Hotărârea nr. 140/2020

Hotărârea nr. 140 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de ,,agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea”, precum şi cu ,,terase sezoniere“

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristiglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 63911/09.05.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 8043/13.05.2019 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul nr. 1835/08.05.2019 întocmit de Comisia de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, jud. Ilfov;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

nr, nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

- Legei nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și ...^tănl^yiterioare;

< CQmpi $ :•/ ";

meF


ij^î^Iptarârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor :tbdmogice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat in orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 si aprobarea componenței Comisiei de negociere;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 245/2018 privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedural interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 866/2018 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în Bulevardul Biruinței nr. 147-149, oraș Pantelimon, județul Ilfov;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(4) precum și cu art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă reluarea procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, în suprafață de 45.000 mp retrocedat în baza Sentinței civile nr. 1336/28.03.1997 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curții de Apel București, pe care sunt amplasate serele Pantelimon aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Achiziția se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin programul anual de investiții.

Art.2. (1) Se aprobă noua componență a Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

.^x^^/Comisia de negociere își va desfășură activitatea și va elabora document'eldAaferente în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea'1'formelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.3. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 și aprobarea componenței Comisiei de negociere se actualizează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 245/2018 privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și Directorul Direcției Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 140

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 140/2019

—VIZAT pre neschimbare SECRETAR,.

COMPONENȚA COMISIEI DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA RELUĂRII PROCEDURII DE NEGOCIERE DIRECTĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN ORAȘUL PANTELIMON, B-DUL BIRUINȚEINR. 147-149, JUDEȚUL ILFOV

Ni au:

MEMBRI COMISIE

FUNCȚIE

INSTITUȚIA

1

Popescu Lenuța

Președinte

Consiliul Local Sector 2

2

Zaharia Răzvan Cristian

Membru

Consiliul Local Sector 2

3

Pușcașu Marian

Membru

Consiliul Local Sector 2

4

Membru

Primăria Sector 2

5

Membru

Primăria Sector 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


RIANĂLEXĂNDRU f

57

y