Hotărârea nr. 141/2020

Hotărârea nr. 141 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, Bucureşti - Piaţa Gemeni (fosta Piaţa Galaţi) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Pieţelor Sector2 şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere şi/sau concesionare, după caz, pentru  modernizarea şi administrarea eficientă a Pieţei Gemeni

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, București - Piața Gemeni (fosta Piața Galați) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin

Administrația Piețelor Sector2 și împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere și/sau concesionare, după caz, pentru modernizarea și administrarea eficientă a Pieței Gemeni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, București - Piața Gemeni (fosta Piața Galați) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector2 și împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere și/sau concesionare, după caz, pentru modernizarea și administrarea eficientă a Pieței Gemeni;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare nr. 2210/19.05.2020 prezentat de doamna Popescu Lenuța, consilier local, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 60455/25.05.2020 prezentat de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 60792/26.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 58155/22.05.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Pjjmatului Sectorului 2 al Municipiului București;

ș&Gf' I- Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Conșmriatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Daturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru —Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001, privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București, prin care piețele și complexele agroalimentare sunt trecute în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2003, privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București, prin care se transferă în competența Consiliilor Locale dreptul de a încheia contracte de închiriere/asociere și parteneriat public-privat pentru construcția, reconstrucția, modernizarea și administrarea piețelor și complexelor agroalimentare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. g), corelat cu alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, București - Piața Gemeni (fosta Piața Galați), număr cadastral 234212, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Administrația Piețelor Sector 2, și împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere și/sau concesionare, după caz, pentru modernizarea și administrarea eficientă a Pieței Gemeni.

(2) Datele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în anexele nr. 1-2 ce cuprind un număr de 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

i Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administrației fețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 141

București, 28.05.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliid Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. VASILE LASCĂR NR. 103-107 (fost nr. 109), SECTOR 2

- PI A ȚA GEMENI (FOSTA PIA ȚA GALA ȚI) -

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Număr cadastral

Suprafața nasurata a inabilului (np)

Adresa imobilului

610

str. Vasile Lascar nr. 103

Nr

Ca

r~ te

funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala <UAT)

Sectorul 2

PIAȚA GALAȚI zona 1

234 212-

Prezentul document urmeaza prevederile art.23 si ari. 29 aiin. (1) din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014                 -------------

3<? 5'5'3 ]

IOficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară / BUCUR EȘTI

/ sAGĂR ILEANA.

topografic


A. Date referitoare la teren

Nr .parcela

Cat. de folosința

Suprafața

<mp>

Mențiuni

1

Cc

610

teren împrejmuit Cu netal sl sticla la strada, calcan la sud, calcan la vest, perete sl calcan la nord

Total

610

B. Date referitoare la construcții

Cod :onstr

Destinația

Suprafața constr. la sol Cnp>.

Mențiuni

CI

Sp. Comerț

161

constr. metalica Sup.constr.desf.=161 mpj anul 1996 aut. constr. 35l_/1996-sp. vanzare

ce

Sp. Conert

40

constr. metalica Suprconstr.desf.=40 mpj anul 1996 fara acte; spațiu vanzare

C3

Sp. Conert

46

constr. metalica Supr.constr.desf.=46 mp, anul 1996 fara acte) spațiu vlnzare

Total

247

Suprafața totala masurata a imobilului =610 mp Suprafața din act =-----mp

Executant ing. Prodan Ion

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitateadin terer -n^fe*ecuIe

z,         /&         «VN

^Silfii)           CERTIFICAT

AUTORIZARE

^(•1 Seria. RO-B-F d

Data iulie 2015               Nr. 0146    //

Inspector, Confirm Introducerea Imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa——------1

Vi/Al      t

Stampila ȘCP£lData.......

In sltuatla In care exista

Iar In lipsa nr. cadastral ।

jlrfe vecine. In locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral admnlnlstratlv. Suprafețele se rotunjesc la metru patrat

PLAN DE IDENTIFICARE (RELEVEU) A IMOBILULUI SITUAT

ÎN BUCUREȘTI, STR. UASILE LASCĂR NR. 103-107 (fost nr. 109), SECTOR 2 - PIA ȚA GEMENI (FOSTA PI A ȚA GALA ȚI) -

ANEXA NR. 1.37 la regulamentRELEVEU APARTAMENT

ccar'o. 1'100


Număr cadastral al terenului | Stcrafaxo <np)

cA r

s o.

Incloniuicil

1

Str.

\/o. sile

Lo.SCC.r-      103Carte Funciorc colective» nr.

Sectorul 2. București |

Cod uni țote individual a <U7>

CC Individuala


RECAPITULATIE


CJ n                             -v.

3.97'Executant < ing. Ion Procton Recep~tlonat


- vtZAf | sre neschlmoare . SECRETAR... .'