Hotărârea nr. 14/2020

Hotărârea nr. 014 - privind  achiziționarea pentru şi în numele Municipiului Bucureşti  a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu,  nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, Bucureşti (Grădiniţa nr. 133)

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristigirlor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București (Grădinița nr. 133)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București (Grădinița nr. 133);

Analizând:

 • - Raportul nr. 11199/23.01.2020 prezentat de Comisia de negociere constituită pentru achiziționarea terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București, prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2126/08.10.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. 12443/28.01.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 17944/13.02.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 21378/ 12.02.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ^Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de evaluare nr. 5523/14.12.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 185699/18.12.2019, întocmit de S.C. GMT EVALUĂRI ȘI CONSULT AȚĂ SRL;

 • - Oferta de preț formulată de domnul           , proprietarul terenului situat în

strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București, înregistrată la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 175555/27.11.2019;

 • - Procesul-verbal al ședinței Comisiei de negociere achiziție teren situat în str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București/ Minută de negociere din data de 14.01.2020;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,  cu modificările și

completările ulterioare;

 • - Legea nr.  273/2006 privind  finanțele publice locale,  cu modificările și

completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 777/22.11.2018 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul în suprafață de 823 mp, proprietate particulară, situat în București, strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actual 32 A), București;

 • - Dispoziția Primarului General nr. 14003/01.07.2011 privind retumarea terenului din strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București, în suprafață de 823 mp, domnului         ;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sectdn2nr. 213/18.07.2019;

/- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2019 pentru aprobarea constituirii . . .

o^jmisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu Nr. 30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2126/08.10.2019 privind desemnarea unor membri în Comisia de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București (Grădinița nr. 133).

In temeiul art. 139 alin, (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea prin cumpărare, pentru și în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București (Grădinița nr. 133), identificat conform anexei ce conține 1 (una) pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prețul unitar de achiziție este de 2.916,16 lei/mp, prețul total al tranzacției fiind de 2.399.999,68 (două milioane trei sute nouăzeci și nouă de mii, nouă sute nouăzeci și nouă și șaizeci și opt) lei și va fi achitat vânzătorului prin virament bancar în termen de maxim 10 zile de Ia data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. Se aprobă efectuarea plății achiziției terenului, precum și efectuarea cheltuielilor ocazionate de autentificarea și intabularea terenului, din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de vânzare-cumpărare, în numele și pentru Municipiul București, precum și înscrisurile necesare perfectării tranzacției, conform actelor normative aplicabile, la finalizarea tranzacției, terenul prevăzut la Art. (1) fiind declarat bun aparținând domeniului public al Municipiului București, administrat de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

*j Art. 5. (1) Se aprobă transmiterea terenului prevăzut la Art. (1), dobândit prin act de vânzare-cumpărare ce va fi încheiat în baza prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pentru asigurarea activităților educative și de recreere ale copiilor Grădiniței nr. 133, conform legislației în vigoare.

(2) Predarea primirea terenului se va face prin proces - verbal de predare-primire, încheiat în maxim 15 zile de la data dobândirii.

Art.6. Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să întocmească documentația cadastrală, să efectueze toate demersurile necesare, în numele Municipiului București, pentru efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară pentru terenul situat la adresa strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București și să comunice Consiliului General al Municipiului București, în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară, documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art.7. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMP RILE ULTERIOARE


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 14/20.02.2020

Carte Funciară Nr. 234994 Comuna/Oraș/Municipiu; București Sectorul 2

Anexa Nr. 1 La Partea 0

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)1

Observații / Referințe

234994

602

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

602

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

234994-C1

construcții administrative si social culturale

267

Cu acte

S. construita la sol:267 mp; Grădiniță

VIZAT spre neschimbare SECRETARPREȘEDINTE DE ȘED ZAHARIA RÂZVAJ


Document care conține date cu caracter personal, protejate de


Pagina 2 din 3


Extrase pentru Informare on-line la adresa cpay.ancpl.ro


Formular versiunea 1.1