Hotărârea nr. 120/2020

Hotărârea nr. 120 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.176, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2Claia 3008

catBțKxi**1 ? < 6

www.ps2.ro - Strada Chiristlglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -"Amenajarepeisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare peisagistică și arhitecturală -Scuar Strada Ricinului

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 6187/17.04.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 64054/09.05.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 64952/10.05.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar p'xJt Sectorului^ București.

o/A SEjVvand în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizului general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând "Amenajare peisagistică și arhitecturală — Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 9 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de "Amenajare peisagistică și arhitecturală -Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București” este de 772.884,85 lei inclusiv TVA din care C+M: 521.113,29 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Amenajare peisagistică și arhitecturală -

Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

^cu/d^Șțf(fa£f?finului, Sector 2, București”, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spte exscriție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

  • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

  • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

VRțsEât^f £ de Vpin^TA

/. ADRIAJMLE^A^y.^ (                                      iHotărârea nr. 120

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 120/2019

CENTRALIZATOR

"AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI ARHITECTURALĂ - SCUAR STRADA

RICINULUI"

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019

APROBARE "Amenajare peisagistica si arhitecturala - Scuar Strada Ricinului”


VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4.7558 lei curs BNR (12.03.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

MP

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

"Amenajare peisagistica si arhitecturala - Scuar Strada Ricinului"

3,511.00

772,884.85

521,113.29

162,685.20

109,689.59

TOTAL

3,511.00

884.85

^52.1,113.29

162,685.20

109,689.59DIRE

\

DIRECTOR TEHNICCTOR ECONOMIC

Alexandru TUDOR
VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 2 la H. C.L. Sector 2 nr. 120/2019

DEVIZ GENERAL

”AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI ARHITECTURALĂ - SCUAR STRADA

RICINULUI”

VIZAT I spre neschimbare, SECRETAR, |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

SCTEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Sediu: Slr Răscoalei, N’r, 3711, Orașul Pjntt'limun Judelui Ilfov, Romanii Punct de lucru: Bulevardul Nicole Garam IU nr.69, ct3, secL 1, București TpI. 0727M4B2D

Fax:0374090B40

CUI: RO 16667478 J: 23/2192/2011

ufnceCu5tcscoinpany.ro

w\vw.ț« sțoinp.inyjti

TEHNO

.. ,T | I t I l«l ; Ol II I | l>ll


___DEVIZ GENERAL_____________

al obiectivului de investiții

Amenajare peisagistica si arliitecturala-Scuar strada Ricinului

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor (le cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

5,266.50

1,000,64

6,267.14

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

5.700.00

1.083.00

6,783.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total capitol 1

10,966.50

2,083.64

13,050.14

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (le investiții

Total capitol 2

7,000.0(1

1,330.00

8,330.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1,000.00

190.00

1,190.00

3.1.1. Studii de teren

1,000.00

190.00

1,190.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000.00

380.00

2.380.00

3.3

Expcrtizare tehnica

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

VIZAT
pP'-eneschimbare
- "RETAR

SC TEII NO CONSULTING SOLUT1ON SRL

Seillti: Str Răscoalei, Nr. 3711, Orașul PnntcHnionJudețul Ilfov, Rotnania Punct de lucru: Bulevardul Micule CiramHI nr.69, etX sect 1, București Tel. 0727844820

Fax:0374090840

CUI: RO 16667478 J: 23/2192/2011

Office®'tcscompany.ro

www.tcscompany.ro

TEHNO


3.5

Proiectare

57,000.0(1

10.830:00

67,830.00

3.5. L. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefczabilitatc

3.5.3. Studiu de fezabilitatc/docmnentalic de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

23,250.00

4.417.50

27,667.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

750.00

142.50

892.50

3.5,5. Verificarea teluricii de calitate a proiectului (clinic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570,00

3.570.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanta

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

3.8

Asistenta telurica

10,000.00

1.900.00

11.900.00

3.8.1 Asistenta telurica din partea proiectantului

2,800.00

532.00

3.332.00

3,8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.000.00

380.00

2.380.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

800.00

152.00

952.00

3.8.2. Dirigentic de șantier

7,200.00

1,368.00

8,568.00

Total capitol 3

70,000.00

13,300.00

83,300.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

401,259,93

76.239.39

477.499.32

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.350.00

636.50

3,986.50

4.3

Utilaje, echipamente telmologice si funcționale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente telmologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

106,520.00

20,238.80

126,758.80

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

511,129.93

97,114.69

608,244.62

vizST 73

spre neschliflbare, SECREȚWj

SC TEHNO CONSULTING SOLUT1ON SRL

Sediu: Str Răscoalei, Nn 37H, Orașul Pantei imon, Județul Ilfov, Roinanla Punct de lucru; Bulevardul Nicole Caramfil nr.69, eL3, scct 1, București Tcl.0727B44fl20

1’^:0374090040

CUI: RO 16667470 J: 23/2192/2011 offlce@tcsconipany.ro

WWW. țcsfpiu n.-my.ro

TEHNO

I, l H1.J '.oluri un


CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15,333.90

2.913.44

18,247.34

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

15,333.90

2,913.44

18,247.34

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,817.01

4.817.01

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,189.55

2.189.55

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

437.91

437.91

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

2,189.55

2,189.55

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

29.804.82

5.662.92

35.467.74

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

Total capitol 5

49,955.73

8,576.36

58,532.09

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1.071.00

6.2

Probe Ichnologicc si teste

300.00

57.00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

650,252.16

122,632.68

772,884.85

din care C+M

(1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

437,910.33

83,202.96

521,113.29

VIZAT~~~1 spre neschimbare.
SECRETAR, (

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 120/2019

"AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI ARHITECTURALĂ - SCUAR STRADA RICINULUI"

VIZAT —j spre neschimbare __ SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. __   /2019
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții
"Amenajare peisagistica si arhitecturala - Scuar Strada Ricinului"

Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea zonelor verzi in perimetrele urbane, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

Zona Verde adiacenta străzii Ricinului este intr-o stare avansata de degradare. Aceasta prezintă vegetație crescută spontan, arborii existenti fiind netoaletati. In ceea ce privește irigarea scuarului, putem afirma că nu este realizata in mod corespunzător, deoarece nu se poate asigura necesarul de apa al vegetației. în concluzie putem afirma că este necesara amenajarea scuarului astfel zona de intervenție sa devină un punct de reper si de întâlniri al comunității bucurestene.

Lucrările care vor fi executate :

- Scuarul va fi împrejmuit cu gard metalic ;

Alei din dale neregulate de piatra naturala;

Mobilier urban- banei si coșuri de gunoi cu trei compartimente imbracate in lemn ; Toaletarea arborilor si arbuștilor ;

  • -  Plantarea de material dedrologic de calitate-arbori si arbuști

  • -  Gazonarea cu gazon rulou

Sistem de irigații

VIZAT pre neschimbare, SECRETAR,


Principalii indicatori de performanta (minimali) ai investiției :

Suprafața amenaj ata      - 3.511 mp

Număr arbori plantați    - 111 buc

Număr aspersoare       - 182 buc

Număr electrovalve     -  22 buc

Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamentese află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventam! Domeniului Public al Sectorului 2.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7508, curs BNR la data de 08.04.2019):

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 772,884.85 lei reprezentând 162,685.20 euro din care C+M inclusiv TVA: 521,113.29 lei reprezentând 109,689.59 euro Suprafața totală :3,511 mp

Eșalonarea investiției:

DIRECTOR TEHNIC

n VIZAT--1

pre neschimbare