Hotărârea nr. 13/2020

Hotărârea nr. 013 - pentru stimularea colectării selective a deşeurilor menajere

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru stimularea colectării selective a deșeurilor menajere

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru stimularea colectării selective a deșeurilor menajere;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 10669/23.01.2020 și adresa nr.13560/29.01.2020 întocmite de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 11922/ 27.01.2020 și adresa nr.13675/29.01.2020 întocmite de Direcția Juridică, Legislație, Contencios -Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 9823/28.01.2020 și adresa nr. 189/29.01.2020 întocmite de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologice, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 455/27.08.2019 privind aprobarea mașter planului pentru sistemul de management integat al deșeurilor, țintele privind reducerea cantității de deșeuri menjere;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. o) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar asociațiilor de proprietari din condominiile de pe raza administrativă a Sectorului 2 al Municipiului București în vederea instalării de platforme supraterane închise pentru stimularea colectării selective a deșeurilor menajere, în baza prevederilor din anexa ce conține 3 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Administrația Domeniului Public și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


PREȘJ21

ZAH *            '


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”


DIN O.U.G. NR.57/2019 PR

UL ADMINISTRATIV ULTERIOARE


CU MODIFICĂRILE ȘI

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H.C.L. S2 nr.13 / 30.01.2020

Condiții pentru acordarea unui sprijin financiar asociațiilor de proprietari din condominiile de pe raza administrativă a Sectorului 2 al Municipiului București în vederea instalării de platforme supraterane închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere

VIZAT ~ spre neschimbate, SECRETAR,

Condiții pentru acordarea unui sprijin financiar asociațiilor de proprietari din condominiile de pe raza administrativă a Sectorului 2 al Municipiului București în vederea instalării de platforme supraterane închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere

 • 1. Primăria Sectorului 2 va acorda o subvenție de 50%, dar nu mai mult de 6000 lei, asociațiilor de proprietari din condominiile de pe raza administrativă a Sectorului 2 al Municipiului București care au instalate platforme supraterane închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere.

 • 2. Subvenția va fi acordată doar asociațiilor de proprietari ai căror locatari (proprietari și/sau chiriași) și-au achitat integral Taxa de habitat pe anul 2019.

Asociația de proprietari va depune un tabel nominal cu toate persoanele (proprietari și/sau chiriași), prin care să-și asume dovada plății taxei de habitat pentru perioada 1 martie - 31 decembrie 2019 de către toți locatarii înregistrați în cartea de imobil a asociației. Direcția Venituri Buget Local Sector 2 va verifica dacă toate persoanele înscrise în tabelul transmis de asociație au plătit taxa de habitat pentru anul 2019.

 • 3. Platformele supraterane închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere vor fi dimensionate în concordanță cu indicele de generare a deșeurilor și populația arondată fiecărei asociații de proprietari cât și cu frecvența ridicării deșeurilor [golirii containerelor].

 • 4. Stabilirea amplasamentelor platformelor supraterane închise destinate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere o va face Administrația Domeniului Public Sector 2, conform art. 59 alin. (1) paragraful A, lit. f) din Legea 211/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va prezenta asociațiilor de proprietari caracteristicile tehnice pentru platformele supraterane închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere. în cazul în care asociația de proprietari va identifica o altă variantă care respectă condițiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare aceasta va fi luată în considerare de autoritatea executivă a sectorului 2 în vederea acordării subvenției.

 • 6. Suma acordată ca subvenție asociațiilor de locatari care au instalat platforme supraterane închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere va fi transferată în contul bancar al asociației de proprietari doar după verificarea la fața locului a funcționalității platformei de către un reprezentant al Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București și după verificarea tuturor documentelor depuse de' reprezentantul asociației de proprietari privind respectarea condițiilor pentru obținerea subvenției așa cum sunt stabilite prin prevederile H.C.L.S.2 pentru stimularea colectării selective a deșeurilor menajere.