă ultimul domiciliul pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 și să locuiască efectiv pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2.

 • b) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • c) să se afle într-una din următoarele situații:

 • A. este angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată;

 • B. este șomer indemnizat sau este înregistrat în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă teritorială, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă și nu a refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției;

 • d) Ajutorul se acordă categoriilor de persoane care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 2, în baza dosarului depus în conformitate cu Titlul III - Condiții specifice de acordare a ajutorului',

 • e) Ajutorul se acordă persoanelor solicitante ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 3.500 lei;

 • f) Au în întreținere unul sau mai mulți copii de vârstă preșcolară care nu sunt înscriși la creșă/ grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/ grădiniță.

 • B. Condiții de excludere:

Art. 5. Nu pot beneficia de ajutor persoanele prevăzute la art. 2 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/ copiii este/ sunt în întreținerea acestor persoane, ca urmare a instituirii


plasamentului în regim de urgență ca măsură de protecție specială în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare;

c) este asistentul personal al copilului cu dizabilități;

d) beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind


protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                          ________________ ari. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a GuveMtîhlinfîritdW/^OW privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu niocffficăn^pHn1 A^^ea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) se află în perioada de concediu pentru Vi^târBa copiilor în conformitate cu prevederile


 • f) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. 3. Stabilirea și plata dreptului

Art. 6. Stabilirea dreptului la ajutor are la bază Cererea și declarația pe propria răspundere ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă (conform modelului din Anexa A la Metodologie), completată de titular, precum și documentele doveditoare specificate în Titlul III - Condiții specifice de acordare a ajutorului.

Art. 7. Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maxim 60 de zile de la depunerea cererii.

Art. 8. Ajutorul se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

Art. 9. Ajutorul se acordă prin Dispoziția Primarului Sectorului 2, la propunerea DGASPC Sector 2, iar dreptul la ajutor se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea.

Art. 10. Valoarea maximă a ajutorului lunar, se stabilește în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) pentru persoanele ale căror venituri sunt de până la 2.100 lei, se acordă suma maximă de 710 lei;

 • b) pentru persoanele ale căror venituri sunt de la 2.101 lei până la 2.500 lei se acordă suma maximă de 550 lei;

 • c) pentru persoanele ale căror venituri sunt de la 2.501 lei până la 3.000 lei se acordă suma maximă de 390 lei;

 • d) pentru persoanele ale căror venituri sunt de la 3.001 lei până la 3.500 lei se acordă suma maximă de 250 lei.

Art. 11. Cuantumul ajutorului lunar este egal cu suma, în lei, prevăzută în contractul individual de muncă (salariul net) al bonei sau, după caz, în contractul de prestări servicii, fără a se depăși valoarea maximă prevăzută la art. 10, stabilită în funcție de data începerii activității:

 • a) pentru perioade de timp cuprinse între 15 zile calendaristice și o lună se acordă suma stabilită conform art. 10;

 • b) ajutorul nu se acordă pentru perioade de timp mai mici de 15 zile calendaristice.

Art. 12. (1) Ajutorul se plătește în tranșe lunare, în cuantumul stabilit prin Dispoziția Primarului Sectorului 2, titularului sau persoanei legal împuternicite de către titular, pe stat de plată, prin mandat poștal cu suportarea taxelor poștale de către beneficiar sau cont bancar.

 • (2) Plata prin mandat poștal se va realiza la adresa de domiciliu înscrisă în actul de identitate al solicitantului.

 • (3) Viramentul bancar se va realiza doar către unitățile bancare cu care DGASPC Sector 2 are convenții încheiate în acest sens.

Art. 13. (1) Dreptul va fi stabilit pentru perioade de maxim 6 luni.

 • (2) în vederea asigurării continuității acordării ajutorului solicitantul are obligația de a depune o nouă cerere însoțită, în cazul modificărilor de documentele doveditoare specificate în Titlul III - Condiții specifice de acordare a ajutorului, urmată de evaluarea situației prin anchetă socială, după caz.

Art. 14. Plata ajutorului se efectuează în luna curentă pentru luna anterioară, iar prima plată a acestuia se efectuează începând cu luna următoare stabilirii dreptului, cu acordarea drepturilor restante, după caz.

VIZAT

spre neschimbate

SECRETAR

Cap. 4. Modificarea cuantumului, suspendarea și reluarea plății, încetarea dreptului

Art. 15. Modificarea cuantumului ajutorului, suspendarea, reluarea sau după caz, încetarea dreptului la ajutor se aprobă prin Dispoziția Primarului Sectorului 2, având la bază referatul de specialitate al DGASPC Sector 2.

Art. 16. în cazul în care, pe perioada acordării dreptului, intervine o situație de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării dreptului, referitoare la componența familiei, la veniturile realizate la situația locativă, ori referitoare la copii, beneficiarul ajutorului are obligația să anunțe DGASPC Sector 2, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la ivirea situației.

Art. 17. în situația în care modificările prevăzute la art. 16 conduc la modificarea cuantumului ajutorului, sau la încetarea dreptului acestea se vor face începând cu luna următoare intervenirii modificărilor.

Art. 18. (1) Suspendarea plății ajutorului intervine în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv/ timp de 3 luni consecutiv banii nu pot fi virați în cont;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor.

 • (2) în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) primarul dispune DGASPC Sector 2 efectuarea de verificări.

Art. 19. (1) Dacă în urma verificărilor efectuate, se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor, se va proceda, după caz, la modificarea sau încetarea dreptului.

 • (2) în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Art. 20. Dreptul la ajutorul încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) a intervenit decesul copilului;

 • c) copilul intră în sistemul de creșă/ grădiniță;

 • d) încetează activitatea bonei;

 • e) schimbarea domiciliului în altă localitate;

 • f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Cap. 5. Recuperarea sumelor încasate sau plătite necuvenit

Art. 21. (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general de prescripție prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 • (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor se face de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor, aceste sume putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. în situația în care titularul dreptului ajutorului refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct dc la beneficiar.

VIZAT ~~

spre neschimbare

SECRETAR

Titlul III. Condiții specifice de acordare a ajutorului

Art. 22. Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza, în condițiile prevăzute de Legea nr. 167/2014, prin:

 • a) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual dc muncă încheiat între bonă și o persoană juridică;

 • b) desfășurarea activității bonei ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. în vederea acordării ajutorului, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să depună un dosar, care să conțină următoarele documente:

 • 1. Cerere și declarație pe propria răspundere privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă (original);

 • 2. Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);

 • 3. Documente care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/ copiilor (copie);

 • 4. Adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege;

 • 5. Act de identitate bonă (copie);

 • 6. Documentul în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014 (copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul DGASPC Sector 2);

 • 7. Pentru șomerii indemnizați documente eliberate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă care atestă această calitate (copie carnet șomaj, adeverință pe ultimele 6 luni);

 • 8. Pentru șomerii neindemnizați documente eliberate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă din care să reiasă ca sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maxim două oferte de muncă (original);

 • 9. După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/ Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreținere și cuantumul acestora (original);

 • 10. După caz, Certificat de atestare fiscală pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât cele ale sectorului 2 (original);

 • 11. După caz, Adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membra de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât cele ale sectorului 2 (original);

 • 12. După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului și/ sau a membrilor de familie (copie);

 • 13. Negație în cazul în care celălalt părinte are domiciliul cei pe alte raze administrativ-teritoriale decât cea a Sectorului 2 (original);

 • 14. După caz, Angajament dc plată (conform modelului din Anexa B la Metodologie) completat de către solicitant privind recuperarea sumelor încasate necuvenit din alte drepturi plătite de^Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (original). L ' vjzăt i

Art. 24. DGASPC Sector 2 va                  care se impun în programul ATLAS al Direcției

Venituri Buget Local Sector 2, în prog^fflilpKgeâ^MlXațjonale de Administrare Fiscală PATRIMVEN și va solicita informații Direcței Protecția Copilului din cadrai DGASPC Sector 2 precum și la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Art, 25. DGASPC Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanților, sau poate întreprinde alte verificări interne.

Art. 26. Persoanele solicitante pot depune cererea și documentele prevăzute la art. 23 la orice registratură a DGASPC Sector 2.

Art. 27. Cererile se soluționează de către Serviciile de Asistență Socială din subordinea DGASPC Sector 2, în funcție de raza administrativ teritorială unde locuiesc persoanele solicitante.

Art. 28. (1) Ancheta socială se efectuează în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 • (2) DGASPC Sector 2 va elabora modelul cadru de anchetă socială aprobat prin dispoziție de Director General în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 29. (1) Serviciile de Asistență Socială din cadrul vor transmite în termen de 3 zile de la completarea dosarului, dosarele solicitanților cu propunere justificată privind acordarea/ respingerea/ suspendarea/ reluarea/ încetarea dreptului către Serviciul Prevenire Marginalizare Socială în vederea elaborării documentației în acest sens.

 • (2) Serviciile de Asistență Socială vor transmite lunar către Serviciul Prevenire Marginalizare Socială un borderou cu toți titularii ajutoarelor al căror drept a fost stabilit/ respins/ modificat / încetat.

itlul IV. Dispoziții finale și tranzitorii

 • Art. 30. Dispozițiile Primarului Sectorului 2 cu privire la stabilirea dreptului, modificarea cuantumului, suspendarea și/sau reluarea plății, precum și încetarea dreptului se comunică titularului în termen de 10 zile de la emitere.

Art. 31. Ajutorul se ia în calcul la stabilirea altor beneficii de asistență socială acordate din bugetul local al Sectorului 2.

Art. 32. Ajutoarele acordate prin prezenta hotărâre se vor utiliza de către beneficiari exclusiv pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 33. în situația în care sumele prevăzute cu titlul de ajutor nu acoperă sunt insuficiente atunci acordarea se va face în limita fondurilor ținând cont de ordinea înregistrării solicitărilor.

VIZAT-spre neschimbare SECRETAR

CERERE ȘI DECLARAȚIE

pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Subsemnatul(a) .........................................................................................................................., având C.N.P.

|_|___| |___|___|___|___|__J___|___|___|___|___|, cu domiciliul la adresa din București, Sectorul 2, str.

.........................................................................nr......., bl......, ap....., posesor al B.I./C.I./C.I.P./......seria...... nr.................., eliberat(ă) la data de.......................de către..................................

locuind fără forme legale la adresa din str..................................................nr......., bl......, ap....., localitatea

.........................................................., sectorul/județul............................, având telefon:.....................................................  email........................................................................................

în calitate de:

 • □ părinte la care copilul locuiește în mod statornic;

 • □ reprezentant legal al copilului care se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • □ persoană desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform ^revederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

vă rog să-mi aprobați acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă respectiv dl/ dna.........................................................  telefon.............................  pentru următorii copii:

Nr. crt

Nume prenume copil

CNP copil

1

2

3

4

Odată cu solicitarea ajutorului, ținând cont de prevederile legislației penale aplicate faptei de fals în declarații, subsemn a tul (a):

 • 1. Declar că minorii de vârstă preșcolară pentru care solicit ajutorul nu sunt înscriși la creșă/ grădiniță, nici nu am refuzat un loc la creșă/ grădiniță și nici nu i-am retras de la creșă/grădiniță.

 • 2. Declar că voi furniza informațiile complete și corecte în fiecare detaliu, în vederea evaluării prin anchetă socială și voi depune orice alte acte și documente doveditoare, în termenul solicitat de reprezntanții D.G.A.S.P.C. Sector 2.

 • 3. Declar că am fost informat(ă) cu privire la condițiile cumulative de acordare a ajutorului financiar din bugetul local.

 • 4. Declar că sunt/nu sunt de acord cu semnarea angajamentului de plată în cazul în care pe parcursul acordării ajutorului se impun a fi recuperate sume necuvenite din alte drepturi plătite de APISMB.

  Data,


  (numele și prenumele, în clar)


Persoana solicitantă,

VIZAT’ spre neschimbare SECRETAR

(semnătura)


Directorului General al DGASPC Sector 2

Nr................/............................

ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul/a.........................................................................................................................................................

domiciliat/ă la adresa din .......................................................................................................................................

și locuind fără forme legale la adresa din................................................................................................................,

posesor/oare al C.I./B.I./......., seria........ nr................, eliberat/ă de.........................., la data de......................,

având CNP ....................................................,am luat la cunoștință, prevederile art 15 din Legea

nr. 35/2020, cu privire la recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă.

•^ubsemnatul/a ..................................................................................................., declar că sunt de acord cu

recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit și din alte drepturi plătite de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Dat astăzi,...............................................

Nume și prenume,....................................................................................................

Semnătură,...................................................

Prezentul angajament de plată a fost dat în prezența:

J Nume și prenume reprezentant

DGASPC Sector 2

Calitate în cadrul DGASPC

Sector 2

Semnătură