Hotărârea nr. 141/2020

Hotărârea nr. 141 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, Bucureşti - Piaţa Gemeni (fosta Piaţa Galaţi) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Pieţelor Sector2 şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere şi/sau concesionare, după caz, pentru  modernizarea şi administrarea eficientă a Pieţei Gemeni

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind acordarea de premii elevilor din învățământulpreuniversitar de stat de pe raza

Sectorului 2 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale școlare organizate în anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea de premii elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale școlare organizate în anul școlar 2018 - 2019;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 2242/03.05.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 66675/14.05.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea

    Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului B Jhl '


Oști;

^ Adresa nr. 10267/13.05.2019 transmisă de către Inspectoratul Școlar al

■ u. p '

Municipiului București;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

  • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Guvernului României nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;

- Ordinul ministerului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016 privind aprobarea Statutului elevului;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 20 de laptop-uri în scopul recompensării rezultatelor deosebite obținute de elevii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului București la olimpiadele și concursuri naționale școlare organizate în anul școlar 2018; - 201 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

L2) Suma necesară acoperirii cheltuielilor de la alin. (1) va fi suportată de 'lâ' bugetulJoeâl al Sectorului 2.

Art.2. Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 2 să deruleze procedurile de achiziție pentru produsele care fac obiectul premierii.

Art.3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Inspectoratul Școlar al Municipiului București precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 141

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conline un număr de 3 pagini, exclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.