Hotărârea nr. 119/2020

Hotărârea nr. 119 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Intrarea Pălămidei nr.13, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chlrlstlglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani - Aleea Petricani”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani - Aleea Petricani”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6188/17.04.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 63642/09.05.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 64949/10.05.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu rar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar București.


d în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenție de interes local "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani - Aleea Petricani”, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 6 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani - Aleea Petricani” este de 2.653.524,53 lei lei inclusiv TVA, din care C+M 2.245.979,69 lei inclusiv TVA.

Art.2. Realizarea proiectului "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani - Aleea Petricani”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București, se va desfășura în colaborare cu Administrația Lacuri, Pacuri și Agrement București, în vederea tratării unitare a zonei.

\ \

JW ) Lucrările de "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc ^.Pet^ic^p^^^eea Petricani”, cuprinse în anexele nr. 1-3, vor fi atribuite spre execuție unof^agenl i economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

 • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 119

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

"AMENAJARE PEISAGISTICĂ, ZONĂ VERDE ADIACENT PARC

PETRICANI - ALEEA PETRICANI"

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019

APROBARE "Amenajare peisagistica, zona verde adiacent Parc Petricani-Aleea Petricani”


VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4,7622 lei curs BNR (17.04.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

MP

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

Amenajare peisagistica, zona verde adiacent Parc Petricani-Aleea Petricani

10.000,00

2.653.524,53

2.245.979,69

557.205,60

471.626,49

TOTAL

10.000,00

2.653.524,53

/£245^7R,69

557.205,60

471.626,49DIRECTOR

Alin Vasilică 0R


TOR TEHNIC


DIRECTOR ECONOMIC Alexandru TUDOR


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


DEVIZ GENERAL

"AMENAJARE PEISAGISTICĂ, ZONĂ VERDE ADIACENT PARC

PETRICANI - ALEEA PETRI CANE'

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de iirvcstlpi


MMMK k>m vtnoe nnuomr^ eAicennicMl -xurs i'jjWCAWStt ion >

Nr. <rț.

De numirea capitolelor >1 subcapitolelor de cheltuteB

Valoare firi TVA

Ici

TVA Id *

Valoare cu TVA

IN

!

2

3

4

5

CAP

TOLUl 1 Cheltuieli pentru obținerea țl amcnaiarra terenului

1 1

ub'țhete» tctroulw

o.uo

U.W

ii

Aînlfiî âpi caîâeriuW

OXD

T5.cn

1.3

Amenajări pentru protrcțîi mediului ți nikieemi lemnului b slrura îNțlall

0.00

000

1.1

ftieUiiWipe nliii i Sx ir r<pWcc (m“ id Lt Ăffct

060

ToM

capitol 1

0 00

onu

o.nn

t APIlOtlll 2 cheltultîl pentru MfcuMrra utllltițltar rwtwc nbkciMilui de fevcUHli

2.1

{UftltWnMtU ap

7 3,(00.00

4,484 00

28,084.00

2 7

Oremafnen*. curent cîcclf <

1&9W.W

3,591.00

72.491 00

2.3

br^nc^nfenl anaUwtr

22.io6.C9

4,337.00

27,132.00

Torni capitol1

65.Jo6.OT

12,407.00

77,707.00

CAPITOLUL 3 Chehvtalî periiru profet tan ți aritlcnjA tehnkS

3 1

Snnt'l

27.snn.oo

4,275.00

26.775.00

3 1 1. Studii de teren

22,50)00

4,275.00

26.775.00

3.1 ? Raport prMrrd Impachiî AiUpfâtMdtaM

0.00

0.00

11.3. Mie iithi-ripeillkc

0.60

O.W

1 >

rv'f inm1 hi;’i|:'1'in!poil țl i'M{iil-l‘i pentru c-bțlnerei rin axwe, lirnfrfwrl riautrwfealb         . _

35,552.74

6,755.02

47,307.76

11

e.pc7ii«« !c“nkî'

OM

MO

14

Cettlflîjre-a pcriurni.vilel coeqjctkc jl Sudity rftcrjctk al cTIdTiTor

(W

âx-6

’ s

Proiectare

WS.V91.J9

10.71755

iii.iJO.J»

3.5.1. Temi de proiectate

0.00

0.00

3.5.7.. Studiu d> pretez ahUlAle

0 00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fc/ah‘1 tnteZdocitmenlațte de avizare a lucrurilor rfr inicrvonjp țl devii fienwi

1)00

0.00

0.00

3.5.4, Documentațiile tehnice necetate In vederea obținerii

15,998 73

3.039 76

19,038 49

3,5.5, Verificarea tthnWde calitate a pro'cclu’ul lelinlC $1 a rfrlzl lloirir execuție

17,775.37

3,377.51

21,153.86

3.5,6. Proiect lehnk ji detalii de execvț c          __

02.717 79

______I1J7.U9

71.O3B.5S

3.6

&'gătWa tiaa p roKxfu r‘fâî tle kWzIvc

---~       Oft

-----5156

r      —in»

3.7

Consultanți

0,00

0.00

ooo

3.7. L Managementul de proiect pentru ©Afectivul dc tnvq>i«ții

0.00

b.oo

0 00

3.7.2. AucUul fin .inelar

oro

oro

3.8

Ac Btertti tehnici

85.325. S«

16,212.05

101,598.63

3.8.t. Asistenți tehnici din partea pcutcctanlutut

31.997.4?

6,079.52

38.076.99

l.BJ.l, pe perioadă de dtecuțk a iucrjrilur

6.oo

0.00

0.00

3.0.1.2. pentru participarea proiectantului la Tazefo Induse în programul de control el lucririlor do execuție, nvlzal de cMra

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirignn|te de țanller

53,329.11

1*0,132.53

63.461.64

Toii

1 capitul 3

119371.91

ircssz’îi

CAPITOLUL 4 chel tufei 1 penhu 1 nvect Ițfe do buâ

4.1

Comlrucțh V Ifiitatațti

1,377.636.97

337,751.07

7.115,387.99

4.2

Monta| tri’biK nchipametue Mhrtuhjțke >i fwcțtaruite

0.00

6.00

oro

4.3

|blih;r>, cchlpa-menle iohnekiflire jl tune [ion ale c*m nctcorii 5 mont»)

0.00

0.00

oro

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice țl funcționale care nu necesit ft MjcchJni2i£fîl£ d»canw*i__

0.00

000

000

4.5

Uolltl

0.00

0.00

000

4.6

AiiKtj Tițcorpcr.iitf

0.00

0.00

oro

Toi al capitul 4

1,777,636.97

337.7S1.02

2,115,387.99

CWHUIUI5 AltăcffiJJiî

5.1

OrgarJrsrn do țonttor

44,440,92

8,443.78

52,834.70

5.1.1. lucrări de coni|ruc|>l țl Instalații aferente organizării de ijrițlcr

44.440.92

8.443,78

52,884.70

5.1.2. Cheltuieli conexe Drganl75rll jânt ta rutul

0.00

oro

5.2

Coinlrioana, cote. taxe, totuil credilului

14,221,16

2,702.01

10.923.10

5.2.1. ComRlojtrwte țldohlniUc aferente creditului băncii flrfîiitetOâTc

0.00

oro

5.2.2, Cota aferent? ISC pentru Controlul calllă|ll lucrărilor de coniiivdii

14,221.10

2,707.01

16,923.10

5.2.3. Cola aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea

0.00

0.00

5.2.4 Cula alpienb CawlSochfe a Corul rurtorlfw CSC

0.00

oro

5,2.5. Texa pentru acorduri, avize conforme jl autorizația de c^niuiiIreM^llitli'U'ft.■    -           . __________ ...

04»

0.00

5.3

CheHureît divei» c jirw «evlriifr

TZHfB

33

ChelluUlI* pptiFru Informare țl pubfkdale

6,ofi

' '854

147, $43.67

28,03334

i?5,$y^.w

(CAPITOLUL 6 Cheltulaîi pentru probe tehnologice f* Mite

[G4jP(«£Jti'tta peruMvslu'ul de «r|rfujtii,c

z___::

ooo|

0.00

6.7. |p<uîie telwml^fc» țlțes»e

oro

Tnlal r.<n Itol 6

6.66

oro

o.co

TOTAL GUNtriAl

I.779.B57.S5

423^7I.WI

j.csi, mu

din corci C 1 M (1.2 i 1.3 ♦ 1.4 t 2 • 4.1 r 4.2 ♦ 5.1-lj

>3*7.577. W

JW.SOII»'

7,7«.973.G9

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

"AMENAJARE PEISAGISTICĂ, ZONĂ VERDE ADIACENT PARC

PETRICANI-ALEEA PETRI CÂNI"

„ vizat

pre neschimbate I

secretar

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții "Amenajarepeisagistica, zona verde adiacent Parc Petricani-Aleea Petricani"

Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată dc Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, reabilitarea și amenajarea de locuri de joacă pentru copii, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

Parcul Petricani-Aleea Petricani, este definit de prezenta spațiului verde adiacent Lacului Tei ce va deservi atat locuitorilor zonei dar si vizitatorilor. Suprafața de lO.OOOmp ce se dorește a fi amenajata, îndeplinește mai multe funcțiuni: de promenada, de readucere a locuitorilor intr-un spațiu de habitat semi-urban, de loisir.

Funcționarea spațiului verde se dorește continua, atat ziua cat si noaptea, inclusiv datorita sistemului de iluminat.

Specificul de promenada si relaxare va răspunde caracteristicilor existente ale sitului, avandu-se in vedere următoarele dotări:

 • -  Banei din lemn pe structura metalica - 30 buc;

 • -  Coșuri de gunoi - 28 buc ;

 • -  Iluminatul parcului va completa funcționalitatea si va permite utilizarea parcului 24/24h - 12 buc ;

 • -  Dotarea cu toalete publice cu spalare automata - 3 buc;

 • -  Plantarea de material dendrologic de calitate - arbori si arbuști din specii de foiosi si rasinoasi. Arbori-156 buc / Arbuști -415/ Flori perene - 400 buc ;

 • -  Gazonarea cu gazon rulou - 6863 mp ;

 • -  Montarea de scoarța naturala de pin - 248 mp ;

  VIZAT spre neschlsnbare, SECRETAR,


 • -  Sistem de irigații - 6863 mp ;

 • -  Pavarea aleilor - 1374 mp ;

Obiectivul al cărui deviz general și indicatori tehnico-financiari sunt supuse aprobării (euro/lei=4,7622 curs BNR 17.04.2019)

 • -  valoarea totală a investiției (TVA inclus) - 2.653.524,53lei reprezentând

557.205,60 euro din care C+M (TVA inclus) - 2.245.979,69 lei reprezentând 471.626,49 euro ;                    *

 • -  Suprafața amenajată : 10.000 mp; \

Eșalonarea investiției: (proiectare ct^xecuție): o\luniDIRECTOR ECONOMIC Alexandru TUDOR