Hotărârea nr. 130/2020

Hotărârea nr. 130 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Olanelor nr.7, Sector 2, Bucureşti

romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada ChiristfgHîor nr, 11-13, Tel: +(4321) 209.60.00 Fax: +14021} 209.82.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Pâncota nr. 149, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17,05,2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pâncota nr. 149, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 62416/07,05,2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 62427/07.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Pâncota nr. 149, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 28 CA 2/6 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare șl consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotătfârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de '''x4hșyâre a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


ârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

„Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari, 45 alin. (2)        și art. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Pâncota nr. 149, Sector 2, București - Locuință - D+P+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București în ședinja ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (doua) exemplare.


romanla2019.eu


www.psZ.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.C0.00 Fax; +(4021) 209.62.82

DIREGI IA URBANISM, CADAST

1 ULȘLGESILONARE teri i oi VIZAT ~~ spre neschimbare, ^secretar,

MU

PRIMĂRIA SECTOA 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR.

INTRARE       fZ?!......

.......

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)

telefon/fax......

cu dotniciliul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal ......., sector 2

., e-niail ........., înregistrată la nr.             completată cu nr.               în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și cumplctările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 28 CA 2/6 din 1)4.04.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - D+P+M generat de imobilul din STRADA PÂNCOTA NR. 149, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

«■ii pa sure, uenmitare, sitpratață zona studiată în P.U.D.; Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Pâncota: suprafața tcrcnului=496,0tnp feste proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 66()/8-1”P” din 23.05.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *‘*}aprobHk anterior Terenul se încadrează în zona mixta ‘W - zona mixtă situată in afara limitelor zonei de protecție cu înăljimi maxime de P+4E, în cure PGT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului uprobat cu IICGMR nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUGeu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până ia 30.12.2018 și H.CG.M.I). nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri in funcție de volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza do 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servirii, birouri, locuințe;

 • - H, max. = P+4E;

 • - P O T max - 60%;

 • - CUT. max = 2.5;

 • - retragerea minimă Tați de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau eu valoare arhitectural urbanistica;

- retrageri minime fața de limitele laterale =clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage Țață dc cealaltă limită la o distanță dc ccl puțin jumătate din înălțimea la corniță în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolai;

- retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. proptise:

 • - retrageri minime față tle limitele laterale = amplasat pc limita dreaptă, cuplul cu imohilul existent pe această limită pe lungimea calcanului existent, apei retras țață de această limită conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu mirt. 4,Om fală dc corpul din spate.

 • - circulații și accese: din strada Pâncota conform planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T.=47%; CUT =0,7; II. c. = 7,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 04.04.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea în scrisuri Iar cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil, Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aproharea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 66<V84”P” din 23.05.2018 emis dc Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu


13,0 lei conform chitanță seriaFF nr. ^1471 im nt 9OI9.

' te H.C.L.32 nr.                   afm|b ai™


șef,s0vjfciu,

/                            i ng. Ma da/D^RAB A N

-----------”

< ninisin Tehnică ițe Amenmarra Iriitcrluliii si Urbanism a Sertarului 2: prof.dr.arli. Fittrin-MALHEtJUN. prot dr. arh. Angelica STAN, praf tlr.tirh. Mthai|CpCHECI, prof.dr arh Mircea Silviu CHiRA, cdqf dr.arli. Georgicțt.MI'rRACHE. conf.dr.aifi. Câtălip-SÂKBL1.

întocmit: mg. Alexandra LA; Edifia //Revizia 1 v

Cod SADIJ - AVA


EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str, Pancota, Nr, 149, Sector 2, București B.205425                            r—                           "    "" r' ~


IE 205535


107617


IE 215830  /

/ IE 215989


|E 231550


— P-UDl-, Anexa nr._ A ia HC,.Q—teeuiNTATfm

Strada Pancota nr. 149

sector 2, București


anexa


locuința

! 236041


21596!


234837


IE 22160'


234835 r


I      I Documentații cadastrale avizate

I       | Construcții înregistrate în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară


OCPI București 8d. Expoziției,

Data: 22 01.2019 întocmit: Adrian Fă un


BILANȚ TERITORIAL


Suprafața teren - 496mp

Suprafața construita existenta - 166mp Suprafața desfasurata existenta - 166mp Regim de inaltime existent - Parter POT existent - 33%

CUT existent - 0,3


Suprafața construita total - 236mp Suprafața desfasurata total - 376mp POT propus - 47%

CUT propus - 0,7


Conform PUG BUCUREȘTI


______ fenfrravand regim îîire continuu^ii discontinuu si inaltimi


Suprafața construita locuința propusa - 70mp Suprafața desfasurata locuința propusa - 210mp Regim de inaltime locuința propusa - D+P+M H maxim comisa - 7,Om


Nr. de locuri parcare - 4 locuri conform HCGMB 66/2006 -1 loc de parcare In garajul locuinței propuse

- 3 locuri de parcare pe teren

Suprafața parcare - 45mp

Suprafața circulații, alei, terase - 115mp

Suprafața spatii verzi - 100mp (20%)


UTR Mp - Subzeng/Mix de con:

maxime de P+4 niyptf1'' POT maxim - 60%z .. CUT maxim - 2,tCmp ■


verificator

verificator


exigenta


cerința


expert


exigenta


referat / nr.


referat / nr.


LEGENDA

Locuințe individuale existente învecinate

Locuința si anexe existente pe teren studiat

Locuința propusa prin PUD

Spatii verzi

Circulații publ

Circulații publ

Acces auto

Acces pietona

Parcare

i oara

I data


expertiza / nr.


I data


E

0)

E ro


Profil stradal existent Strada Pancota


Trotuar

1


Carosabil

T


TrotuarE <D E ,S

c

5


Proiect nr.:

PUD-01/2018


3.5__,           3.5           f 2.

_______LLO _    _______


SPECIALITATFA URBANISM proiectat

proiectat

i desenat


i Jl. »— Iscare:

1:500


Data:

Septembrie

2018


TITLU PROIECT:

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA D+P+M

Strada Pancota nr. 149, sector 2, București


TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Faza: PUD


Planșa nr.: 07


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.(spre neschimbat —j


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA PÂNCOTA NR. 149, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11,201 8;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Pâncota nr. 149, Sector 2, București avizat sub nr. 28 CA 2/6 din 04.04.2019, propunerea de edificare locuință - D+P+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Pâncota nr. 149. Sector 2, București avizat sub nr, 28 CA 2/6 din 04.04,2019, propunerea de edificare locuință - D+P+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, De asemenea, s-a prezentat acordul vecinului privind amplasarea pe limita de proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEF SERVICIU, ing. Maria/bARABAN / w I //