Hotărârea nr. 127/2020

Hotărârea nr. 127 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 44, Sector 2, Bucureşti

romania2019.eu

CkilM

•r-ștoțysrotfl 2 t fț

www.ps2.ra - SI rada Ch instig iilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax. +(4021) 209.62,02

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Ghica Tei nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ghica Tei nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 55082/18.04.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 55084/18.04.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Ghica Tei nr. 14, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 15 CA 1/18 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr, 835/2014;


HotărâreaX Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regidjameiit^ilui Lpcal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


■ o , - &a Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „ReguîaiTîe’ntului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

/» temeiul ari. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Ghica Tei ur. 14, Sector 2, București - Locuință - S+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București,Prezenta Hotărâre conține un munăr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 17.05.2019 eu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chirietigiilor nr. 11-13. Toi: +(4021) 2C9.60.00 Fac +(4021) 209.62.02

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERI I ORII      V.l AT

spre ne; chmbare,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitert-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE


Nr.


IE?%

Ziua ...(JZLuna


seclor 2,


Ca urmare a cererii adresate de *1}                         cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștăT

tdefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.               completată cu nr,

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorii]:AVIZ

Nr, 15 CA 1/18 din 13.02.2019

l’entru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuința - S+P+2E generat de imobilul din STRADA GHICA TEI NR. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Ghica Tei și Str. Sf Ana: suprafața terenului—175,0mp (19l.0mp din măsurători cadastrale este proprie laie privam persoană fleică). extras CF nr. 236069/11.05.2018 pentru care s-a eliberat certificatul dc urbanism nr, 1116/44”G” din 25.07.2018.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla" - suhzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimeirdor de protecție, pe parcelări tradiționale/spuritane, în cure indicatori urbanistici admiși sunt: P.O T.=inax.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T.=max.45%; C.U.T.- 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobai cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate l’UGcu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12 2018 șiHC.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- H. max - P+2E

• P.O.T. max = 45%:

 • - C.1J.T max = 1.3, se admite suplimentar un nivel mansarda!/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează In cazul in cane sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile senii-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul laturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale dc locuit, iar adosarea respecta înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea ne fiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pc limita dreaptă a terenului și parțial pe limita stângă, apoi retras cu min. 4,0m față de limita stângă, cu respectarea Codului Civil, a acordurilor prezentate și conform planului anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față dc limita posterioară conform plan anexat

 • - circulații și accese: din strada Ghica Tei conform planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară; țoale clădirile noi vor fi racordate Iu rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T,=45%; CUT =13; IL maxim în planul fațadei= 10,Omț

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre nescltinibare. Elaboratorul și beneficiarul P U D, răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 35(1/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D, și cu obligalivilulea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe țoală durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1116/44”G” din 25.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu


----13-O.lai.cnnthnn chitanță seria RF nr 517446/1? 09

Anexa nr.       /Comisia Tchnicâ de Amcn^larca Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: prnfdr ag FÎojjnMACHEDON; prof. dr arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Milrai MirceaSilviu CHÎRA, ccnfMrkrh. Gcorgică MITRACIIE, arh. Cătălin 5ÂR.BU înlocm it: ing. Ale x and ra L A \\ K,.                     '              N, „

Edifia i/Revizia 1OC1IEC1. prof.dr.arh.


Cod SADIJ - AVA


PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Bdul GHICA TEI Nr. 14, S2


REGLEMENTARI.. \ \


er loara bil P+2E


IE231424


IE231418


IE205947


IE235783 l


IE2O2187

V


PLAN CADASTRAL scara 1:500 aferent imobilului situat in Bdul Ghica Tei, nr.14, sector 2, București avizate
VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Situație existenta construcții ce se desființează

Situație propusa

Regulament L1a

S construit

145mp

E6mp

S desfasurat

145mp

224mp *52mp subsol

POT

75%

45%

45%

LUT

0.75

1.17

1.3

RHmax.

P

S+P+1E+2Epartiat

P*2E

Hmax.

3.6m comisa

8m comisa strada

10m plan fațadaCONFORM PLAN DE ÎNCADRARE IN PUZ COORDONATOR S2


L1 a - Zona de locuințe cu regim neomogen de înălțime in teritorii cu parcelare tradiționala de natra spontana


LIMITE


REGLEMENTARI


EHHH3ARHITECTURA / UR8ANISM


TITLU PLANȘA :

REGLEMENTARI URBANISTICE


aliniament construcții bd. Ghica Tei


edificabil propus

retrageri

construcții existente ce se desființează


locuințe regim de inaltime P locuințe regim de inallime P+1EtM locuințe regim de înălțime P+2E


jDimrfi n UM-E_-

archiEecturB aF6inn ari


FAZA PUD


DATA :

SCARA :


ianuarie 2019

1 : 500


NR. PLANȘA:


U04

www.ps2.ro • Strada Chiri&tiQiilor nr. 11-13, Tel; *(4021> 209.60.00 Fax; *(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.DJJ. V’IZAT
Nr. 55084/18.04.2019                                                   Vre neSchimbare

l__SECRE7AR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA CHICA TEI NR. 14, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Ghica Tei nr. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 15 CA 1/18 din 13.02.2019, propunerea de edificare locuință - S+P+2E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Ghica Tei nr. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 15 CA 1/18 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii parcelei ce a generat PUD fără obiecții din partea acestora. De asemenea, s-au depus la dosar acordurile notariale ale vecinilor inclusiv studiu de însorire.

în conformitate cu ari. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și 'Purismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv infonnațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.