Hotărârea nr. 131/2020

Hotărârea nr. 131 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sold. Ion Marin nr.31, Sector 2, Bucureşti


romania2019.eu

www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor or. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: ->-(4021} 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Doamna Ghica nr. 195+197, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 195+197, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr, 57837/23.04.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr, 57839/23.04.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Doamna Ghica nr. 195+197, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 32 CA 2/11 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului șl Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr, 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr, 835/2014;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fQșt &jp^gcațĂ/prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

aoc'l’^^rea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea 4.R£^iffaiPdntului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2,

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e’' și ari. 81 alin. (2) Hi. „i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO T‘A RÂȘ TE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Doamna Ghîca 195+197, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art, 5 Anexele nr. 1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.__


Hotărârea nr, 131                                                                  v. —,      ..

București, 1745.201»

Prezenta Hotărâre conftne un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București In ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.www.ps2.ro • Strada CturiaUgiilor nr. 11-13, Toi: +(4021) 200.60.00 Fax; + (4021) 209.62.32


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI


GESTIONARE TERITORIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șef


VIZAT spre neschimbare, secretar.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCURESt, CABINET SECRETAR INTRARE


Ziuacu iomiciliul/sediul + 2) municipiul București, , telefon/fax ........e-rnail ......... înregistrată la nr.                completată cu nr.


Ca urmare a cererii adresate de * 13

cod poștal .........sector 2,

în conformitate cu prevederile I-egii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 32CA 2/11 din «4.04.201!?


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE -S+P+2E+M generat de imobilul din STRADA DOAMNA GHICA NR. 195+197, SECTOR 2. BUCUREȘTI:


Amplasare, neiimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Doamna Ghica și Strada Pâncota: formal din teren și construcții în suprafață totală de 630,0mp este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1637/29KD”din 20.11.201 8.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ""ja proba te anterior Terenul se încadrează în U.T.R „Lla” - subaona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrelor de protecție, pc parcelări tradiționalw’spontanc, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O,T.=max.45%; C’.U.T” 0,9 pentru P+1E, P,O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr, 269/2000, prelungit valabilitate FUG cu H C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.O.M.B. nr. 877/12 12.2018

Funcțiuni predominante; locuințe;

■ H max = P+2E


 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; sc admite suplimentar uri nivel mansarda! / etaj retras, înscris în volumul acoperișului in suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă fa fă de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe cure se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime Țață de limitele laterale = clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la corniță în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat,

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita postenoară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin udunci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posterioare a parcelei numai în caz.nl în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale dc locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale =rctras cu min. 3,Om față de limita stângă șt dreaptă de proprietate, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 8,Om față de limita postenoară (min. 6,80 în proiecție pe verticală), conform planului anexat. Construcția se va conforma astfel încât se va încadra in edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage astfel încât va ti respectat POT=max 45%; Se poate ieși în consolă către stradă și limita posterioară.

 • - circulații și accese: din strada Doamna Ghica conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1710575/26.02.209 și plan ului anexat;

 • - echipare tehuicu-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

-P.O.T.=45%; CUT =1,57; H. maxim în planul fa(adei= 10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.04.2019 sc avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P U D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea l’.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sule pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1637/29”D”din 20.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează eu 13,0 Ici conform chitanță seria RF nr. 519599/12.03.2019

““"—wwasiBss;

!

Anexa nn


I ia H.C.L.S2 nr./?/

•rltoriirlui si Urbanism a Sectarului 2:iau,

ittg. 3ț1ar^DARABAN


Cod SA DU - AVA


IE: 215557


nexa

/

PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Doamna Ghica, nr.197, sector 2, București.


țgjia

/.'7S5'


79 9^


Bl LANȚ TERITORIAL PROPUS


/

lf* 212419


Wi


IE: 23157


7.0

,2.0

11.0

PROFIL TRANSVERSAL

Afeea Doamna Ghica


FUNCȚIUNI

MP

%

ZONE FUNCȚIONALE

283

45.00%

1

LOCUINȚA

283

45.COSL

CIRCULAȚII

158

25.00%

2

ALO, CIRCULAȚII

118

18.73%

3

PI ATFORMA ACCFS

40

6 27%

SPATII VERZI AMENAJATE

189

30.00%

4

SPAȚIU VERDE

189

30.00%

TOTAL

630

100%

J-- Documentații cadastrale avizate

]-- Construcții înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


IE: 21801


Sef Proiect


Proiectat


OCPI București, 0-du Expoziției, nr 1A. sector Data 27 06 2018

Intocm t Diaconu Vlad


Desenat


Verificat


P.U.D. - PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN

Str. Doamna Ghlca nr. 195-197, sect.2, București


PROPUNERE REGLEMENTARI


O ni

1 j

LEGENDA

LIMITE

I

îwj

[ZZZ

SCARA 1/500


LIM,TATîâ^.L^^. 131

LIMITA EJiriCABIL PROPUS —-----*-------

LIMITA BALCOANE ETAJE

LIMITA ETAJ


T\


ACCES PIETONAL INCINTA


ACCES/IEȘIRE AUTO INCINTA


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

|   |   | LOCUINȚE INDIVIDUALE / IMOBILE EXISTENTE

H IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M PROPUS


MUNICIPIUL. Bi’<®âEIȘWiuvERj)E amenajat in incinta PR IM ĂE I X -SE C?/ISllCUfcftN viraVi

. ; piRcuLAfiT

.. .1 / T.l CIRCULAȚII CAROSABILE

' ț^JS^M^ACCEȘ parcare subterana ; - 5 , □ ALEI dale ii7ierbate

INDICATORI URBANISTICI


.AȚII PIETONALE (TROTUARE)


‘ v'-Tî J ALEI DALE II^IERBATE

^WICATORI URBANISTICI

Stereni=53O:UUmpr(conl. acte) Sconstr. parter = 283 mp;

Sdesf. propusa = 989.10 mp

Hmax = S+P+2E+M

H max 10m la cornișa

POT max =45%

CUTmax = 1.57 mp. ADC/mp. teren

- nr. de apartamente: 14

-17 locuri de parcare

RETRAGERI:

-10.0 m la nivel parter, resp. 8.0 m la nivel etaj - fata de limita nord, proprietate particulara str. Pancota nr 112A, 114,116

 • - 3.0 m - fata de limita sudica, str. Doamna Ghica

 • - 3.0 m - fata de limita estica, proprietate particulara str. Doamna Ghica nr. 199

■ 3.0 m - fata de limita vestica, proprietate particulara str. Doamna Ghica nr. 193


Titlu Proiect

P.U.D. - PLAN URBANISTIC DE DETALIU

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S + P+2E + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN

- Strada Doamna

Ghica nr. 195-197, sector 2, București

Beneficiar

Titlu Planșa

REGLEMENTARI

Nr. Proiect

Faza

Scara

Nr. Planșa

Data

14/2018

dec. 2018

P.U.D.

1/5D0

U.05
www.ps2.ro - Strada ChirIstigiiIor nr. 11-13. Toi: ■♦(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. V l/AT

Nr. 57839/23.04.2019                                                  SprG "«Schimbare,!

I „ secretar.

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA DOAMNA GHTCA NR. 195+197, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Doamna Ghica nr. 195+197, Sector 2, București avizat sub nr. 32 CA 2/11 din 04.04.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Strada Doamna Ghica nr. 195+197, Sector 2, București avizat sub nr. 32 CA 2/11 din 04.04.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă normativul în vigoare privind mediul de sănătate a populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.