Hotărârea nr. 128/2020

Hotărârea nr. 128 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Soldat Ștefan Pascale nr. 39, Sector 2, Bucureştiromania2019.eu


www.ps2.to - Strada ChlristigHbr nr. 11-13, Tel: +(40211200,60,30 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism P UI)

Strada Opanez nr. 83, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Opanez nr. 83, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 55105/18.04.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 55104/18.04.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Opanez nr. 83, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 18 CA 1/22 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;^^^Hbtărâre Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea R^ularrightuli^^ocal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și najare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a foșț hid^hcâtă prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

—Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Opanez nr. 83, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezcina documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr, 215/2001, republicată. cu modificările ți completările ulterioare ți a fost redactată tn 2 (două) exemplare.

xa nr.


f'\romania2019.eu


www.ps2.ro . Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Toi; +(4021) 209.60.00 Fax: -»(4021) 200.6? R2

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TF.RITO UU ROMÂNIA

Srctur2 Municipiul București

Arhitect-șef


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘ1 i CABINET SECRETAR INTRARE

INr.Ca urmare a cererii adresate de - I)

București, cod poștal......... sector 2


cu dorniciiiul/sediul’2) municipiul telefon/fax........ c-mail..........înregistrată la nr.              completată cu nr.            și

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M yenerat de imobilul din STRADA OPANEZ NR. 83, SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Opanez și Str. Cema: suprafața teremilui=302.0mp (este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1337/34”O” din 18.09.2018.

Prevederi E.U.G. - R.L.U. *’*)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective ntici cu maxim P12 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tnidițiunule/spontanc, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max 45%; C.U.T.- 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PIJGcu H.C.G.M.R nr. 224/15.12 2015 până la 30.12.2018 șiH.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

f uncțiuni predominante; locuințe:

- II. max = Pi2E


 • - P O T max = 45%;

 • - C.U.T. max= 1,3; sc admite suplimentar un nivel mansardat, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe uliniument sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate utlate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile scmi-cuplatc sc vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita dreaptă a terenului, lăsând posibilitatea cuplării la calcan cu o viitoare construcție conform acord notarial prezentat, retras cu min. 3,Om față de limita stângă, apoi cu 2,Om față dc această limită, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retras cu min. 5,Om față de limita posterioară. Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificatului maxim aprobat prin PUD. Parterul va fi parțial liber în vederea asigurării numărului dc locuri dc parcare conform H.G.M.B. nr. 66/2006 sau parcarea se va asigura la subsol funcție soluția avizală de Comisia dc Circulație faza I) I AC;

 • - circulații și accese: din strada Opanez conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 16X9438/20.12.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnicu-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T.=45%; CUT =1,57; II. maxim în planul fațadei2 10,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 13.02.2019 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz esle valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.IJ.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Leg eu nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valahii de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. I337/34”O” din 18.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria FF nr. 11126/10.12.2018.


Comisia Tehnica dc AmcnaiarcnlTcritdriiiliii și llrluinism h Sertiiruli


Miicea Silviu CHIRA, conf dr.arli pyPH întocmit: ing Alexandra LAZÂR''/AL Ediția // Revizia              /


;ică MITRACHE, conf.dr.arh.Șț/acr/;iciu,

ing. tya ^DARABAN

ÎJNrprof dr. arh. Angelica STAN, prof dr.arh. Mihâi COCHECI, prof.dr.arh


Cod SADU ■ AVAP.U.D. - STR. OPANEZ, NR.83 SECTOR 2, BUCUREȘTIl—l


Suprafața teren: Regim de înălțime: Hmax:

POT:

CUT:

Aliniament: Retrageri laterale:


302 mp

max. S+P+2E+M

10 m (fațada la cornișa) max. 45%

max.1,57

min. 4,00 m

min. 3,00 m (in fata) min. 2,00 m (in spate) cuplare la calcan min. 5,00 m1 1

1

1 1

|1.00m

4 OOm

4.OOm

2. OOm

11.OOm

Str. Opanez - Prospect existent (se pastreaza)1

1

1__________1

60m

2.50m        2.50m

' 1,2Om;

6.8 0 m

Str. Cerna - Prospect existent
PR. NR. TUK01-19


Sef proiect

Proiectat

Desenat


LOCUINȚA COLECTIVA S+P+2E+M


REGLEMENTARI


FAZA

P.U.D.

PL. NR.

U08

www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 1V13. Tel. *(-1021) 209.60.03 Fax; +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.    ' s A 6

Nr. 55104/18.04.2019                                                   Spre ^schimbare,

SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA OPANEZ NR. 83, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Opanez nr. 83, Sector 2, București avizat sub nr. 18 CA 1/22 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+M. a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Opanez nr, 83, Sector 2, București avizat sub nr. 18 CA 1/22 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-a depus la dosar acordul notarial al vecinului din dreapta și stânga.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PLID, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.