Hotărârea nr. 129/2020

Hotărârea nr. 129 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sergent Vasile Predescu nr. 12, Sector 2, Bucureşti


romania2019.eu


www.ps2.ra • Strada ChlrWgnfor IW. 11-13, Tel: ‘{4021} 203.6Q.Ofl Fax; +(4621) 20S.62.32


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Popa Nicolae nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Popa Nicolae nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 64032/09.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 64040/09.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Popa Nicolae nr. IA, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr, 19 CA 1/23 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr,363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lil. „i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Popa Nicolae nr. IA, Sector 2, București - LOCUINȚĂ - S+P+2E+Pod, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate ai Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinarii din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art, 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel. +(4021) 209.60.00 Fa»; +(4021) 209.62.S2

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘlj CABINET SEC INTRAREROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1)

București, cod poștal .........sector 2,

înregistrată la nr.                completată cu nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:domiciliul/sediul*2) municipiul

telefon/fax ......., c-mail..........

și în conformitate eu prevederile Legii nr.


AVIZ

Nr. 19 CA 1/23 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) locuință unifamilială - S+P+2E+Pod, generat de imobilul din STR. POPA NICOLAE NR. I A, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și ce urmează a sc desființa, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Popa Nicolae în suprafață totală 200,00 mp (1X9,Omp din măsurători cadastrale)- identificat cu număr cadastral 233206 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *’*)aprobnte anterior Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimctrclor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T. max.45%; C.L'.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T.=max.45%; C.U.T.» 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12 201X funcțiuni predominante: locuințe;

- II. max = P+2E

•P.O.T. max 45%;

• C.U.T. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris in volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din uriu construită.

- retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniument sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica:


 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile scmi-cuplate sc vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu terestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimeu la cornișă, măsurată în punctul cel mai înall față de teren, dar nu mui puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul în care pc această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. proptise:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = dreapta: pe limita dreaptă a terenului, cuplat cu imobilul existent pe această limită; stânga: amplasat retras cu min. 3,Om conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Se pot proiecta balcoane/logii cu respectarea Codului Civil:

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,0m față de limita posterioară cu respectarea planului anexat; Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Popa Nicolae, cu respectarea avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1681386/29.11.2018 și planului anexat.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc va respecta planșa dc rețele edilitare prezentată;

P.O.T.=45%, CUT=1,3 H. c. et. 2=10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a

ȚTuliilui niii i n '‘ția-iHhnii'.ți nenljuautorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se paule întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu .....iernai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului ___ din 11.12.2017, emis de Prir uriu Sectorului 2 și se taxeaz^cu 13,C(jdj^onfcnn chitanU^fiiia Ah' nr. 57634/10.12.2018.

{aSUjaațu'itaiM respectării înlbemai a prevederilor acestuia

.141001               ___________

: H.C.L.S2nr.Arhitect -Arh. urh. Alina

-                                  / z

Comisia Tehnicii dc Amcnauirca Teritoriului și Urbanism n Sectorului 2: prof.dr.nrh. FjArin MACHEDOTT prol «Ir. arh Angelica STAN, prof.dr. Mircea Silviu CHIRA, conf.|              • ---


întocmit: ing. Alexandra LAț

1/ Revizia I \ - --


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


“T”   “ .

Anexa nr.


STR. POPA NICOLAE NR. 1A SECTOR 2 BUCUREȘTI


LEGENDA

Profil transversal A-A

str. Popa Nicolae - profil existent si menținut SCARA 1:200


Proprietar: SÎRBU GABRIEL
S. teren din acte = 200,0 mp
S. teren din măsurători = 189,Omp Nr. cadastral = 233206

BILANȚ Stcrcn = 189,00


Sconstruita Ssp. verde Scirculalii TOTAL___


67,91

189,00

Hpropus la cornișa = 8.1 Sin SC etaj 1 = 86,53mp SC etaj 2 = 75,90mp Sdesfasurata totala = 245,72mp ‘Locuința individuala

‘Parcarea se va rezolva in incinta cf. HCGMB nr. 66/2006


INDICATORI URBANISTICI

conf. P.U.D.

45,00%

1,3 P+2E+POI)

8,15m la cornișa

10,1 Om la coama


POT propus CUT propus RI1 propus Umax.


infclnd.


înfund'.


G RA O! NIT A

O

£

o

IE:

o o

P+1En

< Q .

/<? /K/ /


IE: 2181.09
EDIFICABIL MAXIM DE IMPLEMENTARE PROPUS - LOCUINȚA INDIVIDUALA

SPAȚIU VERDE IN INCINTA

RETRAGERI MINIME OBLIGATORII FAȚADE LIMITELE DE PROPRIETATE

ACCES AUTO / PIETONAL


UNIC (Pi UI. liUC U1-;
PRIMĂRIA SECTORULUI 2

PLAN ANEXĂ

LAAVIZULC.T.UA.T.Beneficiar

Denumire proiect: p u D construire

LOCUINȚA UNIFAMILIALA U28/2018

STR. POPA NICOLAE NR.1A


Specialitatea

URBANISM

Scara

Sef proiect Proiectat

1/500 Faza PUD


PI. 4

www.ps2.ro * Strnda Chlrisligiilcr nr. 11-13, Tel: ■♦■{•I021} 209,50,00 Fax; +(4021) 209.62,82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.

J. VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR.


Nr. 64040/09.05.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA POPA NICOLAE NR. IA, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informate și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Popa Nicolae nr. IA, Sector 2, București avizat sub nr. 19 CA 1/23 din 13.02.2019, propunerea de edificare locuință - S+P+2E+Pod, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Popa Nicolae nr. IA, Sector 2, București avizat sub nr. 19 CA 1/23 din 13.02.2019, propunerea de edificare locuință - S+P+2E+Pod, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au primit observații referitor la retragerea față de limita stânga la care s-a răspuns. Nu au mai fost observații ulterioare. Dc asemenea, s-a prezentat acordul vecinului privind amplasarea pe limita de proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform T.egii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.