Hotărârea nr. 139/2020

Hotărârea nr. 139 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a,, Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59343/22.05.2020 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 60601/25.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 475 alin. (3) și alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

 • - Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.


In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și ș) și alin. (4) din donanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu Edificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București” cu anexa ce cuprinde 8 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București” rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


METODOLOGIA

Pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

I. Dispoziții generale

Art. 1 (1) Activitatea de desfășurare a activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activităfi recreative și distractive poate fi desfășurată de comercianții autorizați în condițiile Legii nr. 359/2004, pentru persoanele juridice, respectiv societăți comerciale, regii autonome, organizații cooperatiste și ale Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și de către alte persoane juridice ce pot desfășura activități conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menționate, care nu necesită, conform legii, înregistrarea la Registrul Comerțului.

 • (2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condițiile de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activită(i recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, denumită în cele ce urmează „Autorizația privind desfășurarea activităților” precum și perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a acestor activități.

 • (3) Definiție: Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive reprezintă actul administrativ eliberat de autoritatea locală, persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală - cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr. 244/2019 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul taxelor va fi actualizat în raport de Hotărârile adoptată anual de către Consiliul General al Municipiului București.

 • II. Autorizația privind desfășurarea activităților

Metodologia de emitere

Art 2(1) Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

 • a. dovada deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • b. îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea activităților prevăzute de legislația specifică în domeniul pe care polițiștii locali au competență și atribuții de verificare;

 • c. desfășurarea unor activități comerciale care se încadrează în normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Art. 3 Modelul autorizației privind desfășurarea activităților este prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărâre.

Art. 4 (1) ,Autorizația privind desfășurarea activităților” se emite la cerere, agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică sau alte activități recreative sau distractive- formularele cererilor regăsindu-se în Anexele nr. 3 și 4, la prezenta hotărâre.

(2) Nu se vor emite autorizații de desfășurare a activităților pentru construcțiile cxpcrtizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu excepția modificărilor intervenite prin lege.

Art.5 (1) Cererea pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor" prevăzută în anexa 3 se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

a) b)

c)

d)

e)

0

g)

h)


Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice - Anexa nr. 5;

Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

Dovada / declarație privind neîncadrarea clădirii în clasa I de risc seismic;

Documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor - emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) conform Ordinului nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;

Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, emisă de Direcția de Sănătate Publică, conform art. 5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare ;

Autorizația privind securitatea la incendiu pentru spațiul/clădirea în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep. , cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile do construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu prevăzute în HG 571/2016, cu menționarea suprafeței utilizate și indicarea amplasării spațiului (subsol, terase, mansarde etc.). Pentru categoriile de construcții și amenajări neprevăzute de HG 571/2016 se va anexa declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor tehnice și a dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor și că nu primejduiesc, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul, precum și menționarea suprafeței utilizate, însoțită de negația Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2/dovada

achitării taxei de habitat, după caz;


— VIZAT spre neschimbate

SECRETAR-

j) Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”.

k) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

NOTĂ: Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă.

 • (2) Cererea pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive" prevăzută în Anexa 4 se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • c) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • d) Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • e) Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • f) Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • g) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa);

1) Autorizația privind securitatea la incendiu pentru spațiul/clădirea în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep. , cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, precum și menționarea suprafeței utilizate.

Pentru categoriile de construcții și amenajări neprevăzute de HG 571/2016 se va anexa declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor tehnice și a dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor și că nu primejduiesc, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul, precum și menționarea suprafeței utilizate, însoțită de negația Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

 • h) Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, emisă de Direcția de Sănătate Publică, conform art. 5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare ;

NOTĂ: Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă.

Art. 6

 • (1) Documentația necesară pentru obținerea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua

Pantelimon nr.27, Sector 2, București, într-un singur exemplar sau on-line și va fi repartizată

Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Dir^ț^i’ f^pntrof, Serviciul


Control


spre neschimbare SECRETAR

Comercial și Autorizare Ageriți Economici.

 • (2) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici, în conformitate cu procedurile de lucru aprobate, va întocmi Referatul bazat pe concluziile serviciilor dc specialitate din cadrul Direcției Control , urmare a verificărilor documentelor depuse de către solicitant, prin care se propune emiterca/vizarea/respingerea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 -Alte activități recreative și distractive”, după care acesta va fi înaintat spre vizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

 • (3) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici complctcză formularul de autorizare privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive și îl înaintează spre aprobare și semnare Primarului Sectorului 2 București sau, după caz, Directorului General al Poliției Locale Sector 2, în baza competențelor delegate conform legii, însoțit de Referatul prin care se propune emiterea/respingerea Autorizației privind desfășurarea activităților, împreună cu documentația aferentă.

 • (4) Formularul autorizației (Anexa nr. 2) va fi tipărit strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare și va cuprinde :

 • - date de identificare a solicitantului

 • - datele de identificare a obiectivului autorizat

 • - activitatea autorizată

 • - datele de identificare ale emitentului (funcția publică/nume prenume), respectiv Primarul Sectorului 2 sau persoana delegată în condițiile legii (Directorul General al Poliției Locale Sector 2).

 • (5) Autorizația se întocmește în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat solicitantului și exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidența Serviciului Control Comercial și Autorizare -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • (6) „Autorizafia privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive", se înregistrează în baza de date a Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • (7) Documentația de autorizare se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici - Compartimentul Autorizare Agenți Economici din cadrul Poliției Locale Sector 2 București.

 • (8) Soluționarea cererilor se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora (documentația completă).

Eliberarea către reprezentantul societății comerciale/I.I./P.F.A. a “Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, autorizația fiind însoțită de un exemplar al Declarației pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) pe care se va aplica ștampila Poliției Locale Sector 2, pe baza de semnătură, pe copia autorizației.

 • (9) Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici.

 • (10) , Autorizația privind desfășurarea activităților" se păstrează de către solicitant la sediul/punctul de

  lucru pentru care a fost eliberată și se afișează la loc vizibil,

  în originVJZAT

  spre neschimbare secretar^

  4

Art.7

 • (1) Valoarea taxei privind emiterea autorizației de desfășurare a activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și stabilită prin Hotărâri emise de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

 • (2) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a autorizației se încasează de către Direcția Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală - cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr. 244/2019 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul taxelor va fi actualizat în raport de Hotărârea adoptată anual de către Consiliul General al Municipiului București.

 • (3) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților se face venit la bugetul local.

 • III. Perioada de valabilitate

Art.8 (1) „Autorizata privind desfășurarea activităților" este valabilă pe toată durata în care agentul economic îndeplinește cumulativ condițiile care au stat la baza emiterii ei, cu obligativitatea achitării taxei anuale și obținerii vizei în perioada 01 -31.12 a fiecărui an de funcționare.

 • (2) La modificarea condițiilor inițiale de desfășurare a activităților/obiect activitate, punct de lucru - agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizații privind desfășurarea activităților", în conformitate cu situația nou creată.

 • (3) în cazul modificării caracteristicilor funcționale (modificări de natură constructivă la interior sau exterior), privind unitatea de alimentație publică pentru care s-a emis autorizația, precum și la modificarea sediului social sau a punctului de lucru, agentul economic are obligația notificării Poliției Locale Sector 2 prin depunerea unei declarații tip - Anexa nr.5 - cu noile caracteristici funcționale, dovada legală care stă la baza modificării caracteristicilor inițiale, precum și dovada comunicării acestora către D.S.V.S.A București, D.S.P. București și I.S.U. - "Dealul Spirii” București Ilfov.

 • IV. Vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților

Art.9 (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților, este obligat să solicite viza anual, în perioada 01 - 31 decembrie a fiecărui an, după caz, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 -privind Codul de procedură fiscală - cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.

 • (2) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor"(Anexa nr. 6) se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente prezentate de agentul economic:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • c) Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția

  Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexs

  înr. 5;. -             —

  VIZAT spre neschimbare SECRETAR

  5

 • d) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • c) Copie după avizele și autorizațiile prevăzute de lege, vizate anual, dacă este cazul, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 5 alin. 1) din prezenta metodologie;

 • f) Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2/ dovada achitării taxei de habitat;

 • g) Dovada achitării taxei aferente pentru vizarea anuală/prelungirea valabilității „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • h) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • (3) Cererea pentru acordarea vizei anuale pentru „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive" (Anexa nr. 7) se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • c) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • d) Copie după avizele și autorizațiile prevăzute de lege, vizate anual, dacă este cazul, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 5 alin. 2) din prezenta metodologie;

 • e) Certificatul de conformitate eliberat în baza II.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • f) Dovada achitării taxei aferente pentru vizarea anuală/prelungirea valabilității „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • g) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa);

 • (4) Documentația necesară pentru acordarea vizei anuale pentru „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive", se depune la Sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, București, într-un singur exemplar sau on-line și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare Agenți Economici.

 • (5) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul, bazat pe concluziile serviciilor de specialitate din cadrul Direcției Control , urmare a verificărilor documentelor depuse de către solicitant, prin care se propune vizarca/rcspingcrca „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive", după care acesta va fi înaintat spre vizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici și Directorului Direcției Control.

 • (6) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completează formularul de vizare a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive" și îl înaintează spre aprobare și semnare Primarului Sectorului 2 București sau, după caz Directorului General al Poliției Locale Sector 2, în baza competențelor delegate conform legii, însoțit de Referatul prin care se propune vizarea autorizației împreună cu documentația aferentă.

 • (7) Documentația pentru acordarea vizei anuale privind desfășurarea activităților se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • (8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 • (9) Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Poliției Locale Sector 2 București.

 • V. Retragerca/suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților din grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive".

Art.10

 • (l) Retragerea Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2, în următoarele situații:

 • a) lipsa dovezii deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • b) în cazul în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București -Ilfov informează asupra faptului că a fost încălcată grav cerința esențială de securitate la incendiu, conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, ncasigurarea stabilității clementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți

 • c) încetarea valabilității/retragerii avizelor sau autorizațiilor emise de autoritățile competente în domeniul sănătății publice și siguranței alimentelor, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 5 din prezenta metodologie;

 • d) neconcordante sau modificări identificate fata de schița /releveul depus la documentația care a stat la baza autorizarii/vizarii;

 • e) modificarea categoriei de risc seismic.

 • (2) Retragerea Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin dispoziție emisă de Primarul Sectorului 2 București sau, după caz, prin Deciziei emisă de Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, în baza competențelor delegate conform legii, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici, ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • (3) Un exemplar al dispoziției / deciziei se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original al autorizației.

 • (4) După comunicarea dispoziției/deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2 va lua măsuri de suspendare a activității conform O.G. nr. 99/2000 -republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.ll

 • (1) Suspendarea „Autorizatei privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2, pentru:

 • a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, constatată prin proces verbal de către Poliția Locală Sector 2;

 • b) desfasurarea activității fără actul de reglementare din punct de vedere al protecției mediului (Autorizație de mediu), precum și funcționarea fără respectarea prevederilor acesteia.

Suspendarea intervine pe o perioadă de la 10 la 30 de zile de la data săvârșirii contravenției.

 • c) Suspendarea „Autorizatei privind desfășurarea activităților” se face prin dispoziție emisă de Primarul Sectorului 2 București sau, după caz, prin Deciziei emisă de Directorul General al Poliției Locale Sector 2, în baza competențelor delegate conform legii, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor dc specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

(3) Un exemplar al dispoziției se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

(4) După comunicarea dispoziției/deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2, va lua măsuri de suspendare a activității, conform O.G. nr. 99/2000 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Dispoziții finale

Art.12 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.13 Prevederile prezentei metodologii se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activită{i recreative și distractive. Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 2 va coopera cu instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, privind funcționarea acestor agenți economici.

Art.14 Controalele vor fi dispuse și efectuate ulterior emiterii/vizării, după caz, în baza unor planuri tematice aprobate, până la data expirării valabilității autorizației privind desfășurarea activității, pentru anul în curs, la fiecare societate, ce desfășoară activități în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activită(i de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive și ori de câte sunt sesizări în legătură cu ncconformități ale activității desfășurate de agenții economici pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.