Hotărârea nr. 132/2020

Hotărârea nr. 132 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Ispravnicului  Nr.42, Sector 2, Bucureşti

romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chirîstigiiior nr. 11-13, TU: *(4021) 209,60.00 Fax: *(4021) 209,62 32


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Balotului nr. 4A, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București. ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Balotului nr. 4A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

~ Raportul de specialitate nr. 64148/09.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 64150/09.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD dm Strada Balotului nr. 4A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 35 CA 2/14 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ni'. 835/2014;

,^4/Hptărarea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea R^ularherHjtilui Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism1 și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Balotului nr. 4A, Sector 2, București - consolidare, extindere și etajare corp C2, C3 ȘI C6 - P+1E cu destinație clădire administrativă și social culturală (Centru Social, Cultural, Administrativ), în conformitate cu anexele nr, 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art, 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr, 1 -3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local ai Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 dîti Legea nr. 21572001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.romanic2019.eu

www.ps2.ro - Strada ChiriMIgidor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60 00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONAR^^J^ȚORLU


HHIMARIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR 9

intrare


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu] București Arhilect-șef


spre neschimbare, SECRETAR^Ca urmare a cererii adresate de *1)

domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal ....

înregistrată la nr.               completată cu nr.                      în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200!

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:


cu

telefon/'fax........ e-mail ........


AVIZ

Nr. 35 CA 2/14 din 04,04.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, extindere și etajare corp C2, C3 și C6 - I’+IIC cu destinație clădire administrativă și social culturală (centru social, cultural, administrativ), generat de imobilul din STR. BALOTULUI NR. 4A, SECTOR 2. BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Balotului în suprafață totală 480,0 mp (504,Omp din măsurători cadastrale) - identificat cu număr cadastral 236847 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată - Parohia înălțarea Sfintei Cruci - destinația culte.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior. Prevederi P.U.G. ■ R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în IJ.T.R. „Lle" - Io cui iițe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, in care POT maxim -60%, CUI admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim dc înălțime P. Se admite niansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu tic o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C'.G.M.B, nr. 224/15 12 2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.D. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1833/192”C” clin 28.12.20 1 8.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • ■ H, max, = Pi IE;

 • - POT max - 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă fată dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu rclragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de Iu aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare huna sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime fată de limitele laterale = clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • ■ relrazeri minime fată de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală eu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale stânga: amplasat pe limita stângă: dreapta: retras cu mir. 2,Om, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară cu respectarea planului anexat; Construcția sc va înscrie în edificabilul maxim admis prin PL’D și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii propuși.

 • - circulații și accese: Se va păstra accesul existent în incintă având în vedere că pe teren există lăcașul dc cult PAROHIA "ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI”. Pentru faza DTAC se va reglementa situația juridică a acestuia în corelare cu evidențele cadastrale la nivelul anului 1986.

 • - echipare lehnico-edititară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;

 • - P,0,T.=60; CU 1=0,«6, II. =7,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.04.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.L’.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D, care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) iit. g) din Legea nr. 350/2001 plivind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia, Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sate pe loută durata dc valabilitate a certificatului .........—....u j ȚJq “ emis de Primăila Sectorului 2 și se taxează cu 1ÎJ) Ici /scutit de taxă conform Cod Fiscali.

.^nexa nr.

■a H.C.L.S2 nr. /jj?Ccmisia Irluiidi de Amcnalarda Teritoriului si Urbanism a Seclo


Mireea Silviu CH1RA, ctiiif.dr.ar   IJorgicS M1TRACHE. conf drafL ©HătitfSĂRBtJ.

întocmii: ing. Alexandfa LAZÂR

Rtfiția 1/Revizia 1   \


vu

AI

spre nosc

himbare,

—SECRI

~TAR,


Existent

Prevederi P.U.G. (L1b)

Propus (maxim)

Suprafața teren

504

-

504

Suprafața construite

256

302,4

Suprafața deslasurata

256

-

434,1

P.O.T.

50

60

60

C.U.T.

0,5

1,2

0,86

R.H.

-

P+1E

P+1E

.....

H. coama

-

> j ț ■

y 7-

r' '7 II

H. cornișa

1

I •       V ,.

1 «Ir •    1

, •        L_ >        ' K /.-J

Spatii verzi

■155

155

Nr. Unitati locative

' Y.4

Nr. Locuri de parcare

-

< JL - *

xLzi. r.-

Suprafața de teren afectata de supralargire stradala

-

Nr.

I ;


&

!lSO 9001|


www.ps2.ro • Strada Chiristlgiilor nr. 11-13. Toi: ••(4021)203.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U

Nr. 64150/09.05.2019

VIZAT ! spre neschimbare, SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘT CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA BALOTULUI NR. 4A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit,”o’ Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Balotului nr. 4A, Sector 2, București avizat sub nr. 35 CA 2/14 din 04.04.2019, propunerea de Consolidare, extindere și ctajare corp C2, C3 și C6 - Pl IE cu destinație clădire administrativă și social culturală (centru social, cultural, administrativ), a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.roputând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Balotului nr. 4A, Sector 2, București avizat sub nr. 35 CA 2/14 din 04.04.2019, propunerea de Consolidare, extindere și etajare corp C2, C3 și C6 - P+1E cu destinație clădire administrativă și social culturală (centru social, cultural, administrativ), s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, s-au prezentat la dosar acordurile notariale pentru amplasare pe limita de proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. cc reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.