Hotărârea nr. 123/2020

Hotărârea nr. 123 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ziduri Moşi nr. 25, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prinH.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 șiH.C.L. Sector 2 nr. 253/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 șiH.C.L. Sector 2 nr. 253/2018;

Analizând:

  • - Raportul de Specialitate nr. 56803/23.04.2019 precum și Nota de Fundamentare nr. 56804/23.04.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de Specialitate nr. 57795/03.05.2019 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avi/ul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Co^il^^Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și a vi zut Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2017 si Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 253/30.08.2018;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

  • - Adresa nr. 6783/06.03.2019 transmisă de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 35920/14.03.2019.

  • - Dispoziția nr. 700/17.04.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind numirea în funcția publică de conducere de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a domnului Vasile Florin-Ștefan;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

I. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018, conform anexei ce conține o pagină și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

(2) Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2017 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 253/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.HL Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. crt.

Nume si prenume

Institutia/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția in comisie

Supleant

1.

Elena Niță

Secretatul Sectorului 2

Președinte

2.

Florin-Ștefan

Vasile

Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2

Vicepreședinte

Claudia Uzun

3.

Cozma Romeo Adrian

Psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar Sector 2 - București

Membru

Perșinaru Sorina Marinela

4.

-

Medic specialist -Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Membru

Dr. Daniel Popeia

5.

Vraciu Gianina-Simina

Reprezentant al Asociației SOS Satele Copiilor Romania

Membru

Teodorescu

Nicoleta Cristina

6.

Marius Gherghel

Reprezentant Asociația Caritas București

Membru

Muzelak Cristina

7.

Tudor Patricia

Reprezentant al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Membru

Bărăgoi Geanina


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,