Hotărârea nr. 124/2020

Hotărârea nr. 124 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.Ţepeş Vodă nr. 87, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. S 2 nr. 65/29.03.2019pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L.S2 nr. 65/29.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”;

Analizând.'

  • - Raportul de specialitate nr. 64042/09.05.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa Instituției Prefectului Municipiului București înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 59368 din data de 25.04.2019;

  • - Adresa nr. 62822/08.05.2019 prezentată de Poliția Locală Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


Hptărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajării care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;


eiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 pri&mtâadministrația publică locală, republicată, cu modificările și completările Orl'f


în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/29.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București.

Art.2. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 124

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.