Hotărârea nr. 122/2020

Hotărârea nr. 122 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maiorului nr. 6, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sectorul 2, nr.252/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2, nr.252/2018

Analizând:

  • - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 63260/08.05.2019 prezentate de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate nr.64762/10.05.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Notă îndreptare eroare materială înregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 2033/17.05.2019;

  • -  Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

  • -  Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 700/17.04.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind numirea în funcția publică de conducere de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a domnului Vasile Florin-Ștefan;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

y Hqțărârea Guvernului nr.417/2018 privind modificarea HG nr.797/08.11.2017 pentru apr^^^^egulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de ^asisii^^^jdial și a structurii orientative de personal;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecțoa Copilului Sector 2;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.252/30.08.2018.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 252/30.08.2018, conform anexei ce conține o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 252/30.08.2018 își încetează aplicabilitatea.

(2) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017, privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr.122 /17.05.2019

COMPONENȚA NOMINALĂ A COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția în colegiu

1.

Elena Niță

Secretarul Sectorului 2

Președinte

2.

Florin-Ștefan Vasile

Director General al

Direcției Generale de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului Sector 2

Membru

3.

Adrian Andor

Director General Adjunct Protecția Socială DGASPC Sector 2

Membru

4.

Claudia Uzun

Director Executiv Protecția Copilului

DGASPC Sector 2

Membru

5.

Carmen Ciobanu

Director General Adjunct Economic DGASPC SECTOR 2

Membru

6.

Cornelia Pârvanu

Director Executiv Juridic

DGASPC SECTOR 2

Membru

7.

Antonela Rădulescu

Director Executiv Resurse Umane

DGASPC SECTOR 2

Membru

8.

Ionuț Ciomohac

Director Direcția Administrativă

DGASPC SECTOR 2

Membru

9.

Viorica Lazăr

Director Direcția Servicii Comunitare

DGASPC SECTOR 2

Membru

10.

Alin Cojocarii

Șef Serviciu Strategii Programe Proiecte DGASPC SECTOR 2

Membru

11.

Luminița Jalbă

Șef Serviciul Monitorizare și Sinteză DGASPC SECTOR 2

Membru

12.

Aurel Dobrilă

Director General- Poliția Locală Sector 2

Membru

13.

Alexandru Bogdan Gârbu

Director General- Direcția Generală pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Membru

14.

Nicoleta Paninopol

Manager-Centrul Cultural „Mihai Eminescu”

Membru

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,