Hotărârea nr. 135/2020

Hotărârea nr. 135 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 23, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada ClnristiHiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60 00 Faa: +(4021) 209 62.82


HO TÂJtÂXH

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 65142/10.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 65145/10.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 1 CA 1/1 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere dc Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Purismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Lbcal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de ^amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a foșt         t^'^n Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


' - Qv- ea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „RegăȘifentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" și ait. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, Sector 2, București - Ansamblu rezidențial și dotări complementare - 2S+P+4E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre ncschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Hotărârea iii-, 13S

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un mtmăr de 5 pagini, inclusiv anexele, ș't a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfo ordinară din dala de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cit modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


■ W. VA 1 T J» J. Bl X 1 Jl A *.


Municipiul București

Primăria Sector 2romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel; +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209,62.62


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI


.IfORIU-!


spre neschimbare,

SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINA intrare Z‘ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I)                                       cu domiciliu1/sediul*2) municipiul București, cod poștal

Sector 2,                    pavilion administrativ camera 20, telefon/fax......e-mail........., înregistrată la nr.              completată

cu nr.                             în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ


Nr. 1 CA 1/1 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Ansamblu rezidențial și dotări complementare - 2S+P+4E - ȘOS. PIPERA NR. 46D-46E-48-48C. SECTOR 2. BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat compus din teren în suprafață totală de 55.273,00 mo identificai cadastral cu nr. 237133, este proprietate privată persoană juridică. Suprafața dc teren ce se detaliază prin prezenta documentație de urbanism palier PUD este de 44.944,0mp, restul suprafeței fiind zone care fac obiectul rezervării în vederea transferului în domeniul public precum și în vederea înstrăinării, suprafețe care nu se vor introduce la calculul indicatorilor urbanistici.

Prevederi P.D.G. - R.T..II. ***}a proba le anterior: Imobil compus din teren și construcții reglementat inițial prin P1JZ închidere Inel Median de Circulație Zona de Nord-Autostrada Urbană, tronson cuprins intre Lacul Morii și Șos. Colentina, aprobat cu HCQMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.11.2014-UTR 3 41-subzonă mixtă cu funcțiuni predominante de comerț / servicii cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4E și cu funcțiuni admise de locuințe cu partiu obișnuit, se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 60%, CUT maxim - 2,5 și regim dc înălțime maxim P+4, conform certificatului de urbanism nr. 352/43”P”din 22.03,2018, prelungit.

Elinctiuni predominante: prevederi conform PUZ - HI.U propuse: UTR 3 41- coiriert/servicii, cu funcliuni admise loeuiulc cu partiu obișnuit:

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max. - 60%;

-CUT. max, =2,5;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = conform PUZ - închidere Inel Median dc Circulație Zona de Nord-Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.11.2014-UTR 3_41;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale - conform PUZ închidere Inel Median dc Circulație Zona de Nord-Autostrada Urbană, tronson cuprins intre Lacul Murii și Șos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.11.2014-UTR 3_41;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = conform PUZ - închidere inel Median dc Circulație Zona de Nord-Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.11.2014-UTR 3 41;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 20,Om față de viitorul aliniament a! arterei propusă prin PUZ Inel Median la limita sud -vest, profil B_B=28ru, retras cu min. 5,0m față de viitorul aliniament al arterei propusă prin PUZ Inel Median la limita nord- vest, profil D_D= 13,Oui, , retras cu min. 10,Om față de viitorul aliniament al arterei propusă prin PUZ Inel Median la limita nord - est, profil B B=28,Oni, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate, cu posibil etatea realizării exclusiv a unor balcoane.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de viitorul aliniament al arterei propusă prin PUZ Inel Median la limita sud -est, profil C C= 20,Om, cu posibilitatea realizării exclusiv a unor balcoane, astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși POI=60%, CUT=max 2,5;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a l'MB nr. 1706787/14.02,2019 și pianului anexat vizat spre neschimbare. Se va rezerva teren în vederea realizării prospectului propus al arterelor propuse prin PUZ Inel Median - protii C C, B 13, D_D conform planului anexat.

  Notă I: Se vor respecta amplasamentele clădirilor, implicit distanțele între acestea conform planului de reglementări atașat; Terenul care a fost propus spre înstrăinare și este figurat pe plan nu este reglementat prin PUD și nu intră în calculul indicatorilor urbanistici;

  Notă 2: Cu privire la spațiile verzi identificate în planșa de reglementări cu un procent de 30%, se va avea in vedere la faza DTAC, respectarea spațiilor plantate necesar a fi realizate pe teren natural

  Nota 3: Cu privire la funcțiunea de rezidențial cu dotări complementare, la faza DTAC se vor calcula procentele funcțiunilor detaliate astfel încât se va păstra proporția predominantă de comerț, servicii conform reglementări PLiZ, raportată la cea solicitată.

  - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare Prin PUD s-a reglementat un cditîcabil maxim La faza DTAC construcțiile se vor conforma astfel încât vor fi respectate toate condițiile impuse prin avizele prezentate.


P.(J.T.=6(I%, CUT-2,5, H, max. suprateran - P)4E=20,Om.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 13.022019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiceiul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) lit. g) din Legea tir 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U D cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării luprăfîloi/âPOaji^ltuire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu țării întocmai a prevederilor acestuia. Prezent ul^vji'C.'tc v'JiîabijAt^la data emiterii sate pe toată durata de valabilitate a certifica Lui ui tnis de Prinșșhtpiectoi ului 2        cază cp#lJî,0 lei conform chitanță seria CJ tir. 333/29.11.2018


Ș^f Semeni, ing. Maț ia DARABAN

ITRAGHE, conf.dr.aiți. Călăi îrjXARRU


MACHELXJN, piut <lr arh. Angelica STAN, prof drarZhWĂjJxjCHECl, prof.t

CHEC1, prof.dr.arh.


Cdd SADU - AVA


Z .7' z^

l

Sa ‘‘‘ Jr zfi V .<z® Y/M

!-?                               £.w'- z ’ ic •

x -X»*  «

X

/S

IA H ' ■’

‘ z        - / Z Z Z \

y bl/

Z XXz >

g \ 9  J

7^Z    Z Z      Z

// z z z     z

__ -


\

X         X X,"   ;>M 1

MM&. X \

1

416*K   X>V

. X

HHBk Xx^ffilk.

T fi

1» *"

țx

,'z

\        r - /S

.di iru

|DE(

ÎTI

DU


BILANȚ TERITORIAL

Suprafața

Procent

SUPRAFAȚA TEREN

55273 mp

100%

Suprafața teren afectat de circulații publice

9650 mp

17,4%

Suprafața de teren propusa spre instrainare

679 mp

1,2%

SUPRAFAȚA TEREN RAMASA IN URMA EXPROPRIERII SI ÎNSTRĂINĂRII (SUPRAFAȚA UTR 3_41) din care

44944 mp

100%

Arie construita

max 19000 mp

42,2%

Spatii verzi

min 13484 mp

30%

Suprafețe betonate

max 12460 mp

27,7%


ff-/c

■ 5, > -

:' s

-, A f A

a

o

V              X \ -

\\ \ \ •

isasis


111.

jn curs de aprobare


Parcela (237133) Ce

'■ Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1 laturi H D () I)

X [m]

Y [m]

Al

331953.940

588585.911

13.1)44

A2

331962.287

588595.935

144.458

A3

332075.244

588505.886

1.585

A4

332074.516

588504.478

4.177

A5

332074.186

588500.314

4.181

A6

332075-509

588496.348

4.117

A7

332078.255

588493.281

27.840

A8

332099.669

588475.490

3.455

A9

332101.886

588472.840

2.349

A10

332102.687

588470.632

7.649

AII

332097.919

588464.651

197.070

A12

331970.942

588313.941

28.258

A13

331952.734

588292.331

117.547

A14

331862.440

588367.593

0.124

A15

331862.519

588367.688

3.781

Al 6

331859.615

588370.109

19.822

419

331846.924

588354.882

0.212

Al 7

331846.761

568355.017

0.103

Al 8

331846.826

588355.097

69.508

A19

331793.272

588399.407

9.892

A20

331785.521

588405.553

22.454

A21

331767.468

588418.905

30.376

A22

331786.654

588442.455

7.475

A23

331793.903

588444.280

,1.008

A24

331794.550

588445.053

z 22.250

A25

331777.849

588459.7 55’

2.526

A26

331779.535

588461.636

0.294

A27

331779.694

588461.389

28.053

A28

331797.000

588483.468

22.334

A29

331813.915

588468.884

43.586

A30

33184^770

588502.408

39.012

A31

331866.684

588532.429

0.184

A32

A33

33186X854

331^6,-577

588532.359

588616.431

109.222

12.762

A 3'4

33194'6.556

588608.476

12.748

A35z

331938.609

588598.508

19.842

.... .


KtULEIYIEIM I MIXI

^URBANISTICE


i       LIMITA TERENULUI CE A GENERAT RU.D

I I LIMITA PARCELE

I "" I LIMITA DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE SAU IN CURS DE APROBARE
IIII

44444


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII AUTO TROTUARE SI ALEI SPAȚIU VERDE DE ALINIA

FUNCȚIUNI

LOCUIRE COLECTIVA

SERVICII - COMERȚ, BIROURI INDUSTRIE

INVATAMANT

SPAȚIU VERDE

REGLEMENTARI/ RESTRICȚII

EDIFICABIL MAXIM PROPUS CIRCULAȚII CAROSABILE DE INCINTA


VIZAT apm fWChlmbare,
ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chirisllgiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax; *(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

ViZAT spre neschimbare, _ SECRETAR,


Nr. 65145/10.05.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS, PIPERA NR. 46D-46E-48-48C, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ari. 36 alin.(5) liU’c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’’ Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, Sector 2, București avizat sub nr. 1 CA 1/1 din 13.02.2019, propunerea de edificare Ansamblu rezidențial și dotări complementare - 2S+P+4E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informajii Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, Sector 2, București avizat sub nr, 1 CA 1/1 din 13.02.2019, propunerea de edificare Ansamblu rezidențial și dotări complementare - 2S+P+4E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.