Hotărârea nr. 118/2020

Hotărârea nr. 118 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr.52, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62,82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -"Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare zonă aventură și tiroliană -Parcul Național

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6073/17.04.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 63863/09.05.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 64956/10.05.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;


- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precuni\șiavțzul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din earactei

ons^lui Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

oziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.


Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenție de interes local "Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național", potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 7 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de "Amenajare zonă aventură și tiroliană -Parcul Național” este de 2,953.052,91 lei inclusiv TVA din care C+M 1.306.815,03 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Amenajare zonă aventură și tiroliană -Parcul Național”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

9

Art.3. (1) Lucrările de "Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național”, cuprinse în anexele 1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

 • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

9Hotărârea nr. 118

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H. C.L. Sector 2 nr.

II /2019


CENTRALIZATOR

"OBIECTIV DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTORUL 2 AL

9

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - "AMENAJARE ZONĂ A VENTURA ȘI

TIROLIANĂ - PARCUL NA TIONAL ”

9

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______72019


APROBARE "Amenajare zona aventura si tironiana - Parcul National”


VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA EURO=4,74S lei curs BNR (05.04.2019)

NR. CRT.

INVESTIȚIE

MP

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

''Amenajare zona aventura si tironiana - Parcul National”

6,494.00

2,953,052.91

1,306,815.03

621,957.22

275,234.84

TOTAL

6,494.00

2,953,052.91

/~M06,815.03

621,957.22

275,234.84

DIRECTOR


DIRECTOR TEHNIC Val/riu MICU cyVIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. U& /2019

DEVIZ GENERAL

"OBIECTIV DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTOR UL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - "AMENAJARE ZONĂ A VENTURĂ ȘI

TIROLIANĂ - PARCUL NA ȚIONAL”


KRONSI Al)l

LAN DSCAPE

ARCUIRI TS


I’arl i i \ \ri()\ \i

AMHNA.I ARI'. ZONA AViiNTURA SI I IROI.IAN \ l'iizii SI-

DEVIZ GENERAL

.11 oillL’LUVIlIlII dl! investiții

SCENARIUL 1 - Parcul National - Amenajare zona aventura si tiroliana, Sect.2, București

Nr.

cri.

T"----

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

y

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

o.o(

U.Oti

1.2

Amenajarea terenului

.'1,040 (X)

13,877.60

86,917.60

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

0.00

U.OO

1.4

Cheltuieli pentru relucărea/prutecția utilităților

0.00

0 00

Total capitol 1

73,040.00

13,877.60

86,917.60

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiți)

2.1

Alimentare cu energie electrica

18,:moo

3,420.00

21,420.00

2.2

Alimentare cu apa

•4,500.1»

855 00

5,355.00

2.3

Racord canalizare

•'..500.00

855 00

5.155IX)

Total capitol 2

27,000.00

s, na oo

32,130.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

000

000

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

3.3

Experlizare tehnică

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

74,038.22

14,067.26

88,105.48

3.5.1. Temă de proiectare

0 00

000

3.5.2. Studiu de prefezabilitatc

0.00

000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și devizgeneral

0.00

0.00

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii .wizelor/acordurilor/autorizațiilcir

6000.1»

1,140 00

7.140.00

3.5.5. Verificarea (elinică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

.300.00

152 00

952.00

3,5.6, Proiect tehnic șt detalii de execuție

67,238.22

12,775.26

80,1)1148

3.6

Organizarea procedurilor de jchrzițle

000

0.00

3 7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect penttu obiectivul de investiți'

ooo

000

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

33,619.11

6,387.63

40,006.74

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5,399.63

31,818.74

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrările-

8,400.00

1,596.00

9.996.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,019.11

3,803.63

23,822.74

3.8,2, Dlrlgențîe de șantier

5,200.00

988.00

6,188 00

Total capitol 3

107,657.33

ulWD-*?

pre neschimbare,

SECRETAR^1KRONSIA 1)1

I.ANDSCAPI

ARCIIITI-CTS


l’AKClil. NA I'IONAI

AMIiNAJ \RH/.()N\ W'FNTl RA SI IIROI.IAN A l ';iz;i S I

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

îl

Construcții ți instalații

187 Sil B

1.174.431 .4$

1.2

Montaj utilaje echipamente tehnologii e p liincționalv

O.tt)

0.00

43

Utila;u, echipamente tehnolog.n? ji funcționale care necesita muma,

0.00

U.CO

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice jl funcționale care nu necesită montaj >t echipamente de transpun

0.00

• >IX)

4.5

Optăli

.      bv. 18

238.127.73

1.492,684 21

4.6

Active necot potaie

0.00

000

Total capitol 4

2,241,274.00

425,842.06

2,667,116.06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de țantier

11,20637

2.129.21

13,335.58

5 1.1.1 ucrări de construcții ji instalații aferente organizării de jjntlvr

11 ?;.o .1/

2.129.21

B,355 54

5.1,2. Cheltuieli conexe organizării țamieruiui

0.00

0 00

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

23,061.44

0.00

21,061.44

5.2.1 Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

ow

5.12 Cota aferenta ISC pentiu i îmi irului tdlitapi h.cran lor iM consiruc|n

i -*m >

O.U1

1.098 16

5.23. Cota aferentă ISC pvntiu controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism ,i pentru autorizarea lucrărilor de construcții

M*XJ.d2

0.00

5.491)82

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC

5.490.82

0.00

5,490 82

5.2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desființare

iU. JH! <>4

0.00

tu -J81 m

53

Cheltuieli diverse p neprevăzute

0.00

0.0C

5.4

Cheltuieli pentru informare ;i publicitate

2.11)0.00

380.00

2,380.00

Total capitol 5

36,267.81

2,509.21

38,777.02

CAPITOLUL6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste

61

Pregătirea pcrsuiMluiui de exploatare

0.00

0.00

f>2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,485,239.14

467,813.76

2,953,052,91

din care: C + NI (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,098,163.89

208,651.14

1,306,815.03

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr. 1^ /2019

"OBIECTIVDE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI - "AMENAJARE ZONĂ A VENTURĂ ȘI

TIROLIANĂ - PARCUL NATIONAL"

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr. _    /2019

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

'Amenajare zona aventura si ti romana Parcul National”

Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, reabilitarea și amenajarea de locuri de joacă pentru copii, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

Amenajarea consta in :

 • -  Se va reabilita corpul de toalete existent-actualmente dezafectat;

 • -  Se va realiza casa plecări trasee, construcție din lemn pe fundație de beton, dotata cu spațiu de depozitare echipamente, spațiu comercial, zona de echipare si instruire ;

 • -  Se va reabilita scena si se va realiza un gard de lemn cu soclu de beton, plantat pe partea cu lacul, in spatele scenei, pentru a include scena in Parcul de Aventura ;

 • -  Se va curata parcul fara defrișarea arborilor viabili

 • -  Se va realiza împrejmuire cu 3 puncte de acces

 • -   Se vor realiza circulații

 • -  Se vor amplasa jocuri pentru copii

 • -  Se va realiza sistemul de iluminat, supraveghere video, internet si sistemul de irigare al spatiilor verzi, inclusiv bazin de apa alimentat din putui forat;

 • -  Se vor face plantari arbuști de umbra si bulbi.