Hotărârea nr. 133/2020

Hotărârea nr. 133 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.185, Sector 2, Bucureştiromania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chîristigiilor nr. 11-13, Tel; *(4(121) 209.60 00 Fa»; *(4021) 209 82.82

//(9 7\4     /? £

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Nicolae Cănea nr. 31 A, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Nicolae Canea nr. 3 IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 63397/08.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

~ Raportul de informare și consultare a publicului nr. 63398/08.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Nicolae Canea nr. 3IA, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 36 CA 2/15 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

y 1

Wtprâre^Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea ^^BmnlglțW^Xocal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanist# :Și:ânienajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Telurice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

fn temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Nieolae Canea nr. 31 A, Sector 2, București ■“ supraetajare și mansardare locuință unifamilială » P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.PENTRU LEGALITATE DIN LEGEA

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 ai Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art, 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările ți completările ulterioare ți a fost redactată în 2 (două) exemplare.


—=r    Ju

romania2019.eu


www.ps2.ra - Strada Chiristigitlor nr. 11-13. Tftî; +<4021) 200.60.00 Fax; +(4021) 20O.62.fl2

DIRECȚIA U.BAN1SM, CADASTRU ȘI GESpONAREJLERITORIIL


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de

poștal......... sector 2,


VIZAI spre neschin'bare, SECRETAR,


;lefon/fax......., c-mail


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCURLȘ1 i CABINET SECRETAR

Nr.......j.. cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod înregistrată la ni                în conformitate cu


prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ Nr. 36 CA 2/15 din 04.04.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *33 Sunrn etnia. „              i—••• — p+ie+M, generat de imobilul din

/iiiipinsare, uettmirare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcție in curs dc execuție conform AC nr. 280/35C din 28.08.2018, este simat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str, Nicolac Cănea și Strada Tulpinei in suprafață totală 266,00 mp - identificat cu număr cadastral 200079 /conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.II.G. - R.L.U. ***)aprobnte anterior: Prevederi P.U.G, • R.L.U. * + *)aprobate anterior: Terenul se încadrează în G.T.R. „f.le" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+IE, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarca construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta dc 45 grade, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General nl Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12 12.2018, conform certificatului de urhanism nr 1833/192"C” din 28.12 201 8


Funcțiuni nrcdomlnante: locuințe individuale;

 • - H. max. = P+IE;            -----

 • - POT max - 60%;

 • - CUT. max - 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucra este posihil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri: în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu terestre, clădirea se va realiza in regim izolai;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

  Prevederi P.U.D. propuse:

  • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: amplasat pe limita stângă; dreapta; retras cu min. 2,Om, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

  • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară cu respectarea planului anexat și acordurilor notariale prezentate; Construcția se va înscrie în ediftcabilul maxim admis prin PUD și sc va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

  • - circulații și accese: accesul auto sc va realiza din str. Nicolac Cănea, cu respectarea avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1701187/30.01.2019; se va rezerva teren pentru dezvoltarea profilului propus al străzii care va ajunge la 20,0m (carosabil + trotuare), conform avizului SPU, avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1701187/30.01.2019 și planului anexat,

  • - echipare tehnico-edililară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată dc specialist atestat RUR.

  P.O.T.=42,5%, CUT=I,2 II. c.=7,0m;

  în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului ți urbanism din data de 04.04.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare Elaboratorul și beneficiarol P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g)din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz, tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe țoală durata de valabilitate a certificatului tic urbaamtvtir.. 1833/19MC'' din 28.12 2018, emis de Primăria Sectorului 2 șjjgjaxcază cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 11897/21 01.2019.


Comisia Tehnică de Amenaiaita Teritoriului si Urbanism a SertoniWI î: owf. dram

Mircea Silviu CH1RA, conf.dr.arfi. Georgicâ MIJ'RACHE. conf dr.arh. făiSlgZSĂ R BU întocmit: ing Alexandra I.AZĂR Afc> '

Edific 1/ Revizia 1


E

1                                      Ci -X- »J.

Coordonate pct.de uOnUir

Lungiri) loturi 0(1,1-1)

X (ni

V Ini

li i

S&H97.Z20

341017508

” o”

I z

aiitt.xi

:m hm? .*>•«

5.15

3

Sb 1 SUI

3110S0.550

7.?5

4

StilSOB 195

311655. 120

4 Z8 I

5

561511.761

311057.491

5.14

6

561SI5.0Q3

311060.061

3.3? I

?

501517.760

311661. W4

11.02

30

561511.170

31M76 632

2.90

31

561500.950

341060.%?.

21.99

32

581491.325

311055.021

1O.W |

SCCc)

2G6..1fti>|> P^Vl.Zbn


Ciad

Tri

Jf6r

4 \

cte

e ;


>

IE 2000?\ '

£

'l Slr NicoIaeCânea.Nc


BILANȚ

Steren = 266,38

mp

%

Sconstruila existent Ssp. verde Scirculatii Sexproprinta TOTAL

112,57

53,20

4,71

95,90

266,38

42,26

19,97

1,77

36,00

100%

Umax.=7,00m la cornișa Sdesfasurata maxima 319,00 ‘Locuința unifamiliala

‘Parcarea se va rezolva in incinta

cf. HCGMB nr. 66/2006

*se admite mansardarea clădirilor existente cu șarpanta, cu condiția luării in calculul CUT-ului a unei suprafețe suplimentare de minim 60% din aria construita la sol a clădiriiPR. NR.

U20/2017

Specialitatea Set proiect

Proiectat

REGLEMENTARI URBANISTICE

PI. 4


www.psi.ro - Strada ChirisIlBiilornr. 11-13. Tel: *(40Z1) SQ9.60.00 Fax: 4-(4021) 209.BZ.SZ

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. ’ VIZAT----

Nr. 63398/08.05.2019                                                       hVstXbare,

L-^tlCRETAR, __

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA NICOLAE CĂNEA NR. 31 A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei do informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D, - Strada Nicolae Cănea nr. 3 IA, Sector 2, București avizat sub nr. 36 CA 2/15 din 04,.04.2015, propunerea de supraetajare și mansardare locuință unifamilială - P+1F.+M, a fost postată pe sitc-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Nicolae Canea nr. 3 IA, Sector 2, București avizat sub nr. 36 CA 2/15 din 04.04.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-a depus la dosar acordurile notariale pentru soluția propusă.

în conformitate cu art. 4.3 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.