Hotărârea nr. 121/2020

Hotărârea nr. 121 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.172, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2CU>m 3008

cfltețțotiitfl 7. 4 6

www.ps2.ro - Strada Chiristlgillor nr. 11-13, Tel; +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -"Reamenajare Parc Grădina Icoanei”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Reamenajare Parc Grădina Icoanei”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 5970/15.04.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 63868/09.05.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 63943/10.05.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu «tracfer temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar 2 București.


'7'


ui h'jnd în vedere reglementările cuprinse în: SECV-b"

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenție de interes local "Reamenajare Parc Grădina Icoanei ”, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 7 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de ''Reamenajare Parc Grădina Icoanei ” este de 3.693.958,75 lei inclusiv TVA din care C+M 3.077.003,59 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Reamenajare Parc Gradina Icoanei”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de „Reamenajare Parc Grădina Icoanei ”, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

 • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

9
Hotărârea nr. 121

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conjine un număr de 10 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 121/2019

CENTRALIZATOR

"REAMENAJARE PARC GRADINA ICOANEI”

VIZAT spre neschlmbare, SECRETAR,

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019


APROBARE ”Reamenajare Parc Gradina Icoanei, Sector 2, București”


VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA EURO=4,7619 lei curs BNR (15.04.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

MP

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

Parc Gradina Icoanei

9.040,00

3.693.958,75

X.077.00j^Ș

775.732.11

646.171,40

TOTAL

9.040,00

3.693.958,75

3L077.003,5$\

775.732,11

646.171,40
DIRECTOR ECONOMIC

Alexandru TUDOR


Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 121/2019

DEVIZ GENERAL

"REAMENAJARE PARC GRĂDINA ICOANEI"

\J\ZM pre neschlmbare, SECRETAR,

4,'li'X

AOP ■ SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

fa >    -u

i’fXl' - j--1'

al obiectivului de investiții

AMENAJARE PEISAGERA -PARC "GRADINA ICOANEI"

Nr.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

-Valoare cu TVA

crt.

1                      lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului ți aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1

Branșament apa

15.200,00

2.888,00

18.088,00

2.2

Branșament curent electric

18.900,00

3.591,00

22.491,00

2.’

branșament canalizare

19.100,00

3.629,00

22.729,00

Ti

apltol 2

53.200,00

10,108,00

63.308,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenți tehnică

3.1

Studii

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.1.1. Studii de teren

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3,1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

Oocumentațli-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

49.414,97

9.388,84

58.803,82

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

3.5

Proiectare

133.420,42

25.349,88

158.770,30

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabllltate/documeniație de avizare a lucrărilor de Intervenții ți deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avlzelor/acordurllor/autorlzațlllor

22.236,74

4.224,98

26.461,72

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic țl a detaliilor de execuție

24.707,49

4.694,42

29.401,91

t.5.6. Proiect tehnic țl detalii de execuție

«6.476,20

16.430,48

102.906,68

3.»

.ganizarea procedurilor de achiziție

1.800,00

342,00

2.142,00

3.7

Consultanță

49.414,97

9.388,84

58.803,82

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

49.414,97

9.388,84

58.803,82

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

118.595,93

22.533,23

141.129,16

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

44.473,47

8.449,96

52.923,43

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8,2. Dlrigenție de șantier

74.122,46

14.083,27

88.205,72

Tuta

1 capitol 3

375.146,30

71.277,80

446.424,10

CAPITOLUL4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții ți Instalații

2.470.748,59

469.442,23

2.940.190.82

4.2

Monta) utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice țl funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.470.748,59

469.442,23

2.940.190,82

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

5.1

Organizare de șantier

61.768,71

11.736,06

73.504,77

5.1.1. Lucrări de construcții șî instalații afeiente organizării dt' șantier

61.768,71

11.736,06

73.504,77

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șattlietidui

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19.765,99

3.755,54

23.521,53

5.2.1. Comisioanele $1 dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5,2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de COrtStlUCțn

19.765,99

3.755,54

23.521,53

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de conslruire/desllințare

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

123.537,43

23.472,11

147.009,54

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

Total capitol 5

205.072,13

38.963,71

244.035,84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatate

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

Tl

GENERAL

3.104.167,02

569.791,73

3.693.950,75

rlln care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 ♦ 4.2 + S.l.l)

2.585.717,30

491.266,29

3.077.003,59

întocmit,


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr. 121/2019

”REAMENAJARE PARC GRĂDINA ICOANEI”

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, aId^su^^^drg) -37


Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr.


/2019


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții "Reamenajare Parc Gradina Icoanei"


Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, reabilitarea și amenajarea de locuri de joacă pentru copii, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

Funcționarea parcului se dorește continua, atat ziua cat si noaptea, inclusiv datorita sistemului de iluminat, precum si in toate anotimpurile. Specificul ludic al parcului va răspunde caracteristicilor existente ale sitului, avandu-se in vedere următoarele dotări:

 • -  Loc de joaca pentru copii, cuprinzând complex de joaca multifuncțional, leagane, rotativa, balansoare, jucării pe arc, piramide de catarare ;

 • -  Schimbarea mobilierului urban cu banei din lemn pe structura metalica si coșuri de gunoi care sa se potrivească cu stilul clasic al parcului;

 • -  Noi stâlpi dotați cu corpuri de iluminat tip LED, iluminatul parcului completând funcționalitatea si permițând utilizarea parcului 24/24 li;

 • -  Dotarea cu toalete publice ;

 • -  Bordura ce delimitează pietonalul de spațiul verde va fi

 • -  Zonele verzi, plantate cu arbuști si vegetație sempervire

 • -  Sistem de irigatie-picurare ;

 • -  Plantarea cu arbuști din specii de foiosi si rasinosi;

 • -  Gazonarea cu gazon rulou.


i granit;

nta- ViZAT spre neschimbare,

SECRETAR,


Obiectivul al cărui deviz general și indicatori telmico-financiari sunt supuse aprobării (euro/lei=4,7619 curs BNR 15.04.2019)

 • -  valoarea totală a investiției (TVA inclus) - 3.693.958,75 lei reprezentând 775.732,11 euro din care C+M (TVA inclus) - 3.077.003,59 lei reprezentând 646.171,40 euro;

 • -  Suprafața amenajată : 9.040 mp> Eșalonarea investiției: (proiectare cu/kecuție):)6 luni


DIRECTOR TEHNICDIRECTOR ECONOMIC