Hotărârea nr. 125/2020

Hotărârea nr. 125 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Rondă nr. 40 – corp clădire latură stânga față, Sector 2, Bucureşti


www.ps2.ro • Strada C hi riști giîlor or. 11-13. Tel: *(4021) 299.60.00 Fa»: +(4021) 209.82.32


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 64460/10.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare șî consultare a publicului nr. 64453/10.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Austrului nr. 36, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 46 CA 4/12 din 12.06,2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrai Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență. Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în;

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șî completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat^ prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr,363/22,11,2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regul^nentuhii de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Terjtprhjlțij^t'de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Ainenpja^a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Austrului nr. 36, Sector 2, București - imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini șl fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 125

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București In ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

A'fc

M


romania2019.eu

‘nvww.ps2.ro - Strada CMrlsthgiilor nr. tl-13, Tel; ■+(4021) 200.60.00 Fax: +{4821} 209,62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


ROMÂNIA

Sector2 Municipiul București Arhitect-țef


VfZAT ~

spre nuschimbare


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECR

INTRARE w /.

IEȘIRII^ ......ĂZiuaCa urmare a cererii adresate de *1)                              cu domiciliul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal ........, sector 2.

telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr.             completată cu nr             , în conformitate cu

prevederile Legii nr. 150/2001 privind nmenujarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 46 CA 4/12 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - S+P-i 2E+M generat <le imobilul din STRADA AUSTRULUI NR. 36, SECTOR 2, BUCUREȘTI:

amplasare, aenmnare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiai este situai în intravilanul municipiului București, delimitat dc următoarele repere urbane: Strada Austrului : suprafața lerenului-1,086,00mp este orovrwliite privată persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 364/24”A” din 29.03,2018, prelugit.

Prevederi P.1J.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiținnale/spontarie, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%, C.U.T— 0,9 pentru P+1E, P.O.T.-max.45%; C.U.T,= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General ul Municipiului aprobat cu HCGMIJ nr, 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M B nr. 224/15.12.2015 până la 30.12,2018 ți H.C.G.M.B. nr. 877/12.12 2018. Imobilul sc află în raza dc protecție a două monumente istorice pentru care s-a prezentat avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 182 l/ZP/28.12.2018;

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H. max - P+2F.

 • - POT. max 45%;

 • - C.U.T. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului in suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pc care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in slarc buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la n distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea țață dc limita posterioarâ a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul [olurilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarâ a parcelei numai în cazul în care pc această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iaradosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.țl.D. propuse:

■ retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 5,0m față de limita dreaptă a terenului (nord), retras dc la 4.2 până la 3,4 față de limita stângă (sud), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioarâ cu min. 3,Om și min 3,Om retras frontal conform plan anexat. Sc poate ieși în consolă cu balcoane pc maxim 1/3 din fațadă cu respectarea Codului Civil

 • - circulații și accese: din strada Austrului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr, 1628737/09.08.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O,T,=45%; CUT =1,57: H. maxim cornișă0 10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 12.06.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul ți beneficiarul P.IJ.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic ți poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 364/24”A" din 29.03.2018, prelugit emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AJ nr. 101329/12.02.2019.


3-------

RABAN


Comisia Tehnicii dc Amcnalar

a Teritoriului si Urbanism h SectoruluiXf p

Mircea Silviu CHIR A, uonD.lr.ai întocmii: ing. Alexandra.

j. GcorgicăJdlT^^CHE,xonf.dr.arli. offăliri

SNr.

Coordonate pct.de contur

Pct.

X fni)

Y hnl

1

326861.304

589493.890

i

326867.130

589507.408

3

326859.411

589511.984

4

326862, 758

58$519.499

5

326864.094

589522.476

6

526866.366

589527.475

7

326872351

'58953'8:458

0

326867.314

589541.263

9

“"556860.134

589528.978

IO

326857.113

589530 ni

11

326850.393

589532.810

12

326839.4 13

589536.913

13

326839.102

5^9537.029

1

14

326837.253

589533.6 |O

15

326833.912

5B9527.429

16

326831.659

589523.261

17

326831.309

589522.456

18

326829.172

589517.747

19

326826.251

589512.119

20

326830.543

509510.272

ii

326832.559

589509.376

22

326833.590

589509.169

23

326852.933

58949B.505

326800


■ BILANȚ TERITORIAL ( EXISTENT/PROPUS )

■— ---———---

EXIS"

rENT

PROPUS

. —■———’   ~  —•—

Sfmp)

P(%)

S (mp)

P[%)

Ocupat de construcții

642

59%

485

45%

Platforme carosabile (accese auto si parcari)

41 1

38%

165

15%

Platforme pietonale

-

-

93

9%

Spatii plantate

30

3%

340

31%

TOTAL

1083mp

100%

1083

100%


 • ■ PERMISIUNI conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 ( prelungit valabilitate P.U.G. cu HCGMB nr. 232/2012, prelungit prin Legea nr.

303/27.1 1.2015.______________________________________________________________________

____________________________________Funcțiuni admise_____________________________________ Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire continuu |înșiruit) sau discontinuu ( cuplat/ izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale, scoaruri publice.____________________________________________________________________________________

_______________________________Funcțiuni admise cu condiționări______________________________

 • - Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati de manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste ora 22:00 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si producție.

 • - Este admisa amplasarea unor funcțiuni complementare locuirii numai pe baza unui P.U.D. aprobat după cum urmeaza: dispensare, crese, invatamant, culte, sport - întreținere.

 • - Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsa

mansardare ci sa se înscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 de grade si suprafața nivelului mansardei sa fie maxim 60% din aria construita la soi a clădirii.__

 • ■ ARTERA DE CIRCULAȚIE DE DESERVIRE LOCALA - CATEGORIA 3 _ Scara 1 ;200


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

«Construire imobil Locuințe regim de inaltime S+P+2E+M»

Strada Austrului, Nr. 36, Sectorul 2, Municipiul București

3

3. REGLEMENTARI URBANISTICE

IZAT

/

N

Scara grafica:

0    5   10             25                      50      v

____1—bJ--------1 ii—

scnimbare


LOCALIZARE: Municipiul București, Strada Austrului, Nr. 36, Sectorul 2 IDENTIFICARE: Număr cadastral 201485, intabulat in Carte Funciara nr. 201485 PROPRIETAR: S.C. ASCENSORUL SA

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN REGLEMENTAT: 1083mp [suprafața masurata)


■ LIMITE__________________________________________________________

-----LIMITA tERENul.ui CE A GENERAT P.U.D. - LIMITA TERENULUI REGLEMENTAT


■ ZONIFICARE FUNCȚIONALA


ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU P- P+2E

ZONA DE ACTIVITATI MIXTE - ACTIVITATI COMERCIALE, SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SERVICII COLECTIVE Șl PERSONALE, RESTAURANTE, RECREERE, ÎMICA PRODUCȚIE, LOCUINȚE ETC.

■ ZONE DE PROTECȚIE

IMÂ.RU SEOOKUl li.   i

ZONA DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR

RETRAGEREA EDIFICABILULUI FATA DE LiMl ZONA EDIFICABILA EDIFICABIL PROPUS - PROPUNERE ORIE

P. O. T. maxim =45%

C.U.T.maxim = 1,3 pentru P+2E

Hmaxim la cornișa" 1 Om1-------------------------

EDIFICABIL PROPUS

F ..... ‘ ’l

PLATFORME CAROSABILE

r............

PLATFORME PIETONALE

r.................

SPATII PLA


12.0-13.0


NOTA: Se respectea norrn lungimea fațadei.


Profilul existent dintre aliniamente in dreptul terenului reglementat este cuprins intre 12,56 m si 12,66 m


PROIECTANT GENERAL:


IC

J40/34M01B

Data de contact: e-mail: office@rubrick.ro; Tel.: +40726114958

C.I.F.

241405

Benșficiar/InvesțitOT^ ^^ ASCm0R1JL s A

Proiect nr.:

22/2016

Scara:

1:500

Titlul proiectului:

Faza:

P.U.D.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU «Construire imobil locuințe S+P+2E+M»

Str. Austrului Nr. 36. sector 2. Municipiul București

Data:

04.2018

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr:

3www.pa2.ro - Strada ChiristigiiIor nr. 11-13. Tel; ■*•(4021)209.60.00 Fax: *(4021} 209.62-02


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.IJ.

Nr. 64453/10.05.2019                                                        VlS.ĂT

spre nesc Limba re,

SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI---

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA AUSTRULUI NR. 36, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate;

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Austrului nr. 36, Sector 2, București avizat sub nr. 46 CA 4/12 din 12.06.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Austrului nr. 36, Sector 2, București avizat sub nr. 46 CA 4/12 din 12.06.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective -S+P+2E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a dat anunț la ziar. De asemenea, s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă normativul în vigoare privind mediul de sănătate a populației. S-au solicitat lămuriri din partea vecinilor la care s-a răspuns tară a se primi alte observații.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.