Hotărârea nr. 138/2020

Hotărârea nr. 138 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Ştefan Pascale nr. 25, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2pentru anul școlar 2019 - 2020;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 2168/09.05.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 66679/14 05.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu

— •‘ Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor dc referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/17.04.2019 privind aprobarea și implementarea programului educațional “ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul școlar 2019 - 2020;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 793/22.11.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privier la cooperarea cu Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în vederea implementării proiectului educațional “Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie - 21 decembrie

A \


d#Ăt- 45 alin. (1) coroborat cu ari. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr.

2 l'^^l/^i^p^^aministrafa publică locală, republicată, cu modificările și completările , SECl^

ulterioai'ep--’-"

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2’’, în cuantum de 13.488,325 lei tară T.V.A. respectiv 16.051.107 lei cu TVA, potrivit situației înscrierilor detaliate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H. C.L. Sector 2 nr. 138 /2019

r~ VIZAT

spre ncschimbare, ......SECRETAR,- -■■Hrui'-'H.....***■“   "*"      "

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL ”ACADEMIA COPIILOR

SECTOR 2” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr........./.............2019

SITUAȚIE ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 2019 - 2020

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

înscrieri LA DISCIPLIN ELE LA

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP

TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER I

NR.

CURSURI/SA

PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI Libere in GRUPA

INSCRIER

I

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

1

Grădiniță nr. 7

Str. Maica Domnului nr.61-63

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

■ 10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

3A

21

2

9

21

1

.       9

GRUPA MIJLOCIE

3B

21

2

9

21

1

9

GRUPA MIJLOCIE

C

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

D

24

2

6

1

0

23

1

7

1

GRUPA MARE

A

27

2

3

27

1

3

GRUPA MARE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

4C

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

4D

22

2

8

1

0

4

0

19

1

11

5

GRUPA MARE

E

20

2

10

1

0

21

1

9

1

GRUPA MARE

ON

11

1

4. 19

11

1

19

2

Grădiniță nr. 23

Str.Raduta Gh. nr. 1

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

, 10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

t 10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

. 10

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

17

2

13

17

1

13

GRUPA MIJLOCIE

B

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

C

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

D

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

A

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

B

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

C

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

D

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

E

18

2

12

18

1

12

GRUPA MARE

F

17

2

13

17

1

13

GRUPA MARE

G

17

2

13

17

1

13

Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

11

2

19

11

1

19

GRUPA MIJLOCIE

B

12

2

18

12

1

18

3

Grădiniță nr. 133

GRUPA MARE

A

14

2

16

14

1

16

GRUPA MARE

B

15

2

15

15

1

15

Str. Dragos Vodă nr. 25

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

11

2

9

11

1

9

GRUPA MIJLOCIE

B

11

2

9

11

1

" 9

GRUPA MARE

A

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

B

24

2

6

24

1

" 6

'''

4

Grădiniță nr. 135

Str. Mașina de Paine nr. 61

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

5 10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

" 10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

' 10

GRUPA MIJLOCIE

A

28

2

2

1

0

28

1

2

1

GRUPA MIJLOCIE

B

22

2

8

''

28

1

8

GRUPA MARE

A

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

B

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

C

28

2

2

28

1

2

5

Grădiniță nr. 137

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

29

2

1

29

1

1

Str. Plumbuita nr. 5

GRUPA MIJLOCIE

2

24

2

6

24

1

■ 6

GRUPA MARE

1

29

2

1

29

1

'■ 1

GRUPA MARE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

3

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

PN

12

2

8

12

1

8

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

|             ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRIER

1

NR. CURSURI/SA PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRIER

I

NR. CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

6

Grădiniță nr. 138

Str. Tunari nr. 52-54

GRUPA MICĂ

Strumfi

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

Flori

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

Ciupercute

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

Albinute

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

Stelute

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

Iepurași

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

Furnicute

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

Fluturași

13

2

17

13

1

17

GRUPA MARE

Buburuze

18

2

12

18

1

12

7

Grădiniță nr. 189

Șos.Vergului nr. 12

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

B

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

C

17

2

13

17

1

13

GRUPA MARE

A

31

4

29

31

2

29

GRUPA MARE

B

31

4

29

31

2

29

GRUPA MARE

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

D

2

0

2

0

4

8

Grădiniță nr. 233

Str, Petre Antonescu nr.20

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

3

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

4

21

2

9

21

1

9

GRUPA MIJLOCIE

5

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

1

26

2

4

26

1

4

GRUPA MARE

2

23

2

7

2

0

22

1

7

2

GRUPA MARE

3

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

5

21

2

9

21

1

9

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

9

Grădiniță nr. 234

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

26

2

4

26

1

4

GRUPA MIJLOCIE

B

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

C

12

2

18

7

0

6

0

23

1

7

2

0

15

GRUPA MARE

1

19

2

11

2

0

19

1

11

2

0

4

GRUPA MARE

2

25

2

5

15

1

15

10

1

20

GRUPA MARE

3

17

2

13

1

0

2

0

13

1

17

7

0

10

GRUPA MARE

ON

6

0

1

0

5

0

2

0

14

GRUPA MARE

12

2

18

1

0

11

1

19

3

0

4

10

Grădiniță nr. 236

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

20

2

10

20

1

10

...

GRUPA MIJLOCIE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

3

16

2

14

16

1

14

GRUPA MIJLOCIE

4

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

1

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

3

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

4

27

2

3

27

1

3

j

1

I

2j

NR. CRT.

UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER

I

NR.

CURSURI/SA

PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER

I

NR.

CURSURI/S

APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

11

Grădiniță nr. 256

Str. Atanasie lonescu nr. 25

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

24

2

6

1

0

25

1

5

1

GRUPA MIJLOCIE

2

24

2

6

1

0

25

1

5

1

GRUPA MIJLOCIE

3

25

2

5

25

1

5

0

GRUPA MARE

1

28

2

2

2

0

28

1

2

2

0

4

GRUPA MARE

2

27

2

3

22

1

8

5

0

5

GRUPA MARE

3

23

2

7

5

0

26

1

4

2

0

7

12

Grădiniță nr. 276

Str. Corabia nr. 57

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

B

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

A

20

2

10

20

1

10 ■

GRUPA MARE

B

27

2

3

27

1

3

GRUPA MARE

C

25

2

5

26

1

4

GRUPA MARE

D

10

2

20

10

1

20

13

Grădiniță nr. 280

Str. Cocostîrcului nr.2

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

Albinuta

21

2

9

21

1

9

GRUPA MIJLOCIE

Stelute

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

Ariceii

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

Fluturași

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

Licurici

10

2

20

10

1

20

GRUPA MARE

Ciupercute

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

Iepurașii

10

2

20

10

1

20

GRUPA MARE

Gărgărițe

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

Randuneleie

18

2

12

18

1

12

14

Grădiniță "Licurici"

Bd. Dacia nr. 134

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

D

12

2

18

12

1

18

Str. Săgeții nr. 11

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

B

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

C

17

2

13

17

1

13

15

Grădiniță "Albinuta”

Str. Dinu Lipatti nr. 1

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

C

15

2

15

15

1

15

GRUPA MIJLOCIE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MIJLOCIE

A

26

2

4

26

1

4

GRUPA MARE

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

C

17

2

13

3

0

18

1

12

2

0

5

GRUPA MARE

A

19

2

11

1

0

6

0

24

1

6

1

0

8

GRUPA MICĂ

E

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

D

21

2

9

22

1

8

2

0

2

Sli. RalirîiaiiîHOv ut. 25

GRUPA MARE

D

13

2

17

7

0

17

1

13

3

0

10

GRUPA MARE

A

20

2

10

20

1

10

15

Grădiniță "Luminița"

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

22

2

8

22

1

8

Șos. lancuiui nr. 4A

GRUPA MIJLOCIE

2

25

2

5

25

1

5

GRUPA MIJLOCIE

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

4

28

2

2

28

1

2

GRUPA MIJLOCIE

5

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

1

22

2

8

22

1

8 I

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP

TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER

I

NR.

CURSURI/SA

PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER

1

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

16

Grădiniță "Luminița"

Șos. lancului nr. 4A

GRUPA MARE

2

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

3

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

4

20

2

10

19

1

11

GRUPA MARE

5

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

6

18

2

12

18

1

12

GRUPA MARE

7

26

2

4

26

1

4

17

Grădiniță "Castel”

Bd. Pierre de Coubertain nr.1

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

27

2

3

27

1

3

GRUPA MIJLOCIE

B

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

C

27

2

3

27

1

3

GRUPA MARE

A

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

C

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

D

25

2

5

25

1

5

18

Grădiniță "Clopoțel"

Str. Dridu Georgescu nr. 2

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

30

2

0

30

1

0

GRUPA MIJLOCIE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

B

26

2

4

26

1

4

GRUPA MARE

C

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

D

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

ON

13

2

17

13

1

17

19

Grădiniță "Alice"

Str. Alex. Donici nr. 23

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

1

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

2

10

2

20

10

1

20

Str. Armeneasca nr. 27

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

2

14

2

16

14

1

16

GRUPA MARE

3

12

2

18

12

1

18

GRUPA MARE

4

10

2

20

10

1

20

Șos.Vergului nr. 14

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

20

Grădiniță "Steluța"

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

14

2

16

14

1

16

GRUPA MIJLOCIE

B

17

2

13

17

1

13

GRUPA MIJLOCIE

C

18

2

12

18

1

12

GRUPA MARE

A

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

B

19

2

11

19

1

11

GRUPA MARE

C

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

D

4

0

4

0

8

21

Școala Gimnazială nr 25

Aleea Sinaia nr. 2

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

B

12

2

18

1

0

12

1

18

1

0

2

GRUPA MIJLOCIE

A

10

2

20

1

0

10

1

20

1

GRUPA MARE

B

21

2

9

21

1

9

3

0

3

GRUPA MARE

A

20

2

10

17

1

13

5

0

5

22

Școala gimnazială nr. 32

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

10

2

20

10

1

20

oii. oponuiui nr. zi

GRUPA MARE

A

15

2

15

15

1

15

GRUPA MARE

B

14

2

16

1

0

13

1

17

1

0

2

23

Școala gimnazială nr. 40

GRUPA MARE

B

10

2

20

10

1

20

OU . (“KI Itj I II. I

GRUPA MARE

A

11

2

19

10

1

20

1

0

1

I

I

NR. CRT.

UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

|               DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER I

NR.

CURSURI/SA

PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

HR. CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI libere IN grupa

INSCRIER I

NR. CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

24

Școala gimnazială nr. 41

Str. Apostol Nicolae nr.2

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

A

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

B

29

2

1

29

1

1

25

Școala gimnazială nr. 62

Str, Stiucii nr. 54

GRUPA MARE

B

10

2

20

10

1

20

26

Școala gimnazială nr. 71

Bd. Ferdinand I nr.128

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

12

2

18

12

1

18

GRUPA MARE

A

15

2

15

15

1

15

27

Școala gimnazială nr. 145

Str. Heliade între Vii nr. 36

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

17

2

13

17

1

13

GRUPA MIJLOCIE

B

12

2

18

12

1

18

GRUPA MARE

A

15

2

15

15

1

15

GRUPA MARE

B

13

2

17

13

1

17

Str. Heliade între Vii nr. 26

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

28

Școala gimnazială "Maica Domnului"

Str. Ion Maiorescu nr. 32

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

GRUPA MIJLOCIE

A

14

2

16

GRUPA MARE

A

20

2

10

GRUPA MARE

B

17

2

13

GRUPA MICĂ

GRUPA MIJLOCIE

A

10

2

20

GRUPA MARE

A

22

2

8

29

Școala gimnazială "Petre

Ghelmez"

Bd. Basarabiei nr. 160

GRUPA MICĂ

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

15

2

15

1

0

15

1

15

1

0

2

GRUPA MARE

15

2

15

15

1

15

30

Liceul Teoretic Ady Endre

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

Bd. Ferdinand I nr. 89

GRUPA MIJLOCIE

A

20

2

10

10

1

20

10

1

20

GRUPA MARE

A

24

2

6

24

1

6

TOTAL                                 |

4.497

448

2.203    |

12

0

0

710

66

4.299

214

2.106

829

40

423

128

10219

*NOTĂ: BENEFICIARII ACESTOR ÎNSCRIERI AU POSIBILITATEA DE A OPTA PENTRU DISCIPLINELE LA CARE S-AU FORMAT GRUPE ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE

10.347        TOTAL ÎNSCRIERI


768        NR. CURSURI/SAPTAMANA

întocmit, Gheorghiu Bianca-Elena

SITUAȚIE ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 2019 - 2020

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

- -

■*

. ARtEVZUlfcE*

«ușssri

rtUZICĂ

RC

JBOTIC/

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE

LA CARE NU S-A FORMA

T

GRUPĂ

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE LA CARE SAU FORMA T GRUPE

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RJ/SAPT AMANA

LOCUR LIBERE

IN GRUPA

INSCRJ ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCUR UBERE

IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

llll

s

y-ți

«Re?*

gigg

g|g|gj

fu

2

INSCRl ERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCRl ERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EiN

GRUP A

1

Școala gimnazială nr.

4

Str. Herta nr. 14A

CLASA PREGĂTITOARE

45

2

15

45

2

15

45

37

45

3

25

0

180

CLASAI

34

2

26

34

2

26

16

1

14

10

0

94

CLASA A II-A

38

2

22

51

2

9

16

1

14

4

4

3

0

3

109

CLASA A III-A

42

2

18

45

2

15

3

0

90

CLASA A IV-A

26

1

4

22

1

8

21

3

0

20

3

89

2

școala gimnazială nr.

24

Str. Tunari nr.52-54

CLASA PREGĂTITOARE

41

2

19

40

2

20

14

6

26

1

4

41

2

19

0

162

CLASAI

23

1

7

10

1

20

7

4

1

14

15

1

15

0

59

CLASA A ll-A

31

2

29

17

1

13

8

2

4

14

1

16

0

74

CLASA A lil-A

35

2

25

5

0

16

8

14

1

16

5

73

CLASA A IV-A

29

1

1

12

1

18

9

15

1

15

17

1

13

0

82

3

Școala gimnazială nr.

25

Str. Silvia nr.54

CLASA PREGĂTITOARE

25

1

5

25

1

3

25

2

14

25

1

5

0

100

CLASA I

14

1

16

14

1

16

14

1

16

0

13

1

9

10

1

0

1

65

CLASA A ll-A

16

1

14

14

1

16

17

1

13

1

3

0

1

6

3

1

0

5

57

CLASA A III-A

1

0

4

0

4

0

1

2

6

8

0

20

6

CLASA A IV-A

5

0

6

0

5

0

1

1

1

0

1

2

2

19

5

4

Școala gimnazială nr.

27

Str. Mașina de Pâine

nr.65

CLASA PREGĂTITOARE

3

0

10

1

20

4

0

3

1

18

2

1

17

1

1

20

4

1

8

1

1

13

1

0

7

0

15

21

CLASAI

2

0

24

1

6

4

0

4

7

7

9

14

1

0

15

1

15

7

80

CLASA A ll-A

2

0

13

1

17

1

0

1

2

2

1

0

3

2

1

0

2

0

7

23

CLASA A III-A

3

0

2

0

14

1

16

4

0

2

0

4

1

8

1

16

3

7

1

18

10

1

20

11

47

CLASA A IV-A

2

0

7

0

10

1

20

4

0

1

0

1

6

2

3

5

11

1

19

16

36

5

Școala gimnazială nr.

28

Aleea Circului nr.1

CLASA PREGĂTITOARE

19

1

11

18

1

12

38

2

22

11

1

19

16

1

6

1

14

9

1

11

13

2

14

1

0

23

2

11

27

1

3

6

0

19

1

11

7

199

CLASA I

4

0

13

1

17

24

1

6

2

0

1

0

2

5

6

3

5

15

1

15

4

0

15

1

15

14

85

CLASA A li-A

11

1

19

22

1

8

31

2

29

3

0

1

0

2

3

18

1

1

16

1

14

1

0

6

0

12

104

CLASA A III-A

23

1

7

42

2

18

28

1

32

1

0

5

1

3

1

18

9

2

16

2

0

24

1

6

4

153

CLASA A IV-A

30

1

30

57

2

3

14

1

16

1

0

1

1

6

2

35

1

0

8

0

10

146

6

Școala gimnazială nr.

31

Bd. Lacul Tei nr 116

CLASA PREGĂTITOARE

20

1

10

2

0

21

1

9

0

0

1

0

22

1

8

22

3

27

3

85

CLASA I

44

2

16

25

1

5

39

2

21

3

0

1

0

1

1

5

1

4

1

16

2

12

1

10

15

1

0

8

0

15

145

CLASA A ll-A

7

0

17

1

13

33

2

27

1

0

7

10

2

8

2

2

0

19

1

11

10

98

CLASA A III-A

21

1

9

39

2

21

20

1

10

3

0

4

0

1

3

7

2

5

1

18

7

3

0

15

1

12

118

CLASA A IV-A

42

2

18

33

2

27

16

1

14

1

0

1

0

1

4

1

3

7

17

1

0

22

1

8

6

143

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

■ I

4*11

l. .....

I--------------------------------

«jnewBnUK

(peseH. wCMNk 'ii.

MUZICĂ

ROBOTICĂ

INSCRl ERI LA DISCfPL INELE LA CARE NU S-A FORMA T GRUPĂ

INSCRl ERI LA DISCIPLINELE LA CARE SAU FORMA

T GRUPE

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAP1 AMANA

LOCUR LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERi

NR. CURSU RI/SAP1 AMANA

LOCUR LIBERE

IN GRUPA

INSCRl

ERI

NR. CURSU Ri/SAPl AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR.

CURSU

RI/SAPT

AMANA

LOCUR LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAP1 AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

s

I

|

NR. s

LMISS

3;

F---n

1!

i

W

' . * .fess

INSCRl ERI

NR. CURS URi/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER E IN

GRUP A

INSCRl ERI

NR. CURS URi/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER

EIN GRUP A

Gs

r •

7

Școala gimnazială nr

32

str. Sportului nr.21

CLASA PREGĂTITOARE

4

0

3

0

12

1

18

6

0

3

0

1

19

5

8

1

15

3

19

5

32

2

7

2

0

10

1

20

18

39

CLASAI

3

0

10

1

20

18

1

12

2

3

3

2

4

7

0

10

40

CLASA A ll-A

1

0

11

1

19

19

1

11

2

0

1

1

5

1

5

1

2

1

1

1

0

3

0

7

43

CLASA A III-A

8

0

13

1

17

33

2

27

1

0

4

0

6

7

4

4

10

8

1

0

16

1

14

14

101

CLASA A IV-A

29

1

1

35

2

25

37

2

23

1

2

5

2

10

9

2

0

23

1

7

2

153

8

Școala gimnazială nr.

39

Șos. Colentina nr.91

CLASA PREGĂTITOARE

14

1

16

29

1

1

64

3

26

5

0

22

1

8

16

13

14

15

11

15

4

25

32

4

13

24

1

6

10

1

20

37

2

23

5

277

CLASA!

10

1

20

12

1

18

74

3

16

11

1

19

5

0

4

24

12

8

24

17

1

13

1

0

24

1

6

6

220

CLASA A ll-A

24

1

6

50

2

10

49

2

11

6

0

5

0

7

2

7

3

15

3

6

2

22

17

1

13

4

0

31

2

29

15

228

CLASA A III-A

42

2

18

78

3

12

56

2

4

6

0

6

0

11

22

15

8

19

19

1

11

4

0

34

2

26

16

304

CLASA A IV-A

53

2

7

89

3

1

31

2

29

3

0

5

0

9

8

22

9

10

23

1

7

3

0

40

2

20

11

294

9

Școala gimnazială nr.

40

Str. Periș nr.27

CLASA PREGĂTITOARE

4

0

8

0

19

1

11

4

0

3

1

20

2

1

18

2

1

19

1

12

2

27

9

1

18

4

0

3

0

24

47

CLASA I

14

1

16

21

1

9

11

1

19

1

0

1

0

1

2

0

3

3

2

0

4

55

CLASA A ll-A

10

1

20

12

1

18

16

1

14

1

4

1

1

7

11

1

19

5

0

6

62

CLASA A III-A

15

1

15

29

1

1

22

1

8

1

0

1

0

3

2

6

1

7

14

1

9

4

0

14

1

16

7

112

CLASA A IV-A

26

1

4

45

2

15

24

1

6

2

0

2

2

2

2

4

7

1

0

3

0

8

112

10

Școala gimnazială nr.

41

Str, Apostol Nicolae

nr.2

CLASA PREGĂTITOARE

29

1

1

27

1

3

37

2

23

19

4

6

29

3

8

25

1

5

17

1

13

0

183

CLASAI

31

2

29

12

1

18

34

2

26

30

13

0

120

CLASA A ll-A

18

1

12

23

1

7

36

2

24

36

17

12

1

18

0

142

CLASA A III-A

21

1

9

42

2

18

28

1

2

11

11

15

1

15

0

128

CLASA A IV-A

42

2

18

54

2

6

19

1

11

18

10

1

20

12

21

1

9

0

176

11

Școala gimnazială nr.

46

Str. Stănescu

Gheorghe.nr, 2

CLASA PREGĂTITOARE

10

1

20

43

2

17

45

2

15

2

0

4

0

10

1

10

10

1

9

7

3

26

6

2

29

45

2

15

4

0

4

0

14

176

CLASAI

14

1

16

38

2

22

2

0

1

0

1

0

4

4

4

52

2

8

3

0

7

116

CLASA A ll-A

44

2

16

73

3

17

12

1

18

1

0

3

0

2

1

21

3

18

1

12

4

0

2

0

10

174

CLASA A III-A

14

1

16

8

0

13

1

17

1

0

2

2

13

1

0

5

24

1

6

2

0

6

0

18

73

CLASA A IV-A

59

2

1

60

2

0

7

0

2

0

1

0

6

4

19

2

13

26

1

4

1

0

13

187

12

Școala gimnazială nr.

49

CLASA I

2

0

10

1

20

12

1

18

3

0

6

0

4

1

5

1

11

2

1

7

1

10

11

1

19

8

0

19

51

Str. Vatra Luminoasa

CLASA A ll-A

1

0

3

0

3

0

6

0

3

0

8

6

3

7

15

1

15

16

1

14

16

55

nr.99

CLASA A III-A

1

0

1

0

6

0

1

7

6

2

14

1

8

6

0

14

30

CLASA A IV-A

1

0

3

0

2

0

1

0

1

1

1

4

8

5

0

12

15

13

Școala gimnazială nr.

51

CLASA PREGĂTITOARE

2

0

3

0

7

0

5

0

2

0

3

2

1

1

15

6

2

7

2

29

1

0

4

0

24

17

CLASAI

3

0

5

0

31

2

29

8

0

9

1

12

13

2

2

16

24

2

0

32

2

28

■ "18”

139

Str. Herța nr.1

CLASA A ll-A

2

0

4

0

28

1

2

2

0

2

0

6

1

25

5

2

8

24

8

1

7

3

0

"*10

1

20

n3

.68

CLASA A III-A

4

0

7

0

29

1

1

6

0

3

0

4

1

9

6

7

5

15

3

0

19

1

11

23

94

CLASA A IV-A

4

L

0

32

2

28

32

2

28

17

1

13

2

0

8

10

11

3

1

27

1

3

2

0

12

1

18

8

153

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

=A

--

L hesen.

wnrua a_i aBLĂlE ET£;

■ ' - - •

MUZICĂ

RC

3BOTIC

&

INSCRI ERI LA DISCIPL INELE LA CARE NU S-A FORMA T GRUPĂ

INSCRI ERI LA DISCIPL INELE

LA CARE S AU FORMA

T GRUPE

INSCRI

ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCUR LIBERE IN

GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCUR LIBERE IN

GRUPA

INSCRI ERi

NR.

CURSU

RI/SAPT

AMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRI

ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

LOdy»

L *

■1

Hfc Lduw

e

wșgș;

SMPA

F <

-■ ■

INSCRI

ERi

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCRI ERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

14

Școala gimnazială nr.

56

Bd. Pache

Proto pope seu

nr.109A

CLASA PREGĂTITOARE

1

0

4

0

7

0

4

0

1

26

2

25

8

20

4

2

14

2

0

4

0

22

15

CLASA I

10

1

20

26

1

4

39

2

21

10

1

20

28

1

2

8

5

13

33

6

13

32

42

13

1

17

42

2

18

0

302

CLASA A ll-A

6

0

41

2

19

21

1

9

10

1

20

21

1

9

8

8

2

19

1

11

2

10

1

20

20

1

10

3

0

42

2

18

9

202

CLASA A lll-A

5

0

29

1

1

17

1

13

10

1

20

11

1

19

4

4

19

1

11

5

10

1

20

16

1

14

2

0

28

1

2

7

153

CLASA A IV-A

12

1

18

43

2

17

10

1

20

5

0

10

1

20

5

8

21

1

9

4

14

1

16

25

1

5

3

0

26

1

4

8

178

15

Școala gimnazială nr.

62

Str. Potîmichii nr.3

CLASA PREGĂTITOARE

6

0

16

1

14

47

2

13

12

1

18

14

1

16

3

23

20

6

8

0

3

0

18

1

12

23

1

7

3

0

22

1

8

20

175

CLASA I

45

2

15

15

1

15

2

22

2

13

1

17

24

1

6

0

119

CLASA A ll-A

27

1

3

26

1

4

14

1

16

21

14

1

16

0

102

CLASA A lll-A

23

1

7

43

2

17

44

2

16

10

1

20

13

29

1

1

23

1

7

0

185

CLASA A IV-A

17

1

13

35

2

25

21

1

9

12

11

1

19

16

1

14

0

112

16

Școala gimnazială nr.

66

Str. Logofăt Dan nr.1

CLASA I

1

0

13

1

17

1

0

2

0

1

0

2

0

3

0

1

0

8

1

16

43

2

14

37

2

23

5

0

16

101

CLASA A ll-A

1

1

0

1

1

CLASA A lll-A

1

0

2

0

7

0

3

3

6

2

5

0

21

8

17

Școala gimnazială nr.

77

Șos. Pantelimon 289

CLASA PREGĂTITOARE

36

2

24

36

2

24

36

2

8

36

2

24

144

CLASA I

2

0

1

0

11

1

19

1

0

1

6

1

14

2

1

16

2

1

14

6

2

29

2

0

2

0

8

28

CLASA A ll-A

8

0

19

1

11

21

1

9

2

0

2

0

10

4

1

2

0

6

6

5

0

19

67

CLASA A lll-A

4

0

8

0

34

2

26

3

0

4

0

3

6

6

1

7

8

2

0

26

1

4

22

90

CLASA A IV-A

7

0

34

2

26

31

2

29

5

0

3

0

2

5

1

11

10

1

20

15

94

18

Școala gimnazială nr.

85

Str. Medic ZI ăt eseu

nr. 7A

CLASA PREGĂTITOARE

1

0

14

1

16

4

1

13

9

2

16

1

1

15

2

0

1

0

4

28

CLASAI

2

0

3

0

1

0

6

1

0

2

14

3

0

1

0

11

22

CLASA A ll-A

2

0

5

0

20

1

10

2

0

2

0

2

1

13

3

1

18

12

38

CLASA A lll-A

3

0

11

1

19

11

1

19

1

0

2

0

1

5

2

3

6

3

0

4

0

16

36

CLASA A IV-A

1

0

10

1

20

11

1

19

1

2

2

0

17

3

21

1

9

6

62

19

Școala gimnazială nr.

145

Str. Heliade între Vii

nr. 36

CLASA PREGĂTITOARE

24

1

6

24

2

12

48

CLASAI

21

1

9

16

2

13

14

1

16

0

64

CLASA A ll-A

18

1

12

23

1

7

18

0

59

CLASA A lll-A

13

1

17

17

1

13

18

1

12

11

0

59

CLASA A IV-A

20

1

10

14

1

16

22

0

56

20

Școala gimnazială nr.

307

CLASAI

16

1

14

18

1

14

15

1

15

16

1

14

0

63

CLASA A tl-A

19

1

11

3

0

1

3

5

0

19

1

11

17

1

13

5

0

17

55

CLASA A lll-A

1

0

6

0

1

0

1

1

0

4

2

12

1

18.

2

0

'18

12

CLASA A IV-A

16

1

14

19

1

11

13

1

17

12

1

18

0

LOCURI LIBERE E IN GRUPA


INSCRI ERI LA DISCIPL INELE LA CARE NU S-A FORMA T GRUPĂ


INSCRI ERI LA DISCIPL INELE LA CARE S-AU FORMA T GRUPE


CLASA A il-ACLASA A IV-A


CLASA PREGĂTITOARE


CLASA A ll-A


CLASA A III-A


CLASA A IV-A

CLASA A ll-A


CLASA A III-A


CLASA PREGĂTITOARE


CLASA PREGĂTITOARE


CLASA A li-A


CLASA A lil-A


NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

ARTE UZUALE Șl

MSmAACOLME.ETC.)

MUZICĂ

RC

)BOTIC

4

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE LA CARE NU S-A FORMA T GRUPĂ •

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE LA CARE S AU FORMA T GRUPE

INSCRl

ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRl

ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

i

gig.

sa

LOCURI

z

32

1 | I

>•

INSCRl

ERI

NR.

CURS

UR1/S APTA MANA

LOCU R1

LIBER EIN

GRUP A

INSCRl ERI

NR. CURS URI/S APTA

MANA

LOCU

R1

LIBER EIN

GRUP A

29

Liceul Teoretic Ady Endre

Bd. Fedinand I nr. 99

CLASA PREGĂTITOARE

12

1

18

12

2

19

0

24

CLASAI

12

1

18

18

13

1

17

0

43

CLASA A ll-A

11

1

19

11

1

19

0

22

CLASA A III-A

11

11

1

19

0

22

CLASA A IV-A

16

1

14

16

1

14

0

32

30

Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman

Bd. Dimitrie Pompeiu

nr.3 corp B

CLASA PREGĂTITOARE

46

2

14

46

2

14

46

2

14

46

9

21

0

184

CLASAI

69

69

3

21

0

138

CLASA A ll-A

41

41

2

19

0

82

CLASA A III-A

55

55

2

5

0

110

CLASA A IV-A

38

38

2

22

0

76

TOTAL

1671

80

873

2566

120

1148

2540

130

1487

374

16

257

467

18

221

408

23

301

758

35

307

802

40

438

280

13

150

971

48

485

1978

97

934

586

26

335

1453

73

905

1079

13775

‘NOTĂ: BENEFICIARII ACESTOR ÎNSCRIERI AU POSIBILITATEA DE A OPTA PENTRU DISCIPLINELE LA CARE S-AU FORMAT GRUPE ÎN LIMITA LOCURILOR RÂMASE DISPONIBILE

14854     TOTAL ÎNSCRIERI

719      NR. CURSURI/SAPTAMANA

întocmit,

Gheorghiu Bianca-ElenaSITUAȚIE ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIU 2019 - 2020

NR. CRT.

UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

ȘAH

ROBOTICĂ

SCRIE

RE CRE

ATIVĂ

COh

OF

ȘC

PRO

SILIER UENTA OLARĂ FESION

EÎN *E Șl ALA

MUZICĂ

SĂNÂ

FATEȘ

UUTOF

PRIM

INSCR IERI LA DISCI PLINE LE LA CARE NU SA

FORM AT

GRUP Ă*

INSCR IERJ LA

DISCI PLINE LE LA CARE S-AU FORM AT GRUP

E

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER

E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER E IN

GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR

IERJ

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR

IERJ

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR

IERJ

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS

URI/S

APTA

MANA

LOCU Rl

LIBER

EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER

EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

1

Școala gimnazială

nr. 4

Str. Herta nr. 14A

CLASA AV-A

19

1

11

36

2

24

10

1

20

10

1

20

13

1

17

0

88

CLASA A VI-A

35

2

25

39

2

21

17

1

13

1

0

10

1

20

1

101

CLASA A VII-A

30

1

0

22

1

8

18

1

12

12

1

18

10

1

20

0

92

CLASA A VIII-A

48

2

12

40

2

20

27

1

3

0

115

2

->ala gimnazială

4

Str. Tunari nr.52-54

CLASA A V-A

18

1

12

16

1

14

3

0

1

0

17

2

14

8

2

29

2

0

6

59

CLASA A VI-A

13

1

17

6

0

5

0

9

12

1

0

12

34

CLASA A VII-A

16

1

14

3

0

1

0

13

3

4

0

8

32

CLASA A VIII-A

5

0

3

0

1

0

7

8

9

15

3

Școala gimnazială

nr. 25

Str. Silvia nr.54

CLASA A V-A

10

1

20

7

0

1

0

9

1

9

6

0

14

19

CLASA A VI-A

1

0

1

0

3

0

1

11

10

1

2Q

5

0

11

21

CLASA A VII-A

1

0

1

1

1

CLASA A VIII-A

10

1

20

11

1

19

1

0

1

21

4

Școala gimnazială

nr. 28

Aleea Circului nr. 1

CLASA A V-A

5

0

41

2

19

34

2

26

1

0

1

0

15

2

21

5

1

14

2

1

14

9

2

28

15

1

15

1

0

1

0

2

0

6

1

16

11

127

CLASA A VI-A

20

1

10

17

1

13

5

0

11

1

19

14

7

2

3

0

14

8

0

1

2

8

19

93

CLASA A VII-A

2

0

3

0

1

0

8

4

12

8

5

0

1

1

1

0

14

32

CLASA A VIIl-A

36

2

24

33

2

27

1

0

1

0

2

1

1

2

0

1

2

8

72

5

Școala gimnazială

nr. 31

Bd, Lacul Tei nr.116

CLASA A V-A

12

1

18

22

1

8

4

0

15

1

15

1

1

20

0

2

1

8

13

1

17

4

65

CLASA A VI-A

2

0

2

0

2

0

2

0

1

0

5

1

18

4

7

1

20

3

1

0

13

2

0

3

1

20

15

32

CLASA A VII-A

3

0

6

0

3

0

1

0

4

5

3

1

2

5

0

3

0

3

22

17

CLASA A Vili-A

22

1

8

14

1

16

1

0

3

10

1

20

2

5

3

0

1

0

4

7

58

6

Școala gimnazială

nr. 32

Str. Sportului nr.21

CLASA A V-A

6

0

21

1

9

25

1

5

1

0

2

0

2

1

17

1

1

3

1

16

3

1

3

0

19

1

11

10

1

20

1

0

1

0

3

0

5

1

15

17

89

CLASA A VI-A

10

1

20

17

1

13

14

1

16

2

0

2

0

4

2

2

1

4

10

1

20

6

0

3

0

1

17

61

CLASA A VII-A

3

0

17

1

13

10

1

20

1

0

6

3

8

1

8

1

9

2

0

3

1

1

0

6

11

59

CLASA A VIII-A

12

1

18

10

1

20

2

0

1

0

1

1

7

13

3

0

1

2

3

9

47

7

Școala gimnazială

nr. 39

Șos. Colentina nr.91

CLASA A V-A

19

1

11

62

3

28

40

2

20

7

0

11

1

19

5

1

17

14

1

16

16

2

18

9

2

28

5

1

16

16

1

14

39

2

21

4

1

17

1

0

14

1

8

8

254

CLASA A Vl-A

22

1

8

56

2

4

7

0

6

0

7

0

8

25

1

5

13

17

4

29

1

1

28

1

2

3

2

1

16

1

0

8

21

215

CLASA A VII-A

10

1

20

21

1

9

13

1

17

4

0

8

1

17

22

1

8

3

3

1

29

1

1

1S

1

11

4

4

1

0

14

1

16

5

151

CLASA A VIH-A

38

2

22

50

2

10

10

1

20

5

0

5

15

1

15

10

3

4

18

1

12

24

1

6

2

8

2

0

13

1

17

7

200

NR. CRT.

UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

HARATE

DANSUF

8' -3

ȘAH- '

R

(ACTC

ÎVOLT7 WSONA «BTB

«E LÂ

ATRU)

ROBOTICĂ

SCRIERE CRE

ATIVĂ

CON

OF șc PRO

SILIER IENTAF OLARĂ FESION

EÎN

IE

Șl ALĂ

MUZICĂ

SÂNĂ

rATE Șl

UUTOR

PRIM

INSCR IERI

LA DISCI PLINE LE LA CARE NU SA FORM

AT GRUP

Ă‘

INSCR IERI LA DISCI PLINE LE LA CARE S-AU FORM AT GRUP

E

INSCR

IERI

NR-CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER

EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA

MANA

LOCU

Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR

IERI

NR.

CURS URJ/S

APTA MANA

LOCU Rl LIBER

EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S

APTA MANA

LOCU Rl LIBER

EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU RJ LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER E IN

GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl UBER EIN

GRUP A

8

Școala gimnazială

nr. 40

Str. Periș nr.27

CLASA A V-A

NU SE FORMEAZĂ NICI O CRUPA

1

0

4

0

5

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

1

15

1

0

1

1

17

5

0

23

3

CLASA A VI-A

3

0

25

1

5

13

1

17

1

0

6

4

0

1

12

2

11

10

1

20

1

0

2

20

71

CLASA A VII-A NU SE FORMEAZĂ

2

0

2

0

1

0

1

1

0

6

1

CLASA A VIII-A

10

1

20

12

1

18

1

0

1

1

1

3

23

9

Școala gimnazială

nr. 41

Str. Apostol Nicolae

nr.2

CLASA A V-A

20

1

10

11

1

19

15

1

15

15

1

15

13

1

17

21

1

9

15

1

15

0

110

CLASA A VI-A

10

1

20

18

1

12

10

1

20

30

1

0

11

1

19

17

1

13

0

96

CLASA A VII-A

16

1

14

15

1

15

12

1

18

13

1

17

20

1

10

0

76

CLASA A VIII-A

42

2

18

46

2

14

10

1

20

0

98

10

Școala gimnazială

nr. 46

Str. Stă nes cu

Gheorghe.nr. 2

CLASA A V-A

28

1

2

42

2

18

14

1

16

10

1

20

1

0

7

1

8

1

0

2

0

2

0

15

1

11

7

0

2

0

15

118

CLASA A VI-A

13

1

17

30

1

0

17

1

13

10

1

20

8

2

1

6

0

1

0

5

0

3

1

20

15

81

CLASA A VII-A

26

1

4

39

2

21

6

0

1

0

6

3

8

0

2

8

0

7

25

81

CLASA A VIII-A

72

3

18

72

3

18

3

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

9

146

11

Școala gimnazială

nr. 49

Str. Vatra Luminoasa

nr.99

CLASA A V-A

1

0

2

0

4

0

2

0

3

0

5

1

. 20

1

0

1

0

3

1

10

2

0

16

8

CLASA A VI-A

10

1

20

12

1

18

6

0

3

0

1

2

3

1

6

2

0

1

0

17

30

CLASA A VII-A

2

0

1

0

1

0

1

1

9

1

0

1

0

5

12

10

CLASA A VIII-A

1

0

3

0

1

0

1

0

1

0

2

2

3

0

1

2

13

4

12

Școala gimnazială

nr. 51

Str. Herța nr.1

CLASA A V-A

1

0

8

0

1

0

4

0

3

0

2

1

16

5

2

20

1

1

20

2

1

20

19

1

11

6

0

2

0

25

29

CLASA A VI-A

10

1

20

17

1

13

14

1

16

1

0

3

0

6

24

10

1

14

4

6

32

2

28

5

0

6

0

7

20

15

130

CLASA A VII-A

2

0

11

1

19

13

1

17

7

0

3

0

2

9

4

4

2

8

1

18

8

0

1

1

1

21

54

CLASA A VIII-A

39

2

21

41

2

19

1

0

4

2

2

1

4

4

0

1

0

1

0

2

7

95

13

Școala gimnazială

nr. 56

Bd. Pache

Protopop eseu

nr.109A

CLASA A V-A

10

1

20

18

1

12

11

1

19

3

0

3

0

4

2

7

5

1

15

3

0

15

1

15

19

1

11

3

1

18

1

0

6

18

10

91

CLASA A VI-A

12

1

18

25

1

5

29

1

1

4

0

3

0

5

0

21

7

14

1

15

2

27

1

3

44

2

16

5

3

0

46

4

17

230

CLASA A VH-A

10

1

20

24

1

6

4

0

1

0

3

0

1

24

2

18

1

12

11

1

19

1

1

29

10

119

CLASA A VIII-A

6

0

24

1

6

3

0

3

0

1

4

1

1

13

1

17

1

0

3

21

14

67

14

Școala gimnazială

nr. 62

Str. Potîrnichii nr.3

CLASA A V-A

14

1

16

38

2

22

30

1

0

16

1

14

16

1

14

16

1

14

0

130

CLASA A Vî-A

27

1

3

32

2

28

0

59

CLASA A VII-A

29

1

1

41

2

19

24

1

6

0

94

CLASA A VIII-A

40

2

20

37

2

23

1

0

1

0

2

77 ■

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

Li    j    J

BftSCUer           DMISUFil

. ' '. ..

OeZVOUISWE

(ACTORITEATRU)

ROBOTICĂ

SCRIERE CRE

ATIVĂ

CON OR șc PRO

SILIER IENTAF OLARĂ =ESION

ÎN iE și ALĂ

trtuzicĂ

SĂNÂ1

rATE Șl JUTOR

PRIM

INSCR IERI LA DISCI PLINE LELA CARE NU SA FORM AT

GRUP

Ă*

INSCR IERI LA

DISCI PLINE LELA CARE S-AU FORM AT GRUP E

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S

APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER E IN

GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER

E IN GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER

EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl

LIBER

EIN

GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER

EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU RJ LIBER EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

15

Școala gimnazială

nr. 77

Șos. Pantelimon 289

CLASA A V-A

8

0

14

1

16

10

1

20

3

0

2

0

1

0

6

1

12

1

0

1

0

2

0

4

1

9

8

0

1

0

3

1

20

27

37

CLASA A VI-A

10

1

20

27

1

3

5

0

15

1

15

1

1

1

4

0

1

0

12

53

CLASA A VII-A

7

0

16

1

14

10

1

20

1

12

5

1

11

2

0

4

0

1

0

3

21

52

CLASA A VIII-A

37

2

23

35

2

25

4

0

1

0

3

5

5

0

4

13

81

16

Școala gimnazială

nr. 85

Str. Medic Zlătescu

nr. 7A

CLASA A V-A

1

0

2

0

5

0

1

0

1

0

4

1

18

12

1

18

10

16

CLASA A Vl-A

4

0

20

1

10

2

0

1

0

1

0

4

1

0

13

1

12

7

4

0

1

0

18

40

CLASA AVII-A

6

0

12

1

18

4

0

1

0

4

0

1

0

1

2

3

1

1

0

4

24

16

CLASA A Vili-A

25

1

5

26

1

4

1

0

1

2

1

0

2

5

53

17

Școala gimnazială

nr.145

Str. Heliade între Vii nr. 36

CLASA A V-A

29

1

1

29

1

1

0

58

CLASA AVI-A

26

1

4

24

1

6

0

50

CLASA A Vll-A

23

1

7

23

1

7

0

46

CLASA A VIII-A

28

1

2

28

1

2

0

56

18

Școala gimnazială

nr. 307

Str.Luncșoara nr.17

CLASA A Vl-A

4

0

4

0

1

0

3

0

1

0

2

0

1

0

1

0

12

1

17

17

12

CLASA A Vll-A

1

0

1

19

Școala gimnazială

"Tudor Arghezi"

Str. Tudor Arghezi 46

50

CLASA A V-A

8

0

5

0

2

0

1

0

2

0

10

1

15

3

0

1

1

17

6

0

1

0

2

0

30

11

CLASA A Vl-A

1

0

4

0

2

0

1

0

4

1

1

0

1

0

8

1

0

1

13

12

CLASA A Vll-A

1

0

1

0

3

0

1

0

1

1

1

4

2

0

2

0

1

5

18

5

......."" '

20

Școala gimnazială "Grigorie Ghica Voievod’1

Str. Lăptari Tei nr.23

CLASA A V-A

29

1

1

59

2

1

21

1

9

6

0

12

1

18

7

2

29

21

3

3

7

2

27

13

2

27

7

1

7

16

1

14

39

2

21

3

0

1

0

1

0

5

1

2

11

236

CLASA A Vl-A

16

1

14

18

1

12

21

1

9

8

0

4

0

7

25

11

8

3

11

1

19

13

1

17

2

1

2

15

135

CLASA A Vll-A

10

1

20

21

1

9

18

1

12

2

0

1

0

6

27

6

6

6

9

1

11

5

0

1

2

9

11

118

CLASA A VIII-A

48

2

12

53

2

7

4

0

1

0

2

0

11

14

9

6

7

10

16

1

14

2

2

2

0

12

13

186

21

Școala gimnazială “Petre Ghelmez"

Str- Pescărușului

nr.124

CLASA A V-A

6

0

32

2

28

10

1

20

31

2

29

6

0

6

1

19

7

1

20

3

0

2

0

0

24

1

6

20

1

10

2

0

1

0

5

14

20

135

CLASA A Vl-A

7

0

8

0

6

0

13

1

17

3

0

3

3

2

1

5

28

1

2

23

1

7

1

0

2

1

33

72

CLASA A Vll-A

4

0

17

1

13

6

0

2

0

7

0

1

8

1

16

2

1

12

1

18

11

1

19

4

3

0

8

29

57

CLASA A VIII-A

39

2

21

37

2

23

22

1

8

1

0

1

6

2

14

1

16

6

0

3

3

0

1

15

120

22

Școala gimnazială

"Ferdinand 1"

8d. Gării Obor nr. 16

CLASA A V-A

11

1

19

18

1

12

0

29

CLASA A Vl-A

14

1

16

11

1

19

14

1

16

0

39

CLASA A Vll-A

10

1

20

11

1

19

0

21

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZA

GERMANĂ

■ș

ȘAH

ROBOTICĂ

SCRIERE CREATIVĂ

cor* OF șc PRO

SILIER MENTA OLARĂ FESION

E ÎN ?E Și ALĂ

MUZICĂ

SĂNĂ

TATE Ș AJUTOR

PRIM

INSCR IERI LA

DISCI PLINE LELA CARE NU SA

FORM AT

GRUP

Ă*

INSCR

IERI

LA

DISCI PLINE LE LA CARE S-AU FORM

AT

GRUP E

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER

EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER

EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER

EIN GRUP A

INSCR

1ERJ

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER

EIN

GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER

EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URl/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

23

Colegiul Național Cantemir Vodă

Str. Viitorului nr.60

CLASA A V-A

33

2

27

19

1

11

10

1

20

12

1

18

0

74

CLASA A VI-A

33

2

27

19

1

11

10

1

11

0

62

CLASA A VII-A

26

1

4

20

1

10

5

7

0

7

51

CLASA A VIII-A

16

1

14

28

1

2

4

1

0

1

48

24

Colegiul Național Bilingv George Cosbuc

Str. Olari nr. 29-31

CLASA A V-A

20

1

5

20

2

22

20

2

22

20

1

4

25

1

5

25

2

29

28

2

26

22

2

16

0

180

CLASA A VI-A

1

0

4

0

5

0

4

0

5

0

2

3

4

2

2

0

18

1

12

19

1

11

4

2

0

12

23

64

CLASA A VII-A

1

0

4

0

4

0

2

3

2

3

1

10

1

20

5

0

2

4

15

26

CLASA A VIII-A

36

2

24

61

3

29

2

0

10

1

20

1

12

12

1

2

10

1

20

10

1

20

6

1

0

6

5

165

25

Liceul Teoretic Lucian Blaga

Șos. Pantelimon nr.

355

CLASA A V-A

36

2

24

41

2

19

6

0

2

0

1

3

1

12

4

1

20

1

0

10

1

20

1

0

11

94

CLASA A VI-A

27

1

3

19

1

11

15

1

15

1

0

2

0

14

5

0

6

1

0

2

3

0

2

16

81

CLASA A VII-A

36

2

24

35

2

25

1

0

1

71

CLASA A VIII-A

36

2

24

36

2

24

5

0

1

0

1

0

1

1

3

1

0

12

73

26

Liceul T eoretic Ady Endre

Bd. Fedinand I nr. 89

CLASA A V-A

21

1

9

10

1

20

11

1

19

0

42

CLASA A VIII-A

14

1

16

14

1

16

0

28

27

Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman

Bd. Dîmrtrie Pompeiu nr.3 corp B

CLASA A V-A

58

2

2

58

2

2

0

116

CLASA A VI-A

45

2

15

45

2

15

0

90

CLASA A VII-A

29

1

1

29

1

1

0

58

CLASA A VIII-A

18

1

12

18

1

12

0

36

TOTAL

1404

70

786

2013

98

994

760

37

483

237

10

163

148

3

57

192

11

173

623

33

361

278

14

179

250

14

169

105

4

61

886

49

599

723

36

508

147

7

107

106

4

59

154

4

17

378

19

227

999

7405

*NOTĂ: BENEFICIARII ACESTOR ÎNSCRIERI AU POSIBILITATEA DE A OPTA PENTRU DISCIPLINELE LA CARE S-AU FORMAT GRUPE ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE

8404     TOTAL ÎNSCRIERI

413      NR. CURSURI/SAPTAMANA


întocmit,

Gheorghiu Bianca-Elena

A

/

SITUAȚIE ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 2019 - 2020

NR. CR T.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

COMPETENȚE DIGITALE

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

WSUEI!

Si

r

1

DANSURI

fi

EDUCAȚIE FINANCIARĂ

NR. CURSU RÎ/SĂPT ĂMÂNĂ CLASA A IX-A*

INSCR IERI ! LA DISC) PLINE LELA CARE NU SA

FORM AT

GRUP Ă**

ÎNSCRIE Rl LA DISCIPLI NELELA CARE SAU FORMAT GRUPE

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU R! LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER E IN

GRUP A

1

Colegiul

Național

Cantemir Vodă

Str. Viitorului

nr.6O

CLASAAIX-A*

14

CLASA A X-A

27

1

3

78

3

12

40

2

20

2

0

2

0

3

0

22

1

8

23

2

24

18

28

1

0

2

0

4

0

14

208

CLASAAXI-A

21

1

9

20

1

10

14

1

16

2

0

2

0

11

17

12

1

0

8

2

1

10

1

20

6

96

CLASAAXII-A

30

1

0

66

3

24

12

1

18

2

0

1

0

2

1

6

3

117

2

Colegiul

Național lulia

Hasdeu

Bd Ferdinand

nr. 91

CLASAAIX-A*

14

CLASA A X-A

10

1

20

1

0

2

0

0

10

1

20

1

0

1

0

5

20

CLASA A Xl-A

10

1

20

28

1

2

13

1

17

11

1

19

7

0

1

0

5

0

2

0

15

62

3

Colegiul

Național Bilingv George Cosbuc

Str. Olari nr.

29-31

CLASA A IX-A*

14

CLASA A X-A

1

0

2

0

1

0

2

0

2

0

5

1

16

2

0

4

1

10

2

0

12

9

CLASAAXI-A

4

0

5

0

6

0

16

1

14

8

0

11

1

19

8

6

0

2

0

2

11

10

1

20

33

56

CLASAAXll-A

12

1

18

15

1

15

13

1

17

1

0

3

• 0

2

0

1

5

0

1

1

5

12

1

18

13

58

4

Colegiul Economic

Xenopoi

Str. Traian

nr. 165

CLASAAIX-A*

14

CLASA A X-A

1

0

14

1

16

18

1

12

11

1

19

3

0

10

1

16

2

0

12

1

18

6

0

2

0

14

65

CLASAAXI-A

2

0

5

0

4

0

1

0

3

2

0

14

3

CLASA A XII-A

3

0

4

0

1

7

1

5

Colegiul Tehnic

Edmond

Nicolau

Bd. Dimitrie Pompeiu nr.

3

CLASA A IX-A*

14

CLASA A X-A

25

1

5

18

1

12

23

1

7

0

66

CLASAAXI-A

20

1

10

20

1 .

10

0

40

CLASAAXII-A

29

1

1

16

1

14

0

45

6

Colegiul Tehnic

Dimitrie

Leonida

Bd.

Basarabia, nr.47

CLASA A IX-A*

14

CLASA A Xl-A

26

1

4

34

2

26

2

0

4

0

2

0

1

0

2

0

11

60

CLASAAXII-A

55

2

5

56

2

4

0

111

7

Liceul Teoretic

C.A.Rosetti

CLASA A IX-A*

14

Str.Giuseppe

CLASA A X-A

1

0

4

0

1

0

2

0

7

2

0

14

2

1

0

7

0

25

■14

nr.11

CLASA A Xl-A

1

0

1

0

1

0

1

1

18

27

1

0

6

CLASAAXII-A

13

1

17

13

1

17

2

1

1

0

3

27

I

I

NR. CR T.

UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

COMPETENȚE DIGITALE

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DEZVOLTARE PERSONALA *BM.(TAT. DE

! COMUNICAHEte p ,M»|I ■?.:

I ARGUMENTAREA

CONSILIERE^

ȘP ?KARATE -L

basci^^'S

DANSURI

. ..

'   . 1AROBAL i'i

0LAMM96 MMttAL

EDUCAȚIE FINANCIARĂ

NR. CURSU RI/SĂPT ĂMÂNĂ CLASA A IX-A*

INSCR IERI LA DISCI PUNE LELA CARE NU SA

FORM AT

GRUP Ă”

ÎNSCRIE Rl LA DISCIPLI NELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER

EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU

Rl LIBER

EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER

EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER EIN

GRUP A

8

Liceul Teoretic

T raian

Str. Luigi Galvani nr.

20

CLASA A IX-A*

14

CLASA A X-A

2

0

5

0

1

0

7

0

1

0

2

1

14

1

0

1

0

2

0

20

2

CLASAAXI-A

27

1

3

11

1

19

10

1

20

17

1

13

1

0

10

5

0

11

1

19

2

2

3

0

13

86

CLASAAXII-A

23

1

7

3

0

14

1

16

4

1

1

0

1

2

2

0

10

41

9

Liceul Teoretic

Lucian Blaga

Șos.

Panteiimon nr. 355

CLASA A IX-A*

14

CLASA A X-A

21

1

9

39

2

21

19

1

11

13

1

17

1

0

1

0

8

1

12

4

1

11

1

0

2

0

3

0

7

0

15

104

CLASAAXI-A

31

2

29

15

1

15

15

1

15

17

1

13

2

0

9

2

2

5

0

4

5

0

18

89

CLASA A Xll-A

103

4

17

39

2

21

1

0

5

0

2

0

1

13

2

0

10

156

10

Liceul Teoretic

Mihail

Sadoveanu

Str. Popa

Lazar nr. 8A

CLASA A IX-A*

14

CLASA A X-A

18

1

12

11

1

19

6

0

2

0

1

0

9

29

CLASA A Xl-A

2

0

15

1

15

3

0

2

0

1

0

1

0

9

15

CLASAAXII-A

2

0

32

2

28

10

1

20

10

1

20

2

0

2

2

2

0

10

52

11

Liceul Teoretic

Bilingv Ita

Wegman

Bd. Dimitrie

Pompeiu nr.3 corp B

CLASA A IX-A

22

1

8

22

1

8

0

44

CLASA A X-A

30

1

0

30

1

0

0

60

CLASAAXI-A

27

1

3

27

1

3

0

54

CLASA A Xil-A

27

1

3

27

1

3

0

54

TOTAL

481

20

137

525

26

281

224

14

211

190

9

119

48

1

2

49

2

36

185

10

125

147

5

41

9

0

0

102

6

92

61

2

18

15

0

0

26

1

8

95

4

68

140

295

1862

‘NOTĂ: DEOCARECE ÎNSCRIERILE ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A AU LOC ÎN LUNA IULIE 2019, PENTRU ACEȘTI ELEVI S-A PREVĂZUT UN NUMĂR MAXIM DE 420 ÎNSCRIERI /LICEU (14 DISCIPLINE OPȚIONALE X 30 ELEVI/GRUPĂ), OBLIGAȚIA FIECĂRUI LICEU FIIND ACEEA CA PENTRU CLASA A IX-A SĂ FACĂ ÎNSCRIERI ÎN LUNA IULIE ÎN LIMITA PREVĂZUTĂ, RESPECTIV MAXIM DE 14 CURSURISĂPTĂMÂNĂ/LICEU.

"NOTĂ: BENEFICIARII ACESTOR ÎNSCRIERI AU POSIBILITATEA DE A OPTA PENTRU DISCIPLINELE LA CARE S-AU FORMAT GRUPE ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE

TOTAL ÎNSCRIERI CLASELE X-XII

2157

NR. CURSURI/SAPTAMANA CLASELE X-XII

100

ÎNSCRIERI MINIME ESTIMATE CLASELE A IX-A

1400

NR. CURSURI/SAPTAMANA CLASELE A IX-A

140

TOTAL ÎNSCRIERI LICEE

3557

TOTAL NR. CURSURI/SAPTAMANA LICEE

240

întocmit, -

Gheorghiu Bianca-Etena

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr.SITUAȚIE ÎNSCRIERI 2019 - 2020


NR. CRT.

CLASA

TEATRUL DE PĂPUȘI

PANTONIMĂ

PLENNING FAMILIAL

CONSILIERE Șl ORIENTARE ÎN

CARIERĂ

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMAN A

LOCURI

LIBERE IN

GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMAN A

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMAN A

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMAN A

LOCURI LIBERE IN GRUPA

1

CLASA aV-A

3

1

3

2

CLASA A VII-A

6

1

CLASA A IX -A

9

1

0

2

1

0

2

CLASA A X -A

4

3

CLASA A XI -A

3

2

I 4

CLASA A XII-A

4
TOTAL ÎNSCRIERI NR. CURSURI/SAPTAMANA


spre neschimbare

i.....SEC.8ETAR.Anexa nr. 6 la H.C.L. nr................2019

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

ADRESA: STR. AUSTRULUI NR. 33

SITUAȚIE ÎNSCRIERI 2019 - 2020

CLASA

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ

DANS

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

CLASA PREGĂTITOARE

5

1

1

5

1

5

CLASA I -A

6

1

0

5

1

5

CLASA II -A

6

1

0

6

1

5

CLASA A III-A

11

2

1

8

2

4

CLASA A IV-A

9

2

3

7

2

5

CLASA aV-A

11

2

1

2

3

1

CLASA A VI-A

CLASA AVII-A

14

3

4

15

CLASA A VIII-A

62

12

10          48          10

25

110 TOTAL ÎNSCRIERI

22 NR. CURSURI/SAPTAMANA

întocmit, Gheorghiu Bianca-ElenaAnexa nr. 7 la H.C.L. nr.


ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

SITUAȚIE ÎNSCRIERI 2019 - 2020

ADRESA

CLASA

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

MELOTERAPIE

DANS

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAPTAM

ANA

LOCURI

LIBERE IN

GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAPTA

MANA

LOCURI

LIBERE IN

GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAPTA

MANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

Str. Popa Petre nr. 31

CLASA II -A

4

1

4

5

1

3

1

1

1

tr. Popa Petre nr. 31

CLASA A V-A

1

1

4

1

1

3

1

Str. Popa Petre nr. 31

CLASA A VI-A

3

4

5

TOTAL

8

2

8

10

2

6

■       7

1

1

Str. Corabia nr.57-59

CLASA I

2

1

0

2

1

0

2

1

2

Str. Corabia nr. 57-59

CLASA A ll-A

1

5

2

Str. Corabia nr.57-59

CLASA A III-A

3

1

0

3

1

1

Str Corabia nr.57-59

CLASAAIV-A

3

3

2

Str. Corabia nr.57-59

CLASA A V-A

10

2

2

6

1

5

4

1

2

dtr. Corabia nr.57-59

CLASA AVI-A

4

1

2

6

1

5

4

1

2

Str. Corabia nr.57-59

CLASA A IX-A

3

1

0

3

1

2

Str. Corabia nr.57-59

CLASA A X-A

3

4

1

2

1

TOTAL

26

5

4

29

5

12

21

5

9

TOTAL GENERAL

34

7

12

39

7

18

28

6

10 |

101         TOTAL ÎNSCRIERI

20        NR. CURSURI/SAPTAMANA

I VIZAT hprs ncschimbare, | ' SECRETAR,întocmit,            /

Gheorghiu Bianca-Elena ',

Anexa nr. 8 la H.C.L. nr.


ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR.3

STR. IANCU MARCEL NR.7


SITUAȚIE ÎNSCRIERI 2019 - 2020

17          1


13


20


10 0


0 20 1


10 16


CLASA

ARTE VIZUALE Șl ABILITĂȚI PRACTICE (PICTURĂ)

MUZICĂ (COR)

COMUNICARE PUBLICĂ Șl ARGUMENTAREA DISCURSULUI

ACTIVITĂȚI SPORTIVE

PLANNING FAMILIAL

PREVENȚIA CONSUMULUI DE ALCOOL, DROGURI, SUBSTANȚE PSIHOTROPE Șl HALOCINOGENE

EDUCAȚIE FINANCIARĂ

KARATE

baschet

DANSURI

ÎNSCRIE

Rl

NR. CURSURI /SAPTAM ANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

ÎNSCRIE Rl

NR. CURSURI /SAPTAM ANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIE Rl

NR, CURSU RI/SAP TAMAN A

ÎNSCRIE Rl

NR. CURSURI /SAPTAM ANA

ÎNSCRIE Rl

NR. CURSURI /SAPTAM ANA

ÎNSCRIE Rl

NR. CURSURI /SAPTAM ANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

ÎNSCRIE Rl

NR.

CURSURI /SAPTAM ANA

NR. CURSURI /SAPTAM ANA

ÎNSCRIE

Rl

NR. CURSURI /SAPTAM ANA

ÎNSCRIE Rl

NR.

CURSURI /SAPTAM ANA

CLASA A IX*A

CLASA A X-A

7

1

13

3

1

10

6

1

10

6

14

CLASA A Xl-A

5

5

10

5

CLASA A Xll-A

5

7

4

5

73 TOTAL ÎNSCRIERI

4 NR. CURSURI/SAPTAMANA

întocmit, Gheorghiu Bianca-Elena
Anexa nr. 9 la H.C.L. nr........./

,2019


LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „ REGINA EL1SABETA ”

STRADA VATRA LUMINOASĂ, NR. 108

SITUAȚIE ÎNSCRIERI 2019 - 2020

CLASE

ȘAH PENTRU NEVĂZĂTORI

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

MITOLOGIE SI ARTĂ

AUTOCUNOAȘTERE Șl DEZVOLTAREA ’

IMAGINII DE SINE

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMANA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

CLASA A X-A

1

1

3

1

CLASA A Xl-A

3

CLASA A XI (-A

1

2

TOTAL

2

1

0

0

0

0

8

1

10

2

întocmit,

Gheorghiu Bianca-Elena

TOTAL ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/SAPTAMANA