Hotărârea nr. 126/2020

Hotărârea nr. 126 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 46, Sector 2, Bucureşti

www.ps2.ro - Strada ChirîstigHIor nn 11-13, Tei: +(40211 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62 32

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentarei de urbanism PUD Strada Fălticeni nr. 49, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliu] Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fălticeni nr. 49, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 62458/07.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 62477/07.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Fălticeni nr. 49, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 94 CA 8/7 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucioii Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea R^lșa^tului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ' -foWmodificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul an. 45 alin. (2) lîl.s,e” și ari. 81 alin. (2) Ut. „i“. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂ HÂȘ TE

Al t. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Fălticeni nr. 49, Sector 2, București - Imobil de locuit - S+P+1E+M,, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschîmbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr, 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Toi:+(4021)209.60 M Fax: +{4021] 209.62.62

PR'MAS™St°b ’ăuciwr,

DIRECȚIA U.BANTSM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU . ' a

spre neschimbare, SECRETAR,


CABINET SECRETAR


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de ’l]                                     ” cu doniiciliul/sediuFă) municipiul București, cod poștal ........, sector 1, str.

parter tclcfon/fax........ c-mail..........înregistrată la n                 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 94 CA 8/7 din 06.12.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUIT - S+P+1E+M generat de imobilul din STRADA FĂLTICENI NR. 49, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: strada Fălticeni: 900,00tnp (849mp din măsurători) este proprietate privată pentru care s-a eliberat certificatul deurhanism nr. 1646/81”F” din 21.11.2018.

Prevederi P.U.G. - R.I..U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rejele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.(2.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - H, max. = P+1E:

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max 1,2; în cazul mansardelor sc admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime fată de limitele laterale - clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,5 m față de limitele laterale, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,0m față de limita posterioară, conform planului anexat; Se pot proiecta balcoane către față și limitele laterale cu respectarea Codului Civil;

 • - circulații și accese: din strada Fălticeni conform avizului comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1703945/05.02,2019 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitnră: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele lehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare;

 • - P.O.T.=60%, CUT=1,2 H, cornișă =max. 7,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.12.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valahii numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările și


completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ii folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D, și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale PG.ț.2ată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1646/8 UT" din 21.11.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și sc laxează cu ,13,0 1 ercoii fornfcl


A ;c'

ACHEDoT/^ruf di arh. Angelica S I AN, piolth arii

CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului sitr tîn Str.Fălticenî nr.49, sector 2, Bucur'" "ti


TF


PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 2, Str FĂLTICENI nr 49


REGLEMENTARI URBANISTICE

\          P :•                   ----Ă.._.

\

\ W

■r

\ \\  ®r

\ * \ \

\ * \ \ \ t \ \ \\ \ ”a\ '* \\ T

\\ 'A\\

\A\

IPSOS «S-A \

_Jh

1 /

'□cumentatii cadastrala avizate

onstructii introduse in sistemul Integrat de cadastru 3i carte funciara


Corp B S+P+1E+M


P-blE+M


IE20G^0fM'


l.,

tx \     \

c- \

\ -• /

';>1E2'1O4^ J{<.

'A\\   ’

\\VA.

> IE20Ș177j VrX

■. &Zr \\ V

A

- “‘■W


LEGENDA

LIMITE


X/WC

IE29731E


OCRLBtrauwi»,- BdrExpDZitiel Jfc 1 A'} sȘfct'dr'T kOMANIA Data: 23.10.2018         /   V#/

întocmit; ing.Mihaela CHIRANi ’,/z


NIFICARE FUNCȚIONALA CAI DE COMUNICAȚII RESTRICȚII TEHNICE


Perimetru zona de studiu


Teren reglementat prin PUD


Limite de proprietate


ET * * “ * * ’! Aliniere construcții la strada


ȚW^,ONAUE

. J ZoJăHX&inte îndivîdw


’C MJOJREȘTi Individ uăle         U L U î î


Circulație cardșatyft A/V/sXi r , t. M AiTMLZJfMAT.

Circulație pietonalaPOT max CUT max


= 60% = 1.2


Rh max = S+P+1E+M      p re/

H max cornișa = +7,00m 'Ar__]

Spatii verzi min 20%

In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max 0,6 din AC


r"* 7 \ / t—)

< >       f x

2.5

3.5      I      3.5

I i

2.5

12.0


STRADA FĂLTICENI

Profil stradal existent si reglementat


BILANȚ TERITORIAL

Propus

Suprafața teren

894,00 mp

Suprafața construita

535,00 mp

Suprafața construita de stas urata

1385,00 mp

Suprafața spatii verzi

180mp (20 %)

POT

60%

CUT

1,55

Regim de înălțime

S+P+1E+M


carea autovehiculelor se va asigura strict in nta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/2006


PROIECTAT

arh. T. Dogariu

BENEFICIAR:

Proiect nr.

135JJ/nov2018

PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Str. FĂLTICENI nr49 sector 2 București

FAZA: PUD

Se. 1:500

Data: nov. 2018

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE_var 1

P'ansa nr.

U _ 04.1
www.ps2.ro - Strada ChiristigHIor nr. 11-13. Tel; +(4021) 209.50.00 Fax; +(4021) 209.62.02

f VIZAT^ rpte neschimba L^secrejar


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.

Nr. 62477/07.05.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA FĂLTICENI NR. 49, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) Iit.”c” Consiliul T.ocal al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile dc amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Fălticeni nr. 49, Sector 2, București avizat sub nr. 94 CA 8/7 din 06.12.2018, propunerea de edificare imobil de locuit - S+P+1E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Fălticeni nr. 49, Sector 2, București avizat sub nr. 94 CA 8/7 din 06.12.2018, s-au notificat vecinii parcelei ce a generat PUD. S-au prezentat observații din partea vecinilor din spate referitor la demolarea construcțiilor existente fără obiecții din partea acestora referitoare la viitoarea construcție. De asemenea, s-a depus la dosar studiu de însorire și a fost amplasat panoul la teren. S-au cerut lămuriri din partea vecinilor și a fost consultată propunerea.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.