Hotărârea nr. 140/2020

Hotărârea nr. 140 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de ,,agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea”, precum şi cu ,,terase sezoniere“

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de ,, agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea ”, precum și cu,, terase sezoniere “

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de ,, agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, precum și cu,, terase sezoniere

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59344/22.05.2020 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58797/22.05.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul nr. 2343/28.05.2020 formulat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

j - Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr. 650/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 134/1996 privind reglementarea comerțului stradal pe teritoriul Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, cu modificările și completările ulterioare;

\ - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fo/t modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 181/2017;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2020 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ș) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică articolul 6 alineat 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, precum și cu „terase sezoniere” și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. (1) Agenții constatatori ai Poliției Locale Sector 2 vor verifica pe teren dacă sunt respectate datele înscrise în Avizul de ocupare temporară a locului public și condițiile de aprobare din anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre în perioada de valabilitate a avizului (perioada solicitată). In funcție de gravitatea abaterilor constatate se vor aplica sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare,

\ inclusiv propunerea de retragere/anulare a avizului de ocupare temporară a locului public. ”

yArt. II Se înlocuiesc anexele nr. 2, nr. 5 si nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, precum și cu „terase sezoniere" cu anexele nr. 1 - 3 ce cuprind 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea ”, precum și cu „terase sezoniere ", rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.I, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre confine un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONDIȚII DE APROBARE

pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București prin amplasarea de "terase sezoniere"

 • 1. Agenții economici trebuie să prezinte documentele menționate în Cererea conform formularului tip din anexa nr. 5(original);

 • 2. Agenții economici își vor desfășură activitatea între orele 10,00-22,00, în zone rezidențiale și după orele 22,00 în alte zone decât cele pentru locuit, cu condiția să nu se tulbure liniștea locuitorilor prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare;

 • 3. Nu se va amplasa aparatură audio/video;

 • 4. Agenții economici vor respecta condițiile impuse de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, asftel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 181/2017;

 • 5. Terasele sezoniere se vor amplasa de-a lungul fațadelor, în fața suprafeței proprii de vânzare care are activitatea de alimentație publică, păstrând un culoar de trecere pe lângă terasă; lățimea terasei se va dimensiona astfel încât zona de circulație pietonală rămasă în exteriorul său să fie minim 1,5 m;

 • 6. Nu se vor amplasa terase sezoniere pe spațiile plantate destinate spațiilor verzi și alveole;

 • 7. Este interzisă amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil;

 • 8. Obținerea prealabilă a autorizației de mediu în situația în care numărul total de locuri (incintă + terasă) este mai mare de 100;

 • 9. Se vor efectua lucrări demontabile pe suprafața ocupată de terasă; unde este cazul se pot amplasa parapeți mobili de delimitare, jardiniere și umbrele etc, doar pe suprafața avizată, fără încastrarea acestora în paviment.

 • 10. Nu se vor amplasa terase la o distanță mai mică de 100 m. față de grădinițe, școli, licee, lăcașe de cult, la mai puțin de 10 metri de intrările de acces în stațiile de metrou;

 • 11. în cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligația să întrerupă/ restrângă/suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor;

 • 12. Avizul poate fi prelungit in baza unei declaratii notariale prin care solicitantul menționează că sunt menținute condițiile de aprobare anterioară, cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a domeniului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea și numai pentru agenții economici care au respectat condițiile de mai sus, nu au fost sancționați contravențional pentru încălcărea prevederilor Legii nr. 61/1991 ^republicată* sau pentru nerespectarea suprafeței avizate;

 • 13. Acordul Asociației de Proprietari și al locatarilor direct afectați se va solicita numai pentru locațiile care, prin proiectarea inițială nu au fost spații comerciale și care desfășoară activitatea pe zona de trotuar aflat în proprietatea blocului.

pwșe6IMEM: Ș^piNȚÂ,

CERERE

pentru obținerea Avizului de ocupare temporară a locului public în vederea amplasării de "terase sezoniere "

DOMNULE PRIMAR

S.C./I.I./P.F.A........................................................................................

...................................................................................................înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr...............................................................având sediul în

localitatea.....................................str.           ...............................................................................

nr......., bl......., sc......, et......, ap......., tel......................  reprezentată  prin

..............................................................................., în calitate de .............................posesor al Bl/CI/pașaport nr.........................., serie....................... eliberat de

Vă rog să aprobați amplasarea temporară a terasei sezoniere cu lungimea de............m

și lățimea de ......... m, respectiv suprafața de ...........mp în fața punctului de lucru situat

în..............................................................................pentru perioada.....................................

Menționez că la punctul de lucru desfășor activitatea de

Anexez prezentei cereri următoarele documente și mă angajez să respect condițiile specificate în anexa nr. 2 la H.C.L. S2 nr. 215/2018, cu modificările și completările ulterioare:

 • □ Act de identitate - B.I./C.I. a reprezentantului legal (copie);

 • □ împuternicire/procură notarială (în cazul neprezentării administratorului/asociatului societății) (original);

 • □ Autorizafia privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a hățurilor și 932 - Alte activități recreative și distractive eliberată în baza H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 (copie);

 • □ Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului (copie);

 • □ Certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (copie);

 • □ Autorizafia de mediu - dacă numărul de locuri de pe terasă împreună cu numărul de locuri din restaurant depășește cifra 100 conform Ordinul MMDD nr. 1798/2007, respectiv Ordinul nr. 3839/2012 (copie);

 • □ Dovada deținerii spațiului comercial (acte de proprietate, contract de închiriere, comodat, etc.) (copie);

 • □ Fotografia color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde fațada integrală a imobilului;

 • □ Plan de amplasament, scara 1:500 completat cu un scurt memoriu explicativ, cu prezentarea tuturor elementelor prevăzute pentru amenajarea terasei sezoniere, inclusiv parapefii mobili de delimitare, jardiniere și umbrele, alte elemente provizorii, etc, din care să reiasă poziția și dimensiunile terenului ce va fi ocupat, întocmit de o persoană autorizată sau de către solicitant;

 • □ Chitanța de plată a taxei pentru eliberarea avizului calculată conform anexei nr. 2 pct. 3.13 la H.C.G.M.B. nr. 244/2019, cu modificările și completările ulterioare (copie);

 • □ Declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice conform anexei nr. 2a la H.C.G.M.B. nr. 244/2019, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 (original);

 • □ Chitanța de plată a taxei pentru ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București (copie);

 • □ Acordul Asociafiei de Proprietari și al locatarilor direct afectati (dacă este cazul, conform Anexei nr. 2, pct. 12 din Condițiile de aprobare).

  Semnătura.........................


Data..........................

Persoana de contact.........................

Telefon


AVIZ DE OCUPARE TEMPORARĂ A LOCULUI PUBLIC NR. ___/

Ca urmare a cererii nr.adresate de___________________________, cu domiciliul/sediul în

județul municipiul/orașul/comuna,sectorul_____, cod poștal str.

nr., bloc, scara_____, et.__, ap.____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

CUI.

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 215/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind utilizarea temporară a locurilor publice din sectorul 2 al Municipiului București cu „terase sezoniere”, se

AVIZEAZĂ:

Amplasarea unei „terase sezoniere” cu o suprafață de  mp, pe o durată de amplasare , în fața punctului de lucru situat în str.nr._____ identificată conform Plan

de amplasament, scara 1:500 ce face parte integrantă din prezentul aviz, in condițiile prevăzute in anexa 2, a prezentei hotarari.

Taxa de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București, stabilită prin H.C.G.M.B. nr. 244/2019 cu modificările și completările ulterioare, în valoare de lei a fost achitată anticipat cu chitanța nr.

din.

Cererea și documentația prezentate precum și „ Declarația de impunere” înregistrată la D.V.B.L Sector 2, conform H.C.G.M.B nr. 244/2019, cu modificările și completările ulterioare, fac parte integrantă din prezentul aviz în cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligația să întrerupă/restrângă/ suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor.

Avizul poate fi prelungit in baza unei declaratii notariale prin care solicitantul menționează ca sunt menținute condițiile de aprobare anterioara,cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea și numai pentru agenții economici care au respectat condițiile de mai sus, nu au fost sancționați contravențional pentru încălcărea prevederilor Legii nr. 61/1991 *republicată* sau pentru nerespectarea suprafeței avizate;

Nerespectarea condițiilor menționate în avizul de ocupare temporară a locului public atrage sancționarea agenților economici conform cadrului legal. în caz de abateri repetate, prezentul aviz își pierde valabilitatea. în această situație, Compartimentul Autorizare din cadrul Poliției Locale Sector 2, la propunerea agenților constatatori ai administrației locale, va notifica agentul economic.

/ PRIMAR,

Taxa pentru eliberarea avizului de amplasare în valoare de____lei a fost achitată conform chitanței nr.din

Prezentul aviz a fost comunicat direct/prin poștă la data de.

TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT:

 • 1. O copie a prezentului aviz se va afișa într-un loc vizibil la punctul de lucru, iar originalul va fi păstrat în incinta unității pentru conformitate.

 • 2. Să achite taxele de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București anticipat;

 • 3. Să respecte condițiile impuse de ocupare a locului public precum și de protecție a mediului;

 • 4. Să respecte condițiile impuse în aviz și în hotărâre;

 • 5. în cazul dezafectării, să anunțe Poliția Locală Sector 2, taxa lunii respective nefiind returnată.