Hotărârea nr. 12/2020

Hotărârea nr. 012 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare

ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 6320/13.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 6319/13.01.2020 întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrate la Primăria Sectorului 2 sub nr. 10694/23.01.2020;

 • - Raportul de specialitate nr. 12828/28.01.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. G.M./20192/P/14.11.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 52/2017 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare;

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare, în sensul înlocuirii sintagmei „ajutoare în natură”, cu sintagma „ajutoare de urgență, în condițiile legii”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare rămân aplicabile.

Art. III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotărârea nr. 12

București, 30.01.2020

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.